ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
02 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
02 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
17:17:30   M การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:17:02   BMCL08C1508A รายงานกระจายการถือ : BMCL08C1508A รายละเอียด
17:11:56   SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF" รายละเอียด
17:11:56   URBNPF การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF" รายละเอียด
17:10:52   SVI แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร รายละเอียด
17:10:11   CI โครงการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:09:53   MOONG การแก้ไขร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแบบ 56-1 รายละเอียด
17:09:43   ILINK รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ILINK-W1 ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:09:04   MBK รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
17:07:37   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:37   AJD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:26   MODERN จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
17:07:08   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:06:42   BLAND ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:06:21   BLAND ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:03:32   TSC ประกาศวันหยุดประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
17:03:32   GCAP การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
17:02:38   BGH การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จำกัด รายละเอียด
17:02:37   PRG การจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 1 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:02:30   SUPER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมตามที่SETสอบถาม) รายละเอียด
17:02:18   PLE แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียด
16:44:14   SET SET News :ตลท. เชิญภาครัฐเดินสายให้ข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียด
13:28:40    ADAM ขอขยายระยะเวลาการชี้แจงข้อมูล (แก้ไข Template) รายละเอียด
13:13:52   MALEE แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย รายละเอียด
13:08:18   ROJNA แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แก้ไข ข้อ 2.1 และ 6.2) รายละเอียด
13:03:58   THAI28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THAI28C1410A รายละเอียด
13:02:41   ADAM ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
13:01:23   IVL28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL28C1410A รายละเอียด
12:58:39   DTAC28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC28C1410A รายละเอียด
12:56:44   CPN28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPN28C1410A รายละเอียด
12:54:06   CPF28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPF28C1410A รายละเอียด
12:51:23   ADVA28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA28C1410A รายละเอียด
12:49:33   SIM ทำข้อตกลงจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:48:01   ACAP แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัท รายละเอียด
12:43:58   NNCL รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ครั้งที่ 15 รายละเอียด
12:40:26   URBNPF แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 16 รายละเอียด
12:34:52   KWC แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้