DW: รายงาน Outstanding
     
 
รายชื่อ DW เข้าใหม่
ค้นหา DW
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
รายงาน Outstanding Report
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
ข้อมูลซื้อขาย DW

ผู้ออก
 

หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ วันหมดอายุ จำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุน จำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน % ของจำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุนเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
 TRUE13C1409A   29/08/2557  KGI   03/10/2557 12,380,200   300,000,000   4.13  
 AP01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 212,900   84,000,000   0.25  
 BANP01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 124,079,400   300,000,000   41.36  
 BANP01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 1,428,400   70,000,000   2.04  
 BCP01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 653,100   72,500,000   0.90  
 BCP01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 580,100   38,800,000   1.50  
 BEC01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 405,300   62,000,000   0.65  
 BEC01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 10,000   32,000,000   0.03  
 CENT01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 222,400   111,000,000   0.20  
 CENT01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 139,600   58,000,000   0.24  
 CPF01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 37,882,800   544,000,000   6.96  
 CPF01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 368,400   73,000,000   0.50  
 CPN01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 5,739,000   97,000,000   5.92  
 CPN01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 -   48,000,000   -  
 DELT01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 12,200   40,000,000   0.03  
 DELT01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 -   19,300,000   -  
 DTAC01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 34,434,600   230,000,000   14.97  
 DTAC01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 321,000   40,000,000   0.80  
 MINT01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 2,199,500   100,000,000   2.20  
 MINT01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 21,281,900   60,000,000   35.47  
 S5001C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 175,300   90,000,000   0.19  
 S5001P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 6,143,200   70,000,000   8.78  
 S5008C1409A   29/08/2557  ASP   04/10/2557 195,100   30,000,000   0.65  
 S5008P1409A   29/08/2557  ASP   04/10/2557 -   30,000,000   -  
 S5013C1409A   29/08/2557  KGI   04/10/2557 199,000   100,000,000   0.20  
 S5013C1409B   29/08/2557  KGI   04/10/2557 -   100,000,000   -  
 S5013P1409A   29/08/2557  KGI   04/10/2557 2,186,200   100,000,000   2.19  
 S5028C1409A   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 23,500   50,000,000   0.05  
 S5028C1409B   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 -   50,000,000   -  
 S5028C1409C   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 40,000   50,000,000   0.08  
 S5028C1409D   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 320,000   50,000,000   0.64  
 S5028P1409A   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 33,300   50,000,000   0.07  
 S5028P1409B   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 337,000   50,000,000   0.67  
 S5028P1409C   29/08/2557  MSTL   04/10/2557 272,900   50,000,000   0.55  
 SPAL01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 459,100   48,000,000   0.96  
 SPAL01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 250,000   26,500,000   0.94  
 THAI01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 8,941,600   61,000,000   14.66  
 THAI01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 1,570,700   30,000,000   5.24  
 TOP01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 6,099,300   80,000,000   7.62  
 TOP01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 -   40,000,000   -  
 TUF01C1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 4,866,600   64,000,000   7.60  
 TUF01P1409A   29/08/2557  BLS   04/10/2557 50,200   33,500,000   0.15  
 BLAN08C1409A   29/08/2557  ASP   07/10/2557 343,000   30,000,000   1.14  
 KBAN08P1409A   29/08/2557  ASP   07/10/2557 8,200   20,000,000   0.04  
 ADVA28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 8,444,500   175,000,000   4.83  
 CPF28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 6,539,600   200,000,000   3.27  
 CPN28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 -   140,000,000   -  
 DTAC28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 650,000   150,000,000   0.43  
 IVL28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 6,560,500   300,000,000   2.19  
 THAI28C1410A   29/08/2557  MSTL   08/10/2557 16,000   200,000,000   0.01  
 TRUE13C1410A   29/08/2557  KGI   10/10/2557 231,400   200,000,000   0.12  
 TRUE13P1410A   29/08/2557  KGI   10/10/2557 192,769,400   400,000,000   48.19  
 BJC13C1410A   29/08/2557  KGI   16/10/2557 863,900   50,000,000   1.73  
 INTU13C1410A   29/08/2557  KGI   16/10/2557 333,400   50,000,000   0.67  
 SCB13C1410A   29/08/2557  KGI   16/10/2557 68,000   50,000,000   0.14  
 HMPR23C1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 15,000   100,000,000   0.02  
 PTTE23C1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 49,600   120,000,000   0.04  
 PTTE23P1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 -   60,000,000   -  
 SCC23C1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 75,000   120,000,000   0.06  
 SCC23P1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 300   60,000,000   -  
 THAI23C1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 405,000   100,000,000   0.40  
 TMB23C1410A   29/08/2557  SCBS   23/10/2557 10,000   100,000,000   0.01  
 BGH13C1410A   29/08/2557  KGI   25/10/2557 7,500   50,000,000   0.02  
 GFPT07C1410A   29/08/2557  CIMBS   31/10/2557 28,600   50,000,000   0.06  
 IVL07C1410A   29/08/2557  CIMBS   31/10/2557 295,100   50,000,000   0.59  
 TTA07C1410A   29/08/2557  CIMBS   31/10/2557 2,000,000   50,000,000   4.00  
 AOT42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 5,800   50,000,000   0.01  
 BCH42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 50,000   50,000,000   0.10  
 BECL42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 CPN42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 IVL42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 MCOT42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 6,067,700   50,000,000   12.14  
 SPCG42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 84,600   50,000,000   0.17  
 THAI42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 UV42C1410A   29/08/2557  MBKET   01/11/2557 3,227,400   50,000,000   6.45  
