สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2559  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.42 1.77 / 0.76 6.15 1.08 3,575.48 5,077.19 9,356.72 316.55 7.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ค. 2559 18:45   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
11 พ.ค. 2559 18:43   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 18:43   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 พ.ค. 2559 18:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
25 เม.ย. 2559 18:55   แจ้งการไม่ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ RML - W4
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22, 62 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2651-9600-4, 0-2651-9615-6, 0-2651-9618
เบอร์โทรสาร 0-2651-9614
URL www.raimonland.com
  รายงานประจำปี 2558
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/9/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/09/2536
ราคา IPO (บาท) 54.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า5.00 : ใหม่1.00 @ 28/11/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/08/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน โครงการวิลล่าเฉพาะกลุ่มลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและแหล่งที่พักตากอากาศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2558 18 มี.ค. 2557
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.49% 9,405 67.63% 11,248
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.39% (ณ วันที่ 24/05/2559) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.33% (ณ วันที่ 24/05/2559)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 13.60 15.13 14.70
  20 วัน 7.58 7.90 9.64
  60 วัน 20.34 13.25 15.79
  120 วัน 23.48 26.40 23.54
  YTD 13.60 11.55 5.70
  P/E (X) 6.15 15.02 20.92
  P/BV (X) 1.08 1.64 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.49 0.09 0.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 พ.ค. 2559) จำนวนหุ้น %
  1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 24.98
  2. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 266,876,900 7.46
  3. กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 250,000,000 6.99
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 205,295,025 5.74
  5. นาย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล 56,866,400 1.59
  6. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 40,000,000 1.12
  7. นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย 38,345,700 1.07
  8. น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์ 36,857,382 1.03
  9. นาย รอยบุญ เลาหะวิไลย 36,102,400 1.01
  10. นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 31,307,200 0.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นาย โรแลนด์ ปัง กรรมการ
  4. นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการ
  5. นาย ลี เช เชง เอเดรียน กรรมการ
  6. น.ส. นุช กัลยาวงศา กรรมการ
  7. นาย สถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการ
  8. นาย กิตติ คชนันทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,575.48  3,575.48  3,575.42 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,077.19  4,469.35  6,686.04 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.42  1.25  1.87 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.31  1.19  0.97 
  P/BV (X) 1.08  1.05  1.93 
  P/E (X) 6.15  5.82  4.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 60.05  78.61  355.36 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 29.22  18.34  98.68 
  Beta 0.93  1.19  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2558  2557 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.60  -33.16  66.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.87  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.24  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.055 บาท 24 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย ณรงค์ พันตาวงษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 554.65 1,555.70 505.20 497.74 555.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8.97 5.51 7.97 21.51 12.54
  สินค้าคงเหลือ 7,210.66 7,845.74 7,694.62 8,451.50 10,486.69
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,008.62 9,866.03 8,428.70 9,499.34 11,743.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 862.48 904.91 873.15 912.91 41.94
  รวมสินทรัพย์ 9,520.64 11,533.36 9,946.98 11,190.70 13,584.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 100.00 610.00 100.00 510.00 725.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 113.30 220.57 141.43 325.02 519.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,492.40 1,716.49 1,371.52 1,483.26 2,938.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,960.15 5,863.18 4,035.45 6,040.03 9,415.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 871.45 1,811.73 1,460.54 1,606.50 1,862.92
  รวมหนี้สิน 4,831.60 7,674.91 5,495.99 7,646.52 11,277.98
  ทุนจดทะเบียน 5,809.68 4,558.28 5,809.68 4,558.28 4,558.28
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,575.48 3,575.42 3,575.48 3,575.42 3,575.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 0.10 - 0.10 - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -538.52 -564.05 -539.25 -564.05 -564.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,649.58 823.44 1,412.35 510.34 -713.57
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,686.46 3,855.43 4,448.42 3,541.17 2,302.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.59 3.02 2.56 3.01 4.39
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 1,174.79 1,615.25 5,081.31 6,581.17 5,676.67
  รายได้อื่น 14.84 14.70 64.18 65.98 89.02
  รวมรายได้ 1,189.62 1,629.95 5,145.49 6,647.15 5,765.69
  ต้นทุนขาย 707.31 983.04 3,016.13 3,832.48 3,627.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 181.94 175.14 830.02 454.44 602.08
  รวมค่าใช้จ่าย 889.25 1,196.11 3,846.15 4,874.80 4,603.45
  EBITDA 316.55 450.05 1,365.41 1,831.42 1,197.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16.18 16.22 66.07 59.06 35.30
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 300.38 433.84 1,299.34 1,772.36 1,162.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 237.23 313.10 900.90 1,224.52 746.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.09 0.25 0.34 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 564.96 496.69 657.76 1,914.42 -75.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -28.13 19.19 9.20 -61.74 -26.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -468.43 542.16 -659.63 -1,910.73 -773.34
  เงินสดสุทธิ 68.40 1,058.04 7.33 -58.05 -875.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.02 1.68 2.09 1.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.32 36.02 22.55 41.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.08 14.25 12.29 14.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 1.99 1.24 2.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.55 0.49 0.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.79 39.14 40.64 41.77
  EBIT Margin (%) 25.25 26.62 25.25 26.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.94 19.21 17.51 18.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -27.27 -2.34 -22.79 15.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.05 1.57 -21.30 5.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -27.01 -2.15 -22.59 15.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -25.66 1.29 -21.10 5.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -24.23 -13.73 -26.43 64.09

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 641.13 609.54 344.72 386.61
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.57 0.60 1.06 0.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.36 0.43 0.37 0.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,002.70 842.03 976.97 901.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.42 16.72 12.93 9.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.23 21.83 28.22 40.20
  วงจรเงินสด (วัน) 981.03 820.80 949.81 862.56


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ RML-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น