ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
11/04/2557 2.48 2.48 2.44 2.48 0.00 0.00 27,820,903 68,668.56
10/04/2557 2.44 2.50 2.44 2.48 +0.04 +1.64 66,253,189 164,043.79
09/04/2557 2.46 2.48 2.44 2.44 0.00 0.00 48,030,567 117,911.94
08/04/2557 2.54 2.54 2.44 2.44 -0.06 -2.40 87,737,413 218,071.32
04/04/2557 2.52 2.54 2.48 2.50 -0.02 -0.79 50,552,892 126,809.02
03/04/2557 2.52 2.56 2.50 2.52 0.00 0.00 201,164,439 508,788.90
02/04/2557 2.48 2.54 2.46 2.52 +0.06 +2.44 191,334,670 480,507.81
01/04/2557 2.46 2.46 2.44 2.46 0.00 0.00 50,621,262 124,038.18
31/03/2557 2.44 2.46 2.42 2.46 +0.04 +1.65 46,216,410 112,846.11
28/03/2557 2.38 2.44 2.38 2.42 +0.04 +1.68 59,678,028 144,294.10
27/03/2557 2.40 2.42 2.38 2.38 -0.02 -0.83 24,680,728 58,992.84
26/03/2557 2.42 2.44 2.40 2.40 0.00 0.00 46,996,164 113,576.80
25/03/2557 2.38 2.40 2.34 2.40 +0.04 +1.69 29,705,064 70,623.94
24/03/2557 2.42 2.44 2.36 2.36 -0.08 -3.28 60,549,892 144,079.09
21/03/2557 2.44 2.44 2.38 2.44 +0.02 +0.83 82,932,142 200,173.83
20/03/2557 2.36 2.44 2.32 2.42 +0.04 +1.68 136,666,945 325,402.70
19/03/2557 2.44 2.46 2.38 2.38 -0.04 -1.65 194,776,254 470,455.00
18/03/2557 2.50 2.50 2.42 2.42 -0.06 -2.42 168,024,079 413,728.54
17/03/2557 2.54 2.54 2.48 2.48 -0.06 -2.36 110,144,569 274,925.32
14/03/2557 2.54 2.56 2.50 2.54 0.00 0.00 80,158,671 202,621.36
13/03/2557 2.54 2.56 2.52 2.54 +0.02 +0.79 90,105,756 228,802.34
12/03/2557 2.52 2.54 2.50 2.52 -0.02 -0.79 52,097,952 131,181.33
11/03/2557 2.52 2.54 2.50 2.54 +0.04 +1.60 74,446,020 187,564.68
10/03/2557 2.54 2.56 2.48 2.50 -0.04 -1.57 88,630,913 222,203.15
07/03/2557 2.58 2.58 2.52 2.54 -0.02 -0.78 66,741,710 170,234.96
06/03/2557 2.52 2.58 2.50 2.56 +0.04 +1.59 157,932,265 402,884.78
05/03/2557 2.48 2.52 2.46 2.52 +0.04 +1.61 123,332,144 307,775.58
04/03/2557 2.48 2.50 2.46 2.48 +0.02 +0.81 76,869,627 190,777.49
03/03/2557 2.50 2.52 2.46 2.46 -0.02 -0.81 102,867,078 256,143.11