สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Score:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
42.00 43.75 / 18.50 41.84 11.59 300.00 12,600.00 420.78
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2946-0700-6
เบอร์โทรสาร 0-2946-1571
URL WWW.BEAUTYCOMMUNITY.CO.TH
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/10/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2555
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 3 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin care) และอุปกรณ์เสริม (Accessories) ภายใต้แนวคิด 5 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE), บิวตี้ มาร์เก็ต (BEAUTY MARKET), เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE) และเกิร์ลลี่ เกิร์ล (GIRLY GIRL) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2557 14 มี.ค. 2556
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.06% 2,690 27.28% 3,422
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.45% ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  (ณ วันที่ 27/02/2558)
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.39 8.50 9.51
  20 วัน 13.51 14.60 13.71
  60 วัน 26.32 31.26 27.34
  120 วัน 68.67 89.56 66.29
  YTD 24.44 24.77 17.44
  P/E (X) 41.84 31.62 21.64
  P/BV (X) 11.59 5.51 2.26
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.29 0.77

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2557) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุวิน ไกรภูเบศ 97,000,000 32.33
  2. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 38,749,800 12.92
  3. นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 12,500,000 4.17
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,822,686 3.61
  5. นาง ทุเรียน ศรียงค์ 9,934,200 3.31
  6. CHASE NOMINEES LIMITED 50 8,766,500 2.92
  7. CHASE NOMINEES LIMITED 4 8,561,800 2.85
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,413,700 2.47
  9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,108,200 2.04
  10. CHASE NOMINEES LIMITED 42 5,258,000 1.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลโท เผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ
  4. นาง มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ กรรมการ
  5. นาย ปรัชญา เลวัน กรรมการ
  6. นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พ.อ. อรรถพล ศรีสังวาลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.พ. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  2556
  27 ธ.ค. 2556
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,600.00  10,125.00  6,060.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 42.00  33.75  20.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.63  3.29  3.16 
  P/BV (X) 11.59  10.26  6.38 
  P/E (X) 41.84  40.47  29.08 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.76  93.33  314.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 56.45  28.37  88.55 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2557  2556 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.44  67.08  26.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.55  1.93  1.73 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.35 บาท 12 ก.ย. 2557 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.35 บาท 22 พ.ค. 2557 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 0.30 บาท 12 ก.ย. 2556 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 0.35 บาท 22 พ.ค. 2556 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสด 174.56 192.14 298.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 22.26 25.84 11.76
  สินค้าคงเหลือ 288.49 175.77 123.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 875.31 893.76 893.60
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 198.43 157.01 122.11
  รวมสินทรัพย์ 1,286.95 1,138.06 1,078.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 142.69 105.21 68.83
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 1.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 190.38 130.69 83.10
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.06 4.14 8.97
  รวมหนี้สิน 199.44 134.84 92.07
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 556.44 556.44 556.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 231.07 146.78 130.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,087.51 1,003.22 986.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  ยอดขายสุทธิ 1,359.45 976.25 769.89
  รายได้อื่น 25.82 26.42 7.77
  รวมรายได้ 1,385.27 1,002.66 777.65
  ต้นทุนขาย 444.58 287.88 221.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 563.90 449.93 337.52
  รวมค่าใช้จ่าย 1,008.48 737.81 558.68
  EBITDA 420.78 297.02 241.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 43.98 32.16 22.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 376.79 264.86 218.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 301.16 211.41 173.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.00 0.70 1.35
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 267.57 192.15 106.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -75.14 -96.48 -496.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -210.00 -201.80 583.24
  เงินสดสุทธิ -17.58 -106.13 193.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.60 6.84 10.75
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.81 21.25 28.63
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 31.08 23.90 30.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.13 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.14 0.90 1.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.30 70.51 71.27
  EBIT Margin (%) 27.20 26.42 28.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.74 21.08 22.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557  2556  2555 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 39.25 26.80 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 54.43 30.16 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 38.16 28.93 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 36.69 32.06 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 42.45 21.71 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 56.52 51.92 82.07
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 6.46 7.03 4.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.92 1.92 2.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 190.58 189.77 178.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.59 3.31 3.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 101.76 110.33 109.45
  วงจรเงินสด (วัน) 95.28 86.47 73.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  ไม่พบข้อมูล

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)