ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
24 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
24 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:45:22   TPA มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (แก้ไข PDF.file) รายละเอียด
09:36:16   E รายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด
09:31:53   TH ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
09:15:46   SFP แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 ประจำปี 2557 รายละเอียด
08:57:16   WINNER แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08:47:36   TPAC หุ้นเพิ่มทุนของ TPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:47:36   mai หุ้นเพิ่มทุนของ TPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:46:15   NYT แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด
08:43:26   SEAFCO โครงการใหม่ รายละเอียด
08:42:57   SCB28C1405A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:57   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:57   TMB28C1405A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   AOT28C1405B การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   CPAL28C1405A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   INTU28CD การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   IVL28C1405A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   IVL28C1405B การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   KBAN28C1405A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   KBAN28C1405C การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:38   KTB28CE การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:41:47   SET 28 เม.ย. 57 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W1 รายละเอียด
08:41:47   GLAND 28 เม.ย. 57 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W1 รายละเอียด
08:37:05   EGCO การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
08:36:36   EGCO แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
08:33:11   HOTPOT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
08:32:05   LIVE การลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท สกินิก กรุ๊ป จำกัด รายละเอียด
08:08:35   NYT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รายละเอียด
08:03:42   SET หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ CPNRF เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เม.ย.2557 รายละเอียด
08:03:42   CPNRF หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ CPNRF เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เม.ย.2557 รายละเอียด
07:09:23   PICNI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
07:09:09   PICNI สารสนเทศที่สำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับการควบบริษัท รายละเอียด
06:43:36   TSD TUF01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:34   TSD TOP01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:32   TSD SPAL01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:30   TSD SPAL01C1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:29   TSD MINT01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:26   TSD MINT01C1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:24   TSD DTAC01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:22   TSD CENT01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:20   TSD BEC01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:18   TSD BEC01C1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:15   TSD BCP01P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้