ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน): ASP
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 8

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 29 ส.ค. 2557, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5.48
3. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 5.35
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 4.87
5. นายชาตรี โสภณพนิช 4.58
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4.27
7. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ 2.88
8. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 1.95
9. นางสิริญา โสภณพนิช 1.26
10. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 1.22
11. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 0.80
12. นางปรียาพร ภาสะวณิช 0.72
13. นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์ 0.68
14. นางฐิติมา โอภาสวงการ 0.62
15. นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 0.61
16. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 0.59
17. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 0.59
18. นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 0.58
19. กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 0.57
20. นายนาคินท์ วงศ์วสุ 0.54
21. นายสมยศ คงเดชาเลิศ 0.52
22. นางอรุณี หวั่งหลี 0.52

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการ
4. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ
6. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการ
7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
9. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ
10. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
11. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ
13. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share