ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
31 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
12:56:49   WP งบการเงินรายปี 2557 ZIP
12:35:28   WP งบการเงินรายปี 2557 ZIP
12:35:13   BLS งบการเงินรายปี 2557 ZIP
31 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:23:24   RWI ออกใบสำัคัญแสดงสิทธิ การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:55:58   VGI แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:43:11   APCO แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (แก้ไข Template) รายละเอียด
12:35:19   CM แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร รายละเอียด
12:34:28   BLS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
12:33:35   CIRKIT แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ(แก้ไข) รายละเอียด
12:30:12   PLANB เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share