ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:49:10   ACAP แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08:47:23   CGS 25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
08:47:23   SET 25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
08:45:30   PAF ชี้แจ้งข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำคัญของสาระสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด
08:40:37   NNCL การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียด
08:39:17   KC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
08:36:05   STHAI SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:36:05   NMG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:36:05   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:34:41   IFEC หุ้นเพิ่มทุนของ IFEC เริ่มซื้อขาย 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:34:41   SET หุ้นเพิ่มทุนของ IFEC เริ่มซื้อขาย 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:34:32   CIMBT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:24:28   ASIMAR การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการสำหรับประชุมผู้ถือหุ้น 2558 รายละเอียด
08:12:28   SET หุ้นเพิ่มทุนของ BLA เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:12:28   BLA หุ้นเพิ่มทุนของ BLA เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:09:59   BFIT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:54:22   KTECH แจ้งสารสนเทศการขายหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:45   TSD KCM : การเพิ่มทุนสำหรับหุ้นที่จำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป รายละเอียด
06:43:43   TSD TREIT : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:41   TSD S5013C1503B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:39   TSD PTT13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:42:56   SIM แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
06:31:22   TUF สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท Bumble Bee Holdco S.C.A. รายละเอียด
06:30:59   TUF การเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท Bumble Bee Holdco S.C.A. ("Bumble Bee Holdco") รายละเอียด

19 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:07:13   MJP รายงาน NAV รายละเอียด
09:03:09   MEU รายงาน NAV รายละเอียด
09:00:11   MEM รายงาน NAV รายละเอียด
08:56:30   MUS รายงาน NAV รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share