รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2553 13:34:00
หัวข้อข่าว
�Ѵ���������ѭ�����ع PP
หลักทรัพย์
E
แหล่งข่าว
E

      เลขที่   E 201008/02
วันที่    10 สิงหาคม 2553
เรื่อง   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประชุม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้ นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช ประธาน
บริษัทและ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อำนาจจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 65,833,882 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็น
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

นายไซม่อน มอรริส เกโรวิชได้รับมอบอำนาจเป็นผู้จัดสรร และเป็นผู้คัดเลือก พิจารณา กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมทางเศษรฐกิจ รวมถึงตลาดทุน โดยนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญส่วนที่
เหลือดังกล่าว จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท (Placement Agent) ในการ
พิจารณา นักลงทุนสัญชาติไทย ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยนักลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิชได้ พิจารณาและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,833,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  รายชื่อนักลงทุน*ที่ได้รับ       จำนวน   ราคาเสนอขายต่อหุ้น  ระยะเวลาเสนอ    ความสัมพันธ์
  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน       หุ้นที่ได้รับจัดสรร           ขาย และชำระ     กับบริษัท
                                  ค่าหุ้นเพิ่มทุน
1  Pinewood Trading Fund,    5,833,882  หุ้นละ 1 บาท รวม   ระหว่างวันที่      ไม่มี
     L.P.                 เป็นเงินทั้งสิ้น    10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 5,833,882  20 สิงหาคม 2553
                        บาท

2  นายประยงค์ วนิชสุวรรณ      2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม   ระหว่างวันที่      ไม่มี
                       เป็นเงินทั้งสิ้น    10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000 20 สิงหาคม 2553
                        บาท

3  นายวิชัย ว่องสิริกุล        2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม   ระหว่างวันที่      ไม่มี
                       เป็นเงินทั้งสิ้น    10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

4  นางนันท์ชญาน์ มณีนวล       1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่      ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น   10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

5  นายวินิจ เลิศรัตนชัย        1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่       ไม่มี
                       เป็นเงินทั้งสิ้น    10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

6  นางสาวศรีรัตน์ รัตนาพาณิชย์     1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่       ไม่มี
                         เป็นเงินทั้งสิ้น   10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

7  นางสมรวย แซ่ลิ้ม         1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                         เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

8  นายสหภาพ อินสะโร        2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม ระหว่างวันที่        ไม่มี
                         เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

9  นายอำนวย กิติวรรณ        2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                         เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

10 นายไพฑูรย์ ผลกิจ         2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

11 นายชัยนาท ผลกิจ         2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

12 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล     2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

13 นายเมธา รังสิยาวรานนท์      2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

14 นายฉลองชัย บุญชนะวิวัฒน์      2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น   10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

15 นายสมบัติ บูรณะธีรกิจ       2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

16 นายมิตรพัน สถาวรมณี       2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น   10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

17 นายวินัย แซ่แต้          1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

18 นางสาวรัตนา บาจาซจ์      1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                        เป็นเงินทั้งสิ้น   10 สิงหาคม 2553 -
                       จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

19 นายกิติชัย เตชะงามเลิศ      1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                          เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

20 นายบุญชัย ติระรัตนกุล        1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                          เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

21 นางกัญญาพัชร ภัทรไพศาล       1,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
  สิน                       เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 1,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

22 นางสาววราภรณ์ หาญไกร       2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
  วิไลย์                      เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

23 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี       2,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
                          เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 2,000,000  20 สิงหาคม 2553
                            บาท

24 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป      20,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
  จำกัด (มหาชน)                  เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 20,000,000 20 สิงหาคม 2553
                          บาท

25 สถาบันสอนภาษา          5,000,000  หุ้นละ 1 บาท รวม  ระหว่างวันที่        ไม่มี
   บอสตั้น ไบรท์                  เป็นเงินทั้งสิ้น  10 สิงหาคม 2553 -
                        จำนวน 5,000,000  20 สิงหาคม 2553
                           บาท

*นักลงทุนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย 
ข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อนักลงทุน
ดังกล่าวได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว นักลงทุนดังกล่าวจะไม่เสนอชื่อกรรมการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการบริษัท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุน

1.1 เพื่อใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการในอนาตคที่สามารถเล็งเห็นถึงค่าตอบแทนที่สูง
1.2 เพื่อทำการลงทุนที่สำคัญในเวลาที่เศรษฐกิจเอื้ออำนวยโอกาสที่ทำให้การลงทุนคุ้มค่า
1.3 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัท


     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                              ขอแสดงความนับถือ                            (นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช)
                          ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