DW: รายงาน Outstanding
     
 
รายชื่อ DW เข้าใหม่
ค้นหา DW
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
รายงาน Outstanding Report
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
ข้อมูลซื้อขาย DW

ผู้ออก
 

หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ วันหมดอายุ จำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุน จำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน % ของจำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุนเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
 AOT23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 6,172,700   50,000,000   12.35  
 BBL23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 172,800   60,000,000   0.29  
 BBL23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 400,000   60,000,000   0.67  
 BLA23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 102,300   60,000,000   0.17  
 DTAC23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 324,900   60,000,000   0.54  
 DTAC23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 INTU23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 48,400   60,000,000   0.08  
 INTU23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 KBAN23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 40,000   60,000,000   0.07  
 KBAN23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 954,200   60,000,000   1.59  
 PTT23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 1,345,300   60,000,000   2.24  
 PTTG23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 314,300   60,000,000   0.52  
 PTTG23P1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TCAP23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 100   60,000,000   -  
 TOP23C1501A  26/12/2557  SCBS   29/01/2558 657,800   60,000,000   1.10  
 PTT13C1501A  26/12/2557  KGI   30/01/2558 823,000   50,000,000   1.65  
 PTT13P1501A  26/12/2557  KGI   30/01/2558 8,327,400   50,000,000   16.65  
 AAV42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 2,173,000   50,000,000   4.35  
 BH42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 BJC42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 55,300   50,000,000   0.11  
 CENT42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 1,078,000   50,000,000   2.16  
 CK42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 620,000   50,000,000   1.24  
 CPAL42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 CPF42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 ESSO42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 6,456,100   50,000,000   12.91  
 KKP42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 70,000   50,000,000   0.14  
 SCC42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 293,400   50,000,000   0.59  
 STA42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 960,000   50,000,000   1.92  
 STEC42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 TCAP42C1501A  26/12/2557  MBKET   31/01/2558 100   50,000,000   -  
 AAV01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 5,133,100   49,000,000   10.48  
 AAV01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 98,600   24,000,000   0.41  
 AOT11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 5,000   120,000,000   -  
 AOT11P1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 37,500   60,000,000   0.06  
 AP11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 54,800   60,000,000   0.09  
 BIGC01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 51,000   42,000,000   0.12  
 BTS01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 1,751,800   100,000,000   1.75  
 BTS01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 5,000   55,000,000   0.01  
 BTS42C1501A  26/12/2557  MBKET   06/02/2558 28,500   100,000,000   0.03  
 CPAL01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 4,967,400   100,000,000   4.97  
 CPAL01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 156,800   55,000,000   0.29  
 GLOB01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 4,295,000   69,000,000   6.22  
 GLOB01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 -   35,000,000   -  
 ITD06P1501A  26/12/2557  PTSEC   06/02/2558 9,279,100   40,000,000   23.20  
 IVL01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 76,160,100   300,000,000   25.39  
 IVL01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 175,000   90,000,000   0.19  
 KKP01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 131,500   52,000,000   0.25  
 KKP01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 -   28,000,000   -  
 LPN01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 5,040,700   59,500,000   8.47  
 LPN01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 51,100   31,500,000   0.16  
 MINT11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 35,900   60,000,000   0.06  
 PS01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 28,191,100   66,000,000   42.71  
 PS01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 194,200   29,000,000   0.67  
 PTT01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 14,731,400   98,000,000   15.03  
 PTT01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 5,736,900   107,000,000   5.36  
 QH11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 3,100   90,000,000   -  
 SAMA01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 648,000   80,000,000   0.81  
 SAMA01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 1,903,500   41,000,000   4.64  
 SCB11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 2,261,000   120,000,000   1.88  
 SCB11P1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 700   60,000,000   -  
 SPAL11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 20,000   60,000,000   0.03  
 STPI01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 22,157,900   86,000,000   25.77  
 TICO01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 547,300   50,000,000   1.09  
 TRUE08C1501A  26/12/2557  ASP   06/02/2558 8,950,400   30,000,000   29.83  
 TRUE11C1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 1,850,000   120,000,000   1.54  
 TRUE11P1501A  26/12/2557  KS   06/02/2558 7,000   50,000,000   0.01  
 TTA01C1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 32,184,000   112,000,000   28.74  
 TTA01P1501A  26/12/2557  BLS   06/02/2558 834,000   34,000,000   2.45  
 VGI42C1501A  26/12/2557  MBKET   06/02/2558 30,000   100,000,000   0.03  
 BMCL28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 222,700   120,000,000   0.19  
 BTS28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   120,000,000   -  
 CPN28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 185,000   80,000,000   0.23  
 DTAC28P1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 EART28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 816,100   130,000,000   0.63  
 INTU28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   100,000,000   -  
 JAS28P1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 11,100   130,000,000   0.01  
 KTB28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 385,100   150,000,000   0.26  
 PS28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   150,000,000   -  
 SAMA28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 SCB28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 3,981,000   150,000,000   2.65  
 SIRI28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 16,118,000   120,000,000   13.43  
 THAI28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 80,000   120,000,000   0.07  
 TMB28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 -   200,000,000   -  
 TMB28C1502B  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 200,000   120,000,000   0.17  
 TPIP28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 15,000   120,000,000   0.01  
 TRUE28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 500,000   200,000,000   0.25  
 TRUE28C1502B  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 21,552,000   200,000,000   10.78  
 TRUE28C1502C  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 19,575,400   150,000,000   13.05  
 TTA28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 44,477,900   120,000,000   37.06  
 WHA28C1502A  26/12/2557  MSTL   07/02/2558 2,090,000   120,000,000   1.74  
 TRUE13C1502A  26/12/2557  KGI   11/02/2558 125,042,900   400,000,000   31.26  
