ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
18 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
18 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:41:03   YNP แจ้งมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สินของบริษัท รายละเอียด
09:35:02   PICNI กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง PICNI และบจ.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย), วันกำหนดสิทธิได้หุ้นบริษัทใหม่ รายละเอียด
09:22:48   CYBER การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด(เพิมเติม) รายละเอียด
09:17:54   SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2557 รายละเอียด
09:17:54   SLC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:54:27   TR แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน รายละเอียด
08:49:22   THCOM การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
08:48:18   PICNI แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
08:42:32   S5013C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:42:32   S5013C1409B การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:42:32   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:42:32   S5013P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:40:29   ADVA28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   CPF28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   CPN28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   DTAC28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   IVL28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:40:29   THAI28C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:21:56   S5008C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ S5008C1409A และ S5008P1409A รายละเอียด
08:21:56   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ S5008C1409A และ S5008P1409A รายละเอียด
08:21:56   S5008P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ S5008C1409A และ S5008P1409A รายละเอียด
08:06:52   THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง BBL รายละเอียด
07:58:57   MCS แจ้งอนุมัติให้ขายหุ้นบางส่วนในบริษัทร่วม และมติเรื่องอื่น ๆ รายละเอียด
07:00:08   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด

18 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:54:15   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:53:11   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:52:27   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:51:43   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:50:43   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:49:45   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:49:05   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:48:13   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:47:33   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้