DW: รายงาน Outstanding
     
 
รายชื่อ DW เข้าใหม่
ค้นหา DW
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
รายงาน Outstanding Report
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
ข้อมูลซื้อขาย DW

ผู้ออก
 

หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ วันหมดอายุ จำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุน จำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน % ของจำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุนเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
 BANP16C1407A   27/06/2557  TNS   01/08/2557 740,000   30,000,000   2.47  
 TTA13P1407A   27/06/2557  KGI   01/08/2557 -   50,000,000   -  
 AMAT01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 835,800   74,800,000   1.12  
 AMAT01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 1,440,000   34,400,000   4.19  
 AOT08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 7,200   30,000,000   0.02  
 CK01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 4,118,300   114,000,000   3.61  
 CK01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 19,990,900   80,000,000   24.99  
 CK08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 26,000   30,000,000   0.09  
 CPAL08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 -   30,000,000   -  
 HMPR01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 1,665,300   78,000,000   2.14  
 HMPR01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 219,500   50,000,000   0.44  
 ITD01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 5,112,200   77,400,000   6.60  
 ITD01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 17,946,900   48,100,000   37.31  
 LH01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 2,590,700   120,000,000   2.16  
 LH01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 1,024,600   51,000,000   2.01  
 PS08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 -   30,000,000   -  
 SIRI01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 118,800   75,000,000   0.16  
 SIRI01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 1,828,100   35,400,000   5.16  
 STEC01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 581,100   109,300,000   0.53  
 STEC01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 37,345,900   49,300,000   75.75  
 STEC08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 -   30,000,000   -  
 TRUE01C1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 101,636,500   300,000,000   33.88  
 TRUE01P1407A   27/06/2557  BLS   02/08/2557 48,098,100   230,000,000   20.91  
 TRUE08C1407A   27/06/2557  ASP   02/08/2557 3,837,800   30,000,000   12.79  
 AOT23P1407A   27/06/2557  SCBS   06/08/2557 3,376,400   60,000,000   5.63  
 CK23C1407A   27/06/2557  SCBS   06/08/2557 -   100,000,000   -  
 PTT23C1407A   27/06/2557  SCBS   06/08/2557 45,700   120,000,000   0.04  
 TRUE23C1407A   27/06/2557  SCBS   06/08/2557 -   100,000,000   -  
 ADVA08P1407A   27/06/2557  ASP   07/08/2557 -   20,000,000   -  
 AOT11P1407A   27/06/2557  KS   07/08/2557 75,400   60,000,000   0.13  
 AOT18C1407A   27/06/2557  KTZ   07/08/2557 1,132,600   20,000,000   5.66  
 BGH18C1407A   27/06/2557  KTZ   07/08/2557 -   20,000,000   -  
 CENT18C1407A   27/06/2557  KTZ   07/08/2557 -   20,000,000   -  
 IVL08P1407A   27/06/2557  ASP   07/08/2557 -   20,000,000   -  
 SCB11P1407A   27/06/2557  KS   07/08/2557 5,900   60,000,000   0.01  
 SCB18C1407A   27/06/2557  KTZ   07/08/2557 6,100   20,000,000   0.03  
 TRUE08P1407A   27/06/2557  ASP   07/08/2557 64,700   20,000,000   0.32  
 TRUE11P1407A   27/06/2557  KS   07/08/2557 5,082,800   60,000,000   8.47  
 TTA18C1407A   27/06/2557  KTZ   07/08/2557 200,000   20,000,000   1.00  
 CK28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 -   270,000,000   -  
 ESSO13C1408A   27/06/2557  KGI   08/08/2557 5,228,900   50,000,000   10.46  
 HMPR28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 -   170,000,000   -  
 JAS28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 5,901,900   225,000,000   2.62  
 SIRI28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 8,268,000   200,000,000   4.13  
 STA13C1408A   27/06/2557  KGI   08/08/2557 2,550,500   50,000,000   5.10  
 THAI28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 4,883,500   140,000,000   3.49  
 TMB28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 1,000   360,000,000   -  
 TRUE28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 10,990,600   410,000,000   2.68  
 TRUE28P1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 30,680,200   200,000,000   15.34  
 TTA28C1408A   27/06/2557  MSTL   08/08/2557 4,568,600   105,000,000   4.35  
 TMB18C1408A   27/06/2557  KTZ   09/08/2557 97,700   20,000,000   0.49  
 JAS13C1408A   27/06/2557  KGI   14/08/2557 16,414,000   50,000,000   32.83  
 TTA13C1408A   27/06/2557  KGI   14/08/2557 20,307,200   100,000,000   20.31  
 BGH13C1408A   27/06/2557  KGI   16/08/2557 62,500   50,000,000   0.13  
 IVL13P1408A   27/06/2557  KGI   16/08/2557 706,200   45,500,000   1.55  
 ADVA13C1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 8,228,400   50,000,000   16.46  
 DTAC13C1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 4,147,900   50,000,000   8.30  
 DTAC13P1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 884,700   50,000,000   1.77  
 INTU13P1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 -   40,400,000   -  
 PTTG13C1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 230,000   50,000,000   0.46  
 PTTG13P1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 400,000   48,600,000   0.82  
 SIRI13C1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 5,000   50,000,000   0.01  
 SPAL13C1408A   27/06/2557  KGI   26/08/2557 3,900   50,000,000   0.01  
 ADVA03C1408B   27/06/2557  CGS   30/08/2557 1,493,700   20,000,000   7.47  