 BANP13C1502A  26/12/2557  KGI   13/02/2558 1,353,000   50,000,000   2.71  
 SCC13C1502A  26/12/2557  KGI   13/02/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 TTA13C1502A  26/12/2557  KGI   13/02/2558 37,680,900   100,000,000   37.68  
 TTCL13C1502A  26/12/2557  KGI   13/02/2558 23,930,700   100,000,000   23.93  
 STEC13C1502A  26/12/2557  KGI   18/02/2558 3,110,000   50,000,000   6.22  
 BGH13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 1,662,000   100,000,000   1.66  
 CPN13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 1,655,200   50,000,000   3.31  
 IRPC13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 18,000   50,000,000   0.04  
 KTB13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 6,000   50,000,000   0.01  
 THAI13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 774,200   50,000,000   1.55  
 TRUE13P1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 700,000   50,000,000   1.40  
 WHA13C1502A  26/12/2557  KGI   20/02/2558 155,800   50,000,000   0.31  
 BMCL27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 DELT27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   20,000,000   -  
 DTAC27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   21/02/2558 60,000   30,000,000   0.20  
 ITD27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 KKP27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   21/02/2558 317,500   30,000,000   1.06  
 ADVA08C1502A  26/12/2557  ASP   25/02/2558 8,000   30,000,000   0.03  
 BGH08C1502A  26/12/2557  ASP   25/02/2558 1,000   30,000,000   -  
 BMCL13C1502A  26/12/2557  KGI   25/02/2558 40,804,000   200,000,000   20.40  
 CK08C1502A  26/12/2557  ASP   25/02/2558 290,000   30,000,000   0.97  
 CPAL08C1502A  26/12/2557  ASP   25/02/2558 33,300   30,000,000   0.11  
 JAS13P1502A  26/12/2557  KGI   25/02/2558 100   50,000,000   -  
 TPIP13C1502A  26/12/2557  KGI   25/02/2558 23,511,000   50,000,000   47.02  
 BLAN23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 28,897,800   130,000,000   22.23  
 BMCL23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 7,514,400   30,000,000   25.05  
 CK23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 882,500   30,000,000   2.94  
 DTAC13C1502A  26/12/2557  KGI   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 ITD23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 161,500   50,000,000   0.32  
 JAS23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 200,000   30,000,000   0.67  
 KTB23P1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 2,097,700   50,000,000   4.20  
 QH23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 1,862,000   50,000,000   3.72  
 SAMA23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 80,000   50,000,000   0.16  
 STA13C1502A  26/12/2557  KGI   26/02/2558 500,100   50,000,000   1.00  
 STEC23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 20,000   50,000,000   0.04  
 STPI23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 11,442,600   50,000,000   22.89  
 THCO13C1502A  26/12/2557  KGI   26/02/2558 113,100   50,000,000   0.23  
 TMB13C1502A  26/12/2557  KGI   26/02/2558 2,570,000   50,000,000   5.14  
 TRUE23C1502A  26/12/2557  SCBS   26/02/2558 2,500,000   30,000,000   8.33  
 EART27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 100   30,000,000   -  
 KTB27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 PS27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 23,510,400   30,000,000   78.37  
 THAI27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 6,500   30,000,000   0.02  
 THRE27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 2,200   20,000,000   0.01  
 UV27C1502A  26/12/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 ADVA18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AOT18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 68,000   20,000,000   0.34  
 AP18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 8,500   20,000,000   0.04  
 BMCL18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 IVL18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 KBAN13P1502A  26/12/2557  KGI   06/03/2558 43,700   50,000,000   0.09  
 PTTG13P1502A  26/12/2557  KGI   06/03/2558 -   38,800,000   -  
 SCB18C1502A  26/12/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 TOP13C1502A  26/12/2557  KGI   06/03/2558 -   50,000,000   -  
 VGI13C1502A  26/12/2557  KGI   06/03/2558 44,000   100,000,000   0.04  
 ADVA11C1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 100   120,000,000   -  
 ADVA11P1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 100,100   60,000,000   0.17  
 ADVA42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 28,000   50,000,000   0.06  
 AOT42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 34,700   50,000,000   0.07  
 AP01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 1,740,300   90,500,000   1.92  
 BANP01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 24,236,100   400,000,000   6.06  
 BANP01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 20,400   60,000,000   0.03  
 BANP06P1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 52,200   40,000,000   0.13  
 BBL11C1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 7,662,900   120,000,000   6.39  
 BBL11P1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 5,000   60,000,000   0.01  
 BCP01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 784,100   70,300,000   1.12  
 BCP01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 777,000   38,900,000   2.00  
 BCP06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 502,200   40,000,000   1.26  
 BEC01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 70,300   70,000,000   0.10  
 BEC01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 37,300   36,000,000   0.10  
 BGH42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 -   50,000,000   -  
 CENT01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 3,816,900   56,500,000   6.76  
 CENT01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 89,100   29,600,000   0.30  
 CPAL42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 25,000   50,000,000   0.05  
 CPF01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 52,137,400   160,000,000   32.59  
 CPF01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 260,400   78,800,000   0.33  
 CPN01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 4,128,900   92,700,000   4.45  
 CPN01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 203,100   52,000,000   0.39  
 DELT01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 278,900   35,000,000   0.80  
 DELT01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 200   18,800,000   -  
 DTAC01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 22,498,200   118,600,000   18.97  
 DTAC01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 411,000   46,800,000   0.88  
 EART01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 2,685,300   76,900,000   3.49  
 EART42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 11,870,600   100,000,000   11.87  
 GLOB42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 6,380,100   100,000,000   6.38  
 INTU06P1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 20,200   40,000,000   0.05  
 IVL06P1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 34,900   40,000,000   0.09  
 KBAN42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 -   50,000,000   -  
 MINT01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 14,493,300   137,500,000   10.54  
 MINT01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 688,000   58,000,000   1.19  
 NOK42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 61,380,600   100,000,000   61.38  
 PSL42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 81,707,800   100,000,000   81.71  
 PTT06P1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 1,366,500   40,000,000   3.42  
 PTT11C1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 382,000   120,000,000   0.32  
 PTT11P1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 438,800   60,000,000   0.73  
 PTTE06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 11,832,700   40,000,000   29.58  
 PTTE11C1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 17,393,200   100,000,000   17.39  
 PTTE11P1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 -   65,000,000   -  