 BAY23C1410A   29/08/2557  SCBS   05/11/2557 114,000   60,000,000   0.19  
 BGH23C1410A   29/08/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 DELT23C1410A   29/08/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 IVL23C1410A   29/08/2557  SCBS   05/11/2557 1,500   60,000,000   -  
 IVL23P1410A   29/08/2557  SCBS   05/11/2557 -   50,000,000   -  
 ADVA01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 227,701,000   408,000,000   55.81  
 ADVA01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 3,343,900   55,000,000   6.08  
 AOT01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 5,223,900   80,000,000   6.53  
 AOT01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 3,953,600   53,000,000   7.46  
 BJC01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 18,311,100   68,000,000   26.93  
 BJC01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 12,100   36,500,000   0.03  
 BJC06C1410A   29/08/2557  PTSEC   07/11/2557 12,948,400   60,000,000   21.58  
 CPF11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 55,000   120,000,000   0.05  
 CPF13C1410A   29/08/2557  KGI   07/11/2557 1,128,400   50,000,000   2.26  
 DTAC06C1410A   29/08/2557  PTSEC   07/11/2557 3,903,200   60,000,000   6.51  
 DTAC06P1410A   29/08/2557  PTSEC   07/11/2557 70,900   60,000,000   0.12  
 EGCO01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 136,000   33,000,000   0.41  
 HMPR11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 21,300   100,000,000   0.02  
 INTU01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 51,719,100   228,000,000   22.68  
 INTU01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 28,000   29,000,000   0.10  
 IRPC01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 2,423,400   56,500,000   4.29  
 IRPC01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 38,000   28,000,000   0.14  
 ITD11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 -   120,000,000   -  
 IVL11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 1,304,900   120,000,000   1.09  
 IVL11P1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 300,100   60,000,000   0.50  
 JAS01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 258,704,500   280,000,000   92.39  
 JAS01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 1,694,400   50,000,000   3.39  
 KBAN01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 912,800   67,000,000   1.36  
 KBAN01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 9,540,800   100,000,000   9.54  
 KTB01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 4,701,500   120,000,000   3.92  
 KTB01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 4,156,000   60,000,000   6.93  
 PTTE01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 7,599,300   59,000,000   12.88  
 PTTE01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 315,000   34,000,000   0.93  
 SCB01C1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 1,230,800   200,000,000   0.62  
 SCB01P1410A   29/08/2557  BLS   07/11/2557 4,322,000   33,000,000   13.10  
 TRUE11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 -   120,000,000   -  
 VGI11C1410A   29/08/2557  KS   07/11/2557 -   100,000,000   -  
 ADVA28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 2,600   135,000,000   -  
 AOT28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 401,600   100,000,000   0.40  
 CK16C1411A   29/08/2557  TNS   08/11/2557 -   40,000,000   -  
 INTU28C1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 247,600   135,000,000   0.18  
 INTU28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 -   100,000,000   -  
 KBAN28C1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 -   125,000,000   -  
 KBAN28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 1,054,500   78,000,000   1.35  
 KTB16C1411A   29/08/2557  TNS   08/11/2557 -   35,000,000   -  
 KTB28C1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 -   200,000,000   -  
 KTB28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 831,500   150,000,000   0.55  
 PTTE16C1411A   29/08/2557  TNS   08/11/2557 -   30,000,000   -  
 SCB28P1411A   29/08/2557  MSTL   08/11/2557 100   80,000,000   -  
 SCC16C1411A   29/08/2557  TNS   08/11/2557 -   30,000,000   -  
 BLAN13C1411A   29/08/2557  KGI   14/11/2557 29,600   50,000,000   0.06  
 BMCL13C1411A   29/08/2557  KGI   14/11/2557 1,118,600   100,000,000   1.12  
 ADVA23C1411A   29/08/2557  SCBS   20/11/2557 546,000   80,000,000   0.68  
 ADVA23P1411A   29/08/2557  SCBS   20/11/2557 81,200   80,000,000   0.10  
 BANP23C1411A   29/08/2557  SCBS   20/11/2557 139,000   100,000,000   0.14  
 ADVA13P1411A   29/08/2557  KGI   21/11/2557 8,000   43,900,000   0.02  
 BBL13P1411A   29/08/2557  KGI   21/11/2557 17,000   32,300,000   0.05  
 IVL13C1411A   29/08/2557  KGI   21/11/2557 -   50,000,000   -  
 SCB13P1411A   29/08/2557  KGI   21/11/2557 3,000   33,400,000   0.01  
 JAS08C1411A   29/08/2557  ASP   25/11/2557 4,036,700   30,000,000   13.46  
 SAMA08C1411A   29/08/2557  ASP   25/11/2557 1,637,600   30,000,000   5.46  
 TRUE08C1411A   29/08/2557  ASP   25/11/2557 -   30,000,000   -  
 VGI08C1411A   29/08/2557  ASP   25/11/2557 -   30,000,000   -  
 ADVA42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 947,000   50,000,000   1.89  
 BGH42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 41,900   50,000,000   0.08  
 DTAC42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 25,000   50,000,000   0.05  
 INTU42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 2,691,800   50,000,000   5.38  
 LH42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 121,000   50,000,000   0.24  
 MINT42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 19,000   50,000,000   0.04  
 PTT42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 1,400   50,000,000   -  
 PTTE42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 SCB42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 40,000   50,000,000   0.08  
 TICO42C1411A   29/08/2557  MBKET   29/11/2557 5,350,000   50,000,000   10.70  
 AOT06C1411A   29/08/2557  PTSEC   05/12/2557 1,300,200   60,000,000   2.17  
 BGH01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 3,906,600   100,000,000   3.91  
 BGH01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 5,046,200   40,000,000   12.62  
 BGH11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 200   120,000,000   -  
 BH01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 115,100   38,000,000   0.30  
 BLAN01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 7,915,100   100,000,000   7.92  
 BLAN01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 220,000   50,000,000   0.44  
 HEMR01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 4,365,700   48,000,000   9.10  
 HEMR01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 100   25,500,000   -  