 AOT03C1408A   27/06/2557  CGS   30/08/2557 239,000   20,000,000   1.20  
 JAS03C1408B   27/06/2557  CGS   30/08/2557 100,100   20,000,000   0.50  
 AAV06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 1,890,100   60,000,000   3.15  
 ADVA08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 2,281,300   30,000,000   7.60  
 BBL08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 2,731,400   30,000,000   9.10  
 BJC08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 15,000   30,000,000   0.05  
 BJC23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 -   100,000,000   -  
 BLAN06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 738,600   60,000,000   1.23  
 CENT23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 80,000   100,000,000   0.08  
 CPN08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 200   30,000,000   -  
 ITD06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 3,188,100   60,000,000   5.31  
 IVL08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 400,000   30,000,000   1.33  
 JAS23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 733,100   60,000,000   1.22  
 KBAN08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 9,900   30,000,000   0.03  
 KKP08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 1,000   30,000,000   -  
 KTB23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 94,500   120,000,000   0.08  
 LH08C1408A   27/06/2557  ASP   04/09/2557 1,748,900   30,000,000   5.83  
 LH23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 21,000   60,000,000   0.03  
 PS23C1408A   27/06/2557  SCBS   04/09/2557 24,500   100,000,000   0.02  
 QH06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 444,100   60,000,000   0.74  
 SIRI06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 3,866,600   60,000,000   6.44  
 THCO06C1408A   27/06/2557  PTSEC   04/09/2557 18,835,200   60,000,000   31.39  
 AAV01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 2,247,400   60,000,000   3.75  
 AAV01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 21,100   32,000,000   0.07  
 ADVA11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 3,018,200   120,000,000   2.52  
 ADVA11P1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 263,400   40,000,000   0.66  
 AOT11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 416,900   80,000,000   0.52  
 BTS01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 12,478,600   89,000,000   14.02  
 BTS01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 220,700   48,500,000   0.46  
 BTS11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 1,083,600   120,000,000   0.90  
 CK11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 -   120,000,000   -  
 CPAL01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 2,993,500   94,000,000   3.18  
 CPAL01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 240,600   52,000,000   0.46  
 CPAL11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 -   120,000,000   -  
 CPN11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 355,000   120,000,000   0.30  
 GLOB01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 698,600   59,000,000   1.18  
 GLOB01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 154,000   28,500,000   0.54  
 IVL01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 15,525,000   95,000,000   16.34  
 IVL01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 4,501,100   46,000,000   9.79  
 JAS11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 60,000   120,000,000   0.05  
 LPN01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 2,563,200   55,000,000   4.66  
 LPN01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 3,581,700   26,700,000   13.41  
 PS01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 546,200   44,000,000   1.24  
 PS01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 9,343,300   23,000,000   40.62  
 PTT01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 9,751,600   98,000,000   9.95  
 PTT01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 2,633,000   57,000,000   4.62  
 PTT11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 400,000   120,000,000   0.33  
 PTT11P1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 400   60,000,000   -  
 PTTE11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 -   120,000,000   -  
 PTTE11P1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 -   50,000,000   -  
 S5001C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 865,800   80,000,000   1.08  
 S5001P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 24,822,900   85,000,000   29.20  
 SAMA01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 4,374,700   80,000,000   5.47  
 SAMA01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 210,000   39,000,000   0.54  
 SCB11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 76,500   120,000,000   0.06  
 SCC11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 1,503,700   120,000,000   1.25  
 TMB11C1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 164,500   120,000,000   0.14  
 TMB11P1408A   27/06/2557  KS   05/09/2557 300   60,000,000   -  
 TTA01C1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 33,162,100   110,000,000   30.15  
 TTA01P1408A   27/06/2557  BLS   05/09/2557 297,100   34,000,000   0.87  
 BTS28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 4,600,000   150,000,000   3.07  
 CPAL28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 67,000   180,000,000   0.04  
 IVL28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 17,800   190,000,000   0.01  
 PS28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 -   140,000,000   -  
 PTT28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 1,405,000   190,000,000   0.74  
 PTT28P1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 7,000   110,000,000   0.01  
