ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
23 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
23 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:35:34   PICNI หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท รายละเอียด
22:17:23   KTP การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2557) รายละเอียด
21:50:34   BECL แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
21:32:04   PJW แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
21:16:53   SC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
21:03:02   THAI การเดินทางสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2557 รายละเอียด
20:50:44   MAKRO แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 รายละเอียด
20:39:25   SAT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
19:51:04   L&E แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
19:49:48   TIC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
19:38:29   CPNRF ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNRF รายละเอียด
19:33:24   PRINC การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ รายละเอียด
19:33:11   BIGC แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
19:32:44   PRINC การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
19:31:36   RML รายงานมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
19:14:07   PHOL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
18:59:46   TIES แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ การงดเว้นจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
18:48:50   SVI แจ้งข้อความผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 หน้า 6 ฉบับภาษาไทย รายละเอียด
18:48:06   TTA28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ TTA28C1404A รายละเอียด
18:47:48   TF แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2557 รายละเอียด
18:47:32   TF แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
18:46:19   TASCO รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TASCO-W3) ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
18:46:18   TRUE28P1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ TRUE28P1404A รายละเอียด
18:44:56   TRUE28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ TRUE28C1404A รายละเอียด
18:43:34   THAI28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ THAI28C1404A รายละเอียด
18:37:45   SCB28P1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ SCB28P1404A รายละเอียด
18:35:40   INOX เพิ่มเติมข้อมูลห้องประชุม สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เพิ่ม Templete) รายละเอียด
18:35:32   PTT28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTT28C1404A รายละเอียด
18:33:31   PS28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ PS28C1404A รายละเอียด
18:31:47   KTB28P1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ KTB28P1404A รายละเอียด
18:30:12   IRPC28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ IRPC28C1404A รายละเอียด
18:28:26   INTU28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ INTU28C1404A รายละเอียด
18:28:11   MNIT ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
18:27:36   CPI แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และแจ้งวันจ่ายปันผล รายละเอียด
18:26:47   CPN28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ CPN28C1404A รายละเอียด
18:25:22   M-II ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
18:24:55   BTS28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ BTS28C1404A รายละเอียด
18:24:55   SCB13P1406A รายงานกระจายการถือ : SCB13P1406A รายละเอียด
18:24:28   MPG แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
18:23:57   SHANG แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
18:22:27   BBL28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ BBL28C1404A รายละเอียด
18:20:39   AOT28C1404A รายงานผลการใช้สิทธิของ AOT28C1404A รายละเอียด
18:20:11   PE แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
18:19:51   PTTG13P1404A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิ ของ PTTG13P1404A รายละเอียด
18:17:08   PTTG13C1404A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิ ของ PTTG13C1404A รายละเอียด
18:15:41   PT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
18:14:56   BAY แจ้งการต่อวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
18:10:56   TT&T การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจกับ CTH รายละเอียด
18:10:43   ENGY แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF รายละเอียด
18:10:04   TWS แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
18:08:08   TRUE13P1405A รายงานกระจายการถือ : TRUE13P1405A รายละเอียด
18:05:47   PR แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด
18:02:38   PTT13P1405A รายงานกระจายการถือ : PTT13P1405A รายละเอียด
18:02:28   TCC ชี้แจงการเพิ่มเติมรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวาระที่ 6 รายละเอียด
17:59:39   SKR แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 รายละเอียด
17:57:51   WR แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:57:48   PTTE13P1406A รายงานกระจายการถือ : PTTE13P1406A รายละเอียด
17:57:28   VGI13C1404A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิ ของ VGI13C1404A รายละเอียด
17:57:27   WR แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:55:12   PTTE13C1406A รายงานกระจายการถือ : PTTE13C1406A รายละเอียด
17:52:45   TPA มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 รายละเอียด
17:43:30   MTI สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของบมจ.เมืองไทยประกันภัย รายละเอียด
17:43:27   BANP01P1404A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BANP01P1404A รายละเอียด
17:43:12   BANP01C1404A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BANP01C1404A รายละเอียด
17:41:54   LVT กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และ แต่งตั้ง CEO กรรมการผู้จัดการและกรรมการใหม่ รายละเอียด
17:36:40   SCG แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 (แก้ไข) รายละเอียด
17:36:11   MPIC แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:33:41   SCCC เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 บนเว็บไซด์บริษัท รายละเอียด
17:30:19   INOX แจ้งรายละเอียดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:29:47   BGH การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียด
17:24:44   SUPER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2557 รายละเอียด
17:24:44   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2557 รายละเอียด
17:19:37   CCET รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (CCET-WA) ครั้งที่ 5/2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
17:18:20   QLT เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ รายละเอียด
17:17:59   TFEX Series ใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
17:16:32   SCB06PE กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย SCB06PE รายละเอียด
17:16:09   KBAN06PB กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย KBAN06PB รายละเอียด
17:15:15   CHO เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซท์ของบริษัท รายละเอียด
17:10:28   MBK การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "MBK" รายละเอียด
17:10:28   SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "MBK" รายละเอียด
17:09:49   SET SET News : คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งนางเกศรา มัญชุศรี เป็นผู้จัดการคนที่ 12 รายละเอียด
17:09:36   UPF แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 รายละเอียด
17:08:30   UP แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 รายละเอียด
17:07:32   BAY แจ้งการนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของธนาคาร รายละเอียด
17:06:22   ADVA23P1411A รายงานกระจายการถือ : ADVA23P1411A รายละเอียด
17:06:12   THANI แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:04:58   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:04:58   TH Trading Alert List Information รายละเอียด
17:04:55   ADVA23C1411A รายงานกระจายการถือ : ADVA23C1411A รายละเอียด
17:02:35   ASIAN แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
13:47:45   DNA แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:28:52   CM มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:26:32   COLOR แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:21:48   SRICHA มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:15:06   RPC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
13:09:24   OCEAN การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียด
13:05:53   AJD การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
13:05:04   MBK การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รายละเอียด
13:04:30   MBK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของ MBK รายละเอียด
13:04:16   CPNRF แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:38:18   AEONTS แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 จ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการ กำหนดวัน AGM รายละเอียด

23 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:13:13   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:12:08   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:11:13   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:10:15   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:08:45   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:07:57   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:07:09   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:06:16   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:05:25   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:42:55   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/04/2557 รายละเอียด
19:38:11   UNIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
19:36:30   CPNRF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
19:03:58   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/04/2557 รายละเอียด
19:03:08   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/04/2557 รายละเอียด
19:02:14   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/04/2557 รายละเอียด
19:02:06   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 รายละเอียด
19:01:33   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/04/2557 รายละเอียด
18:31:01   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 รายละเอียด
18:27:07   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 รายละเอียด
18:11:35   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:55:15   LHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:42:14   QHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้