ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน): BLS
เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 1

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 99.88

กรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชอง โท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ
4. น.ส.ชนิดา โสภณพนิช กรรมการ
5. นางเยาวดี นาคะตะ กรรมการ
6. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการ
7. นายอุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share