DW: รายงาน Outstanding
     
 
รายชื่อ DW เข้าใหม่
ค้นหา DW
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
รายงาน Outstanding Report
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
ข้อมูลซื้อขาย DW

ผู้ออก
 

หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ วันหมดอายุ จำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุน จำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน % ของจำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุนเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
 GFPT07C1410A  26/09/2557  CIMBS   31/10/2557 100   50,000,000   -  
 IVL07C1410A  26/09/2557  CIMBS   31/10/2557 1,969,900   50,000,000   3.94  
 TTA07C1410A  26/09/2557  CIMBS   31/10/2557 -   50,000,000   -  
 AOT42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 BCH42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 50,000   50,000,000   0.10  
 BECL42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 CPN42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 30,000   50,000,000   0.06  
 IVL42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 36,000   50,000,000   0.07  
 MCOT42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 8,019,100   50,000,000   16.04  
 SPCG42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 22,000   50,000,000   0.04  
 THAI42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 -   50,000,000   -  
 UV42C1410A  26/09/2557  MBKET   01/11/2557 1,099,800   50,000,000   2.20  
 BAY23C1410A  26/09/2557  SCBS   05/11/2557 2,000   60,000,000   -  
 BGH23C1410A  26/09/2557  SCBS   05/11/2557 -   60,000,000   -  
 DELT23C1410A  26/09/2557  SCBS   05/11/2557 100   60,000,000   -  
 IVL23C1410A  26/09/2557  SCBS   05/11/2557 127,700   60,000,000   0.21  
 IVL23P1410A  26/09/2557  SCBS   05/11/2557 -   50,000,000   -  
 ADVA01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 133,335,800   408,000,000   32.68  
 ADVA01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 534,200   55,000,000   0.97  
 AOT01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 2,357,400   80,000,000   2.95  
 AOT01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 3,724,200   53,000,000   7.03  
 BJC01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 17,498,100   68,000,000   25.73  
 BJC01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 100   36,500,000   -  
 BJC06C1410A  26/09/2557  PTSEC   07/11/2557 4,747,000   60,000,000   7.91  
 CPF11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 29,100   120,000,000   0.02  
 CPF13C1410A  26/09/2557  KGI   07/11/2557 53,300   50,000,000   0.11  
 DTAC06C1410A  26/09/2557  PTSEC   07/11/2557 2,211,400   60,000,000   3.69  
 DTAC06P1410A  26/09/2557  PTSEC   07/11/2557 59,500   60,000,000   0.10  
 EGCO01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 15,000   33,000,000   0.05  
 HMPR11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 130,000   100,000,000   0.13  
 INTU01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 34,036,200   228,000,000   14.93  
 INTU01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 36,000   29,000,000   0.12  
 IRPC01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 519,000   56,500,000   0.92  
 IRPC01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 -   28,000,000   -  
 ITD11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 -   120,000,000   -  
 IVL11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 833,100   120,000,000   0.69  
 IVL11P1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 300,000   60,000,000   0.50  
 JAS01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 149,812,500   280,000,000   53.50  
 JAS01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 1,017,300   50,000,000   2.03  
 KBAN01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 2,113,200   67,000,000   3.15  
 KBAN01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 5,115,200   100,000,000   5.12  
 KTB01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 1,201,700   120,000,000   1.00  
 KTB01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 6,014,300   60,000,000   10.02  
 PTTE01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 6,877,800   59,000,000   11.66  
 PTTE01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 276,000   34,000,000   0.81  
 SCB01C1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 3,693,300   200,000,000   1.85  
 SCB01P1410A  26/09/2557  BLS   07/11/2557 2,795,700   33,000,000   8.47  
 TRUE11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 422,400   120,000,000   0.35  
 VGI11C1410A  26/09/2557  KS   07/11/2557 2,420,200   100,000,000   2.42  
 ADVA28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 451,900   135,000,000   0.33  
 AOT28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 1,794,300   100,000,000   1.79  
 CK16C1411A  26/09/2557  TNS   08/11/2557 -   40,000,000   -  
 INTU28C1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 412,000   135,000,000   0.31  
 INTU28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 -   100,000,000   -  
 KBAN28C1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 -   125,000,000   -  
 KBAN28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 2,000   78,000,000   -  
 KTB16C1411A  26/09/2557  TNS   08/11/2557 50,000   35,000,000   0.14  
 KTB28C1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 -   200,000,000   -  
 KTB28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 200,800   150,000,000   0.13  
 PTTE16C1411A  26/09/2557  TNS   08/11/2557 -   30,000,000   -  
 SCB28P1411A  26/09/2557  MSTL   08/11/2557 -   80,000,000   -  
 SCC16C1411A  26/09/2557  TNS   08/11/2557 1,111,000   30,000,000   3.70  
 BLAN13C1411A  26/09/2557  KGI   14/11/2557 40,100   50,000,000   0.08  
 BMCL13C1411A  26/09/2557  KGI   14/11/2557 134,400   100,000,000   0.13  
 ADVA23C1411A  26/09/2557  SCBS   20/11/2557 169,500   80,000,000   0.21  
 ADVA23P1411A  26/09/2557  SCBS   20/11/2557 50,500   80,000,000   0.06  
 BANP23C1411A  26/09/2557  SCBS   20/11/2557 12,256,700   100,000,000   12.26  
 ADVA13P1411A  26/09/2557  KGI   21/11/2557 8,000   43,900,000   0.02  
 BBL13P1411A  26/09/2557  KGI   21/11/2557 1,000   32,300,000   -  
 IVL13C1411A  26/09/2557  KGI   21/11/2557 2,440,000   50,000,000   4.88  
 SCB13P1411A  26/09/2557  KGI   21/11/2557 -   33,400,000   -  
 JAS08C1411A  26/09/2557  ASP   25/11/2557 3,601,300   30,000,000   12.00  
 SAMA08C1411A  26/09/2557  ASP   25/11/2557 80,000   30,000,000   0.27  
 TRUE08C1411A  26/09/2557  ASP   25/11/2557 -   30,000,000   -  
 VGI08C1411A  26/09/2557  ASP   25/11/2557 195,000   30,000,000   0.65  
 ADVA42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 368,400   50,000,000   0.74  
 BGH42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 667,800   50,000,000   1.34  
 DTAC42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 INTU42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 2,860,600   50,000,000   5.72  
 LH42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 5,000   50,000,000   0.01  
 MINT42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 5,000   50,000,000   0.01  
 PTT42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 PTTE42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 SCB42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 -   50,000,000   -  
