ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
28 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
08:45:42   PICNI งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
28 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
09:54:06   AJD การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ AJD รายละเอียด
09:54:06   SET การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ AJD รายละเอียด
09:42:54    SET ตลาดหลักทรัพย์ให้ EIC ชี้แจงความจำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจำนวนสูงถึง 15 เท่าของทุนชำระและระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนให้ชัดเจน รายละเอียด
09:42:54    EIC ตลาดหลักทรัพย์ให้ EIC ชี้แจงความจำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจำนวนสูงถึง 15 เท่าของทุนชำระและระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนให้ชัดเจน รายละเอียด
09:12:39   CKP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
08:57:37   RICH แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน รายละเอียด
08:56:14   ICC แจ้งเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯลงทุน รายละเอียด
08:49:42   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTE16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:49:42   PTTE16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTE16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:49:19   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:49:19   THCO16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:49:04   LRH การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า รายละเอียด
08:48:53   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KTB16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:53   KTB16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KTB16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:26   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPN16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:26   CPN16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPN16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:01   CPF16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:48:01   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:47:57   NPARK ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NPARK-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:47:57   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NPARK-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:47:29   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ADVA16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:47:29   ADVA16C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ADVA16C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:37:28   LPN11C1504A รายงานกระจายการถือ : LPN11C1504A รายละเอียด
08:32:44   UWC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
08:28:23   NPP แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
07:57:25   NMG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:57:25   SFP SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:57:25   TCAP SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:57:25   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:29:25   IRCP แจ้งข่าวการลงนามสัญญา รายละเอียด
07:00:04   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:15   THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (MILL-R) รายละเอียด
06:43:13   TSD KBAN13C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:11   TSD BBL13C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:08   TSD AOT13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share