 KTB11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 -   120,000,000   -  
 PS11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 7,500   90,000,000   0.01  
 PTTG01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 24,368,100   100,000,000   24.37  
 PTTG01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 44,600   53,000,000   0.08  
 PTTG11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 -   100,000,000   -  
 QH01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 263,000   80,000,000   0.33  
 QH01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 592,300   42,000,000   1.41  
 SCC01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 3,704,800   100,000,000   3.70  
 SCC01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 341,000   40,000,000   0.85  
 TCAP01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 2,120,700   56,000,000   3.79  
 TCAP01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 300,200   34,500,000   0.87  
 THCO01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 13,597,900   114,000,000   11.93  
 THCO01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 356,000   46,500,000   0.77  
 THCO11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 12,500   80,000,000   0.02  
 TMB01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 23,192,300   170,000,000   23.19  
 TMB01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 2,507,100   60,000,000   4.18  
 TTA11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 1,853,800   100,000,000   1.85  
 TUF11C1411A   29/08/2557  KS   05/12/2557 100,400   50,000,000   0.20  
 VGI01C1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 3,553,700   100,000,000   3.55  
 VGI01P1411A   29/08/2557  BLS   05/12/2557 233,200   58,000,000   0.40  
 PTT03CB   29/08/2557  CGS   12/12/2557 200   20,000,000   -  
 SCC03CA   29/08/2557  CGS   12/12/2557 -   20,000,000   -  
 CK13C1412A   29/08/2557  KGI   13/12/2557 765,000   50,000,000   1.53  
 ADVA16C1412A   29/08/2557  TNS   17/12/2557 711,800   40,000,000   1.78  
 CPF16C1412A   29/08/2557  TNS   17/12/2557 3,001,200   40,000,000   7.50  
 KBAN16C1412A   29/08/2557  TNS   17/12/2557 -   40,000,000   -  
 THCO16C1412A   29/08/2557  TNS   17/12/2557 301,000   40,000,000   0.75  
 CPAL13C1412A   29/08/2557  KGI   19/12/2557 200   50,000,000   -  
 PTTE13C1412A   29/08/2557  KGI   19/12/2557 350,000   50,000,000   0.70  
 PTTE13P1412A   29/08/2557  KGI   19/12/2557 -   33,400,000   -  
 ADVA13C1412A   29/08/2557  KGI   24/12/2557 1,550,900   100,000,000   1.55  
 TTA13C1412A   29/08/2557  KGI   24/12/2557 5,796,900   50,000,000   11.59  
 BMCL13C1412A   29/08/2557  KGI   26/12/2557 1,866,100   100,000,000   1.87  
 SPCG13C1412A   29/08/2557  KGI   26/12/2557 5,029,100   50,000,000   10.06  
 BANP42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 448,000   50,000,000   0.90  
 BBL42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 125,800   50,000,000   0.25  
 BLAN42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 7,755,800   100,000,000   7.76  
 BMCL42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 902,000   100,000,000   0.90  
 BTS42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 1,177,900   100,000,000   1.18  
 ITD42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 130,000   50,000,000   0.26  
 KBAN42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 50,000   50,000,000   0.10  
 KTB42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 5,051,400   50,000,000   10.10  
 M42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 150,000   50,000,000   0.30  
 PTTG42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 420,300   50,000,000   0.84  
 SAMA42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 20,000   50,000,000   0.04  
 TMB42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 260,000   100,000,000   0.26  
 TTA42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 851,000   50,000,000   1.70  
 VGI42C1412A   29/08/2557  MBKET   27/12/2557 -   50,000,000   -  
 AMAT01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 1,114,600   53,000,000   2.10  
 AMAT01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 100   26,000,000   -  
 BMCL01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 17,067,400   100,000,000   17.07  
 BMCL01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 168,000   44,000,000   0.38  
 CK01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 54,986,600   150,000,000   36.66  
 CK01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 1,322,600   50,000,000   2.65  
 GFPT01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 4,143,500   70,000,000   5.92  
 HMPR01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 2,280,000   65,000,000   3.51  
 HMPR01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 235,800   43,000,000   0.55  
 ITD01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 27,839,200   165,000,000   16.87  
 ITD01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 5,132,100   60,000,000   8.55  
 ITD13C1412A   29/08/2557  KGI   31/12/2557 729,000   100,000,000   0.73  
 LH01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 4,156,100   110,000,000   3.78  
 LH01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 865,500   45,000,000   1.92  
 M01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 548,000   37,000,000   1.48  
 S5001C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 887,000   100,000,000   0.89  
 S5001P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 797,300   70,000,000   1.14  
 SIRI01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 14,725,000   92,000,000   16.01  
 SIRI01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 15,600   43,000,000   0.04  
 SPCG01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 12,268,400   76,000,000   16.14  
 SPCG01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 140,000   48,000,000   0.29  
 STEC01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 8,445,000   80,000,000   10.56  
 STEC01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 245,000   40,000,000   0.61  
 TRUE01C1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 23,348,000   300,000,000   7.78  
 TRUE01P1412A   29/08/2557  BLS   31/12/2557 73,006,800   130,000,000   56.16  
 TRUE13P1412A   29/08/2557  KGI   31/12/2557 3,829,600   50,000,000   7.66  
 IVL13C1412A   29/08/2557  KGI   03/01/2558 1,704,000   50,000,000   3.41  
 IVL13P1412A   29/08/2557  KGI   03/01/2558 -   50,000,000   -  
 BLAN11C1412A   29/08/2557  KS   06/01/2558 1,513,300   60,000,000   2.52  
 BMCL11C1412A   29/08/2557  KS   06/01/2558 -   50,000,000   -  
 DTAC11C1412A   29/08/2557  KS   06/01/2558 43,400   60,000,000   0.07  
 DTAC11P1412A   29/08/2557  KS   06/01/2558 73,700   45,000,000   0.16  
 DTAC13P1412A   29/08/2557  KGI   06/01/2558 -   41,400,000   -  