 PTTG06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 7,558,400   40,000,000   18.90  
 S5001C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 25,999,200   94,000,000   27.66  
 S5001P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 5,988,500   69,000,000   8.68  
 SCB06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 85,800   60,000,000   0.14  
 SCC06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 497,500   40,000,000   1.24  
 SPAL01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 16,885,900   88,800,000   19.02  
 SPAL01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 -   44,500,000   -  
 THAI01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 3,783,700   58,600,000   6.46  
 THAI01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 1,500   30,000,000   0.01  
 TMB06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 4,957,900   80,000,000   6.20  
 TMB11C1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 72,100   60,000,000   0.12  
 TMB11P1502A  26/12/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 TOP01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 13,282,700   80,000,000   16.60  
 TOP01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 214,600   42,000,000   0.51  
 TOP06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 14,053,800   40,000,000   35.13  
 TPIP01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 2,376,700   84,900,000   2.80  
 TPIP01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 585,500   41,100,000   1.42  
 TPIP42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 -   100,000,000   -  
 TRUE42C1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 10,069,800   100,000,000   10.07  
 TRUE42P1502A  26/12/2557  MBKET   07/03/2558 5,399,400   50,000,000   10.80  
 TTA06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 22,837,100   140,000,000   16.31  
 TTCL01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 11,673,800   74,000,000   15.78  
 TUF01C1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 5,139,500   64,000,000   8.03  
 TUF01P1502A  26/12/2557  BLS   07/03/2558 366,600   33,500,000   1.09  
 TUF06C1502A  26/12/2557  PTSEC   07/03/2558 1,305,500   40,000,000   3.26  
 AAV28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 341,000   80,000,000   0.43  
 AOT28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 140,000   100,000,000   0.14  
 AOT28P1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 3,282,300   75,000,000   4.38  
 BGH28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 41,000   100,000,000   0.04  
 BJC28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 1,156,400   100,000,000   1.16  
 BMCL28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 19,095,000   150,000,000   12.73  
 BTS28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 450,100   150,000,000   0.30  
 CK28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 3,120,600   150,000,000   2.08  
 CPF28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 91,300   150,000,000   0.06  
 GLOB28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 1,000,000   100,000,000   1.00  
 HMPR28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 5,296,500   180,000,000   2.94  
 IRPC28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 15,000   100,000,000   0.02  
 IVL28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 4,882,600   200,000,000   2.44  
 MINT28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 565,500   150,000,000   0.38  
 QH28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 527,000   100,000,000   0.53  
 SAMA28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 -   150,000,000   -  
 SCB28P1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 -   50,000,000   -  
 STEC28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 6,000,000   150,000,000   4.00  
 STPI28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 950,500   80,000,000   1.19  
 TCAP28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 100,100   150,000,000   0.07  
 TICO13C1503A  26/12/2557  KGI   10/03/2558 40,000   50,000,000   0.08  
 TPIP28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 41,894,700   150,000,000   27.93  
 TTA28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 13,912,200   190,000,000   7.32  
 UV28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 10,435,200   150,000,000   6.96  
 VGI28C1503A  26/12/2557  MSTL   10/03/2558 60,500   120,000,000   0.05  
 BBL13P1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 100   41,700,000   -  
 BTS13C1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 40,000   50,000,000   0.08  
 DTAC13C1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 2,000,000   50,000,000   4.00  
 DTAC28C1503A  26/12/2557  MSTL   11/03/2558 839,400   100,000,000   0.84  
 EART13C1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 -   150,000,000   -  
 LH13C1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 4,636,200   50,000,000   9.27  
 SAMA13C1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 TTA13P1503A  26/12/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 JAS27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   12/03/2558 100,000   30,000,000   0.33  
 LPN27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   12/03/2558 180,500   30,000,000   0.60  
 STPI27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   12/03/2558 400,000   20,000,000   2.00  
 TRUE27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 WHA27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   20,000,000   -  
 VGI13C1503A  26/12/2557  KGI   17/03/2558 3,392,500   200,000,000   1.70  
 ADVA27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   30,000,000   -  
 BLAN13C1503A  26/12/2557  KGI   19/03/2558 -   50,000,000   -  
 CK27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   19/03/2558 49,000   30,000,000   0.16  
 GFPT27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   19/03/2558 27,000   20,000,000   0.14  
 HEMR27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   19/03/2558 20,000   20,000,000   0.10  
 IVL13C1503A  26/12/2557  KGI   19/03/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 IVL27C1503A  26/12/2557  RHB OSK   19/03/2558 690,000   30,000,000   2.30  
 PTT13C1503A  26/12/2557  KGI   19/03/2558 41,017,900   100,000,000   41.02  
 PTT13P1503A  26/12/2557  KGI   19/03/2558 60,700   50,000,000   0.12  
 CK42P1503A  26/12/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 KTB42P1503A  26/12/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 SAMA42P1503A  26/12/2557  MBKET   20/03/2558 100   40,000,000   -  
 SCB13C1503A  26/12/2557  KGI   20/03/2558 2,390,000   50,000,000   4.78  
 SCB13P1503A  26/12/2557  KGI   20/03/2558 -   42,400,000   -  
 TMB42P1503A  26/12/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 TPIP42P1503A  26/12/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 KKP23C1503A  26/12/2557  SCBS   26/03/2558 510,000   50,000,000   1.02  
 TPIP23C1503A  26/12/2557  SCBS   26/03/2558 3,543,700   150,000,000   2.36  
 UV23C1503A  26/12/2557  SCBS   26/03/2558 7,394,900   50,000,000   14.79  
 SAMA07C1503A  26/12/2557  CIMBS   27/03/2558 592,000   50,000,000   1.18  
 TRUE07C1503A  26/12/2557  CIMBS   27/03/2558 21,972,900   100,000,000   21.97  
 TTA13C1503A  26/12/2557  KGI   27/03/2558 39,840,300   100,000,000   39.84  
 AAV11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 785,800   28,000,000   2.81  
 BANP11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 2,050,200   120,000,000   1.71  
 BANP11P1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 12,000   80,000,000   0.01  
 BBL18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 160,000   20,000,000   0.80  
 BCH18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 30,000   20,000,000   0.15  
 BLAN18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BTS11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 -   120,000,000   -  
 CK11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 CK11C1503B  26/12/2557  KS   03/04/2558 140,000   60,000,000   0.23  
 CPAL11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 11,000   120,000,000   0.01  
 CPF08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 871,400   30,000,000   2.90  