 TICO42C1411A  26/09/2557  MBKET   29/11/2557 8,870,000   50,000,000   17.74  
 AOT06C1411A  26/09/2557  PTSEC   05/12/2557 1,186,000   60,000,000   1.98  
 BGH01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 3,455,700   100,000,000   3.46  
 BGH01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 6,229,500   40,000,000   15.57  
 BGH11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 4,802,200   120,000,000   4.00  
 BH01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 228,100   38,000,000   0.60  
 BLAN01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 8,077,400   100,000,000   8.08  
 BLAN01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 -   50,000,000   -  
 HEMR01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 6,639,800   48,000,000   13.83  
 HEMR01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 23,100   25,500,000   0.09  
 KTB11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 90,200   120,000,000   0.08  
 PS11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 10,800   90,000,000   0.01  
 PTTG01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 39,508,000   170,000,000   23.24  
 PTTG01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 71,600   53,000,000   0.14  
 PTTG11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 -   100,000,000   -  
 QH01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 1,845,500   80,000,000   2.31  
 QH01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 614,200   42,000,000   1.46  
 S5001C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 177,100   93,000,000   0.19  
 S5001P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 2,102,700   80,000,000   2.63  
 SCC01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 6,051,500   100,000,000   6.05  
 SCC01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 337,000   40,000,000   0.84  
 TCAP01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 1,959,100   56,000,000   3.50  
 TCAP01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 180,400   34,500,000   0.52  
 THCO01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 9,076,500   114,000,000   7.96  
 THCO01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 20,000   46,500,000   0.04  
 THCO11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 12,500   80,000,000   0.02  
 TMB01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 14,084,900   170,000,000   8.29  
 TMB01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 1,150,100   60,000,000   1.92  
 TTA11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 15,000   100,000,000   0.01  
 TUF11C1411A  26/09/2557  KS   05/12/2557 100   50,000,000   -  
 VGI01C1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 25,452,400   100,000,000   25.45  
 VGI01P1411A  26/09/2557  BLS   05/12/2557 36,600   58,000,000   0.06  
 PTT03CB  26/09/2557  CGS   12/12/2557 200   20,000,000   -  
 SCC03CA  26/09/2557  CGS   12/12/2557 -   20,000,000   -  
 CK13C1412A  26/09/2557  KGI   13/12/2557 1,105,000   50,000,000   2.21  
 ADVA16C1412A  26/09/2557  TNS   17/12/2557 37,800   40,000,000   0.09  
 CPF16C1412A  26/09/2557  TNS   17/12/2557 2,553,100   40,000,000   6.38  
 KBAN16C1412A  26/09/2557  TNS   17/12/2557 -   40,000,000   -  
 THCO16C1412A  26/09/2557  TNS   17/12/2557 2,804,600   40,000,000   7.01  
 CPAL13C1412A  26/09/2557  KGI   19/12/2557 1,801,900   50,000,000   3.60  
 PTTE13C1412A  26/09/2557  KGI   19/12/2557 4,900   50,000,000   0.01  
 PTTE13P1412A  26/09/2557  KGI   19/12/2557 105,000   33,400,000   0.31  
 ADVA13C1412A  26/09/2557  KGI   24/12/2557 1,387,800   100,000,000   1.39  
 TTA13C1412A  26/09/2557  KGI   24/12/2557 4,971,500   50,000,000   9.94  
 BMCL13C1412A  26/09/2557  KGI   26/12/2557 671,900   100,000,000   0.67  
 SPCG13C1412A  26/09/2557  KGI   26/12/2557 2,499,100   50,000,000   5.00  
 BANP42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 340,000   50,000,000   0.68  
 BBL42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 6,980,000   50,000,000   13.96  
 BLAN42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 1,652,000   100,000,000   1.65  
 BMCL42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 104,000   100,000,000   0.10  
 BTS42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 180,700   100,000,000   0.18  
 ITD42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 2,750,000   50,000,000   5.50  
 KBAN42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 10,000   50,000,000   0.02  
 KTB42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 5,657,100   50,000,000   11.31  
 M42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 150,000   50,000,000   0.30  
 PTTG42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 100,200   50,000,000   0.20  
 SAMA42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 -   50,000,000   -  
 TMB42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 166,000   100,000,000   0.17  
 TTA42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 5,480,000   50,000,000   10.96  
 VGI42C1412A  26/09/2557  MBKET   27/12/2557 227,600   50,000,000   0.46  
 AMAT01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 2,907,100   53,000,000   5.49  
 AMAT01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 500   26,000,000   -  
 BMCL01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 13,862,300   100,000,000   13.86  
 BMCL01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 605,300   44,000,000   1.38  
 CK01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 33,541,700   150,000,000   22.36  
 CK01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 900,300   50,000,000   1.80  
 GFPT01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 832,000   70,000,000   1.19  
 HMPR01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 8,059,500   65,000,000   12.40  
 HMPR01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 -   43,000,000   -  
 ITD01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 31,014,700   165,000,000   18.80  
 ITD01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 546,600   60,000,000   0.91  
 ITD13C1412A  26/09/2557  KGI   31/12/2557 14,599,400   100,000,000   14.60  
 LH01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 3,281,100   110,000,000   2.98  
 LH01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 490,000   45,000,000   1.09  
 M01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 99,100   37,000,000   0.27  
 S5001C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 921,400   100,000,000   0.92  
 S5001P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 5,430,900   70,000,000   7.76  
 SIRI01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 11,960,700   92,000,000   13.00  
 SIRI01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 211,100   43,000,000   0.49  
 SPCG01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 12,623,000   114,000,000   11.07  
 SPCG01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 48,500   48,000,000   0.10  
 STEC01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 4,277,400   80,000,000   5.35  
 STEC01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 393,300   40,000,000   0.98  
