ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
02 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
02 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:09:52   DTAC แจ้งแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
13:08:30   SIMAT การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
13:06:09   ARROW รายงานการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯและการจัดสรร(F 53-5) รายละเอียด
12:37:10   CK ลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:35:31   PF กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) ครั้งที่9 รายละเอียด
12:19:08   KBS SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:19:08   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:19:08   PRO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้