DW: รายงาน Outstanding
     
 
รายชื่อ DW เข้าใหม่
ค้นหา DW
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
รายงาน Outstanding Report
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
ข้อมูลซื้อขาย DW

ผู้ออก
 

หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ วันหมดอายุ จำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุน จำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน % ของจำนวนหน่วยที่ออก และถือครองโดยผู้ลงทุนเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่จดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
 ADVA13C1412A  28/11/2557  KGI   24/12/2557 521,100   100,000,000   0.52  
 TTA13C1412A  28/11/2557  KGI   24/12/2557 1,330,400   50,000,000   2.66  
 BMCL13C1412A  28/11/2557  KGI   26/12/2557 575,900   100,000,000   0.58  
 SPCG13C1412A  28/11/2557  KGI   26/12/2557 689,000   50,000,000   1.38  
 BANP42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 1,570,000   50,000,000   3.14  
 BBL42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 27,234,300   50,000,000   54.47  
 BLAN42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 5,910,000   100,000,000   5.91  
 BMCL42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 76,000   100,000,000   0.08  
 BTS42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 240,400   100,000,000   0.24  
 ITD42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 -   50,000,000   -  
 KBAN42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 1,300,000   50,000,000   2.60  
 KTB42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 62,600   50,000,000   0.13  
 M42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 150,000   50,000,000   0.30  
 PTTG42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 5,350,400   50,000,000   10.70  
 SAMA42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 -   50,000,000   -  
 TMB42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 600,000   100,000,000   0.60  
 TTA42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 24,511,800   50,000,000   49.02  
 VGI42C1412A  28/11/2557  MBKET   27/12/2557 2,418,000   50,000,000   4.84  
 AMAT01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 2,856,000   53,000,000   5.39  
 AMAT01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 20,000   26,000,000   0.08  
 BMCL01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 7,896,800   100,000,000   7.90  
 BMCL01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 110,000   44,000,000   0.25  
 CK01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 17,897,600   150,000,000   11.93  
 CK01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 316,900   50,000,000   0.63  
 GFPT01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 76,900   70,000,000   0.11  
 HMPR01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 858,600   65,000,000   1.32  
 HMPR01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 258,000   43,000,000   0.60  
 ITD01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 4,012,100   165,000,000   2.43  
 ITD01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 18,347,700   60,000,000   30.58  
 ITD13C1412A  28/11/2557  KGI   31/12/2557 -   100,000,000   -  
 LH01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 6,720,500   110,000,000   6.11  
 LH01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 -   45,000,000   -  
 M01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 85,000   37,000,000   0.23  
 S5001C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 1,246,100   100,000,000   1.25  
 S5001P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 6,418,200   70,000,000   9.17  
 SIRI01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 5,536,400   92,000,000   6.02  
 SIRI01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 200,500   43,000,000   0.47  
 SPCG01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 6,891,400   114,000,000   6.05  
 SPCG01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 120,000   48,000,000   0.25  
 STEC01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 1,352,500   80,000,000   1.69  
 STEC01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 30,100   40,000,000   0.08  
 TRUE01C1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 21,777,500   300,000,000   7.26  
 TRUE01P1412A  28/11/2557  BLS   31/12/2557 22,645,300   203,000,000   11.16  
 TRUE13P1412A  28/11/2557  KGI   31/12/2557 13,460,900   50,000,000   26.92  
 IVL13C1412A  28/11/2557  KGI   03/01/2558 1,084,500   50,000,000   2.17  
 IVL13P1412A  28/11/2557  KGI   03/01/2558 -   50,000,000   -  
 BLAN11C1412A  28/11/2557  KS   06/01/2558 32,900   60,000,000   0.05  
 BMCL11C1412A  28/11/2557  KS   06/01/2558 520,400   50,000,000   1.04  
 DTAC11C1412A  28/11/2557  KS   06/01/2558 4,419,500   60,000,000   7.37  
 DTAC11P1412A  28/11/2557  KS   06/01/2558 -   45,000,000   -  
 DTAC13P1412A  28/11/2557  KGI   06/01/2558 -   41,400,000   -  
 ITD11C1412A  28/11/2557  KS   06/01/2558 2,000   60,000,000   -  
 JAS13C1412A  28/11/2557  KGI   06/01/2558 1,754,700   150,000,000   1.17  
 S5006C1412A  28/11/2557  PTSEC   06/01/2558 27,800   40,000,000   0.07  
 S5006P1412A  28/11/2557  PTSEC   06/01/2558 60,300   40,000,000   0.15  
 SET06C1412A  28/11/2557  PTSEC   06/01/2558 400   40,000,000   -  
 SET06P1412A  28/11/2557  PTSEC   06/01/2558 300   20,000,000   -  
 STEC13C1412A  28/11/2557  KGI   06/01/2558 -   50,000,000   -  
 TRUE13C1412A  28/11/2557  KGI   06/01/2558 2,000   100,000,000   -  
 S5013C1412A  28/11/2557  KGI   07/01/2558 63,000   80,000,000   0.08  
 S5013P1412A  28/11/2557  KGI   07/01/2558 71,100   100,000,000   0.07  
 S5028C1412A  28/11/2557  MSTL   07/01/2558 -   50,000,000   -  
 S5028C1412B  28/11/2557  MSTL   07/01/2558 152,800   50,000,000   0.31  
 S5028P1412A  28/11/2557  MSTL   07/01/2558 2,888,600   50,000,000   5.78  
 S5028P1412B  28/11/2557  MSTL   07/01/2558 145,900   50,000,000   0.29  
 ADVA28C1501B  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 100   110,000,000   -  
 ADVA28P1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 446,000   85,000,000   0.52  
 AOT28C1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 21,600   80,000,000   0.03  
 JAS28C1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 16,210,600   160,000,000   10.13  
 KBAN28C1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 397,600   150,000,000   0.27  
 KBAN28P1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 10,000   150,000,000   0.01  
 PS28C1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 -   150,000,000   -  
 SCB28C1501A  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 -   120,000,000   -  
 TRUE28P1501B  28/11/2557  MSTL   09/01/2558 577,800   175,000,000   0.33  
 AAV18C1501A  28/11/2557  KTZ   10/01/2558 10,000   20,000,000   0.05  
 ADVA28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 4,136,000   200,000,000   2.07  
 BANP28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 1,821,000   200,000,000   0.91  
 BBL28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 20,000   40,000,000   0.05  
 BBL28P1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 BGH28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 30,100   100,000,000   0.03  
