สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2559  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
49.00 51.75 / 39.00 30.70 10.67 8,983.10 440,171.97 707,968.02 9,053.10 21.05
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 พ.ค. 2559 08:15   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
11 พ.ค. 2559 17:05   แจ้งมติคณะกรรมการ อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2559
11 พ.ค. 2559 17:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 17:00   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
22 เม.ย. 2559 12:39   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสีบุญเรือง 1, 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-9000
เบอร์โทรสาร 0-2238-1767
URL http://www.cpall.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2546
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า5.00 : ใหม่1.00 @ 19/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2559 10 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.52% 37,017 58.30% 46,686
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 34.02% (ณ วันที่ 30/05/2559) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.31% (ณ วันที่ 30/05/2559)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.08 1.04 -0.96
  20 วัน 7.10 5.69 5.64
  60 วัน 13.29 5.08 6.00
  120 วัน 4.26 -1.49 -0.46
  YTD 24.84 8.37 12.91
  P/E (X) 30.70 27.22 21.56
  P/BV (X) 10.67 5.01 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.52 0.35 0.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 พ.ค. 2559) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 2,948,252,200 32.82
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 639,644,422 7.12
  3. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 524,767,400 5.84
  4. CHASE NOMINEES LIMITED 385,352,636 4.29
  5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 336,201,673 3.74
  6. NORBAX, INC. 325,202,556 3.62
  7. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด 180,000,000 2.00
  8. AIA Company Limited-DI-LIFE 163,328,500 1.82
  9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 151,407,152 1.69
  10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 124,523,233 1.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
  5. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  6. นาย สุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ
  7. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  8. นาย ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
  9. นาย พิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
  10. นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
  11. นาย โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  15. นาย ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 พ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,983.10  8,983.10  8,983.10 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 440,171.97  352,586.73  381,781.81 
  ราคา (บาท/หุ้น) 49.00  39.25  42.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.59  3.75  3.14 
  P/BV (X) 10.67  10.48  13.53 
  P/E (X) 30.70  28.62  39.44 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.02  50.28  39.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,350.90  834.55  627.59 
  Beta 0.91  0.77  0.92 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2558  2557 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.84  -7.65  1.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.84  2.04  2.12 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.58  0.84 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.90 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.80 บาท 20 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.90 บาท 20 พ.ค. 2557 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 21,511.03 19,069.57 21,518.25 32,204.38 24,632.25
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 830.33 705.44 854.06 910.18 848.22
  สินค้าคงเหลือ 24,671.55 22,111.37 25,072.22 22,167.15 19,915.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 56,340.48 50,432.98 56,972.91 64,684.15 53,962.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 91,367.98 82,040.38 89,447.35 80,201.06 71,272.53
  รวมสินทรัพย์ 330,560.62 314,399.92 329,082.94 326,410.05 288,665.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,670.77 4,850.31 11,881.37 14,726.39 135,143.34
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 58,512.41 54,722.18 62,623.57 59,311.73 54,734.08
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 25,509.05 5,795.33 11,921.39 4,974.80 27.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 105,159.30 77,900.00 101,131.04 92,014.80 200,798.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 179,787.04 198,045.04 186,276.16 199,337.40 54,859.78
  รวมหนี้สิน 284,946.34 275,945.04 287,407.20 291,352.20 255,658.06
  ทุนจดทะเบียน 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 31,858.85 24,840.44 27,794.17 21,432.10 19,397.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,253.54 34,142.06 37,349.44 30,782.21 28,780.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,360.74 4,312.82 4,326.30 4,275.63 4,226.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 104,968.77 95,553.65 391,817.32 357,766.36 272,285.53
  รายได้อื่น 3,816.77 3,227.05 14,075.92 13,534.72 12,384.76
  รวมรายได้ 108,785.53 98,780.71 405,893.24 371,301.08 284,670.29
  ต้นทุนขาย 82,252.73 75,124.88 306,518.67 281,443.43 210,656.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19,419.68 17,085.46 73,901.17 68,809.23 58,309.21
  รวมค่าใช้จ่าย 101,672.41 92,229.68 380,424.01 350,252.65 269,535.62
  EBITDA 9,053.10 8,254.95 32,826.72 27,358.19 19,759.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,939.97 1,703.92 7,357.50 6,309.77 4,625.32
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 7,113.13 6,551.03 25,469.22 21,048.42 15,134.67
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,064.68 3,408.34 13,682.46 10,153.77 10,536.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.38 1.52 1.13 1.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2559 
  (01/01/59 
  -31/03/59) 
  3M/2558 
  (01/01/58 
  -31/03/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,820.49 4,198.68 31,418.88 26,370.58 21,624.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,226.91 -4,355.88 -17,409.31 -15,957.97 -191,408.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -544.06 -12,967.28 -24,779.61 -2,829.87 171,177.07
  เงินสดสุทธิ 49.52 -13,124.48 -10,770.04 7,582.74 1,392.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.65 0.56 0.70
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 38.04 33.14 40.16 34.09
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.07 7.41 7.77 6.84
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.91 8.08 7.70 9.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.29 1.23 1.24 1.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.64 21.38 21.77 21.33
  EBIT Margin (%) 6.54 6.63 6.27 5.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.74 3.45 3.37 2.73

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.85 10.91 9.52 31.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.49 10.23 8.91 33.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.13 10.58 9.32 30.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.24 9.02 8.61 29.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 19.26 25.99 34.75 -3.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2559  3M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 522.52 527.09 444.18 406.92
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.70 0.69 0.82 0.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.41 13.72 12.98 13.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.22 26.60 28.13 27.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.54 5.53 5.03 4.94
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.89 66.02 72.60 73.95
  วงจรเงินสด (วัน) -37.97 -38.73 -43.65 -45.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น