ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
30 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:06:12   ZMICO งบการเงินครึ่งปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
13:03:06   SCC งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
13:01:19   SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
13:00:38   GLOW งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
12:41:51   ASP งบการเงินครึ่งปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
30 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
18:06:03   TRUE13C1412A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE13C1412A รายละเอียด
18:05:58   BKD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
18:04:19   TRC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
18:02:10   CPTGF รายละเอียดทรัพย์สิน รายละเอียด
17:58:25   PCA ขอแจ้งวันหยุดเพิ่มเติมปี 2557 รายละเอียด
17:57:53   TOPP การทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และพื้นที่จอดรถกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
17:57:11   TRUE13C1410A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE13C1410A รายละเอียด
17:54:27   AEC แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
17:53:54   AEC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:50:43   TRUE13C1409A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE13C1409A รายละเอียด
17:47:52   AQUA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:47:26   TRUE16C1409A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE16C1409A รายละเอียด
17:45:54   TRUE08P1503A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE08P1503A รายละเอียด
17:45:02   TRUE08P1407A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE08P1407A รายละเอียด
17:44:24   TRUE08C1503A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE08C1503A รายละเอียด
17:42:28   TRUE08C1411A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE08C1411A รายละเอียด
17:38:58   TWZ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:38:32   CK13C1412A รายงานกระจายการถือ : CK13C1412A รายละเอียด
17:37:19   TRUE06P1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:36:35   TRUE06C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:35:48   TRUE27C1503A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE27C1503A รายละเอียด
17:33:06   TRUE13C1412A รายงานกระจายการถือ : TRUE13C1412A รายละเอียด
17:28:25   TFD แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2557 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด
17:27:48   SUPER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:22:45   WAT รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:21:03   BLAND มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 รายละเอียด
17:20:56   BMCL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:20:00   MC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายละเอียด
17:17:53   AQ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท รายละเอียด
17:17:30   WINNER แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพิ่มเติม ประจำปี 2557 รายละเอียด
17:15:14   SLC แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) รายละเอียด
17:13:50   GEL การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
17:13:25   GEL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:13:14   TRUE01P1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE01P1412A รายละเอียด
17:13:01   JAS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน รายละเอียด
17:12:52   TRUE01C1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE01C1412A รายละเอียด
17:12:13   ACAP บริษัทย่อยขยายระยะเวลาการรับชำระคืนเงินกู้จากอันดามัน ครั้งที่ 2 รายละเอียด
17:11:35    TFEX การดำเนินการสำหรับ TRUE Futures เพื่อรองรับการเสนอขายเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUE ฉบับที่ 2 รายละเอียด
17:11:27   CEN แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RWI สำหรับผู้ถือหุ้นของ CEN รายละเอียด
17:10:32   ACAP บริษัทย่อยขยายระยะเวลาการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจาก CAI รายละเอียด
17:09:37   SLC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:09:29   AOT23P1407A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิของ AOT23P1407A รายละเอียด
17:08:03   PTT23C1407A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิของ PTT23C1407A รายละเอียด
17:07:32   ZMICO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
17:07:08   ZMICO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) ก่อนตรวจสอบ รายละเอียด
17:06:22   TRUE23C1407A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิของ TRUE23C1407A รายละเอียด
17:05:50   TSI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียด
17:04:59   IFEC แจ้งยกเลิกสำนักงานสาขาทั้งหมดและย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท รายละเอียด
17:04:46   CK23C1407A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิของ CK23C1407A รายละเอียด
13:27:42   GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
13:21:11   SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
13:16:38   TTA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
13:15:45   KTIS รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
13:09:34   SST แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายละเอียด
13:03:05   SCC การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียด
13:02:10   GLOW ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
13:01:53   CCET รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับงวดครึ่งปีแรก 2557 รายละเอียด
13:01:29   GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
13:00:36   SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2557 (F45-3) (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
12:59:15   SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
12:57:26   SCC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
12:56:28   AQUA การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (เพิ่ม Template และ แก้ไข PDF ไฟล์) รายละเอียด
12:56:05   SAMTEL การลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหารพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
12:52:21   ASP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี 2557(F45-3) (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
12:51:54   WAT สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนในบริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัด (แก้ไข เพิ่มเติมตามตลท.สอบถาม ครั้งที่ 3) รายละเอียด
12:46:39   SAPPE รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:43:57   IFEC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:39:02   ASP ชี้แจงผลการดำเนินงาน งวดครึ่งปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
12:37:24   TPROP วันหยุดประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
12:37:10   FPI ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
12:36:38   EFORL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
12:34:24   AAV รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป รายละเอียด
12:33:48   MPG รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:31:48   SAMART การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จากบริษัท Axiata Group Berhad รายละเอียด

30 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
17:25:15   TIF1 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1) รายละเอียด
17:09:56   BKKCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:05:43   MIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
12:46:18   QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
12:44:21   TU-PF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้