รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2552 09:40:00
หัวข้อข่าว
���ʹͫ�����ѡ��Ѿ�� (Ẻ 247-4) ��Ѻ���
หลักทรัพย์
SUC
แหล่งข่าว
SUC

      ที่ น.36/2552
                               วันที่ 20 กรกฎาคม 2552

เรื่อง   คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ น.22/2552 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552

     ตามหนั งสือที่ อ้างถึง บริษั ทฯ เคยเปิดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคํ าขอเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ในหลักทรัพย์บริษัท 
ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน) (UTC) จากผู้ถือหุ้นเป็น การทั่วไปแล้วนั้น
     ฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวข้ างต้ น ใช้ ตั วเลขที่ เกี่ ย วข้ อ งจากงบการเงิ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2551 บัดนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ส่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมแบบ 247-4 โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ในส่วนของการจัดทำประมาณการทางการเงิน ซึ่งได้มีการปรับปรุงการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมหุ้น
สามัญของกิจการ โดยใช้ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2552 ประกอบการคำนวณ
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยข้อมูลมายังผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาตอบรับการ
ขอซื้อหลักทรัพย์ UTC โดยบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่แนบ
จำนวน 2 ชุด ดังนี้
     ข้ อ มู ล ชุ ด ที่ 1 คื อ ส่ ว นแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง UTC ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล
เปรีย บเที ย บระหว่ างข้ อ มู ล เดิ ม และข้ อ มู ล ที่ แก้ ไขใหม่ ในเฉพาะส่ วนที่ มี ก ารแก้ ไขเท่ านั้ น โดยมี
หนังสือนำส่งของที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แนบมาด้วย
     ข้อมูลชุดที่ 2 คือ ข้อมูลคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับสมบูรณ์ (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข ซึ่ง
ได้ นํ าข้ อ มู ล ส่ วนที่ มี ก ารแก้ ไขของชุ ด ที่ 1 ใส่ ไว้ ในฉบั บ แก้ ไขนี้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ งเป็ น ข้ อ มู ล แบบ
247-4 เต็มชุดที่แก้ไขแล้ว
     สรุ ป แล้ ว ราคาที่ ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อหลั ก ทรัพ ย์ เคยกํ าหนดไว้ ยังสู งกว่าราคาที่ ป ระเมิ นใหม่
ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหุ้น UTC หุ้นละ 10.03 บาท จึงยังไม่เปลี่ยนแปลง
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ

                   (ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง) (นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
                        กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

                               13 กรกฎาคม 2552

เรียน        เลขาธิการ
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำเนาเรียน      กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง        ขอนำส่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่
          (2008) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

สิ่งที่แนบมาด้วย ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008)
         จำกัด (มหาชน)

      บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ขอนำ
ส่ ง ส่ ว นแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ท รั พ ย์ ข องบริ ษั ท ยู เ นี่ ย นเทคโนโลยี่ (2008) จํ า กั ด
(มหาชน) ("กิจการ") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ ( 2008 )
จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการโดยบริษัท สหยูเนี่ยน
จำกั ด (มหาชน) ("ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ ") ในครั้งนี้ โดยได้เพิ่ มเติ มข้ อ มูล และ ปรับ ปรุงข้ อมู ล ในส่วน
ของการจัดทำประมาณการทางการเงินและการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของกิจการ โดย
ใช้งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2552 ประกอบการคำนวณดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขส่วนที่ 1

แก้ไข หน้า 2 ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ
จากเดิม
       ณ วั น ที่ 7 เมษายน 2552 กิ จ การมี หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกจํ า หน่ า ยและชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
     60,000,000 หุ้ น และผู้ ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ถื อ หุ้ น สามั ญ ของกิ จ การจํ า นวน 49,311,246 หุ้ น
     หรือคิดเป็นร้อยละ 82.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ
       ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ ซึ่งมิได้ถือ
     โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,688,754 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.81 ของจำนวนหุ้นที่
     ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
     กิจการ
       ทั้งนี้ เท่ าที่ผู้ ทำคำเสนอซื้อ ทราบ กิจการไม่ มีหลั กทรัพย์ อื่นนอกจากหุ้นสามัญ และผู้
     ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้เสนอขายเฉพาะหุ้นที่ปลอดจากจำนำ
     และภาระผูกพัน (Free from all pledges and other encumbrances)

แก้ไขเป็น
       ณ วั น ที่ 7 เมษายน 2552 กิ จ การมี หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกจํ า หน่ า ยและชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
     60,000,000 หุ้ น และผู้ ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ถื อ หุ้ น สามั ญ ของกิ จ การจํ า นวน 49,311,246 หุ้ น
     หรือคิดเป็นร้อยละ 82.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ
       ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ ซึ่งมิได้ถือ
     โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,688,754 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.81 ของจำนวนหุ้นที่
     ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
     กิจการ
       ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้เสนอขายเฉพาะหุ้นที่ปลอด
     จากจำนำและภาระผูกพัน (Free from all pledges and other encumbrances)


แก้ไขหน้า 4 ข้อ 9.2 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ
จากเดิม
   9.2. กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้น
ระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แก้ไขเป็น
   9.2. มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ระงับไป

แก้ไขส่วนที่ 2

แก้ไขหน้า 9 ในส่วนของที่มาข้อ (5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ
จากเดิม    ที่มา : บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเป็น
     ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      หมายเหตุ ดูรายละเอีย ดเพิ่ ม เติ มของผู้ ทำคํ าเสนอซื้อ ได้จ ากแบบแสดงรายการข้ อมู ล
     ประจํ าปี (แบบ 56-1) สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2551 และงบการเงิ นที่ ยั งไม่ ได้
     ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยผู้สอบบัญชีได้ที่เวบไซต์
     ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

แก้ไขหน้า 16 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ
จากเดิม
   5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น
     วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออก
     จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ภายหลังจากหุ้นสามัญของ
     กิจการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น จะมีผลดังต่อไปนี้
      - สภาพคล่องของหุ้นสามัญของกิจการจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
        ขายหุ้นสามัญของกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงอาจไม่มีตลาดรองอื่น ๆ รอง
        รับการซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ
      - อากรแสตมป์และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรจากการขายหุ้นสามัญของกิจการ
        (Capital Gain) จะไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไป
      - กิจการจะไม่มีภาระที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วย
        งานที่เกี่ยวข้องกำหนดอีกต่อไป ดังนั้นข้อมูลที่กิจการจะเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นจะลด
        ลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ (ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการยังคงได้รับงบการเงินประจำปี
        ของบริษัทและจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดิม) และ
      - การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ
        ที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ

แก้ไขเป็น
   5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น
     วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออก
     จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ภายหลังจากหุ้นสามัญของ
     กิจการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น จะมีผลดังต่อไปนี้
      - สภาพคล่องของหุ้นสามัญของกิจการจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
        ขายหุ้นสามัญของกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงอาจไม่มีตลาดรองอื่น ๆ รอง
        รับการซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ


      -  อากรแสตมป์และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรจากการขายหุ้นสามัญของกิจการ
         (Capital Gain) จะไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไป
      -  กิจการจะไม่มีภาระที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วย
         งานที่ เกี่ย วข้ องกำหนด การเปิ ดเผยให้ แก่ผู้ถื อหุ้นจะลดลงจากเดิม อย่างมีนัยสำคั ญ
         (ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการยังคงได้รับงบการเงินประจำปี ของบริษัทและจดหมายเชิญ
         ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดิม) ยกเว้นในกรณี ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กิจการมีผู้ถือหุ้น
         รายอื่ น ซึ่ งมิ ใช่ ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ บุ ค คลที่ ก ระทํ า ร่ว มกั บ ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ (acting in
         concert) และรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
         ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิ ทธิอ อกเสีย งของกิจการหรือกิจการมีจำนวนผู้ถื อหลั ก
         ทรัพย์ทุกประเภทรวมกันเกินกว่า 100 ราย
      -  การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ
         ที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ

แก้ไขส่วนที่ 3
แก้ไขหน้า 24 รายการระหว่างกัน
จากเดิม
     ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการยังคงมีรายการระหว่างกันในด้าน
     ผู้ทำคำเสนอซื้อให้กิจการเช่าทรัพย์สิน และการว่าจ้างให้กิจการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วน
     อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาคงเดิม

แก้ไขเป็น
     ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการยังคงมีรายการระหว่างกันในด้านผู้
     ทำคำเสนอซื้ อให้กิจการเช่าทรัพย์สิน และการว่าจ้างให้กิจการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วน
     อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาคงเดิม ดังนี้
     - ในส่วนของผู้ทำคำเสนอซื้อให้กิจการเช่าทรัพย์สินนั้น ถึงแม้ว่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
        ของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถปรับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินได้ร้อยละ 10 ต่อปี
        แต่ในการทำประมาณการทางผู้บริหารกิจการตั้งสมมุติฐานว่าตลอดระยะเวลาประมาณการ
        ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
     - ในส่วนของการว่าจ้างนั้ น ผู้ ทํ าคำเสนอซื้ อว่าจ้างให้ กิจ การผลิ ตสิ นค้ าประเภทชิ้ นส่ วน
        อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ แก่ ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ (ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ เป็ น ผู้ รับ คํ าสั่ งซื้ อ โดยตรงกั บ
        ทางบริษัท ฮิต าชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่ งการว่าจ้าง
        ผลิ ต สิ นค้ าดั งกล่ าว ผู้ ทํ าคํ าเสนอซื้ อ และกิ จ การมี นโยบายการคิ ด ราคาระหว่างกั นคื อ
        ราคาขายคำนวณจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้การเสนอราคาขายขึ้นอยู่กับสถาน
        การณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
     โดยคาดการณ์ว่าขนาดรายการจะลดลงในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 และจะค่อยๆ
     เพิ่มขึ้นในปี 2553 เป็นต้นไป

แก้ไขส่วนที่ 4
แก้ไขหน้า 33 - 34 ในส่วน 3) การคำนวณมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุด
ของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว
จากเดิม
     3) มูลค่าสินทรัพย์สุ ทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่ าทางบั ญชีที่ ปรับปรุงให้ สะท้อ น
       ราคาตลาดล่ า สุ ด ของสิ น ท รั พ ย์ แ ละหนี้ ข องกิ จ การนั้ น แล้ ว (Adjusted Net Asset
       Value : Adjusted NAV)
       Adjusted NAV เป็นการคำนวณโดยการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีตามงบการเงิน รวมของ
       กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมา


           ปรับปรุง ด้วยส่วนเพิ่มหรือลดของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรบางรายการที่มีการประเมินโดย
           บริษัท อเมริกัน แอ๊พ เพรซั ล (ประเทศไทย) จำกัด ("ผู้ประเมินอิสระ") เพื่ อ ประกอบ
           การหาราคาหุ้นของกิจการ
           โดยทรัพย์สินที่มีการประเมิน คือ สินทรัพย์ถาวรของกิจการ ประกอบ ด้วยระบบภายใน
           โรงงานและยานพาหนะ และสิ นทรัพ ย์รอการขายของธุ รกิ จ รองเท้า รวมทั้ งสิ นทรัพ ย์
           ถาวรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

                                          สัดส่วนการ
              ชื่อบริษัท                 สถานะ        ลงทุน          สินทรัพย์ถาวร
                                          (ร้อยละ)
     บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย         100             ไม่มี
     ("JF")
     บริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย          75            ไม่มี
     ("BF")
     บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด ("PF")              บริษัทร่วม         50        มีเครื่องจักรและอุปกรณ์
     บริษัท ยูนิโซล จำกัด ("US")                 บริษัทร่วม         20             ไม่มี

