ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:27:20   AEC แจ้งอนุมัติงบการเงินและเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
09:20:07   AEC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
09:16:35   THRE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
09:08:12   AEC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
09:07:55   IVL กรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
09:03:11   CKP กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
08:58:22   WORLD แจ้งขอผ่อนผันการส่งงบการเงิน รายละเอียด
08:46:53   KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
08:44:17   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6 รายละเอียด
08:44:17   TICON การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6 รายละเอียด
08:41:43   TH การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ ("TH-W1") รายละเอียด
08:39:22   PTT กรรมการลาออก รายละเอียด
08:36:13   SSSC ขอเชิญเสนอบรรจุวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558 รายละเอียด
08:33:39   TOP แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
08:29:49   AOT แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
08:24:48   PTTGC การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย Vencorex รายละเอียด
08:14:59   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:14:59   STEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:14:59   NMG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:07:23   RATCH ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
07:59:07   BCP แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
07:48:06   MCOT แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
07:41:47   EIC แก้ไขวิธีคำนวณราคาและอัตราการใช้สิทธิของ EIC-W1 และแจ้งเปลี่ยนราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:44:05   TSD S5013P1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:03   TSD PTT13P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:01   TSD S5013C1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:59   TSD PTT13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:53:45   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (แก้ไข) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้