รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2556 12:41:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์
ARROW
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/11/2556
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.8464% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0449% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/11/2556
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/11/2556
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 58.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________