ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน): ASP
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 8

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9.39
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.46
3. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 5.35
4. นายชาตรี โสภณพนิช 4.58
5. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 4.09
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3.99
7. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ 2.88
8. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 1.95
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1.70
10. นางสิริญา โสภณพนิช 1.26
11. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 1.22
12. นายยัสบีรซิงห์ กูลาตี 0.90
13. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 0.87
14. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 0.64
15. กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 0.63
16. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0.62
17. นางฐิติมา โอภาสวงการ 0.62
18. นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 0.61
19. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 0.59
20. นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 0.58
21. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 0.54
22. นายนาคินท์ วงศ์วสุ 0.54
23. นางวณา คงเดชาเลิศ 0.52
24. นางอรุณี หวั่งหลี 0.52

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการ
4. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ
6. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการ
7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
9. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ
10. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
11. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ
13. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share