 SCB28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 5,015,000   150,000,000   3.34  
 TTA28C1409A   27/06/2557  MSTL   06/09/2557 227,900   90,000,000   0.25  
 BBL18C1409A   27/06/2557  KTZ   10/09/2557 1,613,200   20,000,000   8.07  
 ESSO18C1409A   27/06/2557  KTZ   10/09/2557 500   25,000,000   -  
 PTTG18C1409A   27/06/2557  KTZ   10/09/2557 542,000   20,000,000   2.71  
 TRUE18C1409A   27/06/2557  KTZ   10/09/2557 1,053,000   25,000,000   4.21  
 KBAN13P1409A   27/06/2557  KGI   12/09/2557 1,986,400   33,400,000   5.95  
 THCO13C1409A   27/06/2557  KGI   12/09/2557 1,554,400   50,000,000   3.11  
 BGH16C1409A   27/06/2557  TNS   18/09/2557 -   30,000,000   -  
 BTS16C1409A   27/06/2557  TNS   18/09/2557 -   25,000,000   -  
 INTU16C1409A   27/06/2557  TNS   18/09/2557 3,000   30,000,000   0.01  
 TMB16C1409A   27/06/2557  TNS   18/09/2557 20,000   40,000,000   0.05  
 TRUE16C1409A   27/06/2557  TNS   18/09/2557 1,517,400   40,000,000   3.79  
 AAV11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 86,000   50,000,000   0.17  
 BANP11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 40,000   120,000,000   0.03  
 BANP11P1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 -   60,000,000   -  
 BBL11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 454,800   120,000,000   0.38  
 BBL11P1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 -   60,000,000   -  
 CENT11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 114,000   50,000,000   0.23  
 GLOB11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 183,000   60,000,000   0.30  
 INTU11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 16,500   120,000,000   0.01  
 INTU11P1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 -   60,000,000   -  
 ITD13C1409A   27/06/2557  KGI   19/09/2557 1,678,600   50,000,000   3.36  
 SAMA11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 3,000   60,000,000   0.01  
 STEC11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 -   120,000,000   -  
 TOP11C1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 100   120,000,000   -  
 TOP11P1409A   27/06/2557  KS   19/09/2557 -   60,000,000   -  
 TTA13C1409A   27/06/2557  KGI   19/09/2557 4,098,400   100,000,000   4.10  
 AOT23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 65,900   100,000,000   0.07  
 BTS23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 2,222,400   120,000,000   1.85  
 CPN23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 -   100,000,000   -  
 GLOB23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 160,000   100,000,000   0.16  
 KBAN27C1409A   27/06/2557  RHB OSK   25/09/2557 7,800   30,000,000   0.03  
 MINT23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 11,000   100,000,000   0.01  
 PTTE27C1409A   27/06/2557  RHB OSK   25/09/2557 -   30,000,000   -  
 THCO23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 6,700   100,000,000   0.01  
 VGI23C1409A   27/06/2557  SCBS   25/09/2557 -   300,000,000   -  
 BTS13C1409A   27/06/2557  KGI   26/09/2557 1,802,000   50,000,000   3.60  
 JAS13P1409A   27/06/2557  KGI   26/09/2557 -   50,000,000   -  
 PS13C1409A   27/06/2557  KGI   26/09/2557 2,700   50,000,000   0.01  
 PTT13C1409A   27/06/2557  KGI   26/09/2557 9,000   50,000,000   0.02  
 PTT13P1409A   27/06/2557  KGI   26/09/2557 -   38,200,000   -  
 AOT13C1409A   27/06/2557  KGI   27/09/2557 174,400   35,500,000   0.49  
 TRUE13C1409A   27/06/2557  KGI   03/10/2557 34,474,800   300,000,000   11.49  
 AP01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 234,800   84,000,000   0.28  
 BANP01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 109,046,500   300,000,000   36.35  
 BANP01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 104,400   70,000,000   0.15  
 BCP01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 2,944,700   72,500,000   4.06  
 BCP01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 30,000   38,800,000   0.08  
 BEC01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 489,200   62,000,000   0.79  
 BEC01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 -   32,000,000   -  
 CENT01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 401,900   111,000,000   0.36  
 CENT01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 270,000   58,000,000   0.47  
 CPF01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 72,814,200   144,000,000   50.57  
 CPF01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 489,100   73,000,000   0.67  
 CPN01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 6,518,800   97,000,000   6.72  
 CPN01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 1,239,800   48,000,000   2.58  
 DELT01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 23,000   40,000,000   0.06  
 DELT01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 49,300   19,300,000   0.26  
 DTAC01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 30,513,000   230,000,000   13.27  
 DTAC01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 1,119,300   40,000,000   2.80  
 MINT01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 7,706,200   100,000,000   7.71  
 MINT01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 1,643,800   60,000,000   2.74  
 S5013C1409A   27/06/2557  KGI   04/10/2557 1,048,700   100,000,000   1.05  
 S5013C1409B   27/06/2557  KGI   04/10/2557 19,900   100,000,000   0.02  
 S5013P1409A   27/06/2557  KGI   04/10/2557 1,384,000   100,000,000   1.38  
 S5028C1409A   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 -   50,000,000   -  
 S5028C1409B   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 -   50,000,000   -  
 S5028C1409C   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 -   50,000,000   -  