 TRUE01C1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 67,139,400   300,000,000   22.38  
 TRUE01P1412A  26/09/2557  BLS   31/12/2557 78,076,900   203,000,000   38.46  
 TRUE13P1412A  26/09/2557  KGI   31/12/2557 9,923,200   50,000,000   19.85  
 IVL13C1412A  26/09/2557  KGI   03/01/2558 2,959,000   50,000,000   5.92  
 IVL13P1412A  26/09/2557  KGI   03/01/2558 -   50,000,000   -  
 BLAN11C1412A  26/09/2557  KS   06/01/2558 32,900   60,000,000   0.05  
 BMCL11C1412A  26/09/2557  KS   06/01/2558 -   50,000,000   -  
 DTAC11C1412A  26/09/2557  KS   06/01/2558 4,622,800   60,000,000   7.70  
 DTAC11P1412A  26/09/2557  KS   06/01/2558 25,000   45,000,000   0.06  
 DTAC13P1412A  26/09/2557  KGI   06/01/2558 155,000   41,400,000   0.37  
 ITD11C1412A  26/09/2557  KS   06/01/2558 165,000   60,000,000   0.28  
 JAS13C1412A  26/09/2557  KGI   06/01/2558 27,735,500   50,000,000   55.47  
 S5006C1412A  26/09/2557  PTSEC   06/01/2558 143,000   40,000,000   0.36  
 S5006P1412A  26/09/2557  PTSEC   06/01/2558 1,623,400   40,000,000   4.06  
 SET06C1412A  26/09/2557  PTSEC   06/01/2558 11,900   40,000,000   0.03  
 SET06P1412A  26/09/2557  PTSEC   06/01/2558 124,500   20,000,000   0.62  
 STEC13C1412A  26/09/2557  KGI   06/01/2558 533,000   50,000,000   1.07  
 TRUE13C1412A  26/09/2557  KGI   06/01/2558 1,510,000   100,000,000   1.51  
 S5013C1412A  26/09/2557  KGI   07/01/2558 243,000   80,000,000   0.30  
 S5013P1412A  26/09/2557  KGI   07/01/2558 134,900   100,000,000   0.13  
 S5028C1412A  26/09/2557  MSTL   07/01/2558 2,000   50,000,000   -  
 S5028C1412B  26/09/2557  MSTL   07/01/2558 -   50,000,000   -  
 S5028P1412A  26/09/2557  MSTL   07/01/2558 51,400   50,000,000   0.10  
 S5028P1412B  26/09/2557  MSTL   07/01/2558 6,000   50,000,000   0.01  
 ADVA28C1501B  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 3,000   110,000,000   -  
 ADVA28P1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 130,700   85,000,000   0.15  
 AOT28C1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 26,500   80,000,000   0.03  
 JAS28C1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 39,933,700   160,000,000   24.96  
 KBAN28C1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 2,296,300   150,000,000   1.53  
 KBAN28P1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 100   150,000,000   -  
 PS28C1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 13,400   150,000,000   0.01  
 SCB28C1501A  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 -   120,000,000   -  
 TRUE28P1501B  26/09/2557  MSTL   09/01/2558 2,092,800   175,000,000   1.20  
 AAV18C1501A  26/09/2557  KTZ   10/01/2558 1,000   20,000,000   0.01  
 ADVA28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 3,529,200   200,000,000   1.76  
 BANP28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 3,634,800   200,000,000   1.82  
 BBL28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 694,000   40,000,000   1.74  
 BBL28P1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 151,100   80,000,000   0.19  
 BGH28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 35,600   100,000,000   0.04  
 BLAN28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 3,030,000   200,000,000   1.52  
 BMCL28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 57,000   100,000,000   0.06  
 BMCL28C1501B  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 10,790,000   100,000,000   10.79  
 CK28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 14,800   130,000,000   0.01  
 CPN18C1501A  26/09/2557  KTZ   10/01/2558 1,115,300   20,000,000   5.58  
 HMPR28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 190,000   60,000,000   0.32  
 ITD28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 4,598,600   120,000,000   3.83  
 IVL28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 -   110,000,000   -  
 PTT28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 PTTE28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 320,000   80,000,000   0.40  
 PTTE28P1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 PTTG28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 274,600   65,000,000   0.42  
 QH28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 53,000   80,000,000   0.07  
 SCC28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 109,900   50,000,000   0.22  
 STEC18C1501A  26/09/2557  KTZ   10/01/2558 -   25,000,000   -  
 STEC28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 38,000   75,000,000   0.05  
 TPIP28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 1,900   120,000,000   -  
 TRUE28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 -   200,000,000   -  
 TRUE28C1501B  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 670,100   150,000,000   0.45  
 TRUE28P1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 6,626,800   80,000,000   8.28  
 VGI28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 6,773,000   150,000,000   4.52  
 WHA28C1501A  26/09/2557  MSTL   10/01/2558 7,278,600   110,000,000   6.62  
 HEMR18C1501A  26/09/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 JAS18C1501A  26/09/2557  KTZ   13/01/2558 6,000   20,000,000   0.03  
 SPCG18C1501A  26/09/2557  KTZ   13/01/2558 2,314,000   20,000,000   11.57  
 STPI18C1501A  26/09/2557  KTZ   13/01/2558 445,100   20,000,000   2.23  
 BANP08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 105,400   30,000,000   0.35  
 BANP08P1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 -   25,000,000   -  
 BANP27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   15/01/2558 3,200   30,000,000   0.01  
 BGH27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 BLAN08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 59,200   30,000,000   0.20  
 CPF27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   15/01/2558 420,100   30,000,000   1.40  
 KTB08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 MINT27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   15/01/2558 337,000   30,000,000   1.12  
 PTTE08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 2,364,300   30,000,000   7.88  
 PTTG08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 1,506,400   30,000,000   5.02  
 PTTG27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   15/01/2558 658,000   30,000,000   2.19  
 SCB08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 600   30,000,000   -  
 TMB08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 TOP08C1501A  26/09/2557  ASP   15/01/2558 350,000   30,000,000   1.17  
 AOT13C1501A  26/09/2557  KGI   16/01/2558 233,700   50,000,000   0.47  
 BLAN13C1501A  26/09/2557  KGI   16/01/2558 20,889,300   150,000,000   13.93  
 BMCL13C1501A  26/09/2557  KGI   16/01/2558 9,216,000   150,000,000   6.14  
 PTTG13C1501A  26/09/2557  KGI   16/01/2558 1,108,000   50,000,000   2.22  
 TRUE13C1501A  26/09/2557  KGI   16/01/2558 50,174,000   200,000,000   25.09  
 BANP13C1501A  26/09/2557  KGI   17/01/2558 31,602,200   50,000,000   63.20  
 CK13C1501A  26/09/2557  KGI   17/01/2558 29,421,800   150,000,000   19.61  
 JAS13C1501A  26/09/2557  KGI   21/01/2558 8,363,000   100,000,000   8.36  
 ROBI27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   22/01/2558 214,800   30,000,000   0.72  
