ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
01 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:39:16   SNC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
17:52:11   TGCI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
01 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:58:56   MCOT การสิ้นสุดการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ของนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รายละเอียด
20:29:26   MCOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
20:28:38   MCOT แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
20:25:08   TVD แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รายละเอียด
19:35:48   SNC แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
19:34:56   SNC ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 (เปลี่ยนแปลงเกิน 20%) รายละเอียด
19:32:29   SNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
18:48:29   STANLY แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง-การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด รายละเอียด
18:47:20   STANLY คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
18:45:46   STANLY สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) รายละเอียด
18:25:44   VIH การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
18:20:55   TTA13P1407A รายงานผลการใช้สิทธิของ TTA13P1407A รายละเอียด
18:16:36   STA13C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : STA13C1408A รายละเอียด
18:09:02   ESSO13C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ESSO13C1408A รายละเอียด
18:03:59   SCC13C1502A รายงานกระจายการถือ : SCC13C1502A รายละเอียด
18:00:04   IVL13P1408A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย IVL13P1408A รายละเอียด
17:47:49   TGCI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
17:46:58   TGCI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:45:10   TGCI การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รายละเอียด
17:40:11   SENA แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
17:35:38   BGH13C1408A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BGH13C1408A รายละเอียด
17:33:20   TCAP การลดสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริ่ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17:30:54   WAT แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
17:24:58   ANAN กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:23:27   SIRI28C1502A รายงานกระจายการถือ : SIRI28C1502A รายละเอียด
17:20:31   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BJC-WA) (ใช้สิทธิครั้งที่ 15) รายละเอียด
17:19:34   TTI ขอแจ้งกรรมการบริษัทถึงแก่กรรม รายละเอียด
17:18:27   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC-WA 2) (ใช้สิทธิครั้งที่ 2) รายละเอียด
17:12:43   TH หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:43   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:43   TMI หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:43   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:11:45   WACOAL แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด รายละเอียด
17:05:32   RATCH การโอนกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:03:33   BANP16C1407A รายงานผลการใช้สิทธิของ BANP16C1407A รายละเอียด
17:02:36   ASCON รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   GSTEL รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   mai รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   SINGHA รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   LVT รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   PRO รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   GJS รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   SCAN รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   STHAI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   YNP รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   TUCC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   SMC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   THL รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   PICNI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:02:36   SET รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:01:57   SET รายชื่อบจ.ที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ณ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
17:01:57   mai รายชื่อบจ.ที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ณ 31 ก.ค. 2557 รายละเอียด
17:00:53   SRICHA รายงานการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4 (SRICHA-WA) รายละเอียด
13:39:51   TWZ แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W2 ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
13:17:40   LOXLEY แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติม รายละเอียด
13:16:53   SCBLIF การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายละเอียด
13:10:40   SALEE การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
13:09:47   TAPAC รายงานผลการใช้สิทธิ TAPAC-W2 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด
13:07:47   PF ประกาศวันหยุดทำการของบริษัทฯเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:00:52   ACAP แจ้งการได้รับเงินกู้ยืมคืนจำนวน 25 ล้านบาท รายละเอียด
13:00:02   TWZ แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W2 ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
12:52:08   CIG รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 (ครั้งที่ 15) รายละเอียด
12:46:43   LANNA กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
12:41:16   WHA การออกหุ้นกู้ (แก้ไข) รายละเอียด
12:40:22   MDX แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี รายละเอียด
12:37:10   MPIC การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
12:35:34   TSTH แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (แก้ไขคะแนน) รายละเอียด
12:34:53   ADAM กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557, เพิ่มทุน, รายการเกี่ยวโยง, รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด

01 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:29:54   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:28:22   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:25:04   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:21:34   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:18:17   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:17:22   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:16:16   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:14:25   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:13:26   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:19:31   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2557 รายละเอียด
19:49:11   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
19:48:51   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
19:09:35   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2557 รายละเอียด
19:08:49   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2557 รายละเอียด
19:07:58   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2557 รายละเอียด
19:06:23   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2557 รายละเอียด
18:51:13   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:04:35   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:59:23   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้