 S5028P1409A   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 366,000   50,000,000   0.73  
 S5028P1409B   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 746,600   50,000,000   1.49  
 S5028P1409C   27/06/2557  MSTL   04/10/2557 7,000   50,000,000   0.01  
 SPAL01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 289,600   48,000,000   0.60  
 SPAL01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 10,000   26,500,000   0.04  
 THAI01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 17,118,600   61,000,000   28.06  
 THAI01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 2,248,000   30,000,000   7.49  
 TOP01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 6,774,400   80,000,000   8.47  
 TOP01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 40,000   40,000,000   0.10  
 TUF01C1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 1,418,400   64,000,000   2.22  
 TUF01P1409A   27/06/2557  BLS   04/10/2557 106,700   33,500,000   0.32  
 BLAN08C1409A   27/06/2557  ASP   07/10/2557 2,187,300   30,000,000   7.29  
 KBAN08P1409A   27/06/2557  ASP   07/10/2557 1,346,200   20,000,000   6.73  
 ADVA28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 8,278,600   175,000,000   4.73  
 CPF28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 1,375,100   200,000,000   0.69  
 CPN28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 300   140,000,000   -  
 DTAC28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 156,200   150,000,000   0.10  
 IVL28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 145,000   300,000,000   0.05  
 THAI28C1410A   27/06/2557  MSTL   08/10/2557 2,021,000   200,000,000   1.01  
 TRUE13C1410A   27/06/2557  KGI   10/10/2557 39,036,500   200,000,000   19.52  
 TRUE13P1410A   27/06/2557  KGI   10/10/2557 18,794,200   50,000,000   37.59  
 BJC13C1410A   27/06/2557  KGI   16/10/2557 100,000   50,000,000   0.20  
 INTU13C1410A   27/06/2557  KGI   16/10/2557 712,200   50,000,000   1.42  
 SCB13C1410A   27/06/2557  KGI   16/10/2557 316,700   50,000,000   0.63  
 HMPR23C1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 31,000   100,000,000   0.03  
 PTTE23C1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 549,600   120,000,000   0.46  
 PTTE23P1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 -   60,000,000   -  
 SCC23C1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 -   120,000,000   -  
 SCC23P1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 3,300   60,000,000   0.01  
 THAI23C1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 217,300   100,000,000   0.22  
 TMB23C1410A   27/06/2557  SCBS   23/10/2557 173,000   100,000,000   0.17  
 BGH13C1410A   27/06/2557  KGI   25/10/2557 472,000   50,000,000   0.94  
 GFPT07C1410A   27/06/2557  CIMBS   31/10/2557 305,000   50,000,000   0.61  
 IVL07C1410A   27/06/2557  CIMBS   31/10/2557 200,200   50,000,000   0.40  
 TTA07C1410A   27/06/2557  CIMBS   31/10/2557 691,600   50,000,000   1.38  
 AOT42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 BCH42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 126,400   50,000,000   0.25  
 BECL42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 1,000   50,000,000   -  
 CPN42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 100,000   50,000,000   0.20  
 IVL42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 MCOT42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 2,029,800   50,000,000   4.06  
 SPCG42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 1,948,500   50,000,000   3.90  
 THAI42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 16,500   50,000,000   0.03  
 UV42C1410A   27/06/2557  MBKET   01/11/2557 1,535,000   50,000,000   3.07  
 BAY23C1410A   27/06/2557  SCBS   05/11/2557 10,000   60,000,000   0.02  
 BGH23C1410A   27/06/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 DELT23C1410A   27/06/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 IVL23C1410A   27/06/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 IVL23P1410A   27/06/2557  SCBS   05/11/2557 -   50,000,000   -  
 ADVA01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 203,526,700   270,000,000   75.38  
 ADVA01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 9,397,300   55,000,000   17.09  
 AOT01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 19,245,100   80,000,000   24.06  
 AOT01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 2,106,000   53,000,000   3.97  
 BJC01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 13,575,300   68,000,000   19.96  
 BJC01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 -   36,500,000   -  
 BJC06C1410A   27/06/2557  PTSEC   07/11/2557 3,500,000   60,000,000   5.83  
 CPF11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 7,000   120,000,000   0.01  
 CPF13C1410A   27/06/2557  KGI   07/11/2557 32,100   50,000,000   0.06  
 DTAC06C1410A   27/06/2557  PTSEC   07/11/2557 25,166,300   60,000,000   41.94  
 DTAC06P1410A   27/06/2557  PTSEC   07/11/2557 84,300   60,000,000   0.14  
 EGCO01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 376,100   33,000,000   1.14  
 HMPR11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 -   100,000,000   -  
 INTU01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 35,319,200   200,000,000   17.66  
 INTU01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 56,200   29,000,000   0.19  
 IRPC01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 1,247,400   56,500,000   2.21  
 IRPC01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 -   28,000,000   -  
 ITD11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 -   120,000,000   -  
 IVL11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 38,000   120,000,000   0.03  
 IVL11P1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 -   60,000,000   -  