 CPF08P1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 CPN11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 1,715,000   120,000,000   1.43  
 EART18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 HMPR11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 505,400   120,000,000   0.42  
 JAS08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 15,000   30,000,000   0.05  
 JAS11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 1,680,900   120,000,000   1.40  
 JAS11P1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 -   70,000,000   -  
 M08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 446,800   30,000,000   1.49  
 PTT08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 420,000   30,000,000   1.40  
 PTT08P1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 741,000   20,000,000   3.71  
 PTTG18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 SCC11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 10,000   120,000,000   0.01  
 STEC08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 STEC11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 STEC11C1503B  26/12/2557  KS   03/04/2558 544,800   60,000,000   0.91  
 THRE08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 520,000   30,000,000   1.73  
 TICO11C1503A  26/12/2557  KS   03/04/2558 4,000,000   38,500,000   10.39  
 TPIP18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 TRUE08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 1,785,100   30,000,000   5.95  
 TRUE08P1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 TRUE18C1503A  26/12/2557  KTZ   03/04/2558 870,000   20,000,000   4.35  
 TTA08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 TTA08P1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 VGI08C1503A  26/12/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 S5013C1503A  26/12/2557  KGI   04/04/2558 19,686,200   100,000,000   19.69  
 S5013C1503B  26/12/2557  KGI   04/04/2558 408,000   100,000,000   0.41  
 S5013P1503A  26/12/2557  KGI   04/04/2558 24,435,100   100,000,000   24.44  
 S5028C1503A  26/12/2557  MSTL   04/04/2558 2,690,900   50,000,000   5.38  
 S5028C1503B  26/12/2557  MSTL   04/04/2558 3,017,000   50,000,000   6.03  
 S5028P1503A  26/12/2557  MSTL   04/04/2558 6,626,300   50,000,000   13.25  
 S5028P1503B  26/12/2557  MSTL   04/04/2558 -   50,000,000   -  
 ADVA01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 5,947,800   117,000,000   5.08  
 ADVA01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 8,469,800   58,000,000   14.60  
 AOT01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 12,196,400   129,000,000   9.45  
 AOT01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 20,699,700   43,000,000   48.14  
 BCH01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 484,100   88,800,000   0.55  
 BEC06C1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 -   60,000,000   -  
 BJC01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 2,296,600   48,000,000   4.78  
 BJC01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 36,000   25,000,000   0.14  
 BLA01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 5,761,800   37,900,000   15.20  
 BMCL01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 7,299,400   72,700,000   10.04  
 BMCL01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 154,500   42,000,000   0.37  
 CENT06C1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 800,200   60,000,000   1.33  
 EART01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 -   40,500,000   -  
 HMPR06C1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 819,700   80,000,000   1.02  
 INTU01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 8,534,900   157,000,000   5.44  
 INTU01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 807,600   35,000,000   2.31  
 IRPC01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 16,000   62,500,000   0.03  
 IRPC01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 545,000   31,000,000   1.76  
 JAS01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 41,991,900   150,000,000   27.99  
 JAS01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 1,209,500   75,000,000   1.61  
 KBAN01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 34,053,900   143,000,000   23.81  
 KBAN01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 1,512,600   54,000,000   2.80  
 KBAN06P1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 2,811,300   80,000,000   3.51  
 KTB01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 8,177,500   98,000,000   8.34  
 KTB01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 645,300   48,000,000   1.34  
 PTTE01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 196,673,700   222,100,000   88.55  
 PTTE01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 1,860,500   34,000,000   5.47  
 S5001C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 9,119,100   42,000,000   21.71  
 S5001P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 7,213,700   30,000,000   24.05  
 SCB01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 3,613,100   55,000,000   6.57  
 SCB01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 129,300   31,000,000   0.42  
 SCB06P1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 27,100   80,000,000   0.03  
 STA06C1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 18,917,200   80,000,000   23.65  
 TRUE01C1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 189,066,300   466,000,000   40.57  
 TRUE01P1503A  26/12/2557  BLS   08/04/2558 1,722,800   90,000,000   1.91  
 TRUE06C1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 1,649,200   200,000,000   0.82  
 TRUE06P1503A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2558 9,772,100   50,000,000   19.54  
 PTT28C1504A  26/12/2557  MSTL   09/04/2558 1,445,300   100,000,000   1.45  
 PTTG28C1504A  26/12/2557  MSTL   09/04/2558 371,500   100,000,000   0.37  
 SAMA28C1504A  26/12/2557  MSTL   09/04/2558 630,000   150,000,000   0.42  
 SIRI28C1504A  26/12/2557  MSTL   09/04/2558 220,000   110,000,000   0.20  
 UV28P1504A  26/12/2557  MSTL   09/04/2558 -   100,000,000   -  
 PTT13C1504A  26/12/2557  KGI   10/04/2558 -   100,000,000   -  
 TPIP13C1504A  26/12/2557  KGI   10/04/2558 29,500   100,000,000   0.03  
 TTA13C1504A  26/12/2557  KGI   10/04/2558 5,605,000   100,000,000   5.61  
 ADVA13C1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 485,900   50,000,000   0.97  
 ADVA13P1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 470,000   50,000,000   0.94  
 BTS13C1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 CPF13C1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 5,600,900   50,000,000   11.20  
 IVL13P1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 KTB13C1504A  26/12/2557  KGI   11/04/2558 303,400   50,000,000   0.61  
 NOK13C1504A  26/12/2557  KGI   21/04/2558 876,200   100,000,000   0.88  
 AOT13C1504A  26/12/2557  KGI   22/04/2558 868,100   50,000,000   1.74  
 INTU13C1504A  26/12/2557  KGI   22/04/2558 82,300   50,000,000   0.16  
 ITD13C1504A  26/12/2557  KGI   22/04/2558 31,610,900   100,000,000   31.61  
 ADVA28CG  26/12/2557  MSTL   24/04/2558 1,942,200   80,000,000   2.43  
 CPAL28CD  26/12/2557  MSTL   24/04/2558 72,000   80,000,000   0.09  
 JAS28CD  26/12/2557  MSTL   24/04/2558 6,500,000   80,000,000   8.12  
 PTT28CD  26/12/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 KBAN28CE  26/12/2557  MSTL   30/04/2558 -   80,000,000   -  
 PTTE13C1504A  26/12/2557  KGI   30/04/2558 811,000   100,000,000   0.81  
 PTTE13P1504A  26/12/2557  KGI   30/04/2558 -   50,000,000   -  
 TRUE28CF  26/12/2557  MSTL   30/04/2558 45,565,300   500,000,000   9.11  
 TRUE13C1504A  26/12/2557  KGI   01/05/2558 3,587,900   150,000,000   2.39  
 BCH42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 300,200   50,000,000   0.60  
 HMPR42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 100   40,000,000   -  
 IRPC42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 -   40,000,000   -  
 SPAL42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 264,000   40,000,000   0.66  
 SRIC42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 300,000   50,000,000   0.60  
 TTCL42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 950,000   50,000,000   1.90  
 UV42C1504A  26/12/2557  MBKET   05/05/2558 5,000   50,000,000   0.01  
