ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน): ASP
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 8

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2557, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7.17
3. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 5.35
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 4.59
5. นายชาตรี โสภณพนิช 4.58
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3.95
7. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ 2.88
8. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 1.95
9. นางสิริญา โสภณพนิช 1.26
10. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 1.22
11. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 0.78
12. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 0.76
13. นางปรียาพร ภาสะวณิช 0.72
14. นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์ 0.71
15. NORTRUST NOMINEES LTD. 0.64
16. นางฐิติมา โอภาสวงการ 0.62
17. กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 0.62
18. นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 0.61
19. นายยัสบีรซิงห์ กูลาตี 0.60
20. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 0.59
21. นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 0.58
22. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 0.57
23. นายนาคินท์ วงศ์วสุ 0.54
24. นางอรุณี หวั่งหลี 0.52
25. นายสมยศ คงเดชาเลิศ 0.52

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการ
4. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ
6. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการ
7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
9. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ
10. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
11. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ
13. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share