 JAS01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 50,018,700   280,000,000   17.86  
 JAS01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 460,800   50,000,000   0.92  
 KBAN01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 5,015,000   67,000,000   7.49  
 KBAN01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 6,389,100   38,000,000   16.81  
 KTB01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 8,096,000   120,000,000   6.75  
 KTB01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 3,768,500   60,000,000   6.28  
 PTTE01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 8,984,900   59,000,000   15.23  
 PTTE01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 265,900   34,000,000   0.78  
 SCB01C1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 26,936,900   200,000,000   13.47  
 SCB01P1410A   27/06/2557  BLS   07/11/2557 1,309,800   33,000,000   3.97  
 TRUE11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 11,000,000   120,000,000   9.17  
 VGI11C1410A   27/06/2557  KS   07/11/2557 100   100,000,000   -  
 ADVA28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   135,000,000   -  
 AOT28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   100,000,000   -  
 CK16C1411A   27/06/2557  TNS   08/11/2557 -   40,000,000   -  
 INTU28C1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 277,000   135,000,000   0.21  
 INTU28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   100,000,000   -  
 KBAN28C1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   125,000,000   -  
 KBAN28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   78,000,000   -  
 KTB16C1411A   27/06/2557  TNS   08/11/2557 -   35,000,000   -  
 KTB28C1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 801,000   200,000,000   0.40  
 KTB28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   150,000,000   -  
 PTTE16C1411A   27/06/2557  TNS   08/11/2557 -   30,000,000   -  
 SCB28P1411A   27/06/2557  MSTL   08/11/2557 -   80,000,000   -  
 SCC16C1411A   27/06/2557  TNS   08/11/2557 -   30,000,000   -  
 BMCL13C1411A   27/06/2557  KGI   14/11/2557 30,722,100   100,000,000   30.72  
 ADVA23C1411A   27/06/2557  SCBS   20/11/2557 740,800   80,000,000   0.93  
 ADVA23P1411A   27/06/2557  SCBS   20/11/2557 9,700   80,000,000   0.01  
 BANP23C1411A   27/06/2557  SCBS   20/11/2557 1,714,000   100,000,000   1.71  
 ADVA13P1411A   27/06/2557  KGI   21/11/2557 2,108,000   43,900,000   4.80  
 BBL13P1411A   27/06/2557  KGI   21/11/2557 10,000   32,300,000   0.03  
 IVL13C1411A   27/06/2557  KGI   21/11/2557 100,000   50,000,000   0.20  
 SCB13P1411A   27/06/2557  KGI   21/11/2557 150,000   33,400,000   0.45  
 JAS08C1411A   27/06/2557  ASP   25/11/2557 932,700   30,000,000   3.11  
 SAMA08C1411A   27/06/2557  ASP   25/11/2557 200,000   30,000,000   0.67  
 TRUE08C1411A   27/06/2557  ASP   25/11/2557 1,469,100   30,000,000   4.90  
 VGI08C1411A   27/06/2557  ASP   25/11/2557 -   30,000,000   -  
 ADVA42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 2,116,100   50,000,000   4.23  
 BGH42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 48,000   50,000,000   0.10  
 DTAC42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 50,000   50,000,000   0.10  
 INTU42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 399,200   50,000,000   0.80  
 LH42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 248,300   50,000,000   0.50  
 MINT42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 PTT42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 PTTE42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 SCB42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 1,000   50,000,000   -  
 TICO42C1411A   27/06/2557  MBKET   29/11/2557 13,785,500   50,000,000   27.57  
 AOT06C1411A   27/06/2557  PTSEC   05/12/2557 3,243,800   60,000,000   5.41  
 BGH01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 5,495,300   100,000,000   5.50  
 BGH01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 400,300   40,000,000   1.00  
 BGH11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 -   120,000,000   -  
 BH01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 4,000   38,000,000   0.01  
 BLAN01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 6,424,000   100,000,000   6.42  
 BLAN01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 145,300   50,000,000   0.29  
 HEMR01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 1,008,500   48,000,000   2.10  
 HEMR01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 -   25,500,000   -  
 KTB11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 1,500,000   120,000,000   1.25  
 PS11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 4,300   90,000,000   -  
 PTTG01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 6,907,700   100,000,000   6.91  
 PTTG01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 61,900   53,000,000   0.12  
 PTTG11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 20,000   100,000,000   0.02  
 QH01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 100,000   80,000,000   0.13  
 QH01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 48,500   42,000,000   0.12  
 SCC01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 944,200   100,000,000   0.94  
 SCC01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 190,000   40,000,000   0.48  
 TCAP01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 110,000   56,000,000   0.20  
 TCAP01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 -   34,500,000   -  
 THCO01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 3,625,500   85,000,000   4.27  
 THCO01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 -   46,500,000   -  
 THCO11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 500   80,000,000   -  
 TMB01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 3,575,300   100,000,000   3.58  
