สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RCI บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Score:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
4.96 5.45 / 2.76 462.60 3.11 388.74 1,928.14 66.89
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2643-0222 , 0-2643-0753-9
เบอร์โทรสาร 0-2643-0948-9
URL www.rci.co.th
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/9/1969 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2532
ราคา IPO (บาท) 81.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า10.00 : ใหม่1.00 @ 15/05/2549

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 25/12/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2557 15 มี.ค. 2556
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
67.52% 2,563 67.97% 2,626
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.44% ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
(ณ วันที่ 27/02/2558)
1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 10.22 11.03 11.36
20 วัน 4.20 -7.19 4.39
60 วัน 27.84 11.20 28.87
120 วัน 72.22 38.89 69.79
YTD 27.84 7.23 20.64
P/E (X) 462.60 21.01 21.64
P/BV (X) 3.11 3.18 2.26
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 1.28 0.77

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2557) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 125,424,488 32.26
2. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 16,327,200 4.20
3. น.ส. สุนี อนันตประกร 12,000,000 3.09
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,179,450 2.88
5. นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์ 7,938,125 2.04
6. นาง จารุวรรณ จงพิพัฒนสุข 6,362,975 1.64
7. นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี 4,447,500 1.14
8. นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 4,247,050 1.09
9. นาย สมบูรณ์ รัศมีสุขานนท์ 4,124,600 1.06
10. นาย กิตติ เคารพธรรม 4,050,000 1.04

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย สมบูรณ์ อุรานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย สุทิน ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ
4. นาย ชาคร วารินทราพร กรรมการ
5. นาย วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ
6. นาง ศิริสุข ฮุนตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ
8. นาง ภวัญญา กฤตชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ก.พ. 2558
2557
30 ธ.ค. 2557
2556
27 ธ.ค. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 388.74  388.74  388.74 
ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,928.14  1,508.30  1,282.83 
ราคา (บาท/หุ้น) 4.96  3.88  3.30 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.59  1.58  0.98 
P/BV (X) 3.11  2.45  4.17 
P/E (X) 462.60  N/A  14.93 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 81.50  175.63  552.97 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 39.60  11.85  34.87 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2557  2556 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 27.84  17.58  43.10 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังหักกันทุนสำรองตามกฏหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสด 8.15 57.25 5.29
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 136.82 133.23 147.44
สินค้าคงเหลือ 359.16 355.95 332.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 524.48 596.47 494.98
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 552.19 415.40 413.02
รวมสินทรัพย์ 1,128.98 1,019.44 914.79
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 40.00 8.90 94.84
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 92.27 72.66 114.72
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 53.42 392.07 36.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 185.69 490.15 263.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 324.10 36.52 381.20
รวมหนี้สิน 509.79 526.67 644.87
ทุนจดทะเบียน 463.19 480.00 314.29
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 388.74 388.74 314.29
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 159.14 159.13 47.46
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -165.08 -172.99 -239.18
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 619.19 492.77 269.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
ยอดขายสุทธิ 984.41 1,015.66 1,071.75
รายได้อื่น 9.90 8.38 5.77
รวมรายได้ 994.30 1,024.04 1,077.52
ต้นทุนขาย 708.48 698.18 746.73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246.41 243.62 312.48
รวมค่าใช้จ่าย 969.95 941.80 1,059.21
EBITDA 66.89 123.16 61.17
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.53 40.92 42.87
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 24.35 82.24 18.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.17 63.65 -21.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.18 -0.07
เพิ่มเติม

งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 76.11 39.04 8.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -54.77 -73.23 -2.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -70.43 86.14 -4.16
เงินสดสุทธิ -49.09 51.96 2.18
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2557  2556  2555 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.82 1.22 1.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.75 16.69 -7.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.27 8.50 1.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 1.07 2.39
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 1.06 1.17
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.03 31.26 30.33
EBIT Margin (%) 2.45 8.03 1.70
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.42 6.22 -1.96

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
10 ต.ค. 2556 XR 74,449,652 388,735,362 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557  2556  2555 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.08 -5.23 2.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.47 -6.50 -5.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.90 -4.96 2.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.99 -11.08 -9.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -93.45 N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2557  2556  2555 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.29 7.24 7.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.06 50.43 47.90
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 2.03 2.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 184.21 179.89 159.05
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.59 7.45 6.83
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.48 48.98 53.47
วงจรเงินสด (วัน) 191.79 181.34 153.49


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
Cash Balance 16 ก.พ. 2558 - 27 มี.ค. 2558

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ RCI-W1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)