 AAV11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 30,000   30,000,000   0.10  
 BANK08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 13,800   30,000,000   0.05  
 BBL06P1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 202,000   40,000,000   0.51  
 BCH08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 262,000   30,000,000   0.87  
 BCP08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 700   30,000,000   -  
 BECL08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 100   30,000,000   -  
 BGH01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 3,800,600   120,000,000   3.17  
 BGH01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 3,898,700   60,000,000   6.50  
 BGH06CB  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 6,086,600   80,000,000   7.61  
 BH01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 191,800   52,000,000   0.37  
 BJCH13C1504A  26/12/2557  KGI   09/05/2558 19,810,100   100,000,000   19.81  
 BLA06CA  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 1,998,000   80,000,000   2.50  
 BLAN01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 4,531,800   100,000,000   4.53  
 BLAN01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 90,100   50,000,000   0.18  
 BTS06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 711,300   100,000,000   0.71  
 CENT11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 3,100   50,000,000   0.01  
 CK06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 1,209,200   80,000,000   1.51  
 CK06P1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 174,100   20,000,000   0.87  
 CPF06CC  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 81,231,100   200,000,000   40.62  
 ENER08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 300,000   30,000,000   1.00  
 GFPT06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 154,600   80,000,000   0.19  
 GLOB06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 607,000   80,000,000   0.76  
 GLOB11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 HEMR01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 940,500   70,000,000   1.34  
 HEMR01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 -   34,000,000   -  
 HEMR11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 -   35,000,000   -  
 HMPR11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 -   90,000,000   -  
 ICT08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 INTU11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 434,100   120,000,000   0.36  
 INTU11P1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 9,900   60,000,000   0.02  
 IRPC06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 2,365,400   80,000,000   2.96  
 IRPC06P1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 31,000   20,000,000   0.16  
 ITD08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 200,800   30,000,000   0.67  
 JAS06CA  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 122,469,800   285,000,000   42.97  
 JAS13C1504A  26/12/2557  KGI   09/05/2558 2,314,800   100,000,000   2.31  
 LH11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 550,000   120,000,000   0.46  
 LPN06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 10,000   80,000,000   0.01  
 LPN11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 50,000   45,000,000   0.11  
 MAJO06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 -   80,000,000   -  
 PTTG01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 26,754,500   94,000,000   28.46  
 PTTG01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 522,100   50,000,000   1.04  
 QH01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 968,900   87,000,000   1.11  
 QH01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 40,000   44,000,000   0.09  
 QH08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 ROBI08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 32,000   30,000,000   0.11  
 SAMA08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 SAMA11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 -   65,000,000   -  
 SCC01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 10,785,800   100,000,000   10.79  
 SCC01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 1,234,000   54,000,000   2.29  
 SPAL08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 4,556,600   30,000,000   15.19  
 SPAL11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 221,100   110,000,000   0.20  
 SPCG08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 601,900   30,000,000   2.01  
 SPCG11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 10,000   70,000,000   0.01  
 STPI08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 44,562,500   90,000,000   49.51  
 STPI08P1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 TCAP01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 335,200   100,000,000   0.34  
 TCAP01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 41,600   50,000,000   0.08  
 TCAP06CB  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 14,046,000   60,000,000   23.41  
 THCO01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 819,900   90,000,000   0.91  
 THCO01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 185,900   45,000,000   0.41  
 TMB01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 3,547,500   144,000,000   2.46  
 TMB01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 83,000   71,000,000   0.12  
 TOP11C1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 928,100   45,000,000   2.06  
 TOP11P1504A  26/12/2557  KS   09/05/2558 -   40,000,000   -  
 TTCL08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 22,935,400   30,000,000   76.45  
 UV08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 1,526,400   30,000,000   5.09  
 VGI01C1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 7,808,900   140,000,000   5.58  
 VGI01P1504A  26/12/2557  BLS   09/05/2558 96,700   70,000,000   0.14  
 VGI06C1504A  26/12/2557  PTSEC   09/05/2558 503,900   100,000,000   0.50  
 WHA08C1504A  26/12/2557  ASP   09/05/2558 6,760,000   30,000,000   22.53  
 ADVA28P1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 -   100,000,000   -  
 BANP28C1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 -   200,000,000   -  
 HEMR28C1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 185,000   100,000,000   0.18  
 HEMR28C1505B  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 -   200,000,000   -  
 ITD28C1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 36,924,600   180,000,000   20.51  
 KBAN28P1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 600,000   100,000,000   0.60  
 TISC28C1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 2,545,000   100,000,000   2.54  
 TRUE28P1505A  26/12/2557  MSTL   12/05/2558 -   200,000,000   -  
 BBL13C1505A  26/12/2557  KGI   14/05/2558 270,900   50,000,000   0.54  
 BMCL13C1505A  26/12/2557  KGI   14/05/2558 3,334,100   100,000,000   3.33  
 CK13C1505A  26/12/2557  KGI   14/05/2558 490,000   100,000,000   0.49  
 GLOB27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   14/05/2558 370,000   30,000,000   1.23  
 IVL27P1505A  26/12/2557  RHB OSK   14/05/2558 -   30,000,000   -  
 PTTE27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   14/05/2558 95,600   30,000,000   0.32  
 RATC27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   14/05/2558 6,655,100   30,000,000   22.18  
 TPIP27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   14/05/2558 100   30,000,000   -  
 TTCL13C1505A  26/12/2557  KGI   14/05/2558 -   100,000,000   -  
 BLAN28C1505A  26/12/2557  MSTL   15/05/2558 5,048,700   180,000,000   2.80  
 PTTG13C1505A  26/12/2557  KGI   15/05/2558 218,600   50,000,000   0.44  
 SAMA13C1505A  26/12/2557  KGI   15/05/2558 1,248,000   50,000,000   2.50  
 TOP13C1505A  26/12/2557  KGI   15/05/2558 525,000   50,000,000   1.05  
 TPIP13C1505A  26/12/2557  KGI   15/05/2558 -   50,000,000   -  
 TRUE13C1505A  26/12/2557  KGI   15/05/2558 3,078,000   200,000,000   1.54  
 BBL16C1505A  26/12/2557  TNS   16/05/2558 150,000   40,000,000   0.38  
 CPAL16C1505A  26/12/2557  TNS   16/05/2558 19,000   40,000,000   0.05  
 IVL28C1505A  26/12/2557  MSTL   16/05/2558 50,000   100,000,000   0.05  
 KBAN28C1505A  26/12/2557  MSTL   16/05/2558 1,020,000   100,000,000   1.02  
 PS16C1505A  26/12/2557  TNS   16/05/2558 50,100   40,000,000   0.13  
