สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557  
SET
CG Score:   
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
3.98 6.40 / 2.80 324.80 2.02 250.02 995.08 47.06
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT, 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2257-7000
เบอร์โทรสาร 0-2257-7222
URL www.inet.co.th
  รายงานประจำปี 2555
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/5/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14 พ.ย. 2544
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นส์และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) Internet Access คือ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ 2) INET Data Center คือ บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจด้วยโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด 3) Business Solutions คือ บริการไอซีทีครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2555
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.76% 2,199 50.56% 1,474
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.19% @ 18 เม.ย. 2557 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  Price Performance (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.15 1.20 6.07
  20 วัน 1.53 -4.05 -1.07
  60 วัน 13.71 1.21 4.10
  120 วัน -4.78 5.59 0.32
  YTD 17.06 0.37 7.88
  P/E (X) 324.80 25.69 15.93
  P/BV (X) 2.02 7.16 2.07
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.05 0.41 0.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2557) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,500,000 17.00
  2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
  3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,487,500 2.99
  5. นาย ธวัชชัย ตันติพจน์ 4,876,000 1.95
  6. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,600,000 1.44
  7. นาง อรพรรณ มายะการ 3,400,000 1.36
  8. นาย เจริญ ศศิลักษณานุกุล 3,016,200 1.21
  9. นาย ธนบดี ฮุ่นตระกูล 3,000,000 1.20
  10. นาย พรชัย คูวิวัฒนชัย 2,591,400 1.04

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ
  4. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ
  5. น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ
  6. นาย อนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ
  7. นาย มนต์ชัย หนูสง กรรมการ
  8. นาง ปรียา ด่านชัยวิจิตร กรรมการ
  9. นาย อรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. นฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 เม.ย. 2557
  2556
  27 ธ.ค. 2556
  2555
  28 ธ.ค. 2555
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.02  250.02  250.02 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 995.08  850.07  620.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.98  3.40  2.48 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.97  1.95  1.89 
  P/BV (X) 2.02  1.75  1.32 
  P/E (X) 324.80  51.42  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 130.31  1,019.35  589.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.26  40.24  13.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2556  2555 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.06  37.10  119.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  31 ธ.ค. 2553 0.03 บาท 13 พ.ค. 2554 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  เงินสด 12.31 46.35 122.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 78.65 85.01 37.89
  สินค้าคงเหลือ 8.53 6.45 4.87
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 132.50 375.73 485.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 472.12 146.78 67.60
  รวมสินทรัพย์ 843.78 625.90 636.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 106.90 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 155.57 121.71 126.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 26.50 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 301.90 129.84 141.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.25 5.99 4.60
  รวมหนี้สิน 352.15 135.83 146.30
  ทุนจดทะเบียน 333.33 333.33 333.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.02 250.02 250.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 272.13 272.13 272.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -29.17 -33.46 -31.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 491.62 490.06 490.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  ยอดขายสุทธิ 378.90 301.44 301.70
  รายได้อื่น 7.68 19.20 11.37
  รวมรายได้ 392.96 331.28 323.90
  ต้นทุนขาย 284.74 230.44 241.03
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 103.05 104.53 151.38
  รวมค่าใช้จ่าย 387.79 334.96 392.41
  EBITDA 47.06 18.72 -50.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 41.89 22.41 18.04
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 5.17 -3.69 -68.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.06 -1.90 -83.66
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.01 -0.33
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 49.95 -66.77 -11.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -187.01 -9.62 -3.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 103.02 - -7.50
  เงินสดสุทธิ -34.04 -76.39 -23.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2556  2555  2554 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.44 2.89 3.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.62 -0.39 -15.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.70 -0.58 -10.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 0.28 0.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (%) 0.53 0.52 0.48
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.85 23.55 20.11
  EBIT Margin (%) 1.32 -1.11 -21.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.78 -0.57 -25.83

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2556  2555  2554 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.70 -0.09 -25.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 23.57 -4.40 -17.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.62 2.28 -23.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.77 -14.64 -11.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2556  2555  2554 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.63 4.91 6.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.83 74.41 59.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.01 40.72 62.61
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.60 8.96 5.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.05 1.86 2.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 177.71 196.64 162.24
  วงจรเงินสด (วัน) -89.28 -113.27 -97.41


  การขึ้นเครื่องหมาย (ในรอบ 1 ปี)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ในรอบ 1 ปี)
  Trading Alert 03 มิ.ย. 2556
  Cash Balance 03 มิ.ย. 2556 - 12 ก.ค. 2556

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)