ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
28 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
13:15:45   AOT งบการเงินรายปี 2557 ZIP
28 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:12:28   NPP รายงานผลการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NPP-W1) ครั้งทีุ่ 6 รายละเอียด
20:21:21   TTL แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการโอนเงินสำรองทั่วไป จ่ายปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 รายละเอียด
20:04:49   TTL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) รายละเอียด
20:03:46   KG965 ชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ รายละเอียด
20:02:57   TTL นำส่งงบการเงินประจำปี 2557 และชี้แจงผลการดำเนินงาน รายละเอียด
19:52:12   CSC แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
19:50:15   NPP ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
19:45:31   TTL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) ฉบับแก้ไข รายละเอียด
19:45:04   TTL นำส่งงบการเงินไตรมาส 3 และชี้แจงผลการดำเนินงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) รายละเอียด
18:59:52   AQUA แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:49:00   WORLD แจ้งปรับอัตราการใช้สิทธิ รายละเอียด
18:38:39   VGI01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : VGI01P1411A รายละเอียด
18:38:26   VGI01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : VGI01C1411A รายละเอียด
18:38:14   TMB01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TMB01P1411A รายละเอียด
18:38:00   TMB01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TMB01C1411A รายละเอียด
18:37:47   THCO01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THCO01P1411A รายละเอียด
18:37:33   THCO01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THCO01C1411A รายละเอียด
18:37:19   TCAP01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TCAP01P1411A รายละเอียด
18:37:06   TCAP01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TCAP01C1411A รายละเอียด
18:36:53   SCC01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCC01P1411A รายละเอียด
18:36:41   SCC01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCC01C1411A รายละเอียด
18:36:27   S5001P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : S5001P1411A รายละเอียด
18:36:12   S5001C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : S5001C1411A รายละเอียด
18:36:00   QH01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : QH01P1411A รายละเอียด
18:35:46   QH01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : QH01C1411A รายละเอียด
18:35:34   PTTG01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTG01P1411A รายละเอียด
18:35:14   PTTG01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTG01C1411A รายละเอียด
18:35:02   HEMR01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : HEMR01P1411A รายละเอียด
18:34:47   HEMR01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : HEMR01C1411A รายละเอียด
18:34:32   BLAN01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BLAN01P1411A รายละเอียด
18:34:19   BLAN01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BLAN01C1411A รายละเอียด
18:34:06   BH01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BH01C1411A รายละเอียด
18:33:52   BGH01P1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BGH01P1411A รายละเอียด
18:33:36   BGH01C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BGH01C1411A รายละเอียด
18:31:03   M-AAA แจ้งการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามัน (M-AAA) รายละเอียด
18:25:39   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
18:22:38   GEL แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2558 รายละเอียด
18:16:50   TUF11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TUF11C1411A รายละเอียด
18:16:44   WORLD แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 รายละเอียด
18:15:44   TTA11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA11C1411A รายละเอียด
18:15:29   AOT06C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT06C1411A รายละเอียด
18:14:41   THCO11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THCO11C1411A รายละเอียด
18:12:38   PTTG11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTG11C1411A รายละเอียด
18:11:50   PS11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS11C1411A รายละเอียด
18:10:56   KTB11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KTB11C1411A รายละเอียด
18:10:09   BGH11C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BGH11C1411A รายละเอียด
17:55:30   S5013C1412A รายงานกระจายการถือ : S5013C1412A รายละเอียด
17:53:05   NBC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:49:16   NUSA การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunity Fund ชุดที่ 1 ชุดย่อยที่ 8-10 (ครั้งที่4) รายละเอียด
17:39:19   JSP แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2558 รายละเอียด
17:38:16   EE แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:29:02   ANAN แจ้งประธานกรรมการบริหารลาออก รายละเอียด
17:28:01   VTE วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:26:53   LIT ประกาศวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:26:25   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (F53-5) รายละเอียด
17:25:20   CYBER หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   GBX หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   ITD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   MLINK หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   PE หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   SLC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   TFD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   TIES หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   ACD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   AJD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:25:20   CGD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:23:44   RICH แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:17:48   BA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
17:14:54   SCB วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
17:13:38   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:13:38   NBC Trading Alert List Information รายละเอียด
17:13:38   NPP Trading Alert List Information รายละเอียด
17:13:38   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:13:05   MILL แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
17:12:59   FMT บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ประกาศงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2557 รายละเอียด
17:12:15   PG ประกาศวันหยุดประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
17:10:01   EMC กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W4 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
17:08:27   PTT13P1501A รายงานกระจายการถือ : PTT13P1501A รายละเอียด
17:08:06   METCO แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการต่อสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.มูราโมโต้ เอเชีย รายละเอียด
17:07:32   TIES การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รายละเอียด
17:05:27   EMC แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ EMC-W4 รายละเอียด
17:03:14   SST การได้ลิขสิทธิ์เฉพาะการประกอบกิจการพรีเมี่ยม เบเกอรี่ คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ COVA รายละเอียด
17:00:33   S5013P1412A รายงานกระจายการถือ : S5013P1412A รายละเอียด
14:07:14   SET ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ AJD รายละเอียด
14:07:14   AJD ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ AJD รายละเอียด
14:06:55   THAI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
13:17:06   AOT ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 รายละเอียด
13:16:32   AOT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
13:15:37   MCS แจ้งขายหุ้น 45% ในบริษัทร่วม รายละเอียด
13:15:15   AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
13:06:53   PICO แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
12:55:08   TNL แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน (แก้ไข) รายละเอียด
12:41:35   GRAMMY แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
12:41:06   GRAMMY แจ้งการปิดบริษัทย่อย รายละเอียด
12:39:59   SIRI แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครั้งที่ 12 (รอบธันวาคม 2557) รายละเอียด
12:37:33   AHC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
12:33:52   TSTE เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
12:32:50   ACAP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:31:05   WP แจ้งการจัดสรรหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
12:30:15   VTE ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินงวดปี 2556 และ งวดไตรมาส1,ไตรมาส2 ปี 2557 รายละเอียด

28 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:51:55   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:50:55   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:49:26   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:48:02   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:47:07   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:46:18   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:45:15   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:43:35   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:42:33   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:35:39   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/11/2557 รายละเอียด
20:06:20   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
20:04:52   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
19:51:36   SSPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:16:53   TU-PF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:05:13   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/11/2557 รายละเอียด
19:03:33   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/11/2557 รายละเอียด
19:02:34   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/11/2557 รายละเอียด
19:00:44   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/11/2557 รายละเอียด
18:38:25   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
18:36:30   CTARAF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:29:35   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
18:00:36   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:16:31   MIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557 รายละเอียด
13:02:42   BKKCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
12:46:53   UNIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
12:31:22   TIF1 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
12:30:06   SSTSS รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share