ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน): CGS
เว็บไซต์ http://www.cgsec.co.th

บริษัทสมาชิก หมายเลข 3

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (*ณ วันที่ 12 มี.ค. 2557, ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล 11.05
2. นายสำเริง มนูญผล 5.76
3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 5.71
4. นายฤทธิ์ คิ้วคชา 4.96
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล 3.88
6. นายเบน เตชะอุบล 3.37
7. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 2.56
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.37
9. น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 2.28
10. MISSJUI-TING CHANG 2.27
11. นายเดช คิ้วคชา 1.49
12. นายวิชาญ โชติอุดมพันธ์ 1.38
13. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จก.(มหาชน) 1.25
14. นายสัญญา หลีกุล 1.16
15. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 0.92
16. นายขจรวุฒิ นำศิริกุล 0.91
17. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 0.86
18. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 0.73
19. UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED 0.66

* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)

กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร
3. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเดช นำศิริกุล รองประธานกรรมการ
5. พลเอกวัฒนา สรรพานิช รองประธานกรรมการ
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
8. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการ
9. นายฮองไซ ซิม กรรมการ
10. นายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการ
11. นายสมคาด สืบตระกูล กรรมการ
12. พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการ
13. นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ
14. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการ
15. นายเดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ
16. พลเอกวัฒนา สรรพานิช กรรมการอิสระ
17. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ
18. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการอิสระ
19. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ
20. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ
21. นายเดช นำศิริกุล กรรมการตรวจสอบ
22. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการตรวจสอบ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา