สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ก.พ. 2559  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
62.00 64.00 / 27.00 7.90 2.89 100.00 620.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2559 18:43   การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
12 พ.ย. 2558 08:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พ.ย. 2558 08:28   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่
12 พ.ย. 2558 08:27   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
12 พ.ย. 2558 08:27   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2247-9261-75, 0-2247-6570
เบอร์โทรสาร 0-2247-9260, 0-2642-4454
URL www.indara.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/1/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 36.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2558 18 มี.ค. 2557
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
26.81% 190 23.22% 193
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 08/02/2559) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.94% (ณ วันที่ 08/02/2559)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.44 -0.78
20 วัน 3.33 8.01 -1.68
60 วัน 29.17 41.21 39.73
120 วัน 21.57 29.69 32.84
YTD 3.33 12.43 1.79
P/E (X) 7.90 12.99 22.92
P/BV (X) 2.89 1.90 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 0.27

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด 6,782,495 67.82
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 893,800 8.94
3. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 690,396 6.90
4. นาย สุชาติ อริยชาติผดุงกิจ 494,000 4.94
5. น.ส. นุชนาฏ กาญจนฉายา 407,142 4.07
6. บริษัทเงินทุนหลักทรั ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด 314,500 3.15
7. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 88,100 0.88
8. นาย อุทัย อัครพัฒนากูล 69,132 0.69
9. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ 53,299 0.53

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ
3. นาย กรุงไกร ภัทรโกมล กรรมการ
4. นาย วิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการ
5. นาย นเรศน์ ชุติจิรวงศ์ กรรมการ
6. นาย สมหวัง เต็มพรสิน กรรมการ
7. น.ส. วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ปรีชา ปรมาพจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย เชิดชัย มีคำ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
08 ก.พ. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
2557
30 ธ.ค. 2557
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10.00  10.00  10.00 
ราคาพาร์ (บาท) 10.00  10.00  10.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 620.00  600.00  370.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 62.00  60.00  37.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 21.47  21.47  13.76 
P/BV (X) 2.89  2.79  2.69 
P/E (X) 7.90  7.65  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01  0.15  9.05 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.00  0.25 
Beta -0.04  0.16  -0.36 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2558  2557 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.33  62.16  -45.59 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2558 
(01/01/58 
-30/09/58) 
9M/2557 
(01/01/57 
-30/09/57) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสด 28.94 148.80 42.14 282.08 110.88
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 33.21 32.74 32.07 31.20 33.24
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 53.71 80.47 89.10 56.19 74.13
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 5.32 3.34 4.58 2.83 3.26
รวมสินทรัพย์ 1,246.53 1,433.42 1,397.20 1,407.93 1,818.75
สำรองเบี้ยประกันภัย 396.58 551.25 553.61 378.67 349.52
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย 259.29 273.83 261.85 375.15 1,026.35
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
รวมหนี้สิน 1,031.79 1,295.84 1,271.04 1,254.40 1,688.61
ทุนจดทะเบียน - 100.00 100.00 100.00 100.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 138.11 138.11 138.11 138.11 138.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม -23.37 -101.85 -111.95 -79.66 -111.02
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 214.74 137.58 126.16 153.53 130.14
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2558 
(01/01/58 
-30/09/58) 
9M/2557 
(01/01/57 
-30/09/57) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 294.23 238.67 329.52 297.92 307.75
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 455.55 516.68 701.04 610.41 557.89
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 24.58 16.69 20.83 20.94 25.71
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 51.28 47.58 70.40 112.79 61.70
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 93.98 -35.57 -43.47 7.23 -63.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 88.58 -22.19 -32.30 -4.16 -63.32
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.86 -2.22 -3.23 -0.42 -6.33
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2558 
(01/01/58 
-30/09/58) 
9M/2557 
(01/01/57 
-30/09/57) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4.39 51.12 80.40 52.37 2.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -17.60 -184.41 -320.35 118.83 -8.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -
เงินสดสุทธิ -13.20 -133.29 -239.94 171.20 -5.92
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2558  9M/2557  2557  2556 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 44.55 -23.01 -23.09 -2.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.42 -2.19 -3.10 0.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.80 9.42 10.08 8.17
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.34 0.23 0.27 0.20
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.04 -8.25 -8.58 -1.28

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2558  9M/2557  2557  2556 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 23.28 9.78 10.61 -3.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -11.83 10.94 14.85 9.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 7.77 -50.36 -37.59 82.81
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น