 PTT16C1505A  26/12/2557  TNS   16/05/2558 9,000   40,000,000   0.02  
 PTTE28C1505A  26/12/2557  MSTL   16/05/2558 3,851,000   100,000,000   3.85  
 SCC28C1505A  26/12/2557  MSTL   16/05/2558 210,000   100,000,000   0.21  
 TRUE28C1505A  26/12/2557  MSTL   16/05/2558 4,029,300   200,000,000   2.01  
 VGI16C1505A  26/12/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 CENT27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   21/05/2558 637,000   30,000,000   2.12  
 HMPR27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   21/05/2558 -   30,000,000   -  
 KBAN13C1505A  26/12/2557  KGI   21/05/2558 2,979,900   100,000,000   2.98  
 PTT28P1505A  26/12/2557  MSTL   21/05/2558 25,000   100,000,000   0.02  
 TMB27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   21/05/2558 30,000   30,000,000   0.10  
 TRUE27P1505A  26/12/2557  RHB OSK   21/05/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 TTCL27C1505A  26/12/2557  RHB OSK   21/05/2558 -   30,000,000   -  
 MINT13C1505A  26/12/2557  KGI   22/05/2558 521,800   50,000,000   1.04  
 ADVA23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 66,000   50,000,000   0.13  
 BCP23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 425,100   30,000,000   1.42  
 IVL23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 -   50,000,000   -  
 KTB23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 150,000   30,000,000   0.50  
 PS23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 740,600   30,000,000   2.47  
 SRIC23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 570,100   50,000,000   1.14  
 TICO23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 TISC23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 TPIP23C1505A  26/12/2557  SCBS   28/05/2558 950,000   50,000,000   1.90  
 BCP13C1505A  26/12/2557  KGI   29/05/2558 5,000,000   100,000,000   5.00  
 ITD13C1505A  26/12/2557  KGI   29/05/2558 7,648,700   100,000,000   7.65  
 SPCG13C1505A  26/12/2557  KGI   29/05/2558 310,000   50,000,000   0.62  
 TTA13C1505A  26/12/2557  KGI   04/06/2558 335,000   100,000,000   0.34  
 AOT06P1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 33,500   40,000,000   0.08  
 AOT42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 AP42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 BANP01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 9,202,100   130,000,000   7.08  
 BANP01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 949,000   70,000,000   1.36  
 BCP11C1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 BECL42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 BJCH42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 26,461,200   40,000,000   66.15  
 BMCL01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 17,198,100   120,000,000   14.33  
 BMCL01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 460,800   50,000,000   0.92  
 BTS01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 743,300   140,000,000   0.53  
 BTS01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 31,200   60,000,000   0.05  
 CK01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 42,981,000   200,000,000   21.49  
 CK01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 772,400   50,000,000   1.54  
 CPAL01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 4,793,100   80,000,000   5.99  
 CPAL01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 4,500   44,000,000   0.01  
 CPAL13C1505A  26/12/2557  KGI   06/06/2558 8,500   50,000,000   0.02  
 CPF11C1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 317,100   100,000,000   0.32  
 CPN42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 DTAC13P1505A  26/12/2557  KGI   06/06/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 HMPR01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 394,900   60,000,000   0.66  
 HMPR01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 47,200   50,000,000   0.09  
 ITD01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 105,839,700   220,000,000   48.11  
 ITD01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 2,110,900   40,000,000   5.28  
 IVL01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 1,796,600   80,000,000   2.25  
 IVL01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 23,000   40,000,000   0.06  
 IVL11C1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 IVL11P1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 -   100,000,000   -  
 IVL42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 LPN42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 50,000   40,000,000   0.13  
 MCOT42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 73,600   40,000,000   0.18  
 MINT06C1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 4,679,400   60,000,000   7.80  
 PS42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 51,700   40,000,000   0.13  
 PTT01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 20,467,400   145,000,000   14.12  
 PTT01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 4,134,300   48,000,000   8.61  
 PTTE13C1505A  26/12/2557  KGI   06/06/2558 2,372,600   50,000,000   4.75  
 PTTE13P1505A  26/12/2557  KGI   06/06/2558 121,500   50,000,000   0.24  
 QH42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 S5001C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 140,800   48,000,000   0.29  
 S5001P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 68,700   34,200,000   0.20  
 SAMA01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 12,032,600   160,000,000   7.52  
 SAMA01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 576,700   35,000,000   1.65  
 SAMA06C1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 1,112,800   60,000,000   1.85  
 SIRI13C1505A  26/12/2557  KGI   06/06/2558 1,100   100,000,000   -  
 SIRI42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 SPAL06C1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 1,167,700   60,000,000   1.95  
 SPCG42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 150,000   40,000,000   0.38  
 STEC01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 11,589,200   100,000,000   11.59  
 STEC01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 10,300   50,000,000   0.02  
 STEC06C1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 10,200   60,000,000   0.02  
 STPI01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 2,073,600   42,000,000   4.94  
 STPI01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 -   22,000,000   -  
 THAI06C1505A  26/12/2557  PTSEC   06/06/2558 2,895,600   80,000,000   3.62  
 THAI42C1505A  26/12/2557  MBKET   06/06/2558 20,000   40,000,000   0.05  
 TICO01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 400   44,400,000   -  
 TPIP01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 10,756,600   140,000,000   7.68  
 TPIP11C1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 TRUE01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 24,930,500   150,000,000   16.62  
 TRUE01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 997,900   55,000,000   1.81  
 TTA01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 31,538,000   110,000,000   28.67  
 TTA01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 15,100   23,000,000   0.07  
 UV01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 5,543,700   130,000,000   4.26  
 UV01P1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 -   60,000,000   -  
 VGI11C1505A  26/12/2557  KS   06/06/2558 28,000   70,000,000   0.04  
 WHA01C1505A  26/12/2557  BLS   06/06/2558 20,000   88,000,000   0.02  
 AOT28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 50,000   100,000,000   0.05  
 BBL28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 683,600   90,000,000   0.76  
 EART28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 52,200   100,000,000   0.05  
 INTU28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 -   100,000,000   -  
 ITD28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 7,102,300   150,000,000   4.73  
 KKP28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 -   110,000,000   -  
 KTB28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 -   150,000,000   -  
 PS28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 100,100   150,000,000   0.07  
 SCB28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 20,100   100,000,000   0.02  
