ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
24 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
24 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:27:55   JCT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
19:38:38   QH11C1501A รายงานกระจายการถือ : QH11C1501A รายละเอียด
19:38:14   MINT11C1501A รายงานกระจายการถือ : MINT11C1501A รายละเอียด
19:38:05   PTTGC การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายละเอียด
19:37:29   BMCL11C1412A รายงานกระจายการถือ : BMCL11C1412A รายละเอียด
19:37:05   AQUA แจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 รายละเอียด
19:36:50   BLAN11C1412A รายงานกระจายการถือ : BLAN11C1412A รายละเอียด
19:36:11   AP11C1501A รายงานกระจายการถือ : AP11C1501A รายละเอียด
19:23:53   SPAL11C1501A รายงานกระจายการถือ : SPAL11C1501A รายละเอียด
19:08:41   RICH ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
18:23:58   SLC เลื่อนกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
18:16:20   NUSA แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
17:56:57   AJP ขอขยายเวลาชี้แจงข้อมูลเรื่องPP ครั้งที่ 3 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด
17:45:10   PAP แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:29:39   AQ แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:29:05   EE หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   TFI หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   WIN หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   SVOA หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   BSM หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   SANKO หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   PCA หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:29:05   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:20:06   SABINA วันหยุดประจำปี พ.ศ.2558 รายละเอียด
17:16:46   SAMCO การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:15:30   SAMCO แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:12:25   AJP ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
17:11:27   KKP รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:10:17   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:10:17   TIES Trading Alert List Information รายละเอียด
17:10:17   RICH Trading Alert List Information รายละเอียด
17:10:17   GENCO Trading Alert List Information รายละเอียด
17:10:17   ACD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:10:17   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:06:25   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:04:23   QLT ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:01:12   TTA23C1602A รายงานกระจายการถือ : TTA23C1602A รายละเอียด
17:00:55   PTT23C1603A รายงานกระจายการถือ : PTT23C1603A รายละเอียด
17:00:38   AOT23P1501A รายงานกระจายการถือ : AOT23P1501A รายละเอียด
13:18:45   THE แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพิ่มเติม รายละเอียด
13:12:52   RCI การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รายละเอียด
13:11:58   RCI ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิRCI-W1ณวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
13:10:52   RCI วันหยุดทำการบริษัท ประจำปี 2558 รายละเอียด
13:02:18   SINGHA แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย (SINGHA-W) (แก้ไข) รายละเอียด
12:54:15   IFEC แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2_2557 รายละเอียด
12:52:34   MSC แจ้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
12:38:36   NUSA แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) - แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
12:35:13   HMPR23C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ HMPR23C1410A รายละเอียด
12:34:57   PTTE23C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTE23C1410A รายละเอียด
12:34:40   PTTE23P1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTE23P1410A รายละเอียด
12:34:39   M-CHAI การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
12:34:22   SCC23C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ SCC23C1410A รายละเอียด
12:34:01   SCC23P1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ SCC23P1410A รายละเอียด
12:33:44   THAI23C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ THAI23C1410A รายละเอียด
12:33:27   TMB23C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ TMB23C1410A รายละเอียด
12:31:24   NIPPON แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557(แก้ไขครั้งที่ 2)(แก้ไข pdf) รายละเอียด

24 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:53:52   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/10/2557 รายละเอียด
19:19:38   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:16:52   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:05:12   TLGF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:02:05   POPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
18:41:36   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:40:35   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:39:25   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:38:05   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:35:31   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:34:40   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:33:45   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:32:41   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:31:46   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:30:52   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:24:51   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/10/2557 รายละเอียด
18:23:46   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2014 รายละเอียด
18:20:40   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/10/2557 รายละเอียด
18:19:48   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/10/2557 รายละเอียด
18:18:39   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/10/2557 รายละเอียด
18:17:39   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้