ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
18:43:04   WHAPF งบการเงินรายปี 2557 ZIP
22 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:07:17   BTS การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด รายละเอียด
20:00:31   S เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร รายละเอียด
19:01:56   MILL แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
19:00:56   MILL แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
18:39:30   WHAPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
18:28:30   BLA กำหนดวันจ่ายปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
18:18:14   AOT13C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT13C1409A (แก้ไข) รายละเอียด
18:17:25   JMT แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
18:03:55   KGI ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT13C1409A รายละเอียด
18:03:16   CYBER F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
17:44:26   TRUE13P1410A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TRUE13P1410A รายละเอียด
17:33:05   TCAP แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
17:30:56   TRUE13C1410A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TRUE13C1410A รายละเอียด
17:12:34   PTTGC การหยุดเดินเครื่องโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 รายละเอียด
17:12:14   STEC การเปลี่ยนแปลงชื่อ ทุนจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:09:51   SUPER แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-แก้ไข รายละเอียด
17:07:55   ACD ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
17:03:07   TBNK227A แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ TBANK227A และ TBANK22OA รายละเอียด
17:03:07   TBNK22OA แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ TBANK227A และ TBANK22OA รายละเอียด
17:01:28   CKP ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
16:49:48   SET SET News :DJSI ประกาศ 10 บจ. ไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน ปี 2557 รายละเอียด
13:25:03   EARTH รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่3 งวดวันที่ 15 กันยายน 2557(แก้ไขตามอักษรสีแดง) รายละเอียด
13:24:23   AJD การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้,การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ,การเพิ่มทุน,และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557(แก้ไขTemplate) รายละเอียด
13:15:00   NYT การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
13:06:28   YNP ชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นสามัญของ YSP ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
12:58:22   THAI แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI140A และขึ้นเครื่องหมาย SP รายละเอียด
12:58:22   THAI14OA แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI140A และขึ้นเครื่องหมาย SP รายละเอียด
12:51:50   AMATA การเชิญชวนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระ และ เลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2558 รายละเอียด
12:43:52   IEC เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบน website ของบริษัท รายละเอียด
12:40:42   KCE การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ รายละเอียด
12:34:02   AJD การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ, การเพิ่มทุน,และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (แก้ไข) รายละเอียด
12:30:13   SCBLIF การเปิดเผยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส่วนที่ 1-2) (แก้ไขจดหมายนำ) รายละเอียด

22 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:50:49   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:45:43   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2557 รายละเอียด
18:55:36   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:54:42   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:53:44   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:52:19   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:51:16   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:50:18   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:48:03   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:47:13   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:46:17   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:44:01   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:43:25   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:31:57   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2557 รายละเอียด
18:26:43   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2557 รายละเอียด
18:24:09   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2557 รายละเอียด
18:14:52   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2557 รายละเอียด
18:02:21   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:35:28   TNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้