 BLAN28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 612,000   200,000,000   0.31  
 BMCL28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 17,000   100,000,000   0.02  
 BMCL28C1501B  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 15,531,300   100,000,000   15.53  
 CK28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 380,000   130,000,000   0.29  
 CPN18C1501A  28/11/2557  KTZ   10/01/2558 610,400   20,000,000   3.05  
 HMPR28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   60,000,000   -  
 ITD28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 130,000   120,000,000   0.11  
 IVL28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 500   110,000,000   -  
 PTT28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 PTTE28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 1,182,600   80,000,000   1.48  
 PTTE28P1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   80,000,000   -  
 PTTG28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 22,700   65,000,000   0.03  
 QH28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 53,900   80,000,000   0.07  
 SCC28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   50,000,000   -  
 STEC18C1501A  28/11/2557  KTZ   10/01/2558 5,000   25,000,000   0.02  
 STEC28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 450,000   75,000,000   0.60  
 TPIP28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 800   120,000,000   -  
 TRUE28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   200,000,000   -  
 TRUE28C1501B  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 -   150,000,000   -  
 TRUE28P1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 12,656,500   80,000,000   15.82  
 VGI28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 2,002,000   150,000,000   1.33  
 WHA28C1501A  28/11/2557  MSTL   10/01/2558 7,274,100   110,000,000   6.61  
 HEMR18C1501A  28/11/2557  KTZ   13/01/2558 -   20,000,000   -  
 JAS18C1501A  28/11/2557  KTZ   13/01/2558 40,000   20,000,000   0.20  
 SPCG18C1501A  28/11/2557  KTZ   13/01/2558 3,033,500   20,000,000   15.17  
 STPI18C1501A  28/11/2557  KTZ   13/01/2558 100,000   20,000,000   0.50  
 BANP08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 1,108,100   30,000,000   3.69  
 BANP08P1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 -   25,000,000   -  
 BANP27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   15/01/2558 17,000   30,000,000   0.06  
 BGH27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 BLAN08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 68,700   30,000,000   0.23  
 CPF27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   15/01/2558 805,100   30,000,000   2.68  
 KTB08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 500   30,000,000   -  
 MINT27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   15/01/2558 107,000   30,000,000   0.36  
 PTTE08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 7,184,900   30,000,000   23.95  
 PTTG08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 102,200   30,000,000   0.34  
 PTTG27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   15/01/2558 500,000   30,000,000   1.67  
 SCB08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 600   30,000,000   -  
 TMB08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 -   30,000,000   -  
 TOP08C1501A  28/11/2557  ASP   15/01/2558 600,000   30,000,000   2.00  
 AOT13C1501A  28/11/2557  KGI   16/01/2558 5,000   50,000,000   0.01  
 BLAN13C1501A  28/11/2557  KGI   16/01/2558 26,062,100   150,000,000   17.37  
 BMCL13C1501A  28/11/2557  KGI   16/01/2558 3,865,700   150,000,000   2.58  
 PTTG13C1501A  28/11/2557  KGI   16/01/2558 1,639,600   50,000,000   3.28  
 TRUE13C1501A  28/11/2557  KGI   16/01/2558 39,639,800   200,000,000   19.82  
 BANP13C1501A  28/11/2557  KGI   17/01/2558 39,024,800   100,000,000   39.02  
 CK13C1501A  28/11/2557  KGI   17/01/2558 29,823,100   150,000,000   19.88  
 JAS13C1501A  28/11/2557  KGI   21/01/2558 6,694,300   100,000,000   6.69  
 ROBI27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   22/01/2558 757,500   30,000,000   2.53  
 SAMA27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   22/01/2558 -   30,000,000   -  
 SPCG27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   22/01/2558 2,990,200   40,000,000   7.48  
 STA27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   22/01/2558 100,000   30,000,000   0.33  
 TTA27C1501A  28/11/2557  RHB OSK   22/01/2558 50,000   30,000,000   0.17  
 BBL13C1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 9,068,300   41,000,000   22.12  
 EART13C1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 36,103,000   300,000,000   12.03  
 INTU13C1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 1,759,300   50,000,000   3.52  
 INTU13P1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 47,400   42,400,000   0.11  
 KBAN13C1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 3,619,000   50,000,000   7.24  
 SAMA13C1501A  28/11/2557  KGI   23/01/2558 35,000   50,000,000   0.07  
 TRUE13C1501B  28/11/2557  KGI   23/01/2558 45,016,700   100,000,000   45.02  
 AOT23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 5,248,700   50,000,000   10.50  
 BBL23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 213,600   60,000,000   0.36  
 BBL23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 1,500,000   60,000,000   2.50  
 BLA23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 337,000   60,000,000   0.56  
 DTAC23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 1,008,200   60,000,000   1.68  
 DTAC23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 320,000   60,000,000   0.53  
 INTU23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 971,400   60,000,000   1.62  
 INTU23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 KBAN23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 40,000   60,000,000   0.07  
 KBAN23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 1,331,100   60,000,000   2.22  
 PTT23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 140,000   60,000,000   0.23  
 PTTG23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 345,800   60,000,000   0.58  
 PTTG23P1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TCAP23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 -   60,000,000   -  
 TOP23C1501A  28/11/2557  SCBS   29/01/2558 2,178,100   60,000,000   3.63  
 PTT13C1501A  28/11/2557  KGI   30/01/2558 30,000   50,000,000   0.06  
 PTT13P1501A  28/11/2557  KGI   30/01/2558 585,200   50,000,000   1.17  
 AAV42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 604,000   50,000,000   1.21  
 BH42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 BJC42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 55,300   50,000,000   0.11  
 CENT42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 205,800   50,000,000   0.41  
 CK42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 510,000   50,000,000   1.02  
 CPAL42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 CPF42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 ESSO42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 2,260,600   50,000,000   4.52  
 KKP42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 70,000   50,000,000   0.14  
