ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน): ASP
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 8

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 12 มี.ค. 2557, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5.39
3. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 5.35
4. นายชาตรี โสภณพนิช 4.58
5. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 4.32
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 3.13
7. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ 2.88
8. นายสมศักดิ์ เหล่าวรวิทย์ 2.23
9. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 1.95
10. นางสิริญา โสภณพนิช 1.26
11. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 1.22
12. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 0.81
13. นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์ 0.68
14. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67
15. นางปรียาพร ภาสะวณิช 0.66
16. นางฐิติมา โอภาสวงการ 0.62
17. นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 0.61
18. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 0.59
19. กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 0.57
20. นายนาคินท์ วงศ์วสุ 0.54
21. นางอรุณี หวั่งหลี 0.52

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการ
4. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ
6. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการ
7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
9. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ
10. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
11. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ
13. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา