สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Score:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
13.30 14.20 / 10.00 37.19 1.42 1,369.41 6,071.07 404.63
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19, 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-9955
เบอร์โทรสาร 0-2251-9977
URL www.noblehome.com
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/07/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/06/2540
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า5.00 : ใหม่3.00 @ 07/08/2550

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างในประเทศไทย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 เม.ย. 2557 03 เม.ย. 2556
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.40% 1,235 67.51% 1,781
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.20% ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  (ณ วันที่ 27/03/2558)
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 4.52 2.32
  20 วัน 7.26 19.52 13.84
  60 วัน 26.67 32.01 27.95
  120 วัน 27.88 47.19 36.86
  YTD 25.47 30.16 25.68
  P/E (X) 37.19 16.55 20.70
  P/BV (X) 1.42 2.04 2.10
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.19 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2557) จำนวนหุ้น %
  1. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 109,829,600 24.06
  2. นาย กิตติ ธนากิจอำนวย 36,330,919 7.96
  3. นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์ 34,097,100 7.47
  4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 22,240,400 4.87
  5. นาย ธาดา ศฤงคารีกุล 21,490,973 4.71
  6. น.ส. ภาวิลาส พงศ์ไพโรจน์ 20,257,400 4.44
  7. นาย ปิยะ ธนากิจอำนวย 16,336,960 3.58
  8. นาย นาวี ศรีผดุง 15,214,855 3.33
  9. นาง มาณี ประสพบุญมีชัย 12,460,854 2.73
  10. ดร. อำนวย วีรวรรณ 12,136,703 2.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กิตติ ธนากิจอำนวย ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  2. นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการ
  3. น.ส. วาสนา เธียรศิริศักดิ์ กรรมการ
  4. นาย ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาง บุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 มี.ค. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  2556
  27 ธ.ค. 2556
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 456.47  456.47  456.47 
  ราคาพาร์ (บาท) 3.00  3.00  3.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,071.07  4,838.59  4,792.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.30  10.60  10.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.36  9.58  9.09 
  P/BV (X) 1.42  1.11  1.16 
  P/E (X) 37.19  13.46  10.44 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.82  27.12  109.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.67  5.50  17.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2557  2556 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 25.47  0.95  73.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.75  2.83  2.86 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อนึ่งนโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.30 บาท 21 พ.ค. 2557 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 0.30 บาท 22 พ.ค. 2556 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 0.30 บาท 23 พ.ค. 2555 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสด 2,574.40 2,849.66 3,035.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 307.08 432.91 619.60
  สินค้าคงเหลือ 15,566.59 11,672.26 9,634.72
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,659.56 16,121.31 13,410.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 550.97 517.69 378.50
  รวมสินทรัพย์ 19,796.08 17,243.87 14,679.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 641.47
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 623.65 354.56 396.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,124.26 2,534.89 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,212.65 5,719.63 3,447.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,311.83 7,278.98 7,173.51
  รวมหนี้สิน 15,524.47 12,998.60 10,620.55
  ทุนจดทะเบียน 1,969.41 1,369.41 1,369.41
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,369.41 1,369.41 1,369.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 69.17 69.17 69.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,832.49 2,806.16 2,619.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,271.07 4,244.74 4,058.57
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.54 0.53 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  ยอดขายสุทธิ 2,276.42 3,084.56 2,559.55
  รายได้อื่น 81.69 130.07 97.58
  รวมรายได้ 2,358.11 3,214.63 2,657.13
  ต้นทุนขาย 1,354.60 1,883.36 1,578.70
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 662.65 731.16 541.09
  รวมค่าใช้จ่าย 2,021.46 2,666.68 2,146.12
  EBITDA 404.63 639.90 594.37
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 67.98 91.95 83.36
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 336.65 547.95 511.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 163.25 323.05 324.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.71 0.71
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,223.53 -1,390.76 209.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 175.05 -643.30 322.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,478.23 1,848.71 1,386.68
  เงินสดสุทธิ -275.26 -185.36 1,918.23
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.00 2.82 3.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.83 7.78 8.19
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.82 3.43 3.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.63 3.06 2.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.20 0.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.49 38.94 38.32
  EBIT Margin (%) 14.28 17.05 19.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.92 10.05 12.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557  2556  2555 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.20 20.51 -12.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.08 19.30 -9.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -26.64 20.98 -10.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -24.20 24.26 -9.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -49.47 -0.49 -6.08

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.15 5.86 6.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.33 62.27 55.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.10 0.18 0.17
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3,669.80 2,064.67 2,204.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.77 5.01 4.07
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 131.79 72.82 89.65
  วงจรเงินสด (วัน) 3,597.33 2,054.12 2,171.02


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  ไม่พบข้อมูล

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)