 ITD11C1412A   29/08/2557  KS   06/01/2558 55,100   60,000,000   0.09  
 JAS13C1412A   29/08/2557  KGI   06/01/2558 5,686,100   50,000,000   11.37  
 S5006C1412A   29/08/2557  PTSEC   06/01/2558 352,200   40,000,000   0.88  
 S5006P1412A   29/08/2557  PTSEC   06/01/2558 229,800   40,000,000   0.57  
 SET06C1412A   29/08/2557  PTSEC   06/01/2558 10,300   40,000,000   0.03  
 SET06P1412A   29/08/2557  PTSEC   06/01/2558 2,803,500   20,000,000   14.02  
 STEC13C1412A   29/08/2557  KGI   06/01/2558 533,000   50,000,000   1.07  
 TRUE13C1412A   29/08/2557  KGI   06/01/2558 9,029,800   100,000,000   9.03  
 S5013C1412A   29/08/2557  KGI   07/01/2558 -   80,000,000   -  
 S5013P1412A   29/08/2557  KGI   07/01/2558 -   100,000,000   -  
 ADVA28C1501B   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 -   110,000,000   -  
 ADVA28P1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 114,200   85,000,000   0.13  
 AOT28C1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 -   80,000,000   -  
 JAS28C1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 19,109,200   160,000,000   11.94  
 KBAN28C1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 2,353,700   150,000,000   1.57  
 KBAN28P1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 70,000   150,000,000   0.05  
 PS28C1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 100   150,000,000   -  
 SCB28C1501A   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 -   120,000,000   -  
 TRUE28P1501B   29/08/2557  MSTL   09/01/2558 341,200   175,000,000   0.19  
 AAV18C1501A   29/08/2557  KTZ   10/01/2558 21,000   20,000,000   0.11  
 ADVA28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 731,400   200,000,000   0.37  
 BANP28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 3,470,000   200,000,000   1.74  
 BBL28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 384,000   40,000,000   0.96  
 BBL28P1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 BGH28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 27,100   100,000,000   0.03  
 BLAN28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 1,660,000   200,000,000   0.83  
 BMCL28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 47,000   100,000,000   0.05  
 BMCL28C1501B   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 7,110,000   100,000,000   7.11  
 CK28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 272,800   130,000,000   0.21  
 CPN18C1501A   29/08/2557  KTZ   10/01/2558 1,156,100   20,000,000   5.78  
 HMPR28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 70,000   60,000,000   0.12  
 ITD28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 340,000   120,000,000   0.28  
 IVL28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 -   110,000,000   -  
 PTT28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 100   80,000,000   -  
 PTTE28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 10,000   80,000,000   0.01  
 PTTE28P1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 PTTG28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 51,000   65,000,000   0.08  
 QH28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 10,000   80,000,000   0.01  
 SCC28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 1,150,300   50,000,000   2.30  
 STEC18C1501A   29/08/2557  KTZ   10/01/2558 -   25,000,000   -  
 STEC28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 2,204,300   75,000,000   2.94  
 TPIP28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 1,218,900   120,000,000   1.02  
 TRUE28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 -   200,000,000   -  
 TRUE28C1501B   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 4,100,100   150,000,000   2.73  
 TRUE28P1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 6,046,500   80,000,000   7.56  
 VGI28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 -   150,000,000   -  
 WHA28C1501A   29/08/2557  MSTL   10/01/2558 15,396,500   110,000,000   14.00  
 HEMR18C1501A   29/08/2557  KTZ   13/01/2558 12,500   20,000,000   0.06  
 JAS18C1501A   29/08/2557  KTZ   13/01/2558 69,700   20,000,000   0.35  
 SPCG18C1501A   29/08/2557  KTZ   13/01/2558 1,336,100   20,000,000   6.68  
 STPI18C1501A   29/08/2557  KTZ   13/01/2558 759,100   20,000,000   3.80  
 BANP08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 256,100   30,000,000   0.85  
 BANP08P1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 2,800   25,000,000   0.01  
 BANP27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 BGH27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   15/01/2558 5,000   30,000,000   0.02  
 BLAN08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 49,200   30,000,000   0.16  
 CPF27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   15/01/2558 110,100   30,000,000   0.37  
 KTB08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 MINT27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 PTTE08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 1,391,700   30,000,000   4.64  
 PTTG08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 2,007,200   30,000,000   6.69  
 PTTG27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 SCB08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 200   30,000,000   -  
 TMB08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 TOP08C1501A   29/08/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 AOT13C1501A   29/08/2557  KGI   16/01/2558 426,800   50,000,000   0.85  
 BLAN13C1501A   29/08/2557  KGI   16/01/2558 34,614,800   50,000,000   69.23  
 BMCL13C1501A   29/08/2557  KGI   16/01/2558 23,200,600   150,000,000   15.47  
 PTTG13C1501A   29/08/2557  KGI   16/01/2558 25,700   50,000,000   0.05  
 TRUE13C1501A   29/08/2557  KGI   16/01/2558 50,065,000   100,000,000   50.07  
 BANP13C1501A   29/08/2557  KGI   17/01/2558 10,265,000   50,000,000   20.53  
 CK13C1501A   29/08/2557  KGI   17/01/2558 17,279,900   150,000,000   11.52  
 JAS13C1501A   29/08/2557  KGI   21/01/2558 1,357,000   100,000,000   1.36  
 ROBI27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   22/01/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 SAMA27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   22/01/2558 19,000   30,000,000   0.06  
 SPCG27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   22/01/2558 9,355,200   40,000,000   23.39  
 STA27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   22/01/2558 2,030,000   30,000,000   6.77  
 TTA27C1501A   29/08/2557  RHB OSK   22/01/2558 35,000   30,000,000   0.12  
 BBL13C1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 310,000   41,000,000   0.76  
 EART13C1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 128,576,300   200,000,000   64.29  
 INTU13C1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 1,000   50,000,000   -  
