ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
23 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:58:27   BIGC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
23 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
18:44:05   S5013P1409A รายงานกระจายการถือ : S5013P1409A รายละเอียด
18:32:01   STHAI ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินงวดปี 2555 ฉบับแก้ไข รายละเอียด
18:06:58   NUSA การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
18:01:58   TVD รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
17:57:25   BIGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
17:56:21   BIGC ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 รายละเอียด
17:51:27   SST สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข) รายละเอียด
17:51:21   CPTGF แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอรายชื่อกรรมการลงทุน(แก้ไข) รายละเอียด
17:49:43   SST สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข) รายละเอียด
17:48:11   SCB13C1410A รายงานกระจายการถือ : SCB13C1410A รายละเอียด
17:44:13   ACAP ขยายระยะเวลาการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่ PF ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดวันที่ 6,7 ส.ค.57 รายละเอียด
17:39:00   INTU13C1410A รายงานกระจายการถือ : INTU13C1410A รายละเอียด
17:37:06   CPF13C1410A รายงานกระจายการถือ : CPF13C1410A รายละเอียด
17:34:57   BJC13C1410A รายงานกระจายการถือ : BJC13C1410A รายละเอียด
17:27:39   TTA แจ้งการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีและส่งงบการเงิน รายละเอียด
17:22:43   CK01C1412A รายงานกระจายการถือ : CK01C1412A รายละเอียด
17:20:58   PTTEP รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน รายละเอียด
17:20:23   FOCUS แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2557 เพิ่มเติม รายละเอียด
17:11:05   NWR แจ้งผลการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งใหม่) รายละเอียด
17:04:52   CHOW แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
17:04:30   MCOT แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
17:04:02   GEL สารสนเทศกรอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า (เพิ่มเติมข้อมูลตามที่ SET สอบถาม) รายละเอียด
12:59:09   EMC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:58:12   ROJNA การแสดงเจตจำนงต่อ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น เพื่อขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดจากการใช้สิทธิ TICON-T2 (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
12:57:33   SOLAR แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557(เพิ่มเติม) รายละเอียด
12:42:02   FNS แจ้งการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
12:32:00   MAX ขอนำส่งรายงานแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ รายละเอียด

23 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
18:31:55   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:23:47   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:11:55   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้