 SPCG28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 -   180,000,000   -  
 THCO28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 20,100   120,000,000   0.02  
 TPIP28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 -   150,000,000   -  
 WHA28C1506A  26/12/2557  MSTL   09/06/2558 1,262,700   150,000,000   0.84  
 AOT16C1506A  26/12/2557  TNS   13/06/2558 8,400   40,000,000   0.02  
 BJC16C1506A  26/12/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 BMCL28C1506A  26/12/2557  MSTL   13/06/2558 2,200,100   130,000,000   1.69  
 DTAC16C1506A  26/12/2557  TNS   13/06/2558 216,800   40,000,000   0.54  
 IVL16C1506A  26/12/2557  TNS   13/06/2558 821,000   40,000,000   2.05  
 JAS16C1506A  26/12/2557  TNS   13/06/2558 113,000   40,000,000   0.28  
 TTA28C1506A  26/12/2557  MSTL   13/06/2558 100,000   120,000,000   0.08  
 BANP16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 15,000   40,000,000   0.04  
 HMPR16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 40,000   40,000,000   0.10  
 IRPC16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 50,000   40,000,000   0.13  
 LH16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 197,100   40,000,000   0.49  
 PTTG16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 4,263,700   40,000,000   10.66  
 SCB16C1506A  26/12/2557  TNS   24/06/2558 124,700   40,000,000   0.31  
 BBL08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 1,832,600   30,000,000   6.11  
 BGH08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 573,000   30,000,000   1.91  
 BJC08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 129,100   30,000,000   0.43  
 BLAN27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 BTS27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 13,400   30,000,000   0.04  
 CK08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 166,000   30,000,000   0.55  
 IVL08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 8,056,800   30,000,000   26.86  
 KBAN08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 100,800   30,000,000   0.34  
 KKP08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 720,100   30,000,000   2.40  
 LH08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 200   30,000,000   -  
 MC27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 PTT27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 207,300   30,000,000   0.69  
 SCB27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 SIRI27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 102,100   30,000,000   0.34  
 THCO27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 6,000   30,000,000   0.02  
 TPIP08C1506A  26/12/2557  ASP   25/06/2558 416,100   30,000,000   1.39  
 VGI27C1506A  26/12/2557  RHB OSK   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 AOT07C1506A  26/12/2557  CIMBS   26/06/2558 -   50,000,000   -  
 CK07C1506A  26/12/2557  CIMBS   26/06/2558 -   50,000,000   -  
 IVL07C1506A  26/12/2557  CIMBS   26/06/2558 -   50,000,000   -  
 TPIP07C1506A  26/12/2557  CIMBS   26/06/2558 768,200   50,000,000   1.54  
 ADVA42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 AMAT42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 BGH42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 34,000   20,000,000   0.17  
 BLA42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 85,000   20,000,000   0.43  
 DELT42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 60,500   20,000,000   0.30  
 DTAC42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 EGCO42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 3,100   20,000,000   0.02  
 GFPT42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 130,000   20,000,000   0.65  
 INTU42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 10,000   20,000,000   0.05  
 JAS42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 905,100   20,000,000   4.53  
 LH42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 MAJO42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 MC42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 MEGA42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 400   20,000,000   -  
 MINT42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 270,000   20,000,000   1.35  
 PTT42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 11,000   20,000,000   0.06  
 PTTE42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 52,100   20,000,000   0.26  
 SCB42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 STPI42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 20,000   20,000,000   0.10  
 TICO42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 TISC42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 TOP42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 WHA42C1506A  26/12/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 AAV01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 425,700   42,500,000   1.00  
 AAV01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 30,000   22,500,000   0.13  
 AMAT01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 461,900   57,000,000   0.81  
 AMAT01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   29,000,000   -  
 GLOB01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   67,289,000   -  
 GLOB01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   35,869,000   -  
 KKP01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 20,100   55,500,000   0.04  
 KKP01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   32,500,000   -  
 LH01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 3,003,000   110,000,000   2.73  
 LH01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 LPN01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 897,100   54,000,000   1.66  
 LPN01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   30,000,000   -  
 PS01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 4,079,100   109,000,000   3.74  
 PS01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 -   58,000,000   -  
 S5028C1506A  26/12/2557  MSTL   07/07/2558 14,500   50,000,000   0.03  
 S5028P1506A  26/12/2557  MSTL   07/07/2558 952,700   50,000,000   1.91  
 SIRI01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 1,151,100   100,000,000   1.15  
 SIRI01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 68,500   44,000,000   0.16  
 SPCG01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 1,605,700   82,000,000   1.96  
 SPCG01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 36,000   42,000,000   0.09  
 TOP01C1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 689,600   60,000,000   1.15  
 TOP01P1506A  26/12/2557  BLS   07/07/2558 941,000   30,000,000   3.14  
 AAV06C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 568,300   40,000,000   1.42  
 AOT11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   85,000,000   -  
 BGH11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   20,000,000   -  
 BLAN11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   120,000,000   -  
 BMCL11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 581,000   120,000,000   0.48  
 DTAC11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   90,000,000   -  
 DTAC11P1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   60,000,000   -  
 ITD06C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 806,300   60,000,000   1.34  
 ITD11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 1,138,200   120,000,000   0.95  
 KTB11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 1,015,000   120,000,000   0.85  
 MINT11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 20,000   120,000,000   0.02  
 PS11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   60,000,000   -  
 PTTE11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 172,000   100,000,000   0.17  
 PTTG11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 13,000   100,000,000   0.01  
 QH11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   80,000,000   -  
 S5006C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 459,400   20,000,000   2.30  
 S5006P1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 550,900   20,000,000   2.75  
 SCB11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   100,000,000   -  
 SET06C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 181,200   40,000,000   0.45  
