ข้อมูลบริษัทสมาชิก
     
 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน): APPLE
เว็บไซต์ http://www.applewealthsecurities.com

บริษัทสมาชิก หมายเลข 15

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ %
1. นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ
17.57
2. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
14.99
3. นายเดชา แปงคำ
6.81
4. นางสาวภรปภัต นัทท์ธนดล
6.81
5. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
6.15
6. นางสาวสริตา วัฒนะจันทร
4.15
7. นายธนรัชต์ พสวงศ์
3.85
8. นางสาวอลิดา เศรษฐิน
3.85กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิจิตร สุพินิจ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2. พลอากาศเอกสามารถ โสดสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. นางกาญจนา อุทัยชัยศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ กรรมการอิสระ
5. นางบุษบา บุนนาค กรรมการอิสระ
6. พันตรีชวิทธิ์ ศรีดารณพ กรรมการ
7. พลเอกหม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
8. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ กรรมการ
9. นายสมสัก นนทกนก กรรมการอิสระ
10. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
11. นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการ
 
คลิกดูรายละเอียดสำนักงานบริการและสาขา