 SCC42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 392,200   50,000,000   0.78  
 STA42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 1,305,000   50,000,000   2.61  
 STEC42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 TCAP42C1501A  28/11/2557  MBKET   31/01/2558 -   50,000,000   -  
 AAV01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 4,458,800   49,000,000   9.10  
 AAV01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 23,900   24,000,000   0.10  
 AOT11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 -   120,000,000   -  
 AOT11P1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 449,500   60,000,000   0.75  
 AP11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 153,800   60,000,000   0.26  
 BIGC01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 23,000   42,000,000   0.05  
 BTS01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 1,973,300   100,000,000   1.97  
 BTS01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 4,505,100   55,000,000   8.19  
 BTS42C1501A  28/11/2557  MBKET   06/02/2558 16,400   100,000,000   0.02  
 CPAL01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 7,063,800   100,000,000   7.06  
 CPAL01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 50,000   55,000,000   0.09  
 GLOB01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 3,712,800   69,000,000   5.38  
 GLOB01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 40,000   35,000,000   0.11  
 ITD06P1501A  28/11/2557  PTSEC   06/02/2558 836,000   40,000,000   2.09  
 IVL01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 84,707,600   300,000,000   28.24  
 IVL01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 108,000   90,000,000   0.12  
 KKP01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 333,000   52,000,000   0.64  
 KKP01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 -   28,000,000   -  
 LPN01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 3,512,500   59,500,000   5.90  
 LPN01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 100   31,500,000   -  
 MINT11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 39,200   60,000,000   0.07  
 PS01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 19,524,200   66,000,000   29.58  
 PS01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 204,700   29,000,000   0.71  
 PTT01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 4,206,600   98,000,000   4.29  
 PTT01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 10,315,900   107,000,000   9.64  
 QH11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 3,100   90,000,000   -  
 SAMA01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 20,640,200   80,000,000   25.80  
 SAMA01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 820,000   41,000,000   2.00  
 SCB11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 360,000   120,000,000   0.30  
 SCB11P1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 700   60,000,000   -  
 SPAL11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 27,000   60,000,000   0.04  
 STPI01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 8,381,100   86,000,000   9.75  
 TICO01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 545,300   50,000,000   1.09  
 TRUE08C1501A  28/11/2557  ASP   06/02/2558 8,440,000   30,000,000   28.13  
 TRUE11C1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 610,000   120,000,000   0.51  
 TRUE11P1501A  28/11/2557  KS   06/02/2558 5,000   50,000,000   0.01  
 TTA01C1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 53,877,400   112,000,000   48.10  
 TTA01P1501A  28/11/2557  BLS   06/02/2558 50,100   34,000,000   0.15  
 VGI42C1501A  28/11/2557  MBKET   06/02/2558 30,000   100,000,000   0.03  
 BMCL28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 35,000   120,000,000   0.03  
 BTS28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 -   120,000,000   -  
 CPN28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 12,700   80,000,000   0.02  
 DTAC28P1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 EART28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 4,103,900   130,000,000   3.16  
 INTU28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 2,065,000   100,000,000   2.07  
 JAS28P1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 471,800   130,000,000   0.36  
 KTB28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 243,100   150,000,000   0.16  
 PS28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 -   150,000,000   -  
 SAMA28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 -   80,000,000   -  
 SCB28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 980,000   150,000,000   0.65  
 SIRI28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 14,042,000   120,000,000   11.70  
 THAI28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 4,895,000   120,000,000   4.08  
 TMB28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 -   200,000,000   -  
 TMB28C1502B  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 849,000   120,000,000   0.71  
 TPIP28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 185,000   120,000,000   0.15  
 TRUE28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 500,000   200,000,000   0.25  
 TRUE28C1502B  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 23,804,200   200,000,000   11.90  
 TRUE28C1502C  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 10,322,800   150,000,000   6.88  
 TTA28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 38,531,200   120,000,000   32.11  
 WHA28C1502A  28/11/2557  MSTL   07/02/2558 1,548,400   120,000,000   1.29  
 TRUE13C1502A  28/11/2557  KGI   11/02/2558 156,822,100   400,000,000   39.21  
 BANP13C1502A  28/11/2557  KGI   13/02/2558 2,426,000   50,000,000   4.85  
 SCC13C1502A  28/11/2557  KGI   13/02/2558 1,724,000   50,000,000   3.45  
 TTA13C1502A  28/11/2557  KGI   13/02/2558 2,562,500   100,000,000   2.56  
 TTCL13C1502A  28/11/2557  KGI   13/02/2558 8,506,700   100,000,000   8.51  
 STEC13C1502A  28/11/2557  KGI   18/02/2558 6,270,100   50,000,000   12.54  
 BGH13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 1,322,000   100,000,000   1.32  
 CPN13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 1,745,300   50,000,000   3.49  
 IRPC13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 18,000   50,000,000   0.04  
 KTB13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 170,100   50,000,000   0.34  
 THAI13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 1,831,600   50,000,000   3.66  
 TRUE13P1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 368,500   50,000,000   0.74  
 WHA13C1502A  28/11/2557  KGI   20/02/2558 371,800   50,000,000   0.74  
 BMCL27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   21/02/2558 429,000   30,000,000   1.43  
 DELT27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   20,000,000   -  
 DTAC27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   21/02/2558 60,000   30,000,000   0.20  
 ITD27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   21/02/2558 -   30,000,000   -  
 KKP27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   21/02/2558 317,500   30,000,000   1.06  
 ADVA08C1502A  28/11/2557  ASP   25/02/2558 482,000   30,000,000   1.61  