 SET06C1506B  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 88,100   40,000,000   0.22  
 SET06C1506C  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 897,600   40,000,000   2.24  
 SET06P1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 11,050,900   20,000,000   55.25  
 SET06P1506B  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 152,000   20,000,000   0.76  
 SET06P1506C  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 2,090,600   20,000,000   10.45  
 SIRI06C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 2,952,500   40,000,000   7.38  
 STPI11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   120,000,000   -  
 THAI11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   60,000,000   -  
 THCO06C1506A  26/12/2557  PTSEC   08/07/2558 61,591,900   160,000,000   38.49  
 THCO11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 -   100,000,000   -  
 TRUE11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 200,800   120,000,000   0.17  
 TTA11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 189,000   100,000,000   0.19  
 TUF11C1506A  26/12/2557  KS   08/07/2558 1,003,000   60,000,000   1.67  
 KTB28C1507A  26/12/2557  MSTL   11/07/2558 1,022,300   150,000,000   0.68  
 BGH16C1507A  26/12/2557  TNS   16/07/2558 15,400   40,000,000   0.04  
 BTS16C1507A  26/12/2557  TNS   16/07/2558 -   40,000,000   -  
 CK27C1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 550,000   30,000,000   1.83  
 CPF27P1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 -   30,000,000   -  
 HEMR27C1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 -   30,000,000   -  
 INTU16C1507A  26/12/2557  TNS   16/07/2558 700   40,000,000   -  
 ITD27P1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 JAS27P1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 -   30,000,000   -  
 LPN27C1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 6,281,000   30,000,000   20.94  
 SAMA27C1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 -   30,000,000   -  
 TMB16C1507A  26/12/2557  TNS   16/07/2558 -   40,000,000   -  
 TRUE16C1507A  26/12/2557  TNS   16/07/2558 40,500   40,000,000   0.10  
 TRUE27C1507A  26/12/2557  RHB OSK   16/07/2558 3,000   30,000,000   0.01  
 BCH23C1507A  26/12/2557  SCBS   23/07/2558 1,100   50,000,000   -  
 BANP42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 BBL42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 BBL42P1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   20,000,000   -  
 BCP42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 BLAN42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 BMCL42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 HEMR42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 ITD42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 KBAN42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 KTB42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 M42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   20,000,000   -  
 PTTG42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 1,000   40,000,000   -  
 PTTG42P1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   20,000,000   -  
 RATC42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 15,000   30,000,000   0.05  
 ROBI42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   30,000,000   -  
 SAMA42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   30,000,000   -  
 THCO42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 TMB42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 TTA42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   40,000,000   -  
 TTA42P1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   20,000,000   -  
 TTW42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   30,000,000   -  
 TUF42C1507A  26/12/2557  MBKET   05/08/2558 -   30,000,000   -  
 BJC06C1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 8,783,500   40,000,000   21.96  
 BMCL06C1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 9,898,000   40,000,000   24.75  
 DTAC06C1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 11,993,900   60,000,000   19.99  
 DTAC06P1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 -   40,000,000   -  
 M06C1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 1,603,700   40,000,000   4.01  
 PS06C1507A  26/12/2557  PTSEC   07/08/2558 5,129,700   40,000,000   12.82  
 BMCL08C1508A  26/12/2557  ASP   04/09/2558 7,200   30,000,000   0.02  
 ADVA16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 CPF16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 CPN16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 KTB16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 PTTE16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 THCO16C1509A  26/12/2557  TNS   07/10/2558 -   40,000,000   -  
 BANP23C1510A  26/12/2557  SCBS   22/10/2558 13,500   50,000,000   0.03  
 CK06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 14,719,000   40,000,000   36.80  
 ITD06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 8,554,700   40,000,000   21.39  
 IVL06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 171,200   80,000,000   0.21  
 IVL06P1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 -   80,000,000   -  
 SCB06P1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 -   40,000,000   -  
 STPI06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 21,366,100   40,000,000   53.42  
 TPIP06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 -   60,000,000   -  
 TRUE06C1510A  26/12/2557  PTSEC   06/11/2558 9,112,900   80,000,000   11.39  
 BTS23C1511A  26/12/2557  SCBS   19/11/2558 540,500   50,000,000   1.08  
 EGCO23C1511A  26/12/2557  SCBS   19/11/2558 4,534,000   50,000,000   9.07  
 PTTE23C1511A  26/12/2557  SCBS   19/11/2558 582,700   50,000,000   1.17  
 BCP06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 108,000   40,000,000   0.27  
 PTTE06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 8,147,500   40,000,000   20.37  
 PTTG06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 4,348,000   40,000,000   10.87  
 PTTG06P1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 SCC06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 24,000   40,000,000   0.06  
 TICO06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 TMB06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 1,094,700   80,000,000   1.37  
 TUF06C1511A  26/12/2557  PTSEC   05/12/2558 69,000   40,000,000   0.17  
 SC13C1512A  26/12/2557  KGI   24/12/2558 904,700   200,000,000   0.45  
 ADVA06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 4,269,400   200,000,000   2.13  
 BANP06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 64,823,000   180,000,000   36.01  
 BANP06P1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 145,000   40,000,000   0.36  
 BBL06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 2,293,800   100,000,000   2.29  
 CPAL06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 9,021,000   80,000,000   11.28  
 CPN06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 6,101,300   40,000,000   15.25  
 INTU06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 9,038,700   100,000,000   9.04  
 INTU06P1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 555,000   40,000,000   1.39  
 IVL06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 32,321,800   80,000,000   40.40  
 KBAN06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 181,400   50,000,000   0.36  
 KTB06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 1,083,000   100,000,000   1.08  
 PTT06C1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 866,300   40,000,000   2.17  
 PTT06P1601A  26/12/2557  PTSEC   05/02/2559 1,455,000   40,000,000   3.64  
 TTA23C1602A  26/12/2557  SCBS   18/02/2559 1,585,700   50,000,000   3.17  
 ESSO42C1602A  26/12/2557  MBKET   01/03/2559 -   40,000,000   -  
 MCOT42C1602A  26/12/2557  MBKET   01/03/2559 -   40,000,000   -  
 NOK42C1602A  26/12/2557  MBKET   01/03/2559 -   40,000,000   -  
 SRIC42C1602A  26/12/2557  MBKET   01/03/2559 -   40,000,000   -  
 PTT23C1603A  26/12/2557  SCBS   31/03/2559 124,300   50,000,000   0.25  
 AOT06C1603A  26/12/2557  PTSEC   08/04/2559 227,400   100,000,000   0.23  
 SCB06C1609A  26/12/2557  PTSEC   07/10/2559 780,400   40,000,000   1.95  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share