 TMB01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 13,000   60,000,000   0.02  
 TTA11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 152,400   100,000,000   0.15  
 TUF11C1411A   27/06/2557  KS   05/12/2557 -   50,000,000   -  
 VGI01C1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 1,921,100   100,000,000   1.92  
 VGI01P1411A   27/06/2557  BLS   05/12/2557 30,000   58,000,000   0.05  
 PTT03CB   27/06/2557  CGS   12/12/2557 16,200   20,000,000   0.08  
 SCC03CA   27/06/2557  CGS   12/12/2557 -   20,000,000   -  
 CK13C1412A   27/06/2557  KGI   13/12/2557 110,100   50,000,000   0.22  
 ADVA16C1412A   27/06/2557  TNS   17/12/2557 173,900   40,000,000   0.43  
 CPF16C1412A   27/06/2557  TNS   17/12/2557 5,994,300   40,000,000   14.99  
 KBAN16C1412A   27/06/2557  TNS   17/12/2557 -   40,000,000   -  
 THCO16C1412A   27/06/2557  TNS   17/12/2557 305,900   40,000,000   0.76  
 CPAL13C1412A   27/06/2557  KGI   19/12/2557 200   50,000,000   -  
 PTTE13C1412A   27/06/2557  KGI   19/12/2557 -   50,000,000   -  
 PTTE13P1412A   27/06/2557  KGI   19/12/2557 -   33,400,000   -  
 BMCL13C1412A   27/06/2557  KGI   26/12/2557 13,715,800   100,000,000   13.72  
 SPCG13C1412A   27/06/2557  KGI   26/12/2557 230,000   50,000,000   0.46  
 ITD13C1412A   27/06/2557  KGI   31/12/2557 155,200   100,000,000   0.16  
 TRUE13P1412A   27/06/2557  KGI   31/12/2557 100,500   50,000,000   0.20  
 IVL13C1412A   27/06/2557  KGI   03/01/2558 1,354,100   50,000,000   2.71  
 DTAC13P1412A   27/06/2557  KGI   06/01/2558 -   41,400,000   -  
 JAS13C1412A   27/06/2557  KGI   06/01/2558 2,373,000   50,000,000   4.75  
 SET06C1412A   27/06/2557  PTSEC   06/01/2558 -   40,000,000   -  
 SET06P1412A   27/06/2557  PTSEC   06/01/2558 53,900   20,000,000   0.27  
 STEC13C1412A   27/06/2557  KGI   06/01/2558 446,600   50,000,000   0.89  
 TRUE13C1412A   27/06/2557  KGI   06/01/2558 2,711,000   100,000,000   2.71  
 AOT28C1501A   27/06/2557  MSTL   09/01/2558 -   80,000,000   -  
 PS28C1501A   27/06/2557  MSTL   09/01/2558 3,000   150,000,000   -  
 AAV18C1501A   27/06/2557  KTZ   10/01/2558 -   20,000,000   -  
 BANP28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   200,000,000   -  
 BBL28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   40,000,000   -  
 BGH28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 3,000   100,000,000   -  
 BMCL28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 5,422,900   100,000,000   5.42  
 CK28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 75,000   130,000,000   0.06  
 CPN18C1501A   27/06/2557  KTZ   10/01/2558 -   20,000,000   -  
 HMPR28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   60,000,000   -  
 ITD28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 93,800   120,000,000   0.08  
 PTTE28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 30,000   80,000,000   0.04  
 PTTG28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 20,000   65,000,000   0.03  
 QH28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 SCC28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   50,000,000   -  
 STEC18C1501A   27/06/2557  KTZ   10/01/2558 -   25,000,000   -  
 STEC28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   75,000,000   -  
 TPIP28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   120,000,000   -  
 TRUE28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   200,000,000   -  
 TRUE28C1501B   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   150,000,000   -  
 TRUE28P1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 VGI28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 2,800   150,000,000   -  
 WHA28C1501A   27/06/2557  MSTL   10/01/2558 296,800   110,000,000   0.27  
 HEMR18C1501A   27/06/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 JAS18C1501A   27/06/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 SPCG18C1501A   27/06/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 STPI18C1501A   27/06/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 BANP08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 BANP08P1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 -   25,000,000   -  
 BANP27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 BGH27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 BLAN08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 CPF27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   15/01/2558 308,900   30,000,000   1.03  
 KTB08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 MINT27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   15/01/2558 9,000   30,000,000   0.03  
 PTTE08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 129,000   30,000,000   0.43  
 PTTG08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 1,838,900   30,000,000   6.13  
 PTTG27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   15/01/2558 1,000,000   30,000,000   3.33  
 SCB08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 16,000   30,000,000   0.05  
 TMB08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 TOP08C1501A   27/06/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 ROBI27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   22/01/2558 -   30,000,000   -  
 SAMA27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   22/01/2558 -   30,000,000   -  
 SPCG27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   22/01/2558 8,687,000   20,000,000   43.44  
 STA27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   22/01/2558 -   30,000,000   -  
 TTA27C1501A   27/06/2557  RHB OSK   22/01/2558 548,400   30,000,000   1.83  
 BBL23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 604,600   60,000,000   1.01  
 BBL23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 914,000   60,000,000   1.52  