 INTU13P1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 3,000   42,400,000   0.01  
 KBAN13C1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 611,500   50,000,000   1.22  
 SAMA13C1501A   29/08/2557  KGI   23/01/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 AOT23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 3,000   50,000,000   0.01  
 BBL23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 700,000   60,000,000   1.17  
 BBL23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 1,400,000   60,000,000   2.33  
 BLA23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 72,600   60,000,000   0.12  
 DTAC23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 53,000   60,000,000   0.09  
 DTAC23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 INTU23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 166,800   60,000,000   0.28  
 INTU23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 26,000   60,000,000   0.04  
 KBAN23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 50,000   60,000,000   0.08  
 KBAN23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 275,400   60,000,000   0.46  
 PTT23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 7,000   60,000,000   0.01  
 PTTG23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 235,500   60,000,000   0.39  
 PTTG23P1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TCAP23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 606,200   60,000,000   1.01  
 TOP23C1501A   29/08/2557  SCBS   29/01/2558 894,400   60,000,000   1.49  
 PTT13C1501A   29/08/2557  KGI   30/01/2558 2,397,200   50,000,000   4.79  
 PTT13P1501A   29/08/2557  KGI   30/01/2558 -   50,000,000   -  
 AAV42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 254,000   50,000,000   0.51  
 BH42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 BJC42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 194,100   50,000,000   0.39  
 CENT42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 51,200   50,000,000   0.10  
 CK42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 100,000   50,000,000   0.20  
 CPAL42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 CPF42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 ESSO42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 550,000   50,000,000   1.10  
 KKP42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 60,000   50,000,000   0.12  
 SCC42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 566,000   50,000,000   1.13  
 STA42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 1,305,000   50,000,000   2.61  
 STEC42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 12,000   50,000,000   0.02  
 TCAP42C1501A   29/08/2557  MBKET   31/01/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 AAV01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 2,564,400   49,000,000   5.23  
 AAV01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 50,000   24,000,000   0.21  
 AOT11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 75,000   120,000,000   0.06  
 AOT11P1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 31,300   60,000,000   0.05  
 AP11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 28,000   60,000,000   0.05  
 BIGC01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 225,400   42,000,000   0.54  
 BTS01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 2,596,900   100,000,000   2.60  
 BTS01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 509,500   55,000,000   0.93  
 BTS42C1501A   29/08/2557  MBKET   06/02/2558 38,504,200   100,000,000   38.50  
 CPAL01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 1,511,100   100,000,000   1.51  
 CPAL01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 212,100   55,000,000   0.39  
 GLOB01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 4,734,200   69,000,000   6.86  
 GLOB01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 158,100   35,000,000   0.45  
 ITD06P1501A   29/08/2557  PTSEC   06/02/2558 -   40,000,000   -  
 IVL01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 26,843,700   150,000,000   17.90  
 IVL01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 10,000   90,000,000   0.01  
 KKP01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 438,500   52,000,000   0.84  
 KKP01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 450,000   28,000,000   1.61  
 LPN01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 1,045,500   59,500,000   1.76  
 LPN01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 7,000   31,500,000   0.02  
 MINT11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 439,700   60,000,000   0.73  
 PS01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 2,915,300   66,000,000   4.42  
 PS01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 89,000   29,000,000   0.31  
 PTT01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 5,423,700   98,000,000   5.53  
 PTT01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 550,900   57,000,000   0.97  
 QH11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 -   90,000,000   -  
 SAMA01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 16,161,700   80,000,000   20.20  
 SAMA01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 212,000   41,000,000   0.52  
 SCB11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 -   120,000,000   -  
 SCB11P1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 700   60,000,000   -  
 SPAL11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 178,100   60,000,000   0.30  
 STPI01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 12,174,700   43,000,000   28.31  
 TICO01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 1,408,900   50,000,000   2.82  
 TRUE11C1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 1,923,400   120,000,000   1.60  
 TRUE11P1501A   29/08/2557  KS   06/02/2558 -   50,000,000   -  
 TTA01C1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 24,015,000   112,000,000   36.00  
 TTA01P1501A   29/08/2557  BLS   06/02/2558 357,100   34,000,000   1.05  
 VGI42C1501A   29/08/2557  MBKET   06/02/2558 -   100,000,000   -  
 BMCL28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 1,333,500   120,000,000   1.11  
 BTS28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 20,000   120,000,000   0.02  
 CPN28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 DTAC28P1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 EART28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 427,000   130,000,000   0.33  
 JAS28P1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 715,300   130,000,000   0.55  
 KTB28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 345,300   150,000,000   0.23  
 PS28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 500,100   150,000,000   0.33  
 SAMA28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 706,100   80,000,000   0.88  
 SCB28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 108,000   150,000,000   0.07  
 SIRI28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 1,480,000   120,000,000   1.23  
 THAI28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 642,000   120,000,000   0.53  
 TMB28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 -   200,000,000   -  
 TMB28C1502B   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 -   120,000,000   -  
 TPIP28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 2,030,800   120,000,000   1.69  
 TRUE28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 1,300,000   200,000,000   0.65  
 TRUE28C1502B   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 5,559,000   200,000,000   2.78  
 TTA28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 31,970,500   120,000,000   26.64  
 WHA28C1502A   29/08/2557  MSTL   07/02/2558 -   120,000,000   -  
 TRUE13C1502A   29/08/2557  KGI   11/02/2558 3,636,100   100,000,000   3.64  
 BANP13C1502A   29/08/2557  KGI   13/02/2558 3,900,000   50,000,000   7.80  
 SCC13C1502A   29/08/2557  KGI   13/02/2558 1,000   50,000,000   -  
 BGH13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 -   100,000,000   -  
 CPN13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 40,100   50,000,000   0.08  
 IRPC13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 -   50,000,000   -  
 KTB13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 502,000   50,000,000   1.00  
 THAI13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 981,000   50,000,000   1.96  
 WHA13C1502A   29/08/2557  KGI   20/02/2558 581,600   50,000,000   1.16  
 BMCL27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 DELT27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   21/02/2558 20,000   20,000,000   0.10  
 DTAC27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 ITD27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 KKP27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   21/02/2558 205,000   30,000,000   0.68  
 ADVA08C1502A   29/08/2557  ASP   25/02/2558 1,436,800   30,000,000   4.79  
 BGH08C1502A   29/08/2557  ASP   25/02/2558 13,500   30,000,000   0.05  
 CK08C1502A   29/08/2557  ASP   25/02/2558 290,000   30,000,000   0.97  
 CPAL08C1502A   29/08/2557  ASP   25/02/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 BLAN23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 5,709,000   30,000,000   19.03  
 BMCL23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 9,010,200   30,000,000   30.03  
 CK23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 2,650,000   30,000,000   8.83  
 DTAC13C1502A   29/08/2557  KGI   26/02/2558 550,100   50,000,000   1.10  
 ITD23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 23,000   50,000,000   0.05  
 JAS23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 1,000,000   30,000,000   3.33  
 KTB23P1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 93,800   50,000,000   0.19  
 QH23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 25,000   50,000,000   0.05  
 SAMA23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 STA13C1502A   29/08/2557  KGI   26/02/2558 537,100   50,000,000   1.07  
 STEC23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 STPI23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 3,024,100   50,000,000   6.05  
 THCO13C1502A   29/08/2557  KGI   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 TMB13C1502A   29/08/2557  KGI   26/02/2558 1,940,000   50,000,000   3.88  
 TRUE23C1502A   29/08/2557  SCBS   26/02/2558 1,950,000   30,000,000   6.50  
 EART27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 312,800   30,000,000   1.04  
 KTB27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 PS27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 THAI27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 THRE27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   20,000,000   -  
 UV27C1502A   29/08/2557  RHB OSK   28/02/2558 785,100   30,000,000   2.62  
 ADVA18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 2,000   20,000,000   0.01  
 AOT18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AP18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 29,000   20,000,000   0.14  
 BMCL18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 10,000   20,000,000   0.05  
 IVL18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 KBAN13P1502A   29/08/2557  KGI   06/03/2558 209,000   50,000,000   0.42  
 PTTG13P1502A   29/08/2557  KGI   06/03/2558 100,000   38,800,000   0.26  
 SCB18C1502A   29/08/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 TOP13C1502A   29/08/2557  KGI   06/03/2558 -   50,000,000   -  
 ADVA11C1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 590,000   120,000,000   0.49  
 ADVA11P1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 BANP06P1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 136,100   40,000,000   0.34  
 BBL11C1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 1,150,800   120,000,000   0.96  
 BBL11P1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 BCP06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 2,931,300   40,000,000   7.33  
 INTU06P1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 30,100   40,000,000   0.08  
 IVL06P1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 34,900   40,000,000   0.09  
 PTT06P1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 274,400   40,000,000   0.69  
 PTT11C1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 11,100   120,000,000   0.01  
 PTT11P1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 PTTE06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 720,600   40,000,000   1.80  
 PTTE11C1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   100,000,000   -  
 PTTE11P1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   65,000,000   -  
 PTTG06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 25,801,300   40,000,000   64.50  
 SCB06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 89,000   60,000,000   0.15  
 SCC06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 1,809,500   40,000,000   4.52  
 TMB06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 2,898,100   80,000,000   3.62  
 TMB11C1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 TMB11P1502A   29/08/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 TOP06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 3,738,400   40,000,000   9.35  
 TTA06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 34,832,600   140,000,000   24.88  
 TUF06C1502A   29/08/2557  PTSEC   07/03/2558 2,691,200   40,000,000   6.73  
 BJC28C1503A   29/08/2557  MSTL   10/03/2558 1,193,400   100,000,000   1.19  
 CK28C1503A   29/08/2557  MSTL   10/03/2558 1,282,000   150,000,000   0.85  
 HMPR28C1503A   29/08/2557  MSTL   10/03/2558 -   180,000,000   -  
