สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Score:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
4.18 7.40 / 1.31 52.39 2.12 376.91 1,575.50 93.74
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2387-0062
เบอร์โทรสาร 0-2387-0306
URL www.cwt.co.th
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/10/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2534
ราคา IPO (บาท) 110.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า5.00 : ใหม่1.00 @ 16/05/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/06/2547
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / อื่นๆ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก และบริการฟอกหนัง 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2557 25 มี.ค. 2556
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.46% 2,871 59.30% 3,288
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.12% ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
(ณ วันที่ 27/03/2558)
1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -18.83 -16.73 -16.95
20 วัน -38.53 -35.09 -34.76
60 วัน 100.96 96.71 103.00
120 วัน 81.74 103.31 94.49
YTD 102.91 100.51 103.25
P/E (X) 52.39 15.19 20.70
P/BV (X) 2.12 1.48 2.10
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.34 0.13 0.39

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มี.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ 81,424,035 21.60
2. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด 67,344,375 17.87
3. นาย วิทยา นราธัศจรรย์ 10,261,600 2.72
4. นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 7,074,100 1.88
5. นาย สุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง 6,600,000 1.75
6. นาง กิมไน้ ไชยธีรัตต์ 5,618,800 1.49
7. น.ส. สุธีรา ศิลลา 4,920,400 1.31
8. นาย สุทธิพงศ์ ชลวิไล 4,200,000 1.11
9. นาย วัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา 4,200,000 1.11
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,187,080 1.11

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ
2. นาง วนิดา สิกขมาน กรรมการ
3. นาง เสาวณี ไชยธีรัตต์ กรรมการ
4. นาย นพดล มังกรชัย กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ กรรมการตรวจสอบ
6. นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 มี.ค. 2558
2557
30 ธ.ค. 2557
2556
27 ธ.ค. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 376.91  361.29  361.24 
ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,575.50  744.25  509.35 
ราคา (บาท/หุ้น) 4.18  2.06  1.41 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.06  1.86  2.00 
P/BV (X) 2.12  1.11  0.71 
P/E (X) 52.39  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 445.29  175.81  159.15 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 127.53  5.95  7.41 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2557  2556 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 102.91  46.10  -66.43 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.72 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆด้วย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 10.00 : 1.00 หุ้น 20 พ.ค. 2556 หุ้นปันผล
01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 0.01111 บาท 20 พ.ค. 2556 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
นาย สุรชัย ดำเนินวงศ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
นางสาว เลฮัม ชินพันธ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสด 10.95 4.11 5.50
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 177.00 138.56 270.47
สินค้าคงเหลือ 457.84 431.90 525.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 685.40 583.64 807.60
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 757.85 747.20 715.22
รวมสินทรัพย์ 1,524.61 1,428.50 1,622.69
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 367.10 328.87 330.72
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 235.77 202.20 389.94
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17.61 16.50 11.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน 624.92 551.92 737.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 144.39 158.19 91.82
รวมหนี้สิน 769.31 710.12 829.03
ทุนจดทะเบียน 459.78 459.78 426.94
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 361.29 361.24 328.42
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 163.18 163.18 163.18
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 67.71 37.56 99.40
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 742.68 703.85 793.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 12.62 14.54 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
ยอดขายสุทธิ 917.72 904.93 1,281.71
รายได้อื่น 35.32 33.46 62.80
รวมรายได้ 953.04 938.38 1,344.52
ต้นทุนขาย 791.69 830.05 1,097.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.50 85.56 101.89
รวมค่าใช้จ่าย 892.39 922.32 1,209.73
EBITDA 93.74 37.19 159.49
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 33.10 21.13 24.70
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 60.64 16.07 134.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.07 -19.78 85.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 -0.06 0.27
เพิ่มเติม

งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
2555 
(01/01/55 
-31/12/55) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.56 19.81 -105.88
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.33 -0.64 15.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 29.73 -20.43 91.80
เงินสดสุทธิ 6.84 -1.26 1.04
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2557  2556  2555 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.06 1.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.16 -2.64 12.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.11 1.05 9.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.01 1.04
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 0.62 0.94
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.73 8.27 14.35
EBIT Margin (%) 6.36 1.71 10.02
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.16 -2.11 6.39

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
20 พ.ค. 2556 XD 32,824,937 361,242,497 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557  2556  2555 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.41 -29.40 67.27
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.62 -24.39 74.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.56 -30.21 73.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.24 -23.76 69.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 210.51

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2557  2556  2555 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.82 4.42 7.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.75 82.49 46.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.78 1.73 2.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 205.10 210.60 147.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.62 2.80 4.09
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 100.96 130.19 89.22
วงจรเงินสด (วัน) 166.89 162.90 104.78


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุดในรอบ 1 ปี)
Trading Alert 09 มี.ค. 2558
Cash Balance 10 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CWT-W2

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)