           จาก ต ารางข้ างต้ น จะพ บ ว่ า กิ จ ก ารถื อหุ ้น ใน PF ร้อ ย ล ะ 50.00 ซึ่ ง ก ารคํ านวณ
           Adjusted NAV จะต้องนำส่วนเพิ่ มจากการตีราคาสินทรัพย์ของ PF ใน สัด ส่วนร้อยละ
           50.00 มาพิจารณาด้วย ซึ่งจะได้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ดังต่อไปนี้

                                                         หน่วย : พันบาท
                              มูลค่า
                                                        ส่วนเพิ่ม(ลด)
       รายการทรัพย์สิน                ตามบัญชี          ราคาประเมิน
                                                       จากการตีมูลค่า *
                            ณ 31 ธ.ค. 51
กิจการ
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                     219,743          445,210             231,126
     รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์               219,743          445,210            231,126
พลยูเนี่ยนฟุทแวร์ (กิจการลงทุนร้อยละ 50)
 เครื่องจักรและอุปกรณ์                           -         1,600              800
รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์พลยูเนี่ยนฟุทแวร์                    -         1,600              800
          รวมทั้งสิ้น                 219,743          446,810            231,926

        หมายเหตุ *เฉพาะทรัพย์สินที่ทำการประเมิน

        การคำนวณหามูลค่าสุทธิของกิจการโดยวิธี Adjusted NAV จะสามารถคำนวณได้จาก
      ส่วนของผู้ถือหุ้น (NAV) = มู ล ค่ า ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ตามบั ญ ชี ณ 30 ธ.ค. 51 + ส่ วนเพิ่ ม (ลด)
      จากการตีราคา
                  = 369,828 + 231,926          พันบาท
                  = 601,754               พันบาท

      ดังนั้น
        Adjusted NAV          = ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) (ภายหลังปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน)
                                   จำนวนหุ้น (พันหุ้น)

                       =      601,754           (พันบาท)
                              60,000           (พันหุ้น)

                       =      10.03            บาทต่อหุ้น
   
     ดังนั้นการประเมินมูลค่าสุทธิของกิจการโดยวิธี Adjusted NAV มูลค่าหุ้นของกิจการ เท่ากับ
     10.03 บาทต่อหุ้น

แก้ไขเป็น
      3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อน
       ราคาตลาดล่ า สุ ด ของสิ น ท รั พ ย์ แ ละหนี้ ข องกิ จ การนั้ น แล้ ว (Adjusted Net Asset
       Value : Adjusted NAV)
        Adjusted NAV เป็นการคำนวณโดยการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีตามงบการเงิน รวมของ
       กิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี
       รับอนุญาตมาปรับปรุง ด้วยส่วนเพิ่มหรือลดของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรบางรายการที่มีการ
       ประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พ เพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ("ผู้ประเมินอิสระ") เพื่อ
       ประกอบการหาราคาหุ้นของกิจการ
       โดยทรัพย์สินที่มีการประเมิน คือ สินทรัพย์ถาวรของกิจการ ประกอบ ด้วยระบบภายใน
       โรงงานและยานพาหนะ และสิ นทรัพ ย์รอการขายของธุ รกิ จ รองเท้า รวมทั้ งสิ นทรัพ ย์
       ถาวรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

           ชื่อบริษัท               สถานะ      สัดส่วนการลง          สินทรัพย์ถาวร
                                        ทุน
                                      (ร้อยละ)
  บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย        100              ไม่มี
  ("JF")
  บริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย         75             ไม่มี
  ("BF")
  บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด ("PF")             บริษัทร่วม         50         มีเครื่องจักรและอุปกรณ์
  บริษัท ยูนิโซล จำกัด ("US")                บริษัทร่วม         20              ไม่มี

        จากตารางข้างต้น จะพบว่ากิจการถือหุ้นใน PF ร้อยละ 50.00 ซึ่ง การคำนวณ
        Adjusted NAV จะต้องนำส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ของ PF ใน สัดส่วนร้อยละ
        50.00 มาพิจารณาด้วย ซึ่งจะได้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ดังต่อไปนี้


                                                         หน่วย : พันบาท
                            มูลค่าตาม
                             บัญชี                       ส่วนเพิ่ม(ลด)จาก
      รายการทรัพย์สิน                             ราคาประเมิน
                            ณ 31 มี.ค.                      การตีมูลค่า *
                              52
กิจการ
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**                   199,600          444,910             248,801
   รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 199,600          444,910             248,801
พลยูเนี่ยนฟุทแวร์ (กิจการลงทุนร้อย
ละ 50)

 เครื่องจักรและอุปกรณ์                          -         1,600               800
รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์พลยูเนี่ยน
ฟุทแวร์                                 -         1,600               800

        รวมทั้งสิ้น                 199,600          446,510             249,601

        หมายเหตุ *เฉพาะทรัพย์สินที่ทำการประเมิน
           ** มีการขายทรัพย์สินไปบางส่วน

   การคำนวณหามูลค่าสุทธิของกิจการโดยวิธี Adjusted NAV จะสามารถคำนวณได้จาก
   ส่วนของผู้ถือหุ้น (NAV)            = มูลค่าส่วนผู้ถือหุ้นตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 52 + ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคา
                       = 339,403 + 249,601  พันบาท
                       = 589,004    พันบาท

   ดังนั้น

        Adjusted NAV         = ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) (ภายหลังปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน)
                                   จำนวนหุ้น (พันหุ้น)

                       =      589,004      (พันบาท)
                             60,000      (พันหุ้น)

