ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
  ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น

วันที่ ราคา
เปิด
ราคา
สูงสุด
ราคา
ต่ำสุด
ราคา
ปิด
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณรวม
(หุ้น)
มูลค่ารวม
('000 บาท)
16/04/2557 3.86 3.90 3.86 3.90 0.00 0.00 1,567,700 6,101.38
11/04/2557 3.88 3.90 3.86 3.90 0.00 0.00 2,384,500 9,266.16
10/04/2557 3.90 4.00 3.88 3.90 +0.02 +0.52 7,141,800 28,106.81
09/04/2557 3.90 3.92 3.88 3.88 0.00 0.00 719,800 2,807.71
08/04/2557 3.90 3.92 3.88 3.88 -0.04 -1.02 3,060,600 11,903.72
04/04/2557 3.94 3.96 3.90 3.92 -0.04 -1.01 5,377,300 21,106.83
03/04/2557 4.04 4.04 3.94 3.96 -0.06 -1.49 9,100,700 36,109.39
02/04/2557 3.92 4.02 3.90 4.02 +0.10 +2.55 10,209,100 40,614.67
01/04/2557 3.90 3.96 3.88 3.92 +0.04 +1.03 3,020,200 11,844.27
31/03/2557 3.88 3.92 3.88 3.88 0.00 0.00 2,095,800 8,149.65
28/03/2557 3.84 3.92 3.82 3.88 +0.04 +1.04 3,478,000 13,459.91
27/03/2557 3.92 3.92 3.84 3.84 -0.10 -2.54 3,425,210 13,266.11
26/03/2557 3.86 3.96 3.86 3.94 +0.08 +2.07 6,792,900 26,538.57
25/03/2557 3.90 3.94 3.84 3.86 -0.06 -1.53 5,576,000 21,566.28
24/03/2557 3.94 3.98 3.86 3.92 -0.06 -1.51 11,519,201 45,180.84
21/03/2557 3.96 4.06 3.94 3.98 +0.14 +3.65 31,521,970 126,231.33
20/03/2557 3.84 3.90 3.82 3.84 0.00 0.00 3,849,000 14,799.30
19/03/2557 3.96 4.00 3.78 3.84 -0.10 -2.54 26,953,470 104,185.37
18/03/2557 4.10 4.10 3.94 3.94 -0.14 -3.43 20,559,805 82,590.09
17/03/2557 4.08 4.18 4.08 4.08 +0.02 +0.49 29,163,452 119,809.83
14/03/2557 3.90 4.06 3.88 4.06 +0.12 +3.05 14,764,700 59,059.05
13/03/2557 3.88 3.94 3.88 3.94 +0.10 +2.60 5,984,101 23,374.45
12/03/2557 3.88 3.90 3.82 3.84 -0.08 -2.04 5,420,300 20,906.74
11/03/2557 3.78 3.92 3.78 3.92 +0.16 +4.26 10,660,900 41,081.91
10/03/2557 3.80 3.86 3.72 3.76 -0.20 -5.05 14,313,302 53,833.72
07/03/2557 4.02 4.02 3.92 3.96 -0.02 -0.50 23,300,703 92,190.15
06/03/2557 3.94 4.02 3.90 3.98 +0.08 +2.05 11,684,140 46,465.43
05/03/2557 3.88 3.94 3.86 3.90 +0.06 +1.56 14,668,800 57,254.57
04/03/2557 3.88 3.92 3.84 3.84 -0.04 -1.03 13,975,300 54,303.84
03/03/2557 3.80 3.90 3.70 3.88 +0.28 +7.78 39,893,185 152,794.77