สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIC บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2557  
SET
CG Score:   
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
23.80 50.00 / 16.00 9.48 1.07 234.99 559.28
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยประกันภัย, 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-0100
เบอร์โทรสาร 0-2253-6768
URL http://www.thaiins.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/1/1938 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17 ส.ค. 2519
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า100.00 : ใหม่10.00 @ 27 ก.ย. 2534

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจรับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2556 28 มี.ค. 2555
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
54.88% 872 60.00% 555
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.31% @ 11 เม.ย. 2557 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
Price Performance (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.42 0.42 0.57
20 วัน -7.57 -8.98 -8.81
60 วัน 34.46 19.80 23.61
120 วัน 21.43 10.63 28.75
YTD 33.71 24.03 25.00
P/E (X) 9.48 20.02 15.72
P/BV (X) 1.07 3.12 2.04
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.04 0.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2557) จำนวนหุ้น %
1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5,382,654 22.91
2. นาย ไพสิฐ ตู้จินดา 2,742,100 11.67
3. นาง ไพเราะ ตู้จินดา 1,437,404 6.12
4. สำนักงานพระคลังข้างที่ 1,139,671 4.85
5. น.ส. พณิตา ตู้จินดา 678,036 2.89
6. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 2.76
7. นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 550,000 2.34
8. บริษัท รวมทนุไทย จำกัด 420,000 1.79
9. นาย วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 378,925 1.61
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 327,783 1.39

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย กวี อังศวานนท์ ประธานกรรมการ
2. น.ส. พณิตา ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ดิสธร วัชโรทัย กรรมการ
4. นาย ไพสิฐ ตู้จินดา กรรมการ
5. นาย ฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
6. นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาง กุณฑลา ศศะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย พิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
11 เม.ย. 2557
2556
27 ธ.ค. 2556
2555
28 ธ.ค. 2555
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 23.50  23.49  23.48 
ราคาพาร์ (บาท) 10.00  10.00  10.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 559.28  418.21  368.62 
ราคา (บาท/หุ้น) 23.80  17.80  15.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 22.27  21.45  21.37 
P/BV (X) 1.07  0.83  0.73 
P/E (X) 9.48  20.60  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.57  68.32  180.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.60  1.89  2.89 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2556  2555 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 33.71  13.38  9.03 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.29  2.25  1.29 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 1.02 บาท 15 พ.ค. 2557 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2555 0.40 บาท 20 พ.ค. 2556 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2554 0.25 บาท 18 พ.ค. 2555 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
2554  
เงินสด 122.67 89.04 111.57
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24.73 19.06 19.39
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 1,530.07 1,824.34 1,529.69
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 239.76 212.87 167.43
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 11.61 7.40 7.81
รวมสินทรัพย์ 3,305.46 3,278.12 3,005.78
สำรองเบี้ยประกันภัย 867.91 796.38 630.26
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย 893.71 1,489.19 1,602.92
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 116.18 118.04 106.37
รวมหนี้สิน 2,782.10 2,764.62 2,493.82
ทุนจดทะเบียน 235.00 235.00 290.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 235.00 235.00 235.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 103.60 103.60 103.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม 199.38 149.81 199.65
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 523.36 513.50 511.96
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
2554  
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 1,318.36 974.18 875.36
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,433.60 1,182.50 1,065.62
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 84.92 65.88 65.81
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 261.06 202.63 180.90
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 70.44 -36.12 -19.63
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 58.97 -40.58 -36.05
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.51 -2.08 -2.19
เพิ่มเติม

งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
2554  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 298.33 -203.98 85.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -255.31 190.70 -87.07
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9.40 -9.25 -15.12
เงินสดสุทธิ 33.62 -22.53 -16.89
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2556  2555  2554 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.37 -7.92 -6.56
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.14 -1.15 -0.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.32 5.38 4.87
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (%) 0.43 0.33 0.44
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.19 -3.89 -3.82

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2556  2555  2554 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 35.33 11.29 4.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 21.23 10.97 66.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 28.83 12.02 -13.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A


การขึ้นเครื่องหมาย (ในรอบ 1 ปี)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ในรอบ 1 ปี)
ไม่พบข้อมูล

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TIC-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)