                       =      9.82       บาทต่อหุ้น

   ดังนั้นการประเมินมูลค่าสุทธิของกิจการโดยวิธี Adjusted NAV มูลค่าหุ้นของกิจการ เท่ากับ 9.82
   บาทต่อหุ้น

   แก้ไขหน้า 35 ในส่วน 4)
   จากเดิม
         - การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
          (Fair Value ) จะได้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นช่ ว ง 3.29 ถึ ง 10.03 บาทต่ อ หุ้ น โดย
          รายละเอียดการคำนวณมูลค่ายุติธรรมข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ E

        ทั้งนี้ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 10.03 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาเสนอซื้อที่เท่ากับราคา
        สูงสุดที่คำนวณได้จาก 4 วิธี

   999/9 The Offices at Central World 10th Fl., Unit 1011-1012, Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330
   Telephone: (66) 2 264-5678 Facsimile: (66) 2 264-5679 E-Mail Address: center@assetpro.co.th Website : http://www.assetpro.co.th

แก้ไขเป็น
      - การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
        ( Fair Value ) จะได้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นช่ ว ง 5.66 ถึ ง 9.82 บาทต่ อ หุ้ น โดย
        รายละเอียดการคำนวณมูลค่ายุติธรรมข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ E

     ทั้ งนี้ ราคาเสนอซื้ อ หุ้ น สามั ญ ที่ หุ้ น ละ 10.03 บาทต่ อ หุ้ น นั้ น เป็ น ราคาเสนอซื้ อ ที่ สู ง กว่ า
     ราคาสูงสุดที่คำนวณได้คำนวณได้จาก 4 วิธี

แก้ไขเอกสารแนบ E การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

แก้ไขเป็น
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (Fair Value) ของผู้ทำคำ
เสนอซื้อ

   การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำ
   การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
   2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value : Adjusted Net Asset Value :
    Adjusted NAV)
   3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach : P/E)
   4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)

   1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach : BV)

         การประเมิ นมู ล ค่ าหุ้ นโดยใช้ วิ ธี นี้ จะแสดงให้ เห็ นมู ล ค่ าหุ้ น ของกิ จ การ ซึ่ งปรากฏ
     ตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
     2552 โดยไม่คำนึงถึงผลประกอบการในอนาคตของกิจการ รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจและ
     อุ ต สาหกรรมโดยรวม (งบการเงิ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ต รวจสอบแต่ ส อบทานแล้ ว จากผู้ ส อบบั ญ ชี
     บริษั ท สํ านั กงาน เอิ นส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด ซึ่ งเป็ นผู้ส อบบั ญ ชีที่ ได้รับ ความเห็นชอบจาก
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

     โดยที่
          BV    =     ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) (ก่อนปรับปรุงรายการทรัพย์สิน)
                            จำนวนหุ้น (พันหุ้น)
               =      339,403 (พันบาท)
                      60,000 (พันหุ้น)

               =      5.66       บาทต่อหุ้น

     ผลที่ได้ (Result)

         จากการคำนวณราคาหุ้นตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีดังกล่าว ราคาหุ้นของกิจการ ณ
     31 มีนาคม 2552 เท่ากับ 5.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาที่เสนอซื้อที่ 10.03 บาทต่อหุ้น
     เท่ากับ 4.37 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าร้อยละ 43.57
      2. วิ ธี ป รั บ ป รุ ง มู ล ค่ า ต าม บั ญ ชี (Adjusted Book Value : Adjusted Net Asset Value :
       Adjusted NAV)
             การประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีนี้ เป็นการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีตามงบการเงิน รวมของ
       กิจ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ยังไม่ได้ต รวจสอบแต่ ส อบทานแล้ วจากผู้ส อบบั ญ ชี รับ
       อนุ ญ าตมาปรั บ ปรุ ง ด้ว ยส่ว นเพิ่ ม หรื อ ลดของมู ล ค่า สิ น ทรั พ ย์ถ าวรบางรายการที่ มี ก าร
       ประเมิ นโดยบริษั ท อเมริกั น แอ๊พ เพรซั ล (ประเทศไทย) จํ ากั ด ("ผู้ป ระเมิ นอิ ส ระ") เพื่ อ
       ประกอบการหาราคาหุ้นของกิจการ
             โดยทรัพย์สินที่มีการประเมิน คือ สินทรัพย์ถาวรของกิจการ ประกอบ ด้วยระบบภาย
       ในโรงงานและยานพาหนะ และสินทรัพย์รอการขายของธุรกิจรองเท้ารวมทั้งสินทรัพย์ถาวร
       ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

              ชื่อบริษัท               สถานะ      สัดส่วนการลงทุน          สินทรัพย์ถาวร
                                          (ร้อยละ)
     บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย         100              ไม่มี
     ("JF")
     บริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด               บริษัทย่อย           75             ไม่มี
     ("BF")
     บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร์จำกัด ("PF")             บริษัทร่วม           50       มีเครื่องจักรและอุปกรณ์
     บริษัท ยูนิโซล จำกัด ("US")                บริษัทร่วม           20             ไม่มี

          จากตารางข้างต้น จะพบว่ากิจการถือหุ้นใน PF ร้อยละ 50.00 ซึ่ง การคำนวณ Adjusted
          NAV จะต้ อ งนํ าส่วนเพิ่ ม จากการตี ราคาสิ นทรัพ ย์ของ PF ใน สั ด ส่วนร้อ ยละ 50.00 มา
          พิจารณาด้วย ซึ่งจะได้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ดังต่อไปนี้

                                                         หน่วย : พันบาท
                              มูลค่า
                                                        ส่วนเพิ่ม(ลด)
       รายการทรัพย์สิน                ตามบัญชี          ราคาประเมิน
                                                       จากการตีมูลค่า *
                            ณ 31 มี.ค. 52
กิจการ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**                     199,600          444,910             248,801
     รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                199,600          444,910             248,801
พลยูเนี่ยนฟุทแวร์ (กิจการลงทุนร้อยละ 50)

