สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Score:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
2.96 4.22 / 2.92 N/A 1.60 250.02 740.06 82.23
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT, 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2257-7000
เบอร์โทรสาร 0-2257-7222
URL www.inet.co.th
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/5/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2544
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นส์และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) Internet Access คือ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ 2) INET Data Center คือ บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจด้วยโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด 3) Business Solutions คือ บริการไอซีทีครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2557 27 มี.ค. 2556
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.76% 3,108 50.76% 2,199
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.38% ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  (ณ วันที่ 27/03/2558)
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.52 -0.00 -2.30
  20 วัน -11.90 -6.36 -6.50
  60 วัน -15.43 -11.78 -14.57
  120 วัน -24.10 -22.26 -18.78
  YTD -15.43 -11.72 -15.29
  P/E (X) - 24.08 20.70
  P/BV (X) 1.60 5.63 2.10
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.28 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,500,000 17.00
  2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
  3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,867,200 3.15
  5. นาย ธวัชชัย ตันติพจน์ 4,876,000 1.95
  6. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,950,000 1.58
  7. นาย เจริญ ศศิลักษณานุกุล 3,020,200 1.21
  8. นาย ธนบดี ฮุ่นตระกูล 3,000,000 1.20
  9. นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข 2,666,900 1.07
  10. นาง อรพรรณ มายะการ 2,000,000 0.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ
  4. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ
  5. น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ
  6. นาย อนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ
  7. นาย มนต์ชัย หนูสง กรรมการ
  8. นาย อรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. นฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. นิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 มี.ค. 2558
  2557
  30 ธ.ค. 2557
  2556
  27 ธ.ค. 2556
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.02  250.02  250.02 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 740.06  875.07  850.07 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.96  3.50  3.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.85  1.92  1.95 
  P/BV (X) 1.60  1.83  1.75 
  P/E (X) N/A  63.28  51.42 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.12  399.87  1,019.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.36  15.78  40.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2557  2556 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.43  2.94  37.10 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสด 24.46 12.31 46.35
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 73.95 78.65 85.01
  สินค้าคงเหลือ 4.27 8.53 6.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 129.64 132.50 375.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 659.32 472.12 146.78
  รวมสินทรัพย์ 1,055.62 843.78 625.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 242.00 106.90 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 130.99 155.57 121.71
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 73.61 26.50 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 466.15 301.90 129.84
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 126.13 50.25 5.99
  รวมหนี้สิน 592.28 352.15 135.83
  ทุนจดทะเบียน 333.33 333.33 333.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.02 250.02 250.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 272.13 272.13 272.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -35.98 -29.17 -33.46
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 463.34 491.62 490.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  ยอดขายสุทธิ 492.23 378.90 301.44
  รายได้อื่น 16.01 7.68 19.20
  รวมรายได้ 513.08 392.96 331.28
  ต้นทุนขาย 383.11 284.74 230.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 112.11 103.05 104.53
  รวมค่าใช้จ่าย 495.22 387.79 334.96
  EBITDA 82.23 47.06 18.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 64.37 41.89 22.41
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 17.86 5.17 -3.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -6.82 3.06 -1.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.01 -0.01
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 59.07 49.95 -66.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -207.92 -187.01 -9.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 160.99 103.02 -
  เงินสดสุทธิ 12.15 -34.04 -76.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.28 0.44 2.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.43 0.62 -0.39
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.88 0.70 -0.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.28 0.72 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.54 0.53 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.17 24.85 23.55
  EBIT Margin (%) 3.48 1.32 -1.11
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.33 0.78 -0.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557  2556  2555 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.91 25.70 -0.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.55 23.57 -4.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.57 18.62 2.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 27.70 15.77 -14.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2557  2556  2555 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.45 4.63 4.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.58 78.83 74.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 59.86 38.01 40.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.10 9.60 8.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.67 2.05 1.86
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 136.50 177.71 196.64
  วงจรเงินสด (วัน) -73.83 -89.28 -113.27


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
  ไม่พบข้อมูล

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)