 BGH08C1502A  28/11/2557  ASP   25/02/2558 -   30,000,000   -  
 BMCL13C1502A  28/11/2557  KGI   25/02/2558 40,037,400   200,000,000   20.02  
 CK08C1502A  28/11/2557  ASP   25/02/2558 290,000   30,000,000   0.97  
 CPAL08C1502A  28/11/2557  ASP   25/02/2558 33,300   30,000,000   0.11  
 JAS13P1502A  28/11/2557  KGI   25/02/2558 200,100   50,000,000   0.40  
 TPIP13C1502A  28/11/2557  KGI   25/02/2558 18,011,100   50,000,000   36.02  
 BLAN23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 36,490,600   130,000,000   28.07  
 BMCL23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 3,834,500   30,000,000   12.78  
 CK23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 7,106,500   30,000,000   23.69  
 DTAC13C1502A  28/11/2557  KGI   26/02/2558 800,000   50,000,000   1.60  
 ITD23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 13,000   50,000,000   0.03  
 JAS23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 -   30,000,000   -  
 KTB23P1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 178,400   50,000,000   0.36  
 QH23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 904,500   50,000,000   1.81  
 SAMA23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 STA13C1502A  28/11/2557  KGI   26/02/2558 510,000   50,000,000   1.02  
 STEC23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 2,008,000   50,000,000   4.02  
 STPI23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 12,248,100   50,000,000   24.50  
 THCO13C1502A  28/11/2557  KGI   26/02/2558 63,100   50,000,000   0.13  
 TMB13C1502A  28/11/2557  KGI   26/02/2558 3,168,000   50,000,000   6.34  
 TRUE23C1502A  28/11/2557  SCBS   26/02/2558 3,000,000   30,000,000   10.00  
 EART27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 300,200   30,000,000   1.00  
 KTB27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 PS27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 15,500   30,000,000   0.05  
 THAI27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 -   30,000,000   -  
 THRE27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 2,200   20,000,000   0.01  
 UV27C1502A  28/11/2557  RHB OSK   28/02/2558 539,700   30,000,000   1.80  
 ADVA18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AOT18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 AP18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 785,500   20,000,000   3.93  
 BMCL18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 IVL18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 KBAN13P1502A  28/11/2557  KGI   06/03/2558 843,700   50,000,000   1.69  
 PTTG13P1502A  28/11/2557  KGI   06/03/2558 -   38,800,000   -  
 SCB18C1502A  28/11/2557  KTZ   06/03/2558 -   20,000,000   -  
 TOP13C1502A  28/11/2557  KGI   06/03/2558 -   50,000,000   -  
 VGI13C1502A  28/11/2557  KGI   06/03/2558 44,000   100,000,000   0.04  
 ADVA11C1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 33,100   120,000,000   0.03  
 ADVA11P1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 100   60,000,000   -  
 ADVA42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 1,000   50,000,000   -  
 AOT42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 4,700   50,000,000   0.01  
 AP01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 1,631,000   90,500,000   1.80  
 BANP01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 45,233,100   400,000,000   11.31  
 BANP01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 30,100   60,000,000   0.05  
 BANP06P1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 52,200   40,000,000   0.13  
 BBL11C1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 12,472,600   120,000,000   10.39  
 BBL11P1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 -   60,000,000   -  
 BCP01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 531,300   70,300,000   0.76  
 BCP01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 630,000   38,900,000   1.62  
 BCP06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 736,600   40,000,000   1.84  
 BEC01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 14,100   70,000,000   0.02  
 BEC01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 50,300   36,000,000   0.14  
 BGH42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 -   50,000,000   -  
 CENT01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 1,690,700   56,500,000   2.99  
 CENT01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 16,000   29,600,000   0.05  
 CPAL42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 25,000   50,000,000   0.05  
 CPF01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 55,437,100   160,000,000   34.65  
 CPF01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 122,000   78,800,000   0.15  
 CPN01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 2,852,800   92,700,000   3.08  
 CPN01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 55,200   52,000,000   0.11  
 DELT01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 174,100   35,000,000   0.50  
 DELT01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 1,134,700   18,800,000   6.04  
 DTAC01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 17,420,400   78,600,000   22.16  
 DTAC01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 737,300   46,800,000   1.58  
 EART01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 1,642,300   76,900,000   2.14  
 EART42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 10,020,700   100,000,000   10.02  
 GLOB42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 6,780,100   100,000,000   6.78  
 INTU06P1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 20,100   40,000,000   0.05  
 IVL06P1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 34,900   40,000,000   0.09  
 KBAN42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 15,000   50,000,000   0.03  
 MINT01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 7,420,400   137,500,000   5.40  
 MINT01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 86,000   58,000,000   0.15  
 NOK42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 31,330,500   100,000,000   31.33  
 PSL42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 14,843,300   100,000,000   14.84  
 PTT06P1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 1,308,500   40,000,000   3.27  
 PTT11C1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 10,000   120,000,000   0.01  
 PTT11P1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 200   60,000,000   -  
 PTTE06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 16,628,600   40,000,000   41.57  
 PTTE11C1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 1,816,400   100,000,000   1.82  
 PTTE11P1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 -   65,000,000   -  
 PTTG06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 7,975,300   40,000,000   19.94  
 S5001C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 1,531,600   94,000,000   1.63  
 S5001P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 420,900   69,000,000   0.61  
 SCB06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 82,200   60,000,000   0.14  
 SCC06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 460,500   40,000,000   1.15  
 SPAL01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 6,463,000   88,800,000   7.28  