 เครื่องจักรและอุปกรณ์                           -          1,600              800

รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์พลยูเนี่ยนฟุทแวร์                    -         1,600              800
        รวมทั้งสิ้น                   199,600          446,510            249,601

        หมายเหตุ *เฉพาะทรัพย์สินที่ทำการประเมิน
           ** มีการขายทรัพย์สินไปบางส่วน

   การคำนวณหามูลค่าสุทธิของกิจการโดยวิธี Adjusted NAV จะสามารถคำนวณได้จาก
   ส่วนของผู้ถือหุ้น (NAV)     = มูลค่าส่วนผู้ถือหุ้นตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 52 + ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคา

                       = 339,403 + 249,601           พันบาท

                       = 589,004                พันบาท
      ดังนั้น
      Adjusted NAV        = ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) (ภายหลังปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน)
                                จำนวนหุ้น (พันหุ้น)
                    =   589,004     (พันบาท)
                        60,000     (พันหุ้น)
                    =    9.82      บาทต่อหุ้น

     ผลที่ได้ (Result)
     จากการปรั บ ปรุ งรายการประเมิ น มู ล ค่ าสิ นทรัพ ย์ ถ าวรเป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทํ าให้ ส ามารถ
     คํ านวณราคาหุ้ น ของกิ จ การ ณ 31 มี น าคม 2552 โดยวิ ธี มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ได้ เท่ ากั บ
     9.82 บาทต่อหุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
     ซึ่งต่ำกว่าราคาที่เสนอซื้อที่ 10.03 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าร้อยละ
     2.09

   3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach : P/E)
         การประเมินมูล ค่าหุ้ นโดยใช้วิธีนี้ เป็ นการนํ ากำไรต่อ หุ้นของกิจการ (Earning per
    Share : EPS) ในช่วง 12 เดื อนล่าสุ ดตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
    ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีค่าเท่ากับ (0.18) บาท
    ต่อหุ้น คูณกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ
    12 เดือน ของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดชิ้น
    ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจการ ดังนี้

                     ชื่อบริษัท                                ชื่อย่อ
      บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                            CCET
      บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                              DELTA
      บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)                                      DRACO
      บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                                   EIC
      บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                                  HANA
      บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                                     KCE
      บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                             METCO
      บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                               SPPT
      บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)                                          SVI
      บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)                                        TEAM

     ผลที่ได้ (Result)
         เนื่อ งจากในช่วง 12 เดือนล่าสุ ดตามงบการเงินรวมของกิจ การ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
     มี น าคม 2552 มี ผ ลขาดทุ น เท่ ากั บ (0.18) บาทต่ อ หุ้ น ดั งนั้ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จึ งไม่
     สามารถแสดงการคำนวณด้วยวิธีอัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นได้

   4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)