 BLA23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 145,000   60,000,000   0.24  
 DTAC23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 200,000   60,000,000   0.33  
 DTAC23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 7,100   60,000,000   0.01  
 INTU23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 130,200   60,000,000   0.22  
 INTU23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 25,000   60,000,000   0.04  
 KBAN23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 KBAN23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 PTT23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 51,300   60,000,000   0.09  
 PTTG23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 101,800   60,000,000   0.17  
 PTTG23P1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TCAP23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 70,800   60,000,000   0.12  
 TOP23C1501A   27/06/2557  SCBS   29/01/2558 530,000   60,000,000   0.88  
 ITD06P1501A   27/06/2557  PTSEC   06/02/2558 15,000   40,000,000   0.04  
 TRUE28C1502A   27/06/2557  MSTL   07/02/2558 25,271,000   200,000,000   12.64  
 CPN13C1502A   27/06/2557  KGI   20/02/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 IRPC13C1502A   27/06/2557  KGI   20/02/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 KTB13C1502A   27/06/2557  KGI   20/02/2558 500,000   50,000,000   1.00  
 THAI13C1502A   27/06/2557  KGI   20/02/2558 2,116,100   50,000,000   4.23  
 WHA13C1502A   27/06/2557  KGI   20/02/2558 30,000   50,000,000   0.06  
 ADVA08C1502A   27/06/2557  ASP   25/02/2558 1,191,400   30,000,000   3.97  
 BGH08C1502A   27/06/2557  ASP   25/02/2558 45,500   30,000,000   0.15  
 CK08C1502A   27/06/2557  ASP   25/02/2558 -   30,000,000   -  
 CPAL08C1502A   27/06/2557  ASP   25/02/2558 -   30,000,000   -  
 ITD23C1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 KTB23P1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 QH23C1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 25,000   50,000,000   0.05  
 SAMA23C1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 STEC23C1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 20,000   50,000,000   0.04  
 STPI23C1502A   27/06/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 BANP06P1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 55,100   40,000,000   0.14  
 BCP06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 9,886,100   40,000,000   24.72  
 INTU06P1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 20,100   40,000,000   0.05  
 IVL06P1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 34,900   40,000,000   0.09  
 PTT06P1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 -   40,000,000   -  
 PTTE06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 629,700   40,000,000   1.57  
 PTTG06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 33,255,900   40,000,000   83.14  
 SCB06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 1,059,100   60,000,000   1.77  
 SCC06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 231,100   40,000,000   0.58  
 TMB06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 4,195,700   80,000,000   5.24  
 TOP06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 3,316,000   40,000,000   8.29  
 TTA06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 22,864,800   140,000,000   16.33  
 TUF06C1502A   27/06/2557  PTSEC   07/03/2558 69,700   40,000,000   0.17  
 JAS27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   12/03/2558 86,100   30,000,000   0.29  
 LPN27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 STPI27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   12/03/2558 1,227,900   20,000,000   6.14  
 TRUE27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   12/03/2558 81,400   30,000,000   0.27  
 WHA27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   12/03/2558 30,900   20,000,000   0.15  
 VGI13C1503A   27/06/2557  KGI   17/03/2558 2,000,000   200,000,000   1.00  
 ADVA27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   19/03/2558 42,000   30,000,000   0.14  
 CK27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   19/03/2558 7,000   30,000,000   0.02  
 GFPT27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   20,000,000   -  
 HEMR27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   19/03/2558 100,000   20,000,000   0.50  
 IVL27C1503A   27/06/2557  RHB OSK   19/03/2558 12,000   30,000,000   0.04  
 KKP23C1503A   27/06/2557  SCBS   26/03/2558 412,300   50,000,000   0.82  
 TPIP23C1503A   27/06/2557  SCBS   26/03/2558 620,600   50,000,000   1.24  
 SAMA07C1503A   27/06/2557  CIMBS   27/03/2558 100   50,000,000   -  
 BEC06C1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 113,200   60,000,000   0.19  
 CENT06C1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 6,100   60,000,000   0.01  
 HMPR06C1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 460,900   80,000,000   0.58  
 KBAN06P1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 39,894,300   80,000,000   49.87  
 SCB06P1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 21,100   80,000,000   0.03  
 STA06C1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 975,500   80,000,000   1.22  
 TRUE06C1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 8,006,000   200,000,000   4.00  
 TRUE06P1503A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2558 1,010,600   50,000,000   2.02  
 ADVA28CG   27/06/2557  MSTL   24/04/2558 1,041,600   80,000,000   1.30  
 CPAL28CD   27/06/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 JAS28CD   27/06/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 PTT28CD   27/06/2557  MSTL   24/04/2558 177,300   80,000,000   0.22  
 KBAN28CE   27/06/2557  MSTL   30/04/2558 10,000   80,000,000   0.01  