 SPAL01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 100,000   44,500,000   0.22  
 THAI01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 9,962,500   58,600,000   17.00  
 THAI01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 371,500   30,000,000   1.24  
 TMB06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 520,900   80,000,000   0.65  
 TMB11C1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 20,000   60,000,000   0.03  
 TMB11P1502A  28/11/2557  KS   07/03/2558 210,000   60,000,000   0.35  
 TOP01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 13,943,300   80,000,000   17.43  
 TOP01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 620,300   42,000,000   1.48  
 TOP06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 9,106,100   40,000,000   22.77  
 TPIP01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 3,329,300   84,900,000   3.92  
 TPIP01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 20,100   41,100,000   0.05  
 TPIP42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 -   100,000,000   -  
 TRUE42C1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 10,219,500   100,000,000   10.22  
 TRUE42P1502A  28/11/2557  MBKET   07/03/2558 5,229,300   50,000,000   10.46  
 TTA06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 26,638,600   140,000,000   19.03  
 TTCL01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 10,088,200   74,000,000   13.63  
 TUF01C1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 3,286,600   64,000,000   5.14  
 TUF01P1502A  28/11/2557  BLS   07/03/2558 3,142,300   33,500,000   9.38  
 TUF06C1502A  28/11/2557  PTSEC   07/03/2558 952,200   40,000,000   2.38  
 AAV28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 146,000   80,000,000   0.18  
 AOT28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 -   100,000,000   -  
 AOT28P1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 231,300   75,000,000   0.31  
 BGH28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 1,530,000   100,000,000   1.53  
 BJC28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 1,903,400   100,000,000   1.90  
 BMCL28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 17,190,000   150,000,000   11.46  
 BTS28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 150,100   150,000,000   0.10  
 CK28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 2,593,300   150,000,000   1.73  
 CPF28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 590,900   150,000,000   0.39  
 GLOB28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 -   100,000,000   -  
 HMPR28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 4,766,500   180,000,000   2.65  
 IRPC28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 53,100   100,000,000   0.05  
 IVL28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 4,942,300   200,000,000   2.47  
 MINT28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 378,000   150,000,000   0.25  
 QH28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 40,100   100,000,000   0.04  
 SAMA28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 561,700   150,000,000   0.37  
 SCB28P1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 3,200   50,000,000   0.01  
 STEC28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 6,678,600   150,000,000   4.45  
 STPI28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 909,000   80,000,000   1.14  
 TCAP28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 170,000   150,000,000   0.11  
 TICO13C1503A  28/11/2557  KGI   10/03/2558 -   50,000,000   -  
 TPIP28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 10,398,500   150,000,000   6.93  
 TTA28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 27,634,900   190,000,000   14.54  
 UV28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 12,273,700   150,000,000   8.18  
 VGI28C1503A  28/11/2557  MSTL   10/03/2558 55,000   120,000,000   0.05  
 BBL13P1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 -   41,700,000   -  
 BTS13C1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 40,000   50,000,000   0.08  
 DTAC13C1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 DTAC28C1503A  28/11/2557  MSTL   11/03/2558 2,027,500   100,000,000   2.03  
 EART13C1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 26,000,000   150,000,000   17.33  
 LH13C1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 1,970,000   50,000,000   3.94  
 SAMA13C1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 TTA13P1503A  28/11/2557  KGI   11/03/2558 -   50,000,000   -  
 JAS27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   30,000,000   -  
 LPN27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   12/03/2558 1,000   30,000,000   -  
 STPI27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   12/03/2558 700,000   20,000,000   3.50  
 TRUE27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   12/03/2558 650,000   30,000,000   2.17  
 WHA27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   12/03/2558 -   20,000,000   -  
 VGI13C1503A  28/11/2557  KGI   17/03/2558 3,142,400   200,000,000   1.57  
 ADVA27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   19/03/2558 100,000   30,000,000   0.33  
 BLAN13C1503A  28/11/2557  KGI   19/03/2558 70,000   50,000,000   0.14  
 CK27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   19/03/2558 23,000   30,000,000   0.08  
 GFPT27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   19/03/2558 27,000   20,000,000   0.14  
 HEMR27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   19/03/2558 485,000   20,000,000   2.43  
 IVL13C1503A  28/11/2557  KGI   19/03/2558 -   50,000,000   -  
 IVL27C1503A  28/11/2557  RHB OSK   19/03/2558 690,000   30,000,000   2.30  
 PTT13C1503A  28/11/2557  KGI   19/03/2558 2,825,200   50,000,000   5.65  
 PTT13P1503A  28/11/2557  KGI   19/03/2558 -   50,000,000   -  
 CK42P1503A  28/11/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 KTB42P1503A  28/11/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 SAMA42P1503A  28/11/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 SCB13C1503A  28/11/2557  KGI   20/03/2558 1,851,300   50,000,000   3.70  
 SCB13P1503A  28/11/2557  KGI   20/03/2558 -   42,400,000   -  
 TMB42P1503A  28/11/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 TPIP42P1503A  28/11/2557  MBKET   20/03/2558 -   40,000,000   -  
 KKP23C1503A  28/11/2557  SCBS   26/03/2558 510,000   50,000,000   1.02  
 TPIP23C1503A  28/11/2557  SCBS   26/03/2558 13,215,400   150,000,000   8.81  
 UV23C1503A  28/11/2557  SCBS   26/03/2558 8,771,100   50,000,000   17.54  
 SAMA07C1503A  28/11/2557  CIMBS   27/03/2558 140,000   50,000,000   0.28  
 TRUE07C1503A  28/11/2557  CIMBS   27/03/2558 20,948,200   100,000,000   20.95  
 TTA13C1503A  28/11/2557  KGI   27/03/2558 8,794,100   100,000,000   8.79  
 AAV11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 439,300   28,000,000   1.57  
 BANP11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 2,850,000   120,000,000   2.38  
 BANP11P1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 12,000   80,000,000   0.01  
 BBL18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 150,000   20,000,000   0.75  
