ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
05 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
05 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
17:18:28   KSL รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียด
17:17:07   IT แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ รายละเอียด
17:16:06   CHO แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รายละเอียด
17:13:29   OCEAN ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558(แก้ไขครั้งที่ 4) รายละเอียด
17:11:48   OTO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี) รายละเอียด
17:10:50   SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "KSL" รายละเอียด
17:10:50   KSL การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "KSL" รายละเอียด
17:10:39   SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "AQ" รายละเอียด
17:10:39   AQ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "AQ" รายละเอียด
17:08:00   BH รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
17:05:43   S5013C1506A รายงานกระจายการถือ : S5013C1506A รายละเอียด
17:04:30   NWR แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมAGM2558และงดจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติมวาระการประชุม) รายละเอียด
17:03:11   PRO รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   SCAN รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   SET รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   SINGHA รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   SMC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   LVT รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   STHAI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   ADAM รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   AI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   AIE รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   ASCON รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   CEI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   TUCC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   YNP รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:03:11   mai รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:02:59   SPORT กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญฯ SPORT-W3 รายละเอียด
17:02:26   SPORT กำหนดการประชุมสามัญผู้ถิอหุ้น และ งดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
13:24:18   RPC ปรับโครงสร้างธุรกิจ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
13:16:14   NUSA แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
13:16:09   SCC184A การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC18OA การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC154A การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC164A การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC174A การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:16:09   SCC17OA การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
13:12:59   GL แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
13:11:20   IRCP F53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียด
13:10:55   PRG การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
12:48:24   DTAC28C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC28C1503A รายละเอียด
12:45:41   ML ชี้แจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียด
12:45:26   IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในกิจการ Polyplex Resins San. Ve Tic. Holding A.S. ประเทศตุรกี รายละเอียด
12:43:15   AQ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดทะเบียนลดทุนโดยการลดราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รายละเอียด
12:42:15   MIDA แจ้งรายการขายเงินลงทุนใน บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ( บริษัทย่อย )-(แก้ไข) รายละเอียด
12:38:45   WHA แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:34:09   ABC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558, งดจ่ายเงินปันผล, เพิ่มทุน, ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข Template) รายละเอียด
12:33:43   UV23C1503A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย UV23C1503A รายละเอียด
12:33:26   KKP23C1503A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KKP23C1503A รายละเอียด
12:32:31   TPIP23C1503A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย TPIP23C1503A รายละเอียด
12:30:07   CWT ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมรายละเอียดข้อ 2.3) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share