รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2558 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2558
หลักทรัพย์
ARROW
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 
2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW)
ทุนเดิม (บาท)                    : 224,999,848.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 224,999,848
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 25,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 249,999,848.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 249,999,848
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 8 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 02 มิ.ย. 2558 ถึงวันที่ 08 มิ.ย. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 มิ.ย. 2558
______________________________________________________________________