 SAMA27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   22/01/2558 4,900   30,000,000   0.02  
 SPCG27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   22/01/2558 7,657,200   40,000,000   19.14  
 STA27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   22/01/2558 297,000   30,000,000   0.99  
 TTA27C1501A  26/09/2557  RHB OSK   22/01/2558 790,000   30,000,000   2.63  
 BBL13C1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 2,390,400   41,000,000   5.83  
 EART13C1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 168,808,200   300,000,000   56.27  
 INTU13C1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 500,000   50,000,000   1.00  
 INTU13P1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 26,000   42,400,000   0.06  
 KBAN13C1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 1,446,400   50,000,000   2.89  
 SAMA13C1501A  26/09/2557  KGI   23/01/2558 35,000   50,000,000   0.07  
 TRUE13C1501B  26/09/2557  KGI   23/01/2558 9,709,100   100,000,000   9.71  
 AOT23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 -   50,000,000   -  
 BBL23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 167,800   60,000,000   0.28  
 BBL23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 500,000   60,000,000   0.83  
 BLA23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 218,400   60,000,000   0.36  
 DTAC23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 53,000   60,000,000   0.09  
 DTAC23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 INTU23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 216,800   60,000,000   0.36  
 INTU23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 18,400   60,000,000   0.03  
 KBAN23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 136,000   60,000,000   0.23  
 KBAN23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 250,000   60,000,000   0.42  
 PTT23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 150,000   60,000,000   0.25  
 PTTG23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 241,400   60,000,000   0.40  
 PTTG23P1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TCAP23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 5,200   60,000,000   0.01  
 TOP23C1501A  26/09/2557  SCBS   29/01/2558 1,594,500   60,000,000   2.66  
 PTT13C1501A  26/09/2557  KGI   30/01/2558 3,051,300   50,000,000   6.10  
 PTT13P1501A  26/09/2557  KGI   30/01/2558 8,000   50,000,000   0.02  
 AAV42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 4,000   50,000,000   0.01  
 BH42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 4,000   50,000,000   0.01  
 BJC42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 382,700   50,000,000   0.77  
 CENT42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 254,400   50,000,000   0.51  
 CK42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 CPAL42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 CPF42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 ESSO42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 472,000   50,000,000   0.94  
 KKP42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 SCC42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 471,000   50,000,000   0.94  
 STA42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 1,305,000   50,000,000   2.61  
 STEC42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 TCAP42C1501A  26/09/2557  MBKET   31/01/2558 17,700   50,000,000   0.04  
 AAV01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 4,291,800   49,000,000   8.76  
 AAV01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 108,000   24,000,000   0.45  
 AOT11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 1,026,200   120,000,000   0.86  
 AOT11P1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 441,900   60,000,000   0.74  
 AP11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 786,200   60,000,000   1.31  
 BIGC01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 63,300   42,000,000   0.15  
 BTS01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 10,303,800   100,000,000   10.30  
 BTS01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 186,500   55,000,000   0.34  
 BTS42C1501A  26/09/2557  MBKET   06/02/2558 173,400   100,000,000   0.17  
 CPAL01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 9,308,600   100,000,000   9.31  
 CPAL01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 68,000   55,000,000   0.12  
 GLOB01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 2,322,000   69,000,000   3.37  
 GLOB01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 216,700   35,000,000   0.62  
 ITD06P1501A  26/09/2557  PTSEC   06/02/2558 450,000   40,000,000   1.13  
 IVL01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 128,858,200   300,000,000   42.95  
 IVL01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 310,100   90,000,000   0.34  
 KKP01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 381,100   52,000,000   0.73  
 KKP01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 50,000   28,000,000   0.18  
 LPN01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 3,608,900   59,500,000   6.07  
 LPN01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 7,100   31,500,000   0.02  
 MINT11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 251,300   60,000,000   0.42  
 PS01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 7,474,800   66,000,000   11.33  
 PS01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 224,700   29,000,000   0.77  
 PTT01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 10,402,100   98,000,000   10.61  
 PTT01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 3,747,600   57,000,000   6.57  
 QH11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 1,400   90,000,000   -  
 SAMA01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 6,860,300   80,000,000   8.58  
 SAMA01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 339,300   41,000,000   0.83  
 SCB11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 150,000   120,000,000   0.13  
 SCB11P1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 700   60,000,000   -  
 SPAL11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 160,000   60,000,000   0.27  
 STPI01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 24,117,200   65,000,000   37.10  
 TICO01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 7,674,500   50,000,000   15.35  
 TRUE08C1501A  26/09/2557  ASP   06/02/2558 1,465,000   30,000,000   4.88  
 TRUE11C1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 3,071,200   120,000,000   2.56  
 TRUE11P1501A  26/09/2557  KS   06/02/2558 500,000   50,000,000   1.00  
 TTA01C1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 15,385,100   112,000,000   13.74  
 TTA01P1501A  26/09/2557  BLS   06/02/2558 1,038,100   34,000,000   3.05  
 VGI42C1501A  26/09/2557  MBKET   06/02/2558 1,156,400   100,000,000   1.16  
 BMCL28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 53,000   120,000,000   0.04  
 BTS28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 1,093,000   120,000,000   0.91  
 CPN28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 930,000   80,000,000   1.16  