 BCH18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BLAN18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 BTS11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 -   120,000,000   -  
 CK11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 480,000   65,000,000   0.74  
 CK11C1503B  28/11/2557  KS   03/04/2558 100,000   60,000,000   0.17  
 CPAL11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 11,000   120,000,000   0.01  
 CPF08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 836,600   30,000,000   2.79  
 CPF08P1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 10,000   20,000,000   0.05  
 CPN11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 1,705,000   120,000,000   1.42  
 EART18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 HMPR11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 470,000   120,000,000   0.39  
 JAS08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 15,000   30,000,000   0.05  
 JAS11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 430,900   120,000,000   0.36  
 JAS11P1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 -   70,000,000   -  
 M08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 596,000   30,000,000   1.99  
 PTT08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 200,000   30,000,000   0.67  
 PTT08P1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 19,000   20,000,000   0.10  
 PTTG18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 SCC11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 13,000   120,000,000   0.01  
 STEC08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 -   30,000,000   -  
 STEC11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 -   65,000,000   -  
 STEC11C1503B  28/11/2557  KS   03/04/2558 542,700   60,000,000   0.90  
 THRE08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 500,000   30,000,000   1.67  
 TICO11C1503A  28/11/2557  KS   03/04/2558 13,600,000   38,500,000   35.32  
 TPIP18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 TRUE08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 2,730,700   30,000,000   9.10  
 TRUE08P1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 61,200   20,000,000   0.31  
 TRUE18C1503A  28/11/2557  KTZ   03/04/2558 1,000,000   20,000,000   5.00  
 TTA08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 100,000   30,000,000   0.33  
 TTA08P1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 -   20,000,000   -  
 VGI08C1503A  28/11/2557  ASP   03/04/2558 1,500   30,000,000   0.01  
 S5013C1503A  28/11/2557  KGI   04/04/2558 -   100,000,000   -  
 S5013P1503A  28/11/2557  KGI   04/04/2558 600   100,000,000   -  
 S5028C1503A  28/11/2557  MSTL   04/04/2558 -   50,000,000   -  
 S5028C1503B  28/11/2557  MSTL   04/04/2558 1,976,000   50,000,000   3.95  
 S5028P1503A  28/11/2557  MSTL   04/04/2558 -   50,000,000   -  
 S5028P1503B  28/11/2557  MSTL   04/04/2558 -   50,000,000   -  
 ADVA01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 20,786,900   117,000,000   17.77  
 ADVA01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 515,000   58,000,000   0.89  
 AOT01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 12,603,600   79,000,000   15.95  
 AOT01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 3,844,500   43,000,000   8.94  
 BCH01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 144,500   88,800,000   0.16  
 BEC06C1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 100   60,000,000   -  
 BJC01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 774,100   48,000,000   1.61  
 BJC01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 30,000   25,000,000   0.12  
 BLA01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 1,761,600   37,900,000   4.65  
 CENT06C1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 573,500   60,000,000   0.96  
 EART01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 -   40,500,000   -  
 HMPR06C1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 221,200   80,000,000   0.28  
 INTU01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 19,544,300   67,000,000   29.17  
 INTU01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 278,200   35,000,000   0.79  
 IRPC01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 66,000   62,500,000   0.11  
 IRPC01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 165,000   31,000,000   0.53  
 JAS01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 22,392,900   150,000,000   14.93  
 JAS01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 4,334,100   75,000,000   5.78  
 KBAN01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 7,999,100   98,000,000   8.16  
 KBAN01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 1,350,600   54,000,000   2.50  
 KBAN06P1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 13,382,500   80,000,000   16.73  
 KTB01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 8,218,300   98,000,000   8.39  
 KTB01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 99,400   48,000,000   0.21  
 PTTE01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 41,610,600   160,000,000   26.01  
 PTTE01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 106,300   34,000,000   0.31  
 S5001C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 145,300   42,000,000   0.35  
 S5001P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 2,764,800   30,000,000   9.22  
 SCB01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 2,894,700   55,000,000   5.26  
 SCB01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 374,000   31,000,000   1.21  
 SCB06P1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 1,776,000   80,000,000   2.22  
 STA06C1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 19,812,200   80,000,000   24.77  
 TRUE01C1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 88,536,100   466,000,000   19.00  
 TRUE01P1503A  28/11/2557  BLS   08/04/2558 2,178,400   90,000,000   2.42  
 TRUE06C1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 2,978,500   200,000,000   1.49  
 TRUE06P1503A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2558 11,099,500   50,000,000   22.20  
 PTT28C1504A  28/11/2557  MSTL   09/04/2558 64,100   100,000,000   0.06  
 PTTG28C1504A  28/11/2557  MSTL   09/04/2558 -   100,000,000   -  
 SAMA28C1504A  28/11/2557  MSTL   09/04/2558 3,915,500   150,000,000   2.61  
 SIRI28C1504A  28/11/2557  MSTL   09/04/2558 -   110,000,000   -  
 UV28P1504A  28/11/2557  MSTL   09/04/2558 -   100,000,000   -  
 TPIP13C1504A  28/11/2557  KGI   10/04/2558 -   100,000,000   -  
 TTA13C1504A  28/11/2557  KGI   10/04/2558 2,000,000   100,000,000   2.00  
 ADVA13C1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 362,500   50,000,000   0.73  
 ADVA13P1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 BTS13C1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 CPF13C1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 5,600,400   50,000,000   11.20  
 IVL13P1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 -   50,000,000   -  
 KTB13C1504A  28/11/2557  KGI   11/04/2558 1,123,200   50,000,000   2.25  
 AOT13C1504A  28/11/2557  KGI   22/04/2558 100   50,000,000   -  
 ITD13C1504A  28/11/2557  KGI   22/04/2558 7,880,200   100,000,000   7.88  
