ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
18:01:14   UOBKH งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
17:49:08   DIMET งบการเงินรายปี 2557 ZIP
17:17:10   TNS งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
17:14:23   RHB OSK งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
12:40:01   XO งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
12:38:08   XO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
12:36:31   XO งบการเงินรายปี 2556 ZIP
22 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:26:02   LIVE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 และรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์-แก้ไข PDF File รายละเอียด
19:27:40   PTTGC กรรมการลาออก รายละเอียด
19:14:24   MINT เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W5) การออกหุ้นกู้ รายละเอียด
19:12:17   CPNCG แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รายละเอียด
19:07:44   TUF11C1411A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TUF11C1411A รายละเอียด
19:07:22   SPAL11C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL11C1501A รายละเอียด
19:00:43   MATCH การลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด รายละเอียด
18:48:11   POPF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รายละเอียด
18:45:37   CPNRF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 25 อันดับ รายละเอียด
18:41:22   TGROWTH แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รายละเอียด
18:32:22   CRYSTAL แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ รายละเอียด
18:24:11   DIMET กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
18:21:44   MPIC แจ้งการลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด รายละเอียด
18:18:43   LVT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
18:17:42   LVT กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
18:14:29   SMT แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท รายละเอียด
18:13:18   SPCG42C1410A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SPCG42C1410A รายละเอียด
18:07:51   UOBKH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
18:04:34   MATCH แจ้งมติกรรมการ สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557(เพิ่มเติมข้อมูล) รายละเอียด
18:01:24   PB แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
18:00:23   UOBKH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
17:56:43   QHOP แจ้งสรุปสถานะของการชำระค่าเช่าที่บริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด ต้องชำระให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) รายละเอียด
17:56:24   IVL01C1501A รายงานกระจายการถือ : IVL01C1501A รายละเอียด
17:51:59   TTCL08C1504A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TTCL08C1504A รายละเอียด
17:51:53   BLA06CA การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:51:23   TUF06C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:50:35   SPAL06C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:49:45   SPCG08C1504A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPCG08C1504A รายละเอียด
17:48:43   AEONTS แจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 8/2557 เรื่องการเพิ่มทุนบริษัทย่อย และรายการเกี่ยวโยง (เพิ่มเติมรายละเอียด) รายละเอียด
17:48:32   DIMET สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
17:29:52   TUF01P1409A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TUF01P1409A รายละเอียด
17:29:40   TUF01C1409A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TUF01C1409A รายละเอียด
17:29:24   SPCG01P1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPCG01P1412A รายละเอียด
17:28:40   SPCG01C1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPCG01C1412A รายละเอียด
17:28:26   SPAL01P1409A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL01P1409A รายละเอียด
17:27:55   SPAL01C1409A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL01C1409A รายละเอียด
17:24:04   RHB OSK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
17:20:06   SPCG13C1412A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPCG13C1412A รายละเอียด
17:17:59   BANPU การทำรายการของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:16:57   TMB13C1502A รายงานกระจายการถือ : TMB13C1502A รายละเอียด
17:13:39   TNS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
17:13:22   TNS ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน 20% รายละเอียด
17:08:57   TCAP รายงานผลการใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2557 รายละเอียด
17:06:21   PTT กรรมการลาออก รายละเอียด
17:05:44   AJP หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   SOLAR หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   SUPER หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   VIH หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:44   ABC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:04:10   SAWAD การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 บนเว็ปไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:03:51   TRUE แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ รายละเอียด
17:03:26   SBPF แจ้งเหตุผิดนัดการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า (เพิ่มเติมข้อมูล) รายละเอียด
17:01:40   DIMET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:01:40   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:01:40   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:01:40   ACD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:00:03   SPCG27C1501A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPCG27C1501A รายละเอียด
16:49:00   SET SET News :บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) เริ่มซื้อขายใน mai 25 ส.ค. นี้ รายละเอียด
13:15:33   AEONTS แจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 8/2557 เรื่องการเพิ่มทุนบริษัทย่อย และรายการเกี่ยวโยง รายละเอียด
13:05:09   LIVE แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย - แก้ไข PDF File รายละเอียด
12:41:18   XO แจ้งนโยบายการส่งงบการเงิน รายละเอียด
12:40:42   XO สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
12:39:25   XO สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) รายละเอียด
12:37:38   XO สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
12:33:13   TWP การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม รายละเอียด
12:32:49   PTTEP กรรมการลาออก รายละเอียด

22 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:08:12   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/08/2557 รายละเอียด
19:33:15   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
19:31:41   TTLPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
19:27:13   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:26:11   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:25:12   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:24:21   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:23:06   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:22:13   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:21:22   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:20:31   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:19:43   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:13:36   THIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
19:08:29   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:54:40   SPWPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
18:50:42   ERWPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
18:43:21   TGROWTH ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
18:33:10   CRYSTAL ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
18:28:35   QHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:28:09   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/08/2557 รายละเอียด
18:27:07   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/08/2557 รายละเอียด
18:26:36   QHHR รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 557 รายละเอียด
18:25:03   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/08/2557 รายละเอียด
18:24:32   LHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:24:31   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:24:09   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/08/2557 รายละเอียด
17:57:40   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:54:46   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้