ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
31 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
31 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:27:42   RWI การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (เพิ่ม Template) รายละเอียด
09:18:27   SMART มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
09:10:33   CCP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:51:19   SPA แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:50:13   CPH กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
08:49:37   KYE แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
08:45:43   AKR แจ้งอนุมัติตั้งบริษัทย่อย รายละเอียด
08:42:21   SET หุ้นเพิ่มทุนของ SUPER เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:42:21   SUPER หุ้นเพิ่มทุนของ SUPER เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:40:30   MALEE แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
08:40:28   E หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:40:28   mai หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:33:36   SET หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:33:36   BLISS หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:50   WP กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายปันผล รายละเอียด
08:29:48   SET 1 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ RML-W3 รายละเอียด
08:29:48   RML 1 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ RML-W3 รายละเอียด
08:29:23   TMC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัท รายละเอียด
08:23:22   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
08:12:59   CPH กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
07:48:28   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
07:48:28   PL SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
07:32:19   BTS การปรับโครงสร้างองค์กรและเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียด
07:00:03   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:45:41   TSD SCC13P1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:38   TSD ITD13P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:35   TSD IRPC13P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:33   TSD BANP13P1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:30   TSD STEC13C1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:28   TSD SET06C1512A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:25   TSD SET06P1512A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:23   TSD AOT06P1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:20   TSD MINT06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:18   TSD SPAL06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:15   TSD THAI06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:06   TSD BLAN06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:45:03   TSD BJCH06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:59   TSD SAMA06C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:55   TSD TPIP06C1510B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:35:49   APCO แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท รายละเอียด

31 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:40:05   MUS รายงาน NAV บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:37:21   MEU รายงาน NAV บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:36:44   MEM รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:36:21   MJP รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share