รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2552 13:08:00
หัวข้อข่าว
������¹�ŧ�ç���ҧ��������
หลักทรัพย์
UFM
แหล่งข่าว
UFM

      ที่ กม. 207/2552                วันที่ 30 เมษายน 2552

เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือของบริษัท ที่ กม.206/2552 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2552

     ตามที่ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการเปลี่ยนเปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามหนังสือที่อ้างถึง ความดังแจ้งแล้วนั้น บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ดังนี้.- 
1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้.-
       โครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 07 เมษายน 2552 ดังนี้. -
    1. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด     ถือหุ้นจำนวน 9,959,830 หุ้น คิดเป็นร้อย 24.90
    2. บริษัท ยูเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล-
           คอปอเรชั่น จ่ำกัด   ถือหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.50
    3. NIPPON FLOUR MILLS CO., LTD. ถือหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
    4. MITSUI & CO., LTD.      ถือหุ้นจำนวน 5,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.00
    5. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด      ถือหุ้นจำนวน 1,600,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00
    6. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด    ถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50
    7. บริษัท สยามพินิจ จำกัด      ถือหุ้นจำนวน  750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87
    8. นางสาวสว่างจิตร เลาหทัย     ถือหุ้นจำนวน  412,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.03

       โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนี้.-
    1. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด    ถือหุ้นจำนวน 9,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99
    2. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด     ถือหุ้นจำนวน 9,959,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.90
    3. บริษัท ยูเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล-
           คอปอเรชั่น จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.50
    4. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
    5. NIPPON FLOUR MILLS CO., LTD. ถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50
    6. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด      ถือหุ้นจำนวน 1,600,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00
    7. บริษัท สยามพินิจ จำกัด      ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87
    8. นางสาวสว่างจิตร เลาหทัย     ถือหุ้นจำนวน 412,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.03
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด มีดังนี้.-
    1. นายพีรพล เศรษฐภักดี ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 19.99
    2. นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15
    3. นายสว่างธรรม เลาหทัย ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15
    4. นายสุวพล สุวรุจิพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15
    5. นางสาวกัญญา ปฐมบูรณา ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    6. นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    7. นางสาวเพริศพริ้ง รัตน์ดิลกพานิชย์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    8. นายเสถียร อาชวนิยุต ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    9. นายประชา รักสินเจริญศักดิ์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    10. นางสาวสมจิตต์ จารุวจนะ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
    11. นางสาวผานิต งามเกริกโชติ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5
  ความสัมพันธ์กับบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นเดิม และมีกรรมการร่วมกัน คือ
    1. นายเสถียร อาชวนิยุต
    2. นายประชา รักสินเจริญศักดิ์
    3. นางสาวผานิต งามเกริกโชติ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด มีดังนี้.-
    1. นางสาวสมจิตต์ จารุวจนะ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10
    2. นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10
    3. นางสาวผานิต งามเกริกโชติ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10
    4. นางสาวกัญญา ปฐมบูรณา ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10
    5. นางวันทนา ทองไทย ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20
    6. นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20
    7. นางสาวแสงจิตร เลาหทัย ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20
  ความสัมพันธ์กับบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีกรรมการร่วมกัน คือ
      นางสาวผานิต งามเกริกโชติ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                      ขอแสดงความนับถือ


                (นายประชา รักสินเจริญศักดิ์,นายชาญ เทพารักษ์ษณากร)
                          กรรมการ