 DTAC28P1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 EART28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 4,264,100   130,000,000   3.28  
 INTU28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 -   100,000,000   -  
 JAS28P1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 138,300   130,000,000   0.11  
 KTB28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 270,300   150,000,000   0.18  
 PS28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 -   150,000,000   -  
 SAMA28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 SCB28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 1,030,000   150,000,000   0.69  
 SIRI28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 3,889,200   120,000,000   3.24  
 THAI28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 751,900   120,000,000   0.63  
 TMB28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 1,000,000   200,000,000   0.50  
 TMB28C1502B  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 149,000   120,000,000   0.12  
 TPIP28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 18,317,500   120,000,000   15.26  
 TRUE28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 500,000   200,000,000   0.25  
 TRUE28C1502B  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 9,988,500   200,000,000   4.99  
 TTA28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 22,267,600   120,000,000   18.56  
 WHA28C1502A  26/09/2557  MSTL   07/02/2558 1,100,000   120,000,000   0.92  
 TRUE13C1502A  26/09/2557  KGI   11/02/2558 63,871,000   200,000,000   31.94  
 BANP13C1502A  26/09/2557  KGI   13/02/2558 973,300   50,000,000   1.95  
 SCC13C1502A  26/09/2557  KGI   13/02/2558 313,200   50,000,000   0.63  
 TTA13C1502A  26/09/2557  KGI   13/02/2558 258,900   100,000,000   0.26  
 TTCL13C1502A  26/09/2557  KGI   13/02/2558 11,061,000   100,000,000   11.06  
 STEC13C1502A  26/09/2557  KGI   18/02/2558 1,176,800   50,000,000   2.35  
 BGH13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 80,000   100,000,000   0.08  
 CPN13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 1,508,200   50,000,000   3.02  
 IRPC13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 243,700   50,000,000   0.49  
 KTB13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 592,000   50,000,000   1.18  
 THAI13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 1,940,100   50,000,000   3.88  
 TRUE13P1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 433,000   50,000,000   0.87  
 WHA13C1502A  26/09/2557  KGI   20/02/2558 391,900   50,000,000   0.78  
 BMCL27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   21/02/2558 -400,000   30,000,000   1.33  
 DELT27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   20,000,000   -  
 DTAC27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 ITD27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 KKP27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   21/02/2558 -317,500   30,000,000   1.06  
 ADVA08C1502A  26/09/2557  ASP   25/02/2558 1,661,500   30,000,000   5.54  
 BGH08C1502A  26/09/2557  ASP   25/02/2558 2,500   30,000,000   0.01  
 BMCL13C1502A  26/09/2557  KGI   25/02/2558 16,790,900   100,000,000   16.79  
 CK08C1502A  26/09/2557  ASP   25/02/2558 290,000   30,000,000   0.97  
 CPAL08C1502A  26/09/2557  ASP   25/02/2558 40,900   30,000,000   0.14  
 JAS13P1502A  26/09/2557  KGI   25/02/2558 -   50,000,000   -  
 TPIP13C1502A  26/09/2557  KGI   25/02/2558 5,793,800   50,000,000   11.59  
 BLAN23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 22,655,400   130,000,000   17.43  
 BMCL23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 4,573,500   30,000,000   15.25  
 CK23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 2,433,500   30,000,000   8.11  
 DTAC13C1502A  26/09/2557  KGI   26/02/2558 1,805,000   50,000,000   3.61  
 ITD23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 23,100   50,000,000   0.05  
 JAS23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 75,000   30,000,000   0.25  
 KTB23P1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 582,300   50,000,000   1.16  
 QH23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 SAMA23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 STA13C1502A  26/09/2557  KGI   26/02/2558 347,100   50,000,000   0.69  
 STEC23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 -   50,000,000   -  
 STPI23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 10,114,900   50,000,000   20.23  
 THCO13C1502A  26/09/2557  KGI   26/02/2558 82,000   50,000,000   0.16  
 TMB13C1502A  26/09/2557  KGI   26/02/2558 4,290,000   50,000,000   8.58  
 TRUE23C1502A  26/09/2557  SCBS   26/02/2558 2,500,000   30,000,000   8.33  
 EART27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 872,800   30,000,000   2.91  
 KTB27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 -20,000   30,000,000   0.07  
 PS27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 THAI27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 THRE27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   20,000,000   -  
 UV27C1502A  26/09/2557  RHB OSK   28/02/2558 -310,100   30,000,000   1.03  
 ADVA18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AOT18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AP18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 600   20,000,000   -  
 BMCL18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 IVL18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 KBAN13P1502A  26/09/2557  KGI   06/03/2558 553,700   50,000,000   1.11  
 PTTG13P1502A  26/09/2557  KGI   06/03/2558 20,000   38,800,000   0.05  
 SCB18C1502A  26/09/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 TOP13C1502A  26/09/2557  KGI   06/03/2558 -   50,000,000   -  
 ADVA11C1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 224,600   120,000,000   0.19  
 ADVA11P1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 160,000   60,000,000   0.27  
 ADVA42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 2,200   50,000,000   -  
 AOT42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 AP01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 3,950,600   90,500,000   4.37  
 BANP01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 40,993,200   120,000,000   34.16  
 BANP01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 5,700   60,000,000   0.01  
 BANP06P1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 383,300   40,000,000   0.96  
 BBL11C1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 15,261,600   120,000,000   12.72  
 BBL11P1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 200   60,000,000   -  
 BCP01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 609,300   70,300,000   0.87  
 BCP01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 51,000   38,900,000   0.13  
 BCP06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 1,980,000   40,000,000   4.95  
 BEC01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 519,600   70,000,000   0.74  
 BEC01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 70,000   36,000,000   0.19  
 BGH42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 3,736,600   50,000,000   7.47  
 CENT01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 656,700   56,500,000   1.16  