 ADVA28CG  28/11/2557  MSTL   24/04/2558 1,013,100   80,000,000   1.27  
 CPAL28CD  28/11/2557  MSTL   24/04/2558 200   80,000,000   -  
 JAS28CD  28/11/2557  MSTL   24/04/2558 200   80,000,000   -  
 PTT28CD  28/11/2557  MSTL   24/04/2558 -   80,000,000   -  
 KBAN28CE  28/11/2557  MSTL   30/04/2558 -   80,000,000   -  
 TRUE28CF  28/11/2557  MSTL   30/04/2558 39,191,200   500,000,000   7.84  
 BCH42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 20,200   50,000,000   0.04  
 HMPR42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 100   40,000,000   -  
 IRPC42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 -   40,000,000   -  
 SPAL42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 8,000   40,000,000   0.02  
 SRIC42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 260,000   50,000,000   0.52  
 TTCL42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 -   50,000,000   -  
 UV42C1504A  28/11/2557  MBKET   05/05/2558 5,000   50,000,000   0.01  
 AAV11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BANK08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BBL06P1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 202,000   40,000,000   0.51  
 BCH08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 2,237,600   30,000,000   7.46  
 BCP08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BECL08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 BGH01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 5,295,200   120,000,000   4.41  
 BGH01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 351,000   60,000,000   0.59  
 BGH06CB  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 6,096,100   80,000,000   7.62  
 BH01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 100   52,000,000   -  
 BJCH13C1504A  28/11/2557  KGI   09/05/2558 505,000   100,000,000   0.51  
 BLA06CA  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 1,402,300   80,000,000   1.75  
 BLAN01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 1,729,700   100,000,000   1.73  
 BLAN01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 BTS06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 551,400   100,000,000   0.55  
 CENT11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   50,000,000   -  
 CK06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 938,400   80,000,000   1.17  
 CK06P1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 181,600   20,000,000   0.91  
 CPF06CC  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 61,059,800   200,000,000   30.53  
 ENER08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 GFPT06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 50,100   80,000,000   0.06  
 GLOB06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 406,000   80,000,000   0.51  
 GLOB11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 HEMR01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 15,558,200   70,000,000   22.23  
 HEMR01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 30,000   34,000,000   0.09  
 HEMR11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 4,500   35,000,000   0.01  
 HMPR11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   90,000,000   -  
 ICT08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 INTU11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 700,100   120,000,000   0.58  
 INTU11P1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   60,000,000   -  
 IRPC06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 2,349,800   80,000,000   2.94  
 IRPC06P1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 41,000   20,000,000   0.21  
 ITD08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 3,000   30,000,000   0.01  
 JAS06CA  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 118,161,200   285,000,000   41.46  
 JAS13C1504A  28/11/2557  KGI   09/05/2558 2,774,200   100,000,000   2.77  
 LH11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 20,000   120,000,000   0.02  
 LPN06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 3,200   80,000,000   -  
 LPN11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 MAJO06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 100   80,000,000   -  
 PTTG01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 1,500,800   94,000,000   1.60  
 PTTG01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 714,600   50,000,000   1.43  
 QH01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 50,000   87,000,000   0.06  
 QH01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 35,000   44,000,000   0.08  
 QH08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 ROBI08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 SAMA08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 SAMA11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   65,000,000   -  
 SCC01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 5,831,600   100,000,000   5.83  
 SCC01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 91,000   54,000,000   0.17  
 SPAL08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 SPCG08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 672,000   30,000,000   2.24  
 SPCG11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 558,100   70,000,000   0.80  
 STPI08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 51,870,800   90,000,000   57.63  
 STPI08P1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 -   30,000,000   -  
 TCAP01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 200   100,000,000   -  
 TCAP01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 20,000   50,000,000   0.04  
 TCAP06CB  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 10,417,400   60,000,000   17.36  
 THCO01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 3,235,600   90,000,000   3.60  
 THCO01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 -   45,000,000   -  
 TMB01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 11,619,000   144,000,000   8.07  
 TMB01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 -   71,000,000   -  
 TOP11C1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 1,210,000   45,000,000   2.69  
 TOP11P1504A  28/11/2557  KS   09/05/2558 -   40,000,000   -  
 TTCL08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 17,884,800   30,000,000   59.62  
 UV08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 1,306,600   30,000,000   4.36  
 VGI01C1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 10,032,600   140,000,000   7.17  
 VGI01P1504A  28/11/2557  BLS   09/05/2558 290,500   70,000,000   0.42  
 VGI06C1504A  28/11/2557  PTSEC   09/05/2558 332,400   100,000,000   0.33  
 WHA08C1504A  28/11/2557  ASP   09/05/2558 1,959,100   30,000,000   6.53  
 ADVA28P1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 -   100,000,000   -  
 BANP28C1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 -   200,000,000   -  
 HEMR28C1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 -   100,000,000   -  
 HEMR28C1505B  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 -   200,000,000   -  
 ITD28C1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 37,037,500   180,000,000   20.58  
 KBAN28P1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 -   100,000,000   -  
 TISC28C1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 806,400   100,000,000   0.81  
