ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
01/10/2557 5.00 5.00 4.98 4.98 +0.02 +0.40 2,302,912 11,482.24
30/09/2557 4.98 5.05 4.96 4.96 -0.02 -0.40 7,952,280 39,693.31
29/09/2557 5.10 5.10 4.96 4.98 -0.07 -1.39 10,856,390 54,549.31
26/09/2557 5.00 5.10 5.00 5.05 0.00 0.00 9,586,400 48,368.76
25/09/2557 4.98 5.05 4.96 5.05 +0.09 +1.81 9,341,900 46,794.48
24/09/2557 5.00 5.00 4.96 4.96 -0.02 -0.40 6,434,500 32,073.98
23/09/2557 5.00 5.05 4.94 4.98 +0.02 +0.40 7,795,300 38,826.35
22/09/2557 4.96 5.00 4.94 4.96 0.00 0.00 4,606,200 22,875.57
19/09/2557 5.00 5.05 4.96 4.96 -0.04 -0.80 7,980,100 39,742.05
18/09/2557 5.05 5.05 4.98 5.00 0.00 0.00 10,321,700 51,633.49
17/09/2557 5.10 5.15 4.94 5.00 0.00 0.00 25,617,600 129,308.45
16/09/2557 5.00 5.10 4.98 5.00 0.00 0.00 8,020,900 40,262.47
15/09/2557 5.15 5.15 5.00 5.00 -0.20 -3.85 10,882,220 55,214.15
12/09/2557 4.96 5.20 4.96 5.20 +0.24 +4.84 23,458,666 119,262.74
11/09/2557 5.00 5.05 4.94 4.96 -0.04 -0.80 8,025,600 40,016.41
10/09/2557 5.00 5.05 4.92 5.00 0.00 0.00 10,880,879 54,149.82
09/09/2557 5.10 5.10 4.98 5.00 -0.05 -0.99 14,679,577 73,611.05
08/09/2557 5.20 5.20 5.05 5.05 -0.10 -1.94 10,717,622 54,664.55
05/09/2557 5.20 5.25 5.10 5.15 0.00 0.00 13,631,300 70,588.16
04/09/2557 5.30 5.35 5.15 5.15 -0.10 -1.90 29,733,056 155,685.18
03/09/2557 5.10 5.30 5.00 5.25 +0.20 +3.96 47,961,524 248,226.35
02/09/2557 5.10 5.15 5.00 5.05 +0.09 +1.81 59,389,632 301,366.43
01/09/2557 4.74 4.96 4.72 4.96 +0.24 +5.08 54,922,000 267,775.98