ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
20 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:57:45   TCAP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:07:49   THANI งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
20 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:01:43   CGS แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 4/4 รายละเอียด
22:01:22   CGS แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 3/4 รายละเอียด
22:00:53   CGS แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 2/4 รายละเอียด
22:00:21   CGS แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 1/4 รายละเอียด
21:59:10   CGS แบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) (แก้ไข) รายละเอียด
20:57:19   NUSA รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557, เพิ่มทุน, warrant (แก้ไข ครั้งที่ 2) รายละเอียด
20:31:44   NUSA รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557, เพิ่มทุน, warrant (แก้ไข) รายละเอียด
19:25:56   ROJNA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
19:21:33   TPIP11C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP11C1505A รายละเอียด
19:11:23   BSM ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
18:49:41   TPIP42C1502A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TPIP42C1502A รายละเอียด
18:29:45   HMPR28C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ HMPR28C1503A รายละเอียด
18:27:45   HMPR28C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ HMPR28C1501A รายละเอียด
18:21:19   TPIP28C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TPIP28C1503A รายละเอียด
18:19:55   TPIP28C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TPIP28C1502A รายละเอียด
18:19:52   TPIP08C1506A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP08C1506A รายละเอียด
18:18:19   TTA08P1503A รายงานกระจายการถือ : TTA08P1503A รายละเอียด
18:18:11   TPIP28C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TPIP28C1501A รายละเอียด
18:17:13   TTA08C1503A รายงานกระจายการถือ : TTA08C1503A รายละเอียด
18:16:06   TRUE08P1503A รายงานกระจายการถือ : TRUE08P1503A รายละเอียด
18:14:45   THRE08C1503A รายงานกระจายการถือ : THRE08C1503A รายละเอียด
18:14:09   LOXLEY แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
18:12:55   STEC08C1503A รายงานกระจายการถือ : STEC08C1503A รายละเอียด
18:12:14   HMPR11C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR11C1503A รายละเอียด
18:11:47   HMPR11C1410A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR11C1410A รายละเอียด
18:09:43   WHA การออกหุ้นกู้ รายละเอียด
18:09:34   PTT08P1503A รายงานกระจายการถือ : PTT08P1503A รายละเอียด
18:06:58   PTT08C1503A รายงานกระจายการถือ : PTT08C1503A รายละเอียด
18:06:04   TCAP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
18:04:07   M08C1503A รายงานกระจายการถือ : M08C1503A รายละเอียด
18:02:16   CPF08P1503A รายงานกระจายการถือ : CPF08P1503A รายละเอียด
18:00:18   CPF08C1503A รายงานกระจายการถือ : CPF08C1503A รายละเอียด
17:56:30   TPIP13C1502A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP13C1502A รายละเอียด
17:56:15   TCAP รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:54:39   TCAP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:50:54   TPIP07C1506A แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP07C1506A รายละเอียด
17:40:41   HMPR16C1506A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR16C1506A รายละเอียด
17:38:07   HMPR06C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR06C1503A รายละเอียด
17:38:02   EVER แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (EVER-W1) ครั้งที่ 4 ("วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") (แก้ไข) รายละเอียด
17:37:45   TPIP06C1510A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP06C1510A รายละเอียด
17:35:42   MCOT แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
17:34:29   CPF13C1410A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย CPF13C1410A รายละเอียด
17:30:52   ASK แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:28:41    TFEX การดำเนินการสำหรับ HMPRO Futures เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของ HMPRO ฉบับที่ 2 รายละเอียด
17:27:04   LANNA แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
17:22:17   TPIP18C1503A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP18C1503A รายละเอียด
17:22:16   CPF01C1502A รายงานกระจายการถือ : CPF01C1502A รายละเอียด
17:21:05   HMPR27C1505A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR27C1505A รายละเอียด
17:20:30   ACD ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:19:15   TWZ แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
17:17:57   CHOW การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน รายละเอียด
17:17:02   IVL แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:14:15   STEC ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง รายละเอียด
17:14:00   TFD เพิ่มเติมข้อมูลแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และรายละเอียดเบื้องต้น TFD-W3 รายละเอียด
17:13:13   SCB28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย SCB28P1411A รายละเอียด
17:11:43   KTB28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KTB28P1411A รายละเอียด
17:10:07   KTB28C1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KTB28C1411A รายละเอียด
17:09:04   THANI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
17:08:41   KBAN28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KBAN28P1411A รายละเอียด
17:08:36   THANI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1) รายละเอียด
17:07:08   RATCH การเปลี่ยนแปลงกรรมการ รายละเอียด
17:07:02   KBAN28C1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KBAN28C1411A รายละเอียด
17:05:50   LH ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:05:37   INTU28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย INTU28P1411A รายละเอียด
17:04:27   TPIP23C1503A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ รายละเอียด
17:04:10   AJP ขอขยายเวลาชี้แจงข้อมูลเรื่องPP (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
17:04:06   LH แจ้งวันหยุดทำการปี 2558 รายละเอียด
17:04:03   INTU28C1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย INTU28C1411A รายละเอียด
17:03:15   TPIP23C1505A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ รายละเอียด
17:02:28   AOT28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย AOT28P1411A รายละเอียด
17:02:11   BSM Trading Alert List Information รายละเอียด
17:02:11   ACD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:02:11   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:02:11   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:02:06   TPIP23C1505A รายงานกระจายการถือ : TPIP23C1505A รายละเอียด
17:01:34   TPIP01P1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP01P1502A รายละเอียด
17:01:20   TPIP01C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TPIP01C1502A รายละเอียด
17:00:59   HMPR01P1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR01P1412A รายละเอียด
17:00:43   HMPR01C1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HMPR01C1412A รายละเอียด
17:00:13   ADVA28P1411A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย ADVA28P1411A รายละเอียด
13:51:48   SET SET News : ตลท. และวารสารการเงินธนาคาร เผยรายชื่อ 75 บริษัท และ 6 ซีอีโอ ชิง SET Awards 2014 รายละเอียด
12:50:18   LIT การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รายละเอียด
12:33:12   TTA การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยของเมอร์เมด / การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของเมอร์เมด รายละเอียด

20 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:10:32   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:25:43   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/10/2557 รายละเอียด
19:07:07   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/10/2557 รายละเอียด
19:04:06   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/10/2557 รายละเอียด
19:02:11   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/10/2557 รายละเอียด
19:00:04   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/10/2557 รายละเอียด
18:56:57   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:55:35   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:46:58   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:45:12   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:44:08   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:43:18   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:42:23   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:41:22   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:40:30   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:38:31   TNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:36:26   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:21:18   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:07:57   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้