รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2553 00:00:00
หัวข้อข่าว
SET News :��ŹԸԵ�Ҵ��ѡ��Ѿ��� ʹѺʹع 6 ͧ��
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว

                                  ฉบับที่ 141 /2553
                            22 พฤศจิกายน 2553

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน 6 องค์กรและ 6 บุคคลผู้ทำความดีเพื่อสังคมประจำปี 2553
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมการทำความดีเพื่อสังคม 
มอบรางวัลโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบทุน 12 ล้านบาทแก่ 6
องค์กร พร้อมเชิดชู 6 ผู้ทำความดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้ทำความดี
และเพื่อต่อยอดความดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและผู้ทำความดีประจำปี 2553
ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม หนึ่งในโครงการเพื่อสังคม ที่ ให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี
ตั้งแต่ปี 2550 โดยมอบทุนสนับสนุนรวม 12 ล้านบาทแก่ 6 องค์กร
ที่มีผลงานการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ องค์กรละ 2 ล้านบาท ได้แก่
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในสาขาการพัฒนาการศึกษา  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ในสาขาการพัฒนาห้องสมุด สถาบันวิมุตตยาลัย ในสาขาการพัฒนาสังคมเมือง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ในสาขาการพัฒนาสังคมชนบท  มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ในสาขาการส่งเสริมดนตรี
และสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในสาขาการส่งเสริมกีฬา  ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของทั้ง 6
องค์กรดังกล่าวให้ขยายประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น
 
นอกจากนี้ ทั้ง 6 องค์กร ได้คัดเลือกบุคคลผู้ทำความดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ใน 6 
สาขาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำงานของแต่ละองค์กร เพื่อรับรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม
และรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคมของผู้ทำความดีให้ขยายผลในวงกว้างมากขึ้น
โดยในปีนี้ผู้ทำความดีสาขาต่าง ๆ  ได้แก่

สาขาการพัฒนาการศึกษา ผู้รับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย โดยการพิจารณาของ 
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ได้แก่ ร.ต.อ.กิตติคุณ ช่างเขียน ครูใหญ่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต จ.เชียงราย ผู้อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ
กำลังทรัพย์และสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กนักเรียน และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน
โดยริเริ่ม "โครงการสานฝันสร้างสรรค์อนาคตเด็กไทย " ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดีแต่
ฐานะยากจน ให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และอีกบทบาทคือการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนปลูกยางพาราในพื้นที่ไร่ข้าวโพดเพื่อเป็นรายได้เสริม
เพื่อลดการทำลายและเผาป่าในพื้นที่ จึงเกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

สาขาการพัฒนาห้องสมุด  ผู้รับรางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 
โดยการพิจารณาของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ได้แก่ นางจินัฐดา ชูช่วย
ครูบรรณารักษ์โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล
ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ริเริ่มนำนวัตกรรม E -Library
มาใช้พัฒนาห้องสมุดจนได้รับการยอมรับ และเป็นต้นแบบให้แก่ห้องสมุดแห่งอื่น ๆ
ในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือโรงเรียนประถมที่ขาดแคลนครูบรรณารักษ์
และให้ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดอีกด้วย
 
สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ผู้รับรางวัลอิสรเมธี โดยการพิจารณาของสถาบันวิมุตตยาลัย ได้แก่ นายสืบ 
นาคะเสถียร นักวิชาการและนักอนุรักษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ผู้ที่เรียกร้องให้สังคมและราชการหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริงจัง
จึงทุ่มเทเขียนรายงานนำเสนอยูเนสโก เพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก
หลังการจากไป ผู้ใหญ่และผองเพื่อนนักอนุรักษ์ ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรขึ้น
เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการพิทักษ์และป้องกันการทำลายป่า แนวคิดการอนุรักษ์ป่าและการทุ่มเทเสียสละนี้
ได้สะท้อนให้เห็นว่า การอนุรักษ์ป่าก็คือการรักษาสังคมเมืองนั่นเอง เพราะหากไม่มีป่าไม้
เมืองก็ย่อมไม่สามารถคงอยู่ได้

สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ผู้รับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการพิจารณาของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้แก่
พระสุบิน ปณีโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ. ตราด ผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตในหมู่บ้าน ชุมชน
ซึ่งดำเนินการมาแล้วเกือบ 20ปี โดยใช้เงินกองทุน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระระบบ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาถูกยึดที่ดิน บ้าน โดยการช่วยไถ่ถอน
และซื้อที่ดินเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัย และที่ทำกิน
ซึ่งสร้างประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่มถึง 62,542 คน ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในชุมชนจังหวัดตราด
และเครือข่ายต่างจังหวัดใน 42 จังหวัด โดยปัจจุบันกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีเงินออมสมาชิกหมุนเวียนกว่า
736 ล้านบาท
  
 สาขาการส่งเสริมการดนตรี ผู้รับรางวัลสุกรี เจริญสุข โดยการพิจารณาของมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข 
ได้แก่ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ  กวี นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
(กวีนิพนธ์) ผู้มีความรู้ความสามารถ
และสั่งสมประสบการณ์สร้างสรรค์พัฒนาและถ่ายทอดผลงานที่เป็นศิลปะด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับและ
ประจักษ์แก่สังคมส่วนรวม ในเรื่องเพลงดนตรีทั้งเครื่องสาย มโหรี ปี่พาทย์ รวมถึงโขนละครฟ้อนรำ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการเกี่ยวกับเรื่องเพลงดนตรี
และสร้างสรรค์บทเพลงที่มีเนื้อหาแตกต่างจากขนบจารีตเดิมออกมาสู่สังคมอีกเป็นจำนวนมาก
โดยมีผลงานเพลงที่แต่งบทร้อง บันทึกด้วยทำนองดนตรีไทยและดนตรีสากลจำนวนกว่า 90 เพลง

 สาขาการส่งเสริมกีฬา ผู้รับรางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ 
โดยการพิจารณาของสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายรังสรรย์ ไพฑูรย์
ครูโรงเรียนสักงามวิทยา จ. กำแพงเพชร ครูพลานามัยดีเด่น ประจำปี 2541 ของ สพท.กำแพงเพชร เขต 2
และผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประจำปี 2547 ของสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้มีใจรักการกีฬา
จึงนำประสบการณ์สมัยเล่นฟุตบอล ทำการฝึกสอนให้แก่เยาวชนชายและหญิงในจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ พ.ศ. 2539
จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ทำให้นักฟุตบอลหญิง จำนวนกว่า 100 คน
ได้พัฒนาการเล่นตั้งแต่ระดับเยาวชนและลงแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกให้ลงเล่นในนามทีมชาติไทย

"โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มุ่งหวังที่จะยกย่องและส่งเสริมทั้งองค์กรและบุคคลผู้ทำความดี ให้มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป
รวมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้ทำความดีในสังคมเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตในสังคมไทยดีขึ้น และในที่สุดย่อมส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม"
นายสมพลกล่าวสรุป
______________________________________________________________________