ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
23 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
23 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:54:07   SET ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GRAMMY รายละเอียด
08:54:07   GRAMMY ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GRAMMY รายละเอียด
08:48:05   BLAN13C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:48:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:47:06   SET หุ้นเพิ่มทุนของ CCET เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:47:06   CCET หุ้นเพิ่มทุนของ CCET เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:46:52   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:46:52   STA13C1408A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:46:52   ESSO13C1408A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:43:53   SST สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
08:43:08   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA23C1602A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:43:08   TTA23C1602A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA23C1602A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:42:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT23P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:42:05   AOT23P1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT23P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:42:01   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AP11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:42:01   AP11C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AP11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:41:31   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTT23C1603A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:41:31   PTT23C1603A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTT23C1603A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:41:04   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:41:04   BLAN11C1412A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:40:09   SET หุ้นเพิ่มทุนของ GEL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:40:09   GEL หุ้นเพิ่มทุนของ GEL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:39:56   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BMCL11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:39:56   BMCL11C1412A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BMCL11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:38:52   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:38:52   MINT11C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:38:35   SCC BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC14OA วันที่ 4-5 ส.ค. 57 รายละเอียด
08:38:35   BEX BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC14OA วันที่ 4-5 ส.ค. 57 รายละเอียด
08:38:35   SCC14OA BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC14OA วันที่ 4-5 ส.ค. 57 รายละเอียด
08:36:52   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:36:52   QH11C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:36:30   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BOT177A เริ่มซื้อขาย 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:36:30   BOT177A BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BOT177A เริ่มซื้อขาย 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:35:20   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPAL11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:35:20   SPAL11C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPAL11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:30:29   GRAMMY ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นและการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย รายละเอียด
08:22:20   ROJNA การแสดงเจตจำนงต่อ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น เพื่อขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดจากการใช้สิทธิ TICON-T2 รายละเอียด
08:20:26   SAM SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:20:26   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:20:26   TCAP SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:18:57   ICC ให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงิน รายละเอียด
08:13:27   TVD รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
07:58:09   EFORL แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
06:44:15   TSD TCAP42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:13   TSD AAV42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:11   TSD STA42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:09   TSD CPF42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:07   TSD CPAL42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:05   TSD BH42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:03   TSD BJC42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:01   TSD CENT42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:59   TSD ESSO42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:58   TSD KKP42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:56   TSD CK42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:54   TSD STEC42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:52   TSD SCC42C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:50   TSD TRUE11C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:48   TSD SCB11P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:46   TSD ITD11C1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:44   TSD DTAC11P1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:42   TSD AOT11P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:40   TSD TTA23C1602A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:39   TSD DTAC11C1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:36   TSD AOT23P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:34   TSD PTT23C1603A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้