รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2552 09:48:00
หัวข้อข่าว
�駤����׺˹������ǡѺ��ë��ͷ��Թ
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD

      ที่ D1EA090040

                     30 มีนาคม 2552

เรื่อง     แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อที่ดินจากบริษัท แบงค็อค
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ดังนี้
      ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อ 
ที่ดินจากบริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 13 ไร่ 89 ตารางวา มูลค่าทั้งสิ้น 298,000,000 บาท
("ที่ดิน") เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2552 พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป นั้น
     ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาราคาซื้อขายที่ดิน มูลค่า 298,000,000 
บาท โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด และ 
บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด ซึ่งประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      รายการ       วิธี            ราคาประเมิน
              การประเมิน  บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพร
                      คอร์โปเรชั่น จำกัด      ซัล จำกัด
                     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
 ที่ดินโฉนดเลขที่ 25106, 25107  ราคาตลาด    317,340,000       290,890,000
 (ซึ่งเป็นที่ดินผืนติดกัน) ตั้งอยู่ที่
 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 4 (ซอย
 สุภาพงษ์ 8) และซอยสุภาพงษ์ 1
 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
 หนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าที่จะทำการซื้อจาก บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด           298,000,000


        ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แจ้งให้ผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าที่ดิน จากการประเมินวัตถุประสงค์เพื่อ
การลงทุน เป็นการประเมินวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ อันส่งผลให้ราคาประเมินมูลค่าที่ดินของผู้ประเมิน
อิสระเปลี่ยนแปลง ดังนี้

             บจก. ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น   บจก. ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล
                   (1999)
              เดิม        ใหม่      เดิม        ใหม่
1.วัตถุประสงค์การประเมิน  เพื่อลงทุน     เพื่อสาธารณะ   เพื่อลงทุน     เพื่อสาธารณะ
 มูลค่าที่ดิน
2.ราคาประเมินมูลค่าที่ดิน 317,340,000 บาท 290,895,000 บาท 290,890,000 บาท 290,890,000 บาท

       ดังนั้น ราคาซื้อขายที่ดิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2552 ได้อนุมัติไว้ จึงสูงกว่าราคาประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะจากผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน
7,107,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44%
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินราคาที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เป็นวิธีการที่ตรง
กับหลักการที่ใช้ในการทำธุรกิจปกติมากกว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ดังนั้น
การอนุมัติราคาซื้อที่ดิน จำนวน 298,000,000 บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
        นอกจากนี้ การเข้าทำรายการซื้อที่ดิน จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ดังต่อไปนี้
        - เพิ่มขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
          เท่ากับ 343.77 ล้านบาท การซื้อที่ดินดังกล่าวจะทำให้ขนาดของสินทรัพย์รวมของบริษัท
          เติบโตกว่าปัจจุบันประมาณเกือบ 1 เท่าตัว การเพิ่มขึ้นของขนาดสินทรัพย์ดังกล่าวถือ
          เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบัน
          การเงินในการกู้ยืมเงินเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น
        - ศักยภาพในการทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่จะได้มา
          ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง แวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคครบถ้วน พร้อมที่สิ่งอำนวย
          ความสะดวก เช่น ใกล้ห้างสรรพสินค้า ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่ามูลค่าของที่ดินจะเพิ่ม
          สูงขึ้นในอนาคต
        - ราคาซื้อที่ดินเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากราคาซื้อเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาดที่
          ประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ หากใช้วิธีการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
          ลงทุน

        อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
สำคัญ และมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดิน จาก
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด มูลค่า 298,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
แล้วตามหนังสือของบริษัท เลขที่ D1EA090027 ลงวัน ที่ 9 มีนาคม 2552 และหนังสือบริษัท เลขที่
D1EA090029 ลงวันที 12 มีนาคม 2552

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                         ขอแสดงความนับถือ                      (นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์)
                          กรรมการ