ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด: KTZ
เว็บไซต์ http://www.ktzmico.com

บริษัทสมาชิก หมายเลข 18

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 7 มกราคม 2558)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
%
1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย
50.00
2. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
49.54
3. นางสาวศิริธิดา เมธีวัชรานนท์
0.21
4. นายศักดิ์นรินทร์ เมธีวัชรานนท์
0.13
5. นายสิปปกร ขาวสอาด
0.08
6. นายรุจ ณ สงขลา
0.04


กรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3. นายอัสนี ทรัพยวณิช กรรมการ และกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
4. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเชาว์ อรัญวัฒน์ กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
9. นายอุตตม สาวนายน กรรมการ

10. นายสุริยา จินดาวงษ์

กรรมการ
11. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share