            เป็ นการหามู ล ค่ าปั จ จุ บั นของกระแสเงิ นสดจากการดํ าเนิ นงาน (Operating Cash
     Flow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการประมาณการทางการเงิน โดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน
     ว่ าธุ ร กิ จ ยั งคงดํ าเนิ น งานต่ อ ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (On Going Concern Basis) และไม่ มี ก าร
     เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญเกิดขึ้น โดยได้ทำประมาณการทางการเงินระยะเวลา 4 ปี 9
     เดื อ น (ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 - ปี 2556) โดยยึ ด หลั ก ประมาณการด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
     (Conservative Basis)
           กอปรกั บ ประมาณการส่ วนท้ ายของมู ล ค่ ากิ จ การ ซึ่ งได้ คิ ด ส่ วนลดตั้ งแต่ ปี 2557
     เป็นต้นไป มาเป็นมูลค่า ณ สิ้นปี 2556 (Terminal Value) ด้วยการกำหนดอัตราการเติบโต
     จากปี 2557 เป็นต้นไปที่อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี หลังจากนั้น นำกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละ
     ปี ม าคิ ด ส่ วนลดเป็ น มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ตามต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของกิ จ การ (Cost of Firm) ซึ่ ง
     คํ า นวณ จากการเฉลี่ ย ต้ น ทุ น ของส่ ว นของหนี้ ห ลั ง ภาษี แ ละส่ ว นของทุ น ตามสั ด ส่ ว น
     (Weighted Average Cost of Capital ; WACC) ในแต่ละปี จากการคำนวณดังกล่าวจะทำ
     ให้สามารถหามูลค่าปัจจุบันของกิจการจากกระแสเงินสดสุทธิของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
     ในอนาคต ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานทางการเงินที่กิจการไม่มีกิจกรรมการลงทุนเพิ่มหรือ
     การเพิ่มทุน ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของกิจ
     การที่คำนวณได้
           อนึ่ง ประมาณการทางการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหา
     ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน) ภายใต้
     ภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ในปั จ จุบั น ทั้ งนี้ หากภาวะเศรษฐกิ จ และปั จ จั ย ภายนอก
     อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสถานการณ์ของกิจการมีการเปลี่ยน
     แปลงอย่ างเป็ นนั ย สํ าคั ญ ราคาหุ้ นที่ ป ระเมิ นตามวิธี นี้ จะเปลี่ ย นแปลงไปด้ วยเช่ นกั น และ
     ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
           ทั้ งนี้ ทางที่ ป รึก ษาทางการเงินได้ ป ระมาณการทางการเงินของกิจ การ ภายใต้ ข้ อ
     สมมติฐาน (ซึ่งได้รับจากฝ่ายบริหารของกิจการ) โดยใช้ตัวแปรค่า Beta, Risk Free Rate
     และ Rm ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 รายละเอียดดังนี้
     1) ปี 2552 ปริมาณการผลิตลดลง 40.72% เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากผลกระทบจาก
        ภาวะเศรษฐกิ จ โลก และในปี 2553 ปริ ม าณการผลิ ต ลดลงประมาณ 25% และในปี
        2553 เป็นต้นไปเพิ่มขึ้นปีละ 2 ล้านหน่วย
     2) การคิ ด ค่ าเสื่ อ มราคาของทรั พ ย์ สิ น ใช้ วิ ธี การคํ า นวณแบบ Double Declining ระยะ
        เวลา 5 ปี
     3) นโยบายการตั้งราคาขาย (ราคารับจ้างผลิต) คำนวณจากต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม
        โดยราคาขายดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
        เวลา
     4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
        ในการประชาสั ม พั น ธ์ ค่ าสาธารณู ป โภค ค่ าธรรมเนี ย มต่ าง ๆ เป็ น ต้ น ปี 2552 ลดลง
        ประมาณ 22% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2551 เนื่ อ งจากกิ จ การได้ ห ยุ ด ผลิ ต HDD ขนาด 3.5"
        และปี 2553 ค่ าใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารลดลงประมาณ 0.09% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
        2552 เนื่องจากปริมาณยอดรับจ้างประกอบที่คาดว่าจะลดลง ส่วนปี 2554 เป็นต้นไปกิจ
        การคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 0.5 ทุกปี
     5) ปี 2552 - 2553 ไม่มีการลงทุนซื้อทรัพย์สินเพิ่ม แต่ในปี 2554 - 2556 กิจการคาดว่า
        จะมีการลงทุนซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 10 ล้านบาท
     6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าจำนวนเงินที่ได้รับจากค่าบริการรับจ้าง
     7) นโยบายระยะเวลาในการเรียกเก็บชำระหนี้อยู่ภายใน 28 วัน ส่วนระยะเวลาการชำระหนี้
        30 วัน
     8) กิจการมีขาดทุนสะสมทางภาษี 392 ล้านบาท ซึ่งจากปี 2551 และ ปี 2552 ได้มีการใช้
        สิทธิดังกล่าวไปบางส่วนก่อนหน้านี้ ซึ่งจากประมาณการปี 2553 - 2556 คาดว่ากิจการ
        ก็จ ะสามารถใช้ สิ ท ธิขาดทุ นทางภาษี เงินได้ ต ลอดระยะเวลาของการประมาณการ ดั ง
        กล่าว
     9) ในปี 2552 กิจการได้ มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานประมาณ 600 คน จากเดิมมีพนักงาน
        3,100 คน คงเหลื อ 2,500 คน ซึ่ ง กิ จ การต้ อ งตั้ ง สํ า รองเลิ ก จ้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2552
        จำนวน 58.4 ล้านบาท (ตั้งสำรองเลิกจ้างไปแล้วในไตรมาส 1 ปี 2552 เท่ากับ 16.34
        ล้ า นบาท) และกิ จ การคาดว่ า จะทํ า การตั้ ง สํ า รองเลิ ก จ้ า งปี 2553 2554 2555 และ
        2556 เท่ากับ 27.28, 2.37, 2.48 และ 2.61 ล้านบาท ตามลำดับ

           สรุปประมาณการทางการเงินของกิจการ (ปี 2552 - 2556)
                                                         หน่วย : พันบาท

      รายละเอียด                                    ประมาณการ 5 ปี
                      ไตรมาส 1    ไตรมาส 2-
                                        2552      2553      2554    2555     2556
                      /2552      4 /2552
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม              336,948     317,630 317,630 374,597 410,227               438,793 491,559
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ             183,909     123,432 123,432         74,605     50,775    12,363    11,811 
สินทรัพย์รวม                  569,195     467,986 467,986 453,107 464,907               455,061 507,275
หนี้สินหมุนเวียนรวม                90,895      85,595     85,595     83,871     82,142    81,376    80,636
หนี้สินไม่หมุนเวียน                138,897     105,508 105,508 132,792 135,157               137,640 140,248
หนี้สินรวม                   229,792     191,103 191,103 216,663 217,299               219,016 220,884
ทุนจดทะเบียน                 600,000     600,000 600,000 600,000 600,000               600,000 600,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น                 339,403     276,883 276,883 236,444 247,608               236,045 286,391
รายได้จากการขาย               196,556     647,872     844,428 765,575 822,706          859,296 924,576
รายได้รวม                  207,815     650,314     858,129 765,938 823,644          859,296 924,576
ต้นทุนขายรวม                 204,821     619,546     824,367 710,843 741,524          799,441 802,343
กำไรขั้นต้น                   (8,265)      28,326      20,061     54,732     81,182    59,855 122,233
กำไรขั้นต้น (%)                 -4.20%       4.37%      2.38%     9.42%     9.87%    6.97%    13.22%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           17,077      51,234      68,311     68,250     68,591    68,934    69,279
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย            (14,083)             (34,549)
                               (20,466)            (13,155)     13,529   (9,079)    52,954
และภาษี
ดอกเบี้ยจ่าย                       0         0        0         0    0        0     0
ภาษีจ่าย                        0         0        0         0    0        0     0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนราย           (14,083)             (34,549)
                               (20,466)            (13,155)     13,529   (9,079)    52,954
การพิเศษ
รายการพิเศษ (สำรองเงินชด           (16,342)             (58,396)
                               (42,054)            (27,284) (2,365)       (2,483)    (2,608)
เชยพนักงาน)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (30,425)     (62,520) (92,945) (40,439)            11,164 (11,562)      50,346
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)            -14.64%       -9.61% -10.83%         -5.28%     1.36%    -1.35%     5.45%

   ที่มา: บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน)

      อัตราส่วนลด (Discount Rate)
          อั ต ราส่ วนลดที่ ใช้ ในการคํ านวณมู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดสํ าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
      ( Free Cash Flow to Equity : FCFE ) ได้ ม าจากการคํ านวณต้ น ทุ นทางการเงิ น (อั ต รา-
      ตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke)) ซึ่งมีรายละเอียดและตัวแปรที่สำคัญที่ใช้ใน
      การคำนวณ ดังนี้

     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)          = Rf + Beta x (Rm - Rf)
     หรือ                    4.52% + 0.626 x (13.02% - 4.52%)
     อัตราส่วนลด (Discount Rate : R)
                          9.84%
     โดยที่ Risk Free Rate (Rf)         = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง
     Beta                   = ค่า Beta เฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดชิ้น
                          ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจ
                          การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยมีการคำนวณจาก
                          ข้อมูล 5 ปี หลังสุด (ข้อมูลจาก Bloomberg )
     Rm                    = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยในตลาดหลัก
                          ทรัพย์ระยะเวลา 20 ปี 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม
                          2552 เท่ากับร้อยละ 13.02 (ข้อมูลจาก ตลาดหลัก
                          ทรัพย์แห่งประเทศไทย )

          โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 18 ปี ณ วัน
      ที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 4.52 (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) และได้
      สรุปข้อมูลจากตารางประมาณการทางการเงินที่จะนำมาคำนวณหาราคาหุ้นของกิจการ ดังนี้

                                                      หน่วย : พันบาท
                                   Q2-Q4
                 ปี                     2553 2554           2555    2556
                                   /2552
 ปีที่                                    0      1      2    3      4
 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
                        40,453 35,672 47,359 39,333 63,506
ตัดจำหน่าย (EBITDA)
 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
                        40,453 35,672 47,359 39,333 63,506
จำหน่าย (EBIDA)
 กระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน (64,432) (5,741) (9,330) (6,080) (9,184)
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน                    11,187      726 (10,000) (10,000) (10,000)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากกิจกรรมการจัด
                          0   0   0   0   0
หาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ (FCF)             (12,792) 30,657 28,029 23,253 44,322
 อัตราส่วนลด (R)                              9.84% 9.84% 9.84% 9.84% 9.84%


จากตารางข้างต้นจะสามารถคำนวณหาราคาหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ ได้ดังนี้

  ราคาหุ้น (โดยวิธี DCF)          =     มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (พันบาท)
                              จำนวนหุ้น (พันหุ้น)

   = Cash + Current Investment+Discounted Free Cash Flow + Terminal Value                  ('000 Baht)
               Number of shareholders equity                          ('000 Shares)

โดยที่

   Cash + Current Investment คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่ง
   เท่ากับ 222,020 พันบาท
   g คือ อัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เท่ากับ 1%

                               (FCF )+ n ? FCFn ?? ? ?1+ R ?3
   Discounted Free Cash Flow               ?=
                                            ?  ?
                              ?   0  ?1? ( + R )n ? ? ?  ?
                                   i= ? 1    ?? ? 4 ?
                              ?             ?   3
                              ?
                          =               ? 9.84% ?
                              [?12,792 + 99,136]? ?1+    ?
                                             4?
                                         ?
                          =      80,272 พันบาท

   และ
                          = ? FCFn ?(1+ g ) ? ? ? 1+ R 3 ?(1+ R )n ?
                                         ( 4)
                            ?          ??
   Terminal Value                      (R ? g )   ??           ?
                                                  ?
                            ?
                          = ? 44,322? (1+1%) ? ??
                                    ? ??1+ 9.84% ? ? (1+ 9.84%)5 ?
                                            3       ?
                            ? (9.84% ?1%) ?      4?
                            ?       ? ??      ?        ?
                                     ?             ?
                          =     207,475     พันบาท

ดังนั้น

   ราคาหุ้น (โดยวิธี DCF)              =     222,022 + 80,272 + 207,475            (พันบาท)
                                  60,000                  (พันหุ้น)

                          =     8.50        บาทต่อหุ้น
999/9 The Offices at Central World 10th Fl., Unit 1011-1012, Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330
Telephone: (66) 2 264-5678 Facsimile: (66) 2 264-5679 E-Mail Address: center@assetpro.co.th Website : http://www.assetpro.co.th

     ผลที่ได้ (Results)
         จากอัตราส่วนลดซึ่งคำนวณจากการเฉลี่ยต้นทุนของส่วนของหนี้หลังภาษี และส่วน
     ของทุ น ตามสั ด ส่ ว น (Weighted Average Cost of Capital ; WACC) ซึ่ ง ประมาณตั้ ง แต่
     ไตรมาส 2 ปี 2552 - ปี 2556 ในอัตราร้อยละ 9.84 ต่อปี โดยคำนวณจากอัตราต้นทุนส่วน
     ของหนี้ ห ลั ง ภาษี (Post-Tax Cost of Debt) ซึ่ ง ประมาณได้ จ ากสั ด ส่ ว นหนี้ ข องแต่ ล ะ
     สถาบันการเงินในแต่ละปี กับประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของแต่ละสถาบันการเงิน
     ในแต่ ล ะปี จึ ง ทํ า ให้ ป ระมาณการอั ต ราต้ น ทุ น ส่ ว นของหนี้ ห ลั ง ภาษี (Post-Tax Cost of
     Debt) ที่คำนวณตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 - ปี 2556 เท่ากับ 0.00 คำนวณรวมกับอัตราต้น
     ทุนส่วนของทุ น (Cost of Equity) ในอัตราคงที่ เท่ ากับ ร้อ ยละ 100 ต่ อปี ซึ่ งประมาณโดย
     ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) คิดจากอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง
     (Risk Free Rate) อ้ างอิ ง จากอั ต ราดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 18 ปี บวกกั บ อั ต ราผล
     ตอบแทนชดเชยความเสี่ ย ง (Risk Premium) ซึ่ งประกอบด้ วยอัต ราผลตอบแทนชดเชย
     ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภททุน (ตราสารทุน) โดยเฉลี่ย 20 ปี 3 เดือน
     ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด สามารถคำนวณราคาหุ้นของ
     กิ จ การ ณ 31 มี น าคม 2552 ได้ เ ท่ า กั บ 8.50 บาทต่ อ หุ้ น ซึ่ ง ต่ํ า กว่ า ราคาที่ เสนอซื้ อ ที่
     10.03 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 1.53 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าร้อยละ 15.25

   สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับราคายุติธรรม

     ผลการคำนวณราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

                                                    ราคายุติธรรม
                                                    (บาทต่อหุ้น)
ลำดับ                       วิธีคำนวณ
                                                    (ราคาพาร์ 10
                                                      บาท)
  1     วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach : BV)                             5.66
  2     วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value : Adjusted                        9.82
       Net Asset Value : Adjusted NAV)
  3     วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio                           n.a.
       Approach : P/E)
  4     วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow                           8.50
       : DCF)

     จากตารางข้างต้น ราคายุติธรรมที่คำนวณได้แต่ละวิธีอยู่ระหว่าง 5.66 ถึง 9.82 บาทต่อหุ้น
     ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคายุติธรรมตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ
     โดยที่ปรึกษาทางการเงิน (Fair Value) ควรใช้ราคาประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส-
     เงิ น สด (Discounted Cash Flow : DCF) เป็ นวิ ธี ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการประเมิ น มู ล ค่ าหุ้ น
     ของกิจการ เนื่ องจากเป็นวิธีที่ ได้ วิเคราะห์ผลการดํ าเนิ นงานในอดีต ตลอดจนการดํ าเนิ น-
     ธุรกิจและการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งราคาที่ได้จะสะท้อนมูลค่าของบริษัทได้ดีกว่า
     วิธีอื่น ทั้งนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อกิจการยังดำเนินธุรกิจเช่นเดิมมิได้เลิกกิจการ

     ในส่วนของวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
     ของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมิได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
     ในอนาคตและมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริง ซึ่งอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ

     ในส่วนของวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
     ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีการปรับปรุงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
     ซึ่ งวิ ธีดั งกล่ าวเป็ นวิธี ที่ ส ะท้ อ นมู ล ค่ าตลาดสินทรัพ ย์ ของกิ จการได้ ดี ก ว่าวิธี มู ล ค่ าหุ้ นตาม
     บัญชี แต่ มิได้คํ านึ งถึ งความสามารถในการทํ ากำไรของกิ จการในอนาคต อีก ทั้งทรัพ ย์สิ น
     ส่วนใหญ่ของกิจการเป็นทรัพย์สินที่เป็นงานระบบซึ่งยึดติดอยู่กับสินทรัพย์ถาวรที่กิจการเช่า
     อยู่กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนั้นหากมีการขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจริง ราคาขายอาจจะ
     ไม่เท่ากับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนั้นราคาตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
     อาจไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริงของกิจการเช่นกัน

     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
     ของกิจการที่เหมาะสมคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow :
     DCF) เท่ากับ 8.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ 10.03 บาทต่อหุ้นร้อยละ 15.25
     นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ข้ อ บั งคั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์              เรื่อ งการเพิ ก ถอน
     หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กลต. ในประกาศคณะ
     กรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
     เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการเข้ าถื อ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ครอบงํ ากิ จ การ (ข้ อ 58) ซึ่ งกํ าหนดว่ า
     ราคาเสนอซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จาก 4 วิธีดังต่อไปนี้                                                    ราคายุติธรรม
                       วิธี
                                                    (บาทต่อหุ้น)
1) ราคาสูงสุดที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุ คคลตามมาตรา 258 ของผู้ทํ า                            ไม่มี
  คํ าเสนอซื้ อ ได้ หุ้ นมาในช่ วงระยะเวลา 90 วันก่ อ นวันที่ ยื่ นคํ าเสนอ
  ซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
2) ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของกิจการในระหว่าง 5 วันทำ                              ไม่มี
  การก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้
  ถือหุ้นพิจารณาเพิกถอนหุ้น หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมี
  มติให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
  ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล้ ว แ ต่ วั น ใ ด จ ะ เกิ ด ก่ อ น (Volume Weighted
  Average Market Price : VWAP)
  (วันที่ 12 - 18 ก.พ. 2552)
3) มูลค่าสินทรัพ ย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบั ญชี ที่                              9.82
  ปรับ ปรุ งให้ ส ะท้ อ นราคาตลาดล่ าสุ ด ของสิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี้ ของกิ จ
  การนั้นแล้ว (Adjusted Net Asset Value : Adjusted NAV)
4) มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามั ญ ของกิ จ การซึ่ ง ประเมิ น โดยที่ ป รึ ก ษา                      8.50
  ทางการเงิน (Fair Value)


     จากการพิจารณาราคาตามวิธีดังตาราง พบว่าราคาเสนอซื้อที่ 10.03 บาทต่อหุ้น เป็นราคา
     เสนอซื้อ ที่สูงกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ในแต่ละวิธีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขอรับรอง
     ว่าได้ทำหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบ และ
     ถูกต้องตามจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและ
     การวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นสำคัญ

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)                             (ลงชื่อ)
      ( ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง)                       (นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

                        กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
                      บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
                          ผู้ทำคำเสนอซื้อ(ลงชื่อ)                            (ลงชื่อ)
    (นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม)                           (นายเสกสรรค์ ธโนปจัย)
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              กรรมการ

                       ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
                   บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
999/9 The Offices at Central World 10th Fl., Unit 1011-1012, Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330
Telephone: (66) 2 264-5678 Facsimile: (66) 2 264-5679 E-Mail Address: center@assetpro.co.th Website : http://www.assetpro.co.th