 CENT01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 106,000   29,600,000   0.36  
 CPAL42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 -   50,000,000   -  
 CPF01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 9,637,500   160,000,000   6.02  
 CPF01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 2,100   78,800,000   -  
 CPN01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 6,535,700   92,700,000   7.05  
 CPN01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 40,000   52,000,000   0.08  
 DELT01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 89,600   35,000,000   0.26  
 DELT01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 -   18,800,000   -  
 DTAC01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 5,367,900   78,600,000   6.83  
 DTAC01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 356,300   46,800,000   0.76  
 EART01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 14,706,800   76,900,000   19.12  
 EART42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 5,105,500   100,000,000   5.11  
 GLOB42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 3,520,000   100,000,000   3.52  
 INTU06P1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 50,300   40,000,000   0.13  
 IVL06P1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 34,900   40,000,000   0.09  
 KBAN42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 MINT01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 1,873,600   137,500,000   1.36  
 NOK42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 4,800   100,000,000   -  
 PSL42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 5,430,300   100,000,000   5.43  
 PTT06P1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 201,300   40,000,000   0.50  
 PTT11C1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 80,000   120,000,000   0.07  
 PTT11P1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 PTTE06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 1,327,300   40,000,000   3.32  
 PTTE11C1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 109,100   100,000,000   0.11  
 PTTE11P1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 -   65,000,000   -  
 PTTG06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 39,561,100   40,000,000   98.90  
 SCB06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 233,700   60,000,000   0.39  
 SCC06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 1,398,400   40,000,000   3.50  
 SPAL01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 3,163,700   88,800,000   3.56  
 SPAL01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 5,300   44,500,000   0.01  
 THAI01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 4,304,500   58,600,000   7.35  
 THAI01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 1,500   30,000,000   0.01  
 TMB06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 3,898,000   80,000,000   4.87  
 TMB11C1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 6,000   60,000,000   0.01  
 TMB11P1502A  26/09/2557  KS   07/03/2558 385,000   60,000,000   0.64  
 TOP01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 1,010,000   80,000,000   1.26  
 TOP01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 -   42,000,000   -  
 TOP06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 4,064,400   40,000,000   10.16  
 TPIP01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 2,433,800   84,900,000   2.87  
 TPIP01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 100   41,100,000   -  
 TPIP42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 -   100,000,000   -  
 TRUE42C1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 8,368,500   100,000,000   8.37  
 TRUE42P1502A  26/09/2557  MBKET   07/03/2558 8,000,000   50,000,000   16.00  
 TTA06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 9,492,600   140,000,000   6.78  
 TTCL01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 6,410,700   74,000,000   8.66  
 TUF01C1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 66,600   64,000,000   0.10  
 TUF01P1502A  26/09/2557  BLS   07/03/2558 100   33,500,000   -  
 TUF06C1502A  26/09/2557  PTSEC   07/03/2558 3,533,500   40,000,000   8.83  
 AAV28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 -   80,000,000   -  
 AOT28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 94,800   100,000,000   0.09  
 AOT28P1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 -   75,000,000   -  
 BGH28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 1,510,000   100,000,000   1.51  
 BJC28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 3,028,400   100,000,000   3.03  
 BMCL28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 100,000   150,000,000   0.07  
 CK28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 2,989,500   150,000,000   1.99  
 CPF28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 2,000,000   150,000,000   1.33  
 GLOB28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 -   100,000,000   -  
 HMPR28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 10,797,200   180,000,000   6.00  
 IRPC28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 -   100,000,000   -  
 IVL28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 680,000   200,000,000   0.34  
 MINT28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 30,300   150,000,000   0.02  
 QH28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 255,000   100,000,000   0.26  
 SAMA28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 70,000   150,000,000   0.05  
 SCB28P1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 -   50,000,000   -  
 STEC28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 500,000   150,000,000   0.33  
 STPI28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 2,054,000   80,000,000   2.57  
 TCAP28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 150,000   150,000,000   0.10  
 TPIP28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 14,500,000   100,000,000   14.50  
 TTA28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 4,729,500   190,000,000   2.49  
 UV28C1503A  26/09/2557  MSTL   10/03/2558 5,334,600   150,000,000   3.56  
 BTS13C1503A  26/09/2557  KGI   11/03/2558 3,795,000   50,000,000   7.59  
 DTAC28C1503A  26/09/2557  MSTL   11/03/2558 120,000   100,000,000   0.12  
 EART13C1503A  26/09/2557  KGI   11/03/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 LH13C1503A  26/09/2557  KGI   11/03/2558 500,000   50,000,000   1.00  
 SAMA13C1503A  26/09/2557  KGI   11/03/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 TTA13P1503A  26/09/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 JAS27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   12/03/2558 503,600   30,000,000   1.68  
 LPN27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 STPI27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   12/03/2558 700,000   20,000,000   3.50  
 TRUE27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 WHA27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   20,000,000   -  
 VGI13C1503A  26/09/2557  KGI   17/03/2558 47,409,300   200,000,000   23.70  
 ADVA27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   19/03/2558 301,000   30,000,000   1.00  