 TRUE28CF   27/06/2557  MSTL   30/04/2558 178,218,400   500,000,000   35.64  
 BANK08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BBL06P1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 221,100   40,000,000   0.55  
 BCH08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 50,000   30,000,000   0.17  
 BECL08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 BGH06CB   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 8,147,000   80,000,000   10.18  
 BLA06CA   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 2,779,200   80,000,000   3.47  
 BTS06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 1,913,800   100,000,000   1.91  
 CK06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 88,200   80,000,000   0.11  
 CK06P1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 74,000   20,000,000   0.37  
 CPF06CC   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 92,180,800   100,000,000   92.18  
 ENER08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 GFPT06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 3,334,900   80,000,000   4.17  
 GLOB06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 189,100   80,000,000   0.24  
 ICT08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 IRPC06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 349,800   80,000,000   0.44  
 IRPC06P1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 31,000   20,000,000   0.16  
 ITD08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 40,000   30,000,000   0.13  
 JAS06CA   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 90,897,800   170,000,000   53.47  
 LPN06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 30,000   80,000,000   0.04  
 MAJO06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 1,000   80,000,000   -  
 QH08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 SPCG08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 709,500   30,000,000   2.37  
 STPI08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 16,538,000   60,000,000   27.56  
 TCAP06CB   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 13,004,600   60,000,000   21.67  
 TTCL08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 185,000   30,000,000   0.62  
 UV08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 300,000   30,000,000   1.00  
 VGI06C1504A   27/06/2557  PTSEC   09/05/2558 2,495,500   100,000,000   2.50  
 WHA08C1504A   27/06/2557  ASP   09/05/2558 877,900   30,000,000   2.93  
 BBL16C1505A   27/06/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 CPAL16C1505A   27/06/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 PS16C1505A   27/06/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 PTT16C1505A   27/06/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 VGI16C1505A   27/06/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 AOT06P1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 13,500   40,000,000   0.03  
 MINT06C1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 321,400   60,000,000   0.54  
 SAMA06C1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 1,510,000   60,000,000   2.52  
 SPAL06C1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 202,400   60,000,000   0.34  
 STEC06C1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 141,000   60,000,000   0.24  
 THAI06C1505A   27/06/2557  PTSEC   06/06/2558 3,005,300   80,000,000   3.76  
 AOT16C1506A   27/06/2557  TNS   13/06/2558 10,000   40,000,000   0.03  
 BJC16C1506A   27/06/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 DTAC16C1506A   27/06/2557  TNS   13/06/2558 15,000   40,000,000   0.04  
 IVL16C1506A   27/06/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 JAS16C1506A   27/06/2557  TNS   13/06/2558 100   40,000,000   -  
 S5028C1506A   27/06/2557  MSTL   07/07/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 S5028P1506A   27/06/2557  MSTL   07/07/2558 18,000   50,000,000   0.04  
 AAV06C1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 67,000   40,000,000   0.17  
 ITD06C1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 55,000   60,000,000   0.09  
 SET06C1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 27,000   40,000,000   0.07  
 SET06C1506B   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 37,300   40,000,000   0.09  
 SET06C1506C   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 20,000   40,000,000   0.05  
 SET06P1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 2,165,300   20,000,000   10.83  
 SET06P1506B   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 340,500   20,000,000   1.70  
 SET06P1506C   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 133,400   20,000,000   0.67  
 SIRI06C1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 1,082,300   40,000,000   2.71  
 THCO06C1506A   27/06/2557  PTSEC   08/07/2558 34,000   60,000,000   0.06  
 ADVA06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 26,726,400   200,000,000   13.36  
 BANP06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 45,418,900   180,000,000   25.23  
 BBL06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 729,400   100,000,000   0.73  
 CPAL06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 3,930,700   80,000,000   4.91  
 CPN06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 401,600   40,000,000   1.00  
 INTU06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 6,191,900   100,000,000   6.19  
 IVL06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 2,742,800   80,000,000   3.43  
 KBAN06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 21,200   50,000,000   0.04  
 KTB06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 171,300   100,000,000   0.17  
 PTT06C1601A   27/06/2557  PTSEC   05/02/2559 321,500   40,000,000   0.80  
 AOT06C1603A   27/06/2557  PTSEC   08/04/2559 10,120,000   100,000,000   10.12