สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 2559  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.40 9.55 / 7.20 10.79 1.80 360.21 3,025.74 3,542.44 83.58 8.74
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2559 08:58   แจ้งการได้มาบริษัทย่อย(เพิ่มเติม)
16 พ.ค. 2559 13:23   แจ้งการได้มาบริษัทย่อย
16 พ.ค. 2559 12:41   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
16 พ.ค. 2559 12:38   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
22 เม.ย. 2559 19:32   มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2784-5888 (50 คู่สาย)
เบอร์โทรสาร 0-2784-5858, 0-2784-5860
URL http://www.tks.co.th
  รายงานประจำปี 2557
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1954 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2546
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า0.10 : ใหม่1.00 @ 24/05/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2553
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซีเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2559 02 เม.ย. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.37% 3,788 58.40% 3,635
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.12% (ณ วันที่ 23/05/2559) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.02% (ณ วันที่ 23/05/2559)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.60 3.59 1.55
  20 วัน 3.70 12.53 5.89
  60 วัน 12.00 14.71 7.47
  120 วัน -1.75 12.08 -0.86
  YTD 9.09 19.94 1.70
  P/E (X) 10.79 69.23 20.88
  P/BV (X) 1.80 3.57 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.28 0.09 0.49

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 มี.ค. 2559) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 128,515,084 35.68
  2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58
  3. นาย บุญไชย ตันชัชวาล 10,200,495 2.83
  4. นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 6,638,610 1.84
  5. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี 6,461,400 1.79
  6. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 4,428,600 1.23
  7. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 4,187,559 1.16
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,692,165 1.03
  9. นาย เอก ตัณฑวิเชียร 3,000,800 0.83
  10. น.ส. พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ 2,855,600 0.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานคณะกรรมการ
  3. น.ส. ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ
  4. นาย วีระชัย ศรีขจร กรรมการ
  5. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 พ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 360.21  360.21  327.46 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,025.74  2,773.59  2,816.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.40  7.70  7.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.66  4.71  5.07 
  P/BV (X) 1.80  1.64  1.70 
  P/E (X) 10.79  11.15  10.35 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.53  46.83  105.11 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.20  6.00  12.06 
  Beta 0.72  0.73  1.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2558  2557 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.09  -1.51  55.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.95  6.49  5.29 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.64  0.72  0.55 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มี ผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.10 บาท 11 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.40 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.15 บาท 10 ก.ย. 2557 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 10.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2557 หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.40 บาท 19 พ.ค. 2557 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 0.10 บาท 13 ก.ย. 2556 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย เชิดสกุล อ้นมงคล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 274.02 173.97 213.61 88.48 110.24
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 321.11 362.34 265.79 - 289.44
  สินค้าคงเหลือ 134.11 117.74 109.34 109.08 124.40
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 739.48 654.05 598.91 561.51 619.08
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 584.56 668.89 604.52 684.84 683.51
  รวมสินทรัพย์ 2,469.91 2,699.96 2,317.33 2,571.79 2,518.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 115.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 287.94 268.32 216.46 243.55 226.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 71.86 69.99 70.02 69.94 69.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 365.78 341.33 288.30 316.51 413.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 424.59 553.23 440.07 565.33 606.08
  รวมหนี้สิน 790.38 894.56 728.38 881.84 1,019.11
  ทุนจดทะเบียน 360.21 327.46 360.21 327.46 297.69
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 360.21 327.46 360.21 327.46 297.69
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 199.00 199.00 154.97 154.97 154.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 96.38 357.30 44.03 44.03 44.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,023.60 921.64 933.53 826.49 747.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,679.18 1,805.40 1,588.59 1,689.96 1,499.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.35 - 0.36 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 384.20 365.57 1,368.10 1,558.33 1,459.53
  รายได้อื่น 2.79 28.38 21.72 53.87 123.06
  รวมรายได้ 386.99 393.95 1,539.95 1,681.74 1,582.59
  ต้นทุนขาย 276.55 269.43 1,027.40 1,148.72 1,088.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.79 54.22 206.14 224.24 225.24
  รวมค่าใช้จ่าย 330.34 323.65 1,233.54 1,372.96 1,314.02
  EBITDA 83.58 99.40 421.06 429.81 375.67
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.92 29.10 114.64 121.03 107.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 56.66 70.30 306.42 308.78 268.57
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 90.06 95.15 285.39 280.55 233.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.26 0.79 0.86 0.79
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 85.19 112.78 324.09 397.92 277.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.39 -0.56 62.27 -38.14 -137.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -22.39 -26.73 -261.61 -381.53 -101.55
  เงินสดสุทธิ 60.41 85.49 125.13 -21.76 38.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.02 1.92 2.08 1.77
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.09 15.30 17.41 17.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.33 9.82 12.53 12.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 0.50 0.46 0.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.60 0.63 0.66
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.02 26.30 24.90 26.29
  EBIT Margin (%) 14.64 17.84 19.90 18.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.27 24.15 18.53 16.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ค. 2558 XD 32,745,877 360,206,768 1.00
  07 พ.ค. 2557 XD 29,769,100 327,460,891 1.00
  17 พ.ค. 2556 XD 49,615,266 297,691,791 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.10 -21.30 -12.21 6.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.64 -14.16 -10.56 5.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.77 -18.61 -8.43 6.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.07 -11.89 -10.15 4.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.35 -13.60 1.72 19.90

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.06 3.72 5.15 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 89.94 98.12 70.91 N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.22 8.64 9.41 9.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 44.43 42.25 38.80 37.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.72 4.02 4.47 4.89
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 98.13 90.77 81.71 74.64
  วงจรเงินสด (วัน) 36.24 49.59 28.00 -37.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น