 CK27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   30,000,000   -  
 GFPT27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   19/03/2558 8,000   20,000,000   0.04  
 HEMR27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   19/03/2558 526,400   20,000,000   2.63  
 IVL27C1503A  26/09/2557  RHB OSK   19/03/2558 -   30,000,000   -  
 SCB13C1503A  26/09/2557  KGI   20/03/2558 40,000   50,000,000   0.08  
 KKP23C1503A  26/09/2557  SCBS   26/03/2558 513,800   50,000,000   1.03  
 TPIP23C1503A  26/09/2557  SCBS   26/03/2558 25,118,600   150,000,000   16.75  
 UV23C1503A  26/09/2557  SCBS   26/03/2558 840,800   50,000,000   1.68  
 SAMA07C1503A  26/09/2557  CIMBS   27/03/2558 41,300   50,000,000   0.08  
 TTA13C1503A  26/09/2557  KGI   27/03/2558 7,736,600   100,000,000   7.74  
 AAV11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 555,100   28,000,000   1.98  
 BANP11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 2,911,900   120,000,000   2.43  
 BANP11P1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 10,000   80,000,000   0.01  
 BBL18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 43,300   20,000,000   0.22  
 BCH18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BLAN18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BTS11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 30,000   120,000,000   0.03  
 CK11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 100,000   65,000,000   0.15  
 CK11C1503B  26/09/2557  KS   03/04/2558 180,000   60,000,000   0.30  
 CPAL11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 1,160,000   120,000,000   0.97  
 CPF08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 209,000   30,000,000   0.70  
 CPF08P1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 CPN11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 570,000   120,000,000   0.47  
 EART18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 HMPR11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 473,000   120,000,000   0.39  
 JAS11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 313,900   120,000,000   0.26  
 M08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 612,400   30,000,000   2.04  
 PTT08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 PTT08P1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 PTTG18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 SCC11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 3,359,100   120,000,000   2.80  
 STEC08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 STEC11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 STEC11C1503B  26/09/2557  KS   03/04/2558 152,500   60,000,000   0.25  
 THRE08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 260,000   30,000,000   0.87  
 TICO11C1503A  26/09/2557  KS   03/04/2558 30,217,300   38,500,000   78.49  
 TPIP18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 300   20,000,000   -  
 TRUE08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 1,349,300   30,000,000   4.50  
 TRUE08P1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 67,000   20,000,000   0.34  
 TRUE18C1503A  26/09/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 TTA08C1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 TTA08P1503A  26/09/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BEC06C1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 20,900   60,000,000   0.03  
 CENT06C1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 248,600   60,000,000   0.41  
 HMPR06C1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 1,172,100   80,000,000   1.47  
 KBAN06P1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 46,617,700   80,000,000   58.27  
 SCB06P1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 7,633,100   80,000,000   9.54  
 STA06C1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 1,442,000   80,000,000   1.80  
 TRUE06C1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 2,588,500   200,000,000   1.29  
 TRUE06P1503A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2558 9,374,200   50,000,000   18.75  
 KTB13C1504A  26/09/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 ADVA28CG  26/09/2557  MSTL   24/04/2558 644,800   80,000,000   0.81  
 CPAL28CD  26/09/2557  MSTL   24/04/2558 100,000   80,000,000   0.12  
 JAS28CD  26/09/2557  MSTL   24/04/2558 127,400   80,000,000   0.16  
 PTT28CD  26/09/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 KBAN28CE  26/09/2557  MSTL   30/04/2558 -   80,000,000   -  
 TRUE28CF  26/09/2557  MSTL   30/04/2558 31,784,000   500,000,000   6.36  
 AAV11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BANK08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 3,000   30,000,000   0.01  
 BBL06P1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 350,200   40,000,000   0.88  
 BCH08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 330,100   30,000,000   1.10  
 BECL08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 100,100   30,000,000   0.33  
 BGH06CB  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 6,027,300   80,000,000   7.53  
 BLA06CA  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 947,400   80,000,000   1.18  
 BTS06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 12,709,800   100,000,000   12.71  
 CENT11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 -   50,000,000   -  
 CK06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 954,100   80,000,000   1.19  
 CK06P1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 117,700   20,000,000   0.59  
 CPF06CC  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 35,856,600   200,000,000   17.93  
 ENER08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 GFPT06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 340,000   80,000,000   0.43  
 GLOB06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 174,000   80,000,000   0.22  
 GLOB11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 HEMR11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 487,500   35,000,000   1.39  
 ICT08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 INTU11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 2,171,500   120,000,000   1.81  
 INTU11P1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 -   60,000,000   -  
 IRPC06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 2,627,600   80,000,000   3.28  
 IRPC06P1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 31,000   20,000,000   0.16  
 ITD08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 200,000   30,000,000   0.67  
 JAS06CA  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 117,719,300   170,000,000   69.25  
 LH11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 12,750,000   120,000,000   10.63  
 LPN06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 12,500   80,000,000   0.02  
 LPN11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 800,000   45,000,000   1.78  
 MAJO06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 100   80,000,000   -  
 QH08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 SAMA11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 -   65,000,000   -  
 SPCG08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 893,400   30,000,000   2.98  