 QH28C1503A   29/08/2557  MSTL   10/03/2558 -   100,000,000   -  
 BTS13C1503A   29/08/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 DTAC28C1503A   29/08/2557  MSTL   11/03/2558 20,000   100,000,000   0.02  
 LH13C1503A   29/08/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 SAMA13C1503A   29/08/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 TTA13P1503A   29/08/2557  KGI   11/03/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 JAS27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   12/03/2558 1,067,000   30,000,000   3.56  
 LPN27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 STPI27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   12/03/2558 802,900   20,000,000   4.01  
 TRUE27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 WHA27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   12/03/2558 75,000   20,000,000   0.38  
 VGI13C1503A   29/08/2557  KGI   17/03/2558 -   200,000,000   -  
 ADVA27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   19/03/2558 381,000   30,000,000   1.27  
 CK27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   30,000,000   -  
 GFPT27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   19/03/2558 51,800   20,000,000   0.26  
 HEMR27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   19/03/2558 2,127,000   20,000,000   10.64  
 IVL27C1503A   29/08/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   30,000,000   -  
 KKP23C1503A   29/08/2557  SCBS   26/03/2558 425,800   50,000,000   0.85  
 TPIP23C1503A   29/08/2557  SCBS   26/03/2558 -48,894,600   150,000,000   -97.79  
 SAMA07C1503A   29/08/2557  CIMBS   27/03/2558 1,026,500   50,000,000   2.05  
 AAV11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 15,000   28,000,000   0.05  
 BANP11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 8,160,000   120,000,000   6.80  
 BANP11P1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 -   80,000,000   -  
 BTS11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 -   120,000,000   -  
 CK11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 CK11C1503B   29/08/2557  KS   03/04/2558 10,100   60,000,000   0.02  
 CPAL11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 -   120,000,000   -  
 CPF08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 249,500   30,000,000   0.83  
 CPF08P1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 CPN11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 2,075,000   120,000,000   1.73  
 HMPR11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 93,000   120,000,000   0.08  
 JAS11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 180,000   120,000,000   0.15  
 M08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 751,100   30,000,000   2.50  
 PTT08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 PTT08P1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 STEC08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 243,000   30,000,000   0.81  
 STEC11C1503A   29/08/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 STEC11C1503B   29/08/2557  KS   03/04/2558 150,000   60,000,000   0.25  
 THRE08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 80,000   30,000,000   0.27  
 TRUE08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 1,251,200   30,000,000   4.17  
 TRUE08P1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 131,000   20,000,000   0.66  
 TTA08C1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 TTA08P1503A   29/08/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BEC06C1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 72,000   60,000,000   0.12  
 CENT06C1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 303,600   60,000,000   0.51  
 HMPR06C1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 341,100   80,000,000   0.43  
 KBAN06P1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 46,629,500   80,000,000   58.29  
 SCB06P1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 7,030,800   80,000,000   8.79  
 STA06C1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 2,003,600   80,000,000   2.50  
 TRUE06C1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 2,469,600   200,000,000   1.23  
 TRUE06P1503A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2558 9,091,500   50,000,000   18.18  
 ADVA28CG   29/08/2557  MSTL   24/04/2558 1,031,100   80,000,000   1.29  
 CPAL28CD   29/08/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 JAS28CD   29/08/2557  MSTL   24/04/2558 78,200   80,000,000   0.10  
 PTT28CD   29/08/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 KBAN28CE   29/08/2557  MSTL   30/04/2558 -   80,000,000   -  
 TRUE28CF   29/08/2557  MSTL   30/04/2558 42,917,000   500,000,000   8.58  
 AAV11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BANK08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BBL06P1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 223,700   40,000,000   0.56  
 BCH08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 36,000   30,000,000   0.12  
 BECL08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 BGH06CB   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 4,829,700   80,000,000   6.04  
 BLA06CA   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 1,572,100   80,000,000   1.97  
 BTS06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 1,223,500   100,000,000   1.22  
 CENT11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 CK06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 320,700   80,000,000   0.40  
 CK06P1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 960,700   20,000,000   4.80  
 CPF06CC   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 70,214,700   200,000,000   35.11  
 ENER08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 202,000   30,000,000   0.67  
 GFPT06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 1,024,900   80,000,000   1.28  
 GLOB06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 774,700   80,000,000   0.97  
 GLOB11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 109,900   45,000,000   0.24  
 HEMR11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 8,000   35,000,000   0.02  
 ICT08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 INTU11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   120,000,000   -  
 INTU11P1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   60,000,000   -  
 IRPC06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 2,950,000   80,000,000   3.69  
 IRPC06P1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 31,000   20,000,000   0.16  
 ITD08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 720,000   30,000,000   2.40  
 JAS06CA   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 124,987,900   170,000,000   73.52  
 LH11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   120,000,000   -  
 LPN06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 54,000   80,000,000   0.07  
