สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.40 12.60 / 4.96 51.23 27.36 300.10 31,210.04 31,378.30 642.53 38.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ม.ค. 2560 07:28   หุ้นเพิ่มทุนของ BEAUTY เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มกราคม 2560
26 ม.ค. 2560 12:47   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 1 (F53-5)
22 พ.ย. 2559 09:04   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
17 พ.ย. 2559 08:10   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
16 พ.ย. 2559 08:14   การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2946-0700-6
เบอร์โทรสาร 0-2946-1571
URL WWW.BEAUTYCOMMUNITY.CO.TH
  รายงานประจำปี 2558
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/10/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2555
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 14/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 4 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin care) อุปกรณ์เสริม (Accessories) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ( Food Supplement ) ภายใต้แนวคิด 6 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE), บิวตี้ มาร์เก็ต (BEAUTY MARKET), เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE), เกิร์ลลี่ เกิร์ล (GIRLY GIRL) และบิวตี้ พลาซ่า (BEAUTY PLAZA) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.26% 5,696 47.85% 2,458
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.53% (ณ วันที่ 24/02/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.17% (ณ วันที่ 24/02/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.97 1.10 1.83
  20 วัน -8.77 -7.06 -7.94
  60 วัน -4.59 -2.73 -9.13
  120 วัน 13.04 13.79 11.81
  YTD -11.11 -7.68 -12.34
  P/E (X) 51.23 30.43 18.14
  P/BV (X) 27.36 4.39 1.95
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.18 0.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2559) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุวิน ไกรภูเบศ 723,974,000 24.13
  2. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 387,498,000 12.92
  3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 296,354,928 9.88
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 228,824,537 7.63
  5. นาย สุนทร คูห์รัตนพิศาล 53,240,000 1.77
  6. นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล 40,200,000 1.34
  7. CHASE NOMINEES LIMITED 35,038,900 1.17
  8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 26,788,200 0.89
  9. นาย ปรัชญา เลวัน 25,000,000 0.83
  10. นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 23,000,000 0.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลโท เผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ
  4. นาง มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ กรรมการ
  5. นาย ปรัชญา เลวัน กรรมการ
  6. นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พ.อ. อรรถพล ศรีสังวาลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.พ. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,000.97  3,000.00  3,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 31,210.04  35,100.00  17,250.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.40  11.70  5.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.38  0.38  0.34 
  P/BV (X) 27.36  30.77  16.96 
  P/E (X) 51.23  57.62  45.85 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 38.86  192.09  129.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 354.49  210.12  64.73 
  Beta 1.18  1.02  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.11  103.48  70.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.28  1.14  1.72 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.65  0.65  0.79 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.08 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.083 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.05 บาท 11 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.64 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.35 บาท 12 ก.ย. 2557 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.35 บาท 22 พ.ค. 2557 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2016)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  9M/2558 
  (01/01/58 
  -30/09/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 323.72 283.82 119.01 174.56 192.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 49.65 20.27 40.93 22.26 25.84
  สินค้าคงเหลือ 397.45 270.08 290.11 288.49 175.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,200.82 854.17 1,070.05 875.31 893.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 297.15 273.05 292.53 198.43 157.01
  รวมสินทรัพย์ 1,632.72 1,255.35 1,492.92 1,286.95 1,138.06
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 426.84 184.26 272.96 142.69 105.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 480.58 228.36 334.55 190.38 130.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.39 9.96 10.36 9.06 4.14
  รวมหนี้สิน 491.98 238.33 344.92 199.44 134.84
  ทุนจดทะเบียน 302.26 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 556.44 556.44 556.44 556.44 556.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 3.03 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 281.27 160.59 291.56 231.07 146.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,140.74 1,017.03 1,148.00 1,087.51 1,003.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  9M/2558 
  (01/01/58 
  -30/09/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 1,842.58 1,202.26 1,773.02 1,359.45 976.25
  รายได้อื่น 14.45 15.76 19.01 25.82 26.42
  รวมรายได้ 1,857.03 1,218.02 1,792.03 1,385.27 1,002.66
  ต้นทุนขาย 605.71 392.37 586.42 444.58 287.88
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 652.53 486.57 702.79 563.90 449.93
  รวมค่าใช้จ่าย 1,258.24 878.94 1,289.21 1,008.48 737.81
  EBITDA 642.53 375.42 551.51 420.78 297.02
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 43.74 36.35 48.70 43.98 32.16
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 598.79 339.08 502.82 376.79 264.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 478.20 271.52 402.49 301.16 211.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.09 0.13 1.00 0.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  9M/2558 
  (01/01/58 
  -30/09/58) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 546.14 351.59 558.32 267.57 192.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 147.46 99.67 -271.87 -75.14 -96.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -488.89 -342.00 -342.00 -210.00 -201.80
  เงินสดสุทธิ 204.71 109.26 -55.55 -17.58 -106.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2559  9M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.50 3.74 3.20 4.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 56.46 37.55 36.01 28.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 52.81 38.51 36.18 31.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.23 0.30 0.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.68 1.35 1.29 1.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.13 67.36 66.93 67.30
  EBIT Margin (%) 32.24 27.84 28.06 27.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.75 22.29 22.46 21.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2559  9M/2558  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 53.26 27.99 30.42 39.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 54.37 29.00 31.91 54.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 52.46 27.06 29.36 38.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 43.15 23.29 27.84 36.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 76.12 38.24 33.65 42.45

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2559  9M/2558  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 69.03 81.26 56.12 56.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5.29 4.49 6.50 6.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.40 2.04 2.03 1.92
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 152.32 178.66 180.06 190.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.62 3.01 2.82 3.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 139.45 121.26 129.35 101.76
  วงจรเงินสด (วัน) 18.16 61.89 57.21 95.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น