ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:01:10   CRANE แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
21:41:59   BCP การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
18:52:06   GRAMMY ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด รายละเอียด
18:23:30   SMK ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รายละเอียด
18:04:17   AAV ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รายละเอียด
17:46:49   NUSA รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA - W1) ครั้งที่ 3 รายละเอียด
17:42:02   IVL ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
17:38:59   PTT13P1501A รายงานกระจายการถือ : PTT13P1501A รายละเอียด
17:37:48   SPI แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2558 อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด มหาชน และการร่วมลงทุนใน TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR) COMPANY LIMITED รายละเอียด
17:33:33   CPAL13C1412A รายงานผลการใช้สิทธิของ CPAL13C1412A รายละเอียด
17:30:56   PTTE13C1412A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTE13C1412A รายละเอียด
17:29:29   KYE แจ้งวันหยุดบริษัทฯ ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)(เพิ่ม) รายละเอียด
17:27:13   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   PPS หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   RS หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   RWI หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   TCMC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   TIES หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   ABC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:27:13   ACD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:26:33   MFC การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:26:00   PTTE13P1412A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTE13P1412A รายละเอียด
17:23:33   KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:23:18   BMCL13C1412A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BMCL13C1412A รายละเอียด
17:22:29   SIM แจ้งรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข) รายละเอียด
17:22:29   BGH27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BGH27C1501A (เพิ่ม Templeate) รายละเอียด
17:22:04   SPCG13C1412A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SPCG13C1412A รายละเอียด
17:22:04   BANP27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BANP27C1501A (เพิ่มTemplate) รายละเอียด
17:21:35   CPF27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย CPF27C1501A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
17:21:04   MINT27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย MINT27C1501A (เพิ่มTemplate) รายละเอียด
17:20:26   PTTG27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย PTTG27C1501A (เพิ่มTemplate) รายละเอียด
17:17:15   TBNK227A แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ TBANK227A และ TBANK22OA รายละเอียด
17:17:15   TBNK22OA แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ TBANK227A และ TBANK22OA รายละเอียด
17:17:03   NINE ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:13:53   RICH แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:12:31   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:12:31   NINE Trading Alert List Information รายละเอียด
17:12:09   RICH แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:11:38   TC แจ้งวันหยุดทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุดธนาคารประจำปี 2558 รายละเอียด
17:10:11   TFD แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:07:51   PAE การจดทะเบียนเปลี่ยแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
17:07:15   PAE รายงานผลการใช้สิทธิ PAE-W1 ครั้งที่1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
17:07:07   NMG แจ้งการเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้น รายละเอียด
17:06:47   TTI ขอแจ้งการเปิดเผยข้อมูลใน website รายละเอียด
17:04:05   IVL การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศเม็กซิโก รายละเอียด
17:04:04   AQ กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (AQ-W3) รายละเอียด
17:03:04   RATCH การขายหุ้นบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด และบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด ให้บริษัทย่อย รายละเอียด
17:02:54   AQ กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AQ-W2 รายละเอียด
17:02:44   BTS รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ระหว่าง BTS และ SIRI รายละเอียด
17:02:22   RATCH การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
13:21:00   SCB ธ.พ. 1.1 ณ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
13:20:21   PDI ขอแจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
13:19:28   MFC ขอแจ้งมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ รายละเอียด
13:16:56   KIAT กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรื่องเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพและเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (แก้ไข4) รายละเอียด
13:16:53   BAY ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
13:07:08   TGCI TGCI แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
13:00:37   LHBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
12:47:34   HOTPOT แจ้งการอนุมัติวงเงินการทำรายการที่เกี่ยวโยง สำหรับปี 2558 (ข้อมูลเพิ่มเติม) รายละเอียด
12:44:58   ACAP แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
12:34:55   IVL13C1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย IVL13C1412A รายละเอียด
12:34:14   IVL13P1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย IVL13P1412A รายละเอียด
12:33:49   STEC13C1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย STEC13C1412A รายละเอียด
12:33:13   TRUE13C1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TRUE13C1412A รายละเอียด
12:32:25   Q-CON แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
12:32:03   PTTG27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย PTTG27C1501A รายละเอียด
12:31:42   MINT27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย MINT27C1501A รายละเอียด
12:31:39   DTAC13P1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย DTAC13P1412A รายละเอียด
12:31:21   CPF27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย CPF27C1501A รายละเอียด
12:30:56   BGH27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BGH27C1501A รายละเอียด
12:30:49   JAS13C1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย JAS13C1412A รายละเอียด
12:30:31   BANP27C1501A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BANP27C1501A รายละเอียด

19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:48:04   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:47:07   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:46:09   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:44:58   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:43:58   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:43:45   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:43:01   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:42:08   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:41:47   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
19:40:59   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:40:09   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:39:07   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/12/2557 รายละเอียด
19:37:19   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/12/2557 รายละเอียด
19:14:38   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/12/2557 รายละเอียด
19:12:41   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/12/2557 รายละเอียด
18:58:15   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
18:52:30   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/12/2557 รายละเอียด
18:46:11   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
18:02:06   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:45:48   HPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share