 LPN11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 5,000   45,000,000   0.01  
 MAJO06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 72,100   80,000,000   0.09  
 QH08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 SAMA11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   65,000,000   -  
 SPCG08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 1,271,700   30,000,000   4.24  
 SPCG11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 51,000   70,000,000   0.07  
 STPI08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 30,392,300   60,000,000   50.65  
 TCAP06CB   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 9,673,400   60,000,000   16.12  
 TOP11C1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 TOP11P1504A   29/08/2557  KS   09/05/2558 -   40,000,000   -  
 TTCL08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 10,833,800   30,000,000   36.11  
 UV08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 666,200   30,000,000   2.22  
 VGI06C1504A   29/08/2557  PTSEC   09/05/2558 20,916,700   100,000,000   20.92  
 WHA08C1504A   29/08/2557  ASP   09/05/2558 23,000   30,000,000   0.08  
 BBL16C1505A   29/08/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 CPAL16C1505A   29/08/2557  TNS   16/05/2558 25,000   40,000,000   0.06  
 PS16C1505A   29/08/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 PTT16C1505A   29/08/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 VGI16C1505A   29/08/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 BCP23C1505A   29/08/2557  SCBS   28/05/2558 502,100   30,000,000   1.67  
 KTB23C1505A   29/08/2557  SCBS   28/05/2558 -   30,000,000   -  
 PS23C1505A   29/08/2557  SCBS   28/05/2558 23,000   30,000,000   0.08  
 TICO23C1505A   29/08/2557  SCBS   28/05/2558 -   30,000,000   -  
 TISC23C1505A   29/08/2557  SCBS   28/05/2558 413,000   30,000,000   1.38  
 AOT06P1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 218,500   40,000,000   0.55  
 MINT06C1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 734,500   60,000,000   1.22  
 SAMA06C1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 1,217,000   60,000,000   2.03  
 SPAL06C1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 30,000   60,000,000   0.05  
 STEC06C1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 163,400   60,000,000   0.27  
 THAI06C1505A   29/08/2557  PTSEC   06/06/2558 2,771,100   80,000,000   3.46  
 AOT16C1506A   29/08/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 BJC16C1506A   29/08/2557  TNS   13/06/2558 14,000   40,000,000   0.04  
 DTAC16C1506A   29/08/2557  TNS   13/06/2558 59,200   40,000,000   0.15  
 IVL16C1506A   29/08/2557  TNS   13/06/2558 200,000   40,000,000   0.50  
 JAS16C1506A   29/08/2557  TNS   13/06/2558 703,500   40,000,000   1.76  
 BANP16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 30,000   40,000,000   0.08  
 HMPR16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 IRPC16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 LH16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 PTTG16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 113,700   40,000,000   0.28  
 SCB16C1506A   29/08/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 BBL08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 1,000   30,000,000   -  
 BGH08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 BJC08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 889,000   30,000,000   2.96  
 CK08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 450,000   30,000,000   1.50  
 IVL08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 950,000   30,000,000   3.17  
 KBAN08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 KKP08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 -   30,000,000   -  
 LH08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 200   30,000,000   -  
 TPIP08C1506A   29/08/2557  ASP   25/06/2558 1,493,700   30,000,000   4.98  
 S5028C1506A   29/08/2557  MSTL   07/07/2558 1,000   50,000,000   -  
 S5028P1506A   29/08/2557  MSTL   07/07/2558 1,600   50,000,000   -  
 AAV06C1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 96,300   40,000,000   0.24  
 ITD06C1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 138,000   60,000,000   0.23  
 SET06C1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 194,500   40,000,000   0.49  
 SET06C1506B   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 100   40,000,000   -  
 SET06C1506C   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 122,100   40,000,000   0.31  
 SET06P1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 1,911,000   20,000,000   9.56  
 SET06P1506B   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 130,000   20,000,000   0.65  
 SET06P1506C   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 538,100   20,000,000   2.69  
 SIRI06C1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 1,039,100   40,000,000   2.60  
 THCO06C1506A   29/08/2557  PTSEC   08/07/2558 18,101,600   60,000,000   30.17  
 BJC06C1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 325,000   40,000,000   0.81  
 BMCL06C1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 8,137,900   40,000,000   20.34  
 DTAC06C1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 6,860,900   60,000,000   11.43  
 DTAC06P1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 -   40,000,000   -  
 M06C1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 776,000   40,000,000   1.94  
 PS06C1507A   29/08/2557  PTSEC   07/08/2558 100   40,000,000   -  
 BMCL08C1508A   29/08/2557  ASP   04/09/2558 -   30,000,000   -  
 SC13C1512A   29/08/2557  KGI   24/12/2558 121,000   200,000,000   0.06  
 ADVA06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 24,473,600   200,000,000   12.24  
 BANP06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 73,168,000   180,000,000   40.65  
 BBL06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 213,300   100,000,000   0.21  
 CPAL06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 52,084,400   80,000,000   65.11  
 CPN06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 2,678,900   40,000,000   6.70  
 INTU06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 11,547,100   100,000,000   11.55  
 IVL06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 9,705,300   80,000,000   12.13  
 KBAN06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 30,200   50,000,000   0.06  
 KTB06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 221,000   100,000,000   0.22  
 PTT06C1601A   29/08/2557  PTSEC   05/02/2559 138,700   40,000,000   0.35  
 TTA23C1602A   29/08/2557  SCBS   18/02/2559 10,300   50,000,000   0.02  
 PTT23C1603A   29/08/2557  SCBS   31/03/2559 -   50,000,000   -  
 AOT06C1603A   29/08/2557  PTSEC   08/04/2559 10,100,000   100,000,000   10.10