 SPCG11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 708,700   70,000,000   1.01  
 STPI08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 29,199,500   60,000,000   48.67  
 TCAP06CB  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 12,636,900   60,000,000   21.06  
 TOP11C1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 9,000   45,000,000   0.02  
 TOP11P1504A  26/09/2557  KS   09/05/2558 22,000   40,000,000   0.06  
 TTCL08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 9,941,000   30,000,000   33.14  
 UV08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 934,000   30,000,000   3.11  
 VGI06C1504A  26/09/2557  PTSEC   09/05/2558 1,200,800   100,000,000   1.20  
 WHA08C1504A  26/09/2557  ASP   09/05/2558 9,783,000   30,000,000   32.61  
 BBL16C1505A  26/09/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 CPAL16C1505A  26/09/2557  TNS   16/05/2558 41,000   40,000,000   0.10  
 PS16C1505A  26/09/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 PTT16C1505A  26/09/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 VGI16C1505A  26/09/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 BCP23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 370,000   30,000,000   1.23  
 KTB23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 150,000   30,000,000   0.50  
 PS23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 254,000   30,000,000   0.85  
 SRIC23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 2,000   50,000,000   -  
 TICO23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 5,480,000   30,000,000   18.27  
 TISC23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 313,500   30,000,000   1.04  
 TPIP23C1505A  26/09/2557  SCBS   28/05/2558 1,325,500   50,000,000   2.65  
 AOT06P1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 127,900   40,000,000   0.32  
 MINT06C1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 1,325,600   60,000,000   2.21  
 SAMA06C1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 833,400   60,000,000   1.39  
 SPAL06C1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 107,700   60,000,000   0.18  
 STEC06C1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 22,200   60,000,000   0.04  
 THAI06C1505A  26/09/2557  PTSEC   06/06/2558 8,222,900   80,000,000   10.28  
 AOT16C1506A  26/09/2557  TNS   13/06/2558 500   40,000,000   -  
 BJC16C1506A  26/09/2557  TNS   13/06/2558 14,000   40,000,000   0.04  
 DTAC16C1506A  26/09/2557  TNS   13/06/2558 83,800   40,000,000   0.21  
 IVL16C1506A  26/09/2557  TNS   13/06/2558 800,000   40,000,000   2.00  
 JAS16C1506A  26/09/2557  TNS   13/06/2558 118,400   40,000,000   0.30  
 BANP16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 5,175,000   40,000,000   12.94  
 HMPR16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 418,000   40,000,000   1.05  
 IRPC16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 LH16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 -   40,000,000   -  
 PTTG16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 1,867,600   40,000,000   4.67  
 SCB16C1506A  26/09/2557  TNS   24/06/2558 200,000   40,000,000   0.50  
 BBL08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 765,000   30,000,000   2.55  
 BGH08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 312,300   30,000,000   1.04  
 BJC08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 224,000   30,000,000   0.75  
 CK08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 50,200   30,000,000   0.17  
 IVL08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 3,256,300   30,000,000   10.85  
 KBAN08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 5,000   30,000,000   0.02  
 KKP08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 1,040,000   30,000,000   3.47  
 LH08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 100,200   30,000,000   0.33  
 TPIP08C1506A  26/09/2557  ASP   25/06/2558 556,100   30,000,000   1.85  
 S5028C1506A  26/09/2557  MSTL   07/07/2558 1,000   50,000,000   -  
 S5028P1506A  26/09/2557  MSTL   07/07/2558 15,800   50,000,000   0.03  
 AAV06C1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 190,600   40,000,000   0.48  
 ITD06C1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 542,900   60,000,000   0.90  
 SET06C1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 -   40,000,000   -  
 SET06C1506B  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 10,100   40,000,000   0.03  
 SET06C1506C  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 70,100   40,000,000   0.18  
 SET06P1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 1,530,700   20,000,000   7.65  
 SET06P1506B  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 576,400   20,000,000   2.88  
 SET06P1506C  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 426,900   20,000,000   2.13  
 SIRI06C1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 1,777,800   40,000,000   4.44  
 THCO06C1506A  26/09/2557  PTSEC   08/07/2558 21,058,300   60,000,000   35.10  
 BGH16C1507A  26/09/2557  TNS   16/07/2558 5,000   40,000,000   0.01  
 BTS16C1507A  26/09/2557  TNS   16/07/2558 1,860,000   40,000,000   4.65  
 INTU16C1507A  26/09/2557  TNS   16/07/2558 2,000   40,000,000   0.01  
 TMB16C1507A  26/09/2557  TNS   16/07/2558 -   40,000,000   -  
 TRUE16C1507A  26/09/2557  TNS   16/07/2558 44,600   40,000,000   0.11  
 BCH23C1507A  26/09/2557  SCBS   23/07/2558 200,000   50,000,000   0.40  
 BJC06C1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 8,695,000   40,000,000   21.74  
 BMCL06C1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 3,822,700   40,000,000   9.56  
 DTAC06C1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 15,183,300   60,000,000   25.31  
 DTAC06P1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 -   40,000,000   -  
 M06C1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 1,381,200   40,000,000   3.45  
 PS06C1507A  26/09/2557  PTSEC   07/08/2558 241,500   40,000,000   0.60  
 BMCL08C1508A  26/09/2557  ASP   04/09/2558 6,800   30,000,000   0.02  
 SC13C1512A  26/09/2557  KGI   24/12/2558 51,000   200,000,000   0.03  
 ADVA06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 18,827,400   200,000,000   9.41  
 BANP06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 122,850,900   180,000,000   68.25  
 BBL06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 1,552,600   100,000,000   1.55  
 CPAL06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 10,252,600   80,000,000   12.82  
 CPN06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 4,007,900   40,000,000   10.02  
 INTU06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 11,856,700   100,000,000   11.86  
 IVL06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 32,172,000   80,000,000   40.22  
 KBAN06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 362,900   50,000,000   0.73  
 KTB06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 2,247,900   100,000,000   2.25  
 PTT06C1601A  26/09/2557  PTSEC   05/02/2559 395,000   40,000,000   0.99  
 TTA23C1602A  26/09/2557  SCBS   18/02/2559 1,100   50,000,000   -  
 PTT23C1603A  26/09/2557  SCBS   31/03/2559 -   50,000,000   -  
 AOT06C1603A  26/09/2557  PTSEC   08/04/2559 10,051,000   100,000,000   10.05