 TRUE28P1505A  28/11/2557  MSTL   12/05/2558 10,000   200,000,000   -  
 BBL13C1505A  28/11/2557  KGI   14/05/2558 1,000,000   50,000,000   2.00  
 GLOB27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   14/05/2558 -   30,000,000   -  
 IVL27P1505A  28/11/2557  RHB OSK   14/05/2558 -   30,000,000   -  
 PTTE27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   14/05/2558 2,000   30,000,000   0.01  
 RATC27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   14/05/2558 166,000   30,000,000   0.55  
 TPIP27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   14/05/2558 100   30,000,000   -  
 BLAN28C1505A  28/11/2557  MSTL   15/05/2558 -   180,000,000   -  
 PTTG13C1505A  28/11/2557  KGI   15/05/2558 13,800   50,000,000   0.03  
 SAMA13C1505A  28/11/2557  KGI   15/05/2558 20,000   50,000,000   0.04  
 TOP13C1505A  28/11/2557  KGI   15/05/2558 50,000   50,000,000   0.10  
 TPIP13C1505A  28/11/2557  KGI   15/05/2558 -   50,000,000   -  
 TRUE13C1505A  28/11/2557  KGI   15/05/2558 11,502,000   100,000,000   11.50  
 BBL16C1505A  28/11/2557  TNS   16/05/2558 40,000   40,000,000   0.10  
 CPAL16C1505A  28/11/2557  TNS   16/05/2558 20,000   40,000,000   0.05  
 IVL28C1505A  28/11/2557  MSTL   16/05/2558 -   100,000,000   -  
 KBAN28C1505A  28/11/2557  MSTL   16/05/2558 20,000   100,000,000   0.02  
 PS16C1505A  28/11/2557  TNS   16/05/2558 50,100   40,000,000   0.13  
 PTT16C1505A  28/11/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 PTTE28C1505A  28/11/2557  MSTL   16/05/2558 100   100,000,000   -  
 SCC28C1505A  28/11/2557  MSTL   16/05/2558 -   100,000,000   -  
 TRUE28C1505A  28/11/2557  MSTL   16/05/2558 191,000   200,000,000   0.10  
 VGI16C1505A  28/11/2557  TNS   16/05/2558 -   40,000,000   -  
 CENT27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   21/05/2558 -   30,000,000   -  
 HMPR27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   21/05/2558 -   30,000,000   -  
 KBAN13C1505A  28/11/2557  KGI   21/05/2558 -   100,000,000   -  
 PTT28P1505A  28/11/2557  MSTL   21/05/2558 81,300   100,000,000   0.08  
 TMB27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   21/05/2558 -   30,000,000   -  
 TRUE27P1505A  28/11/2557  RHB OSK   21/05/2558 10,000   30,000,000   0.03  
 TTCL27C1505A  28/11/2557  RHB OSK   21/05/2558 50,000   30,000,000   0.17  
 ADVA23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 183,000   50,000,000   0.37  
 BCP23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 415,100   30,000,000   1.38  
 IVL23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 -   50,000,000   -  
 KTB23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 670,000   30,000,000   2.23  
 PS23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 895,500   30,000,000   2.99  
 SRIC23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 817,000   50,000,000   1.63  
 TICO23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 -   30,000,000   -  
 TISC23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 20,000   30,000,000   0.07  
 TPIP23C1505A  28/11/2557  SCBS   28/05/2558 998,000   50,000,000   2.00  
 BCP13C1505A  28/11/2557  KGI   29/05/2558 -   100,000,000   -  
 ITD13C1505A  28/11/2557  KGI   29/05/2558 4,851,000   100,000,000   4.85  
 SPCG13C1505A  28/11/2557  KGI   29/05/2558 470,000   50,000,000   0.94  
 AOT06P1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 312,200   40,000,000   0.78  
 AOT42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 AP42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 BCP11C1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 BECL42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 BJCH42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 1,000   40,000,000   -  
 BMCL01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 7,373,900   120,000,000   6.14  
 BMCL01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   50,000,000   -  
 CK01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 50,177,600   100,000,000   50.18  
 CK01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   50,000,000   -  
 CPAL01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 2,005,500   80,000,000   2.51  
 CPAL01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   44,000,000   -  
 CPAL13C1505A  28/11/2557  KGI   06/06/2558 8,500   50,000,000   0.02  
 CPF11C1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 315,000   100,000,000   0.32  
 CPN42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 DTAC13P1505A  28/11/2557  KGI   06/06/2558 -   50,000,000   -  
 HMPR01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 31,800   60,000,000   0.05  
 ITD01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 48,527,600   170,000,000   28.55  
 ITD01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 1,822,400   40,000,000   4.56  
 IVL01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 143,000   80,000,000   0.18  
 IVL01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 100,000   40,000,000   0.25  
 IVL11C1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 IVL11P1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 -   100,000,000   -  
 IVL42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 LPN42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 MCOT42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 111,300   40,000,000   0.28  
 MINT06C1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 2,146,800   60,000,000   3.58  
 PS42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 PTT01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 7,034,600   85,000,000   8.28  
 PTT01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 811,800   48,000,000   1.69  
 PTTE13C1505A  28/11/2557  KGI   06/06/2558 40,000   50,000,000   0.08  
 PTTE13P1505A  28/11/2557  KGI   06/06/2558 -   50,000,000   -  
 QH42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 -   40,000,000   -  
 SAMA01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 16,268,900   80,000,000   20.34  
 SAMA01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 196,000   35,000,000   0.56  
 SAMA06C1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 1,275,100   60,000,000   2.13  
 SIRI13C1505A  28/11/2557  KGI   06/06/2558 1,152,100   100,000,000   1.15  
 SIRI42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 8,000   40,000,000   0.02  
 SPAL06C1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 203,500   60,000,000   0.34  
 SPCG42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 150,000   40,000,000   0.38  
 STEC01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 4,131,900   100,000,000   4.13  
 STEC01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   50,000,000   -  
 STEC06C1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 8,100   60,000,000   0.01  
 THAI06C1505A  28/11/2557  PTSEC   06/06/2558 2,604,400   80,000,000   3.26  
 THAI42C1505A  28/11/2557  MBKET   06/06/2558 375,800   40,000,000   0.94  
 TPIP01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 8,371,800   140,000,000   5.98  
 TPIP11C1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 -   70,000,000   -  
 TRUE01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 12,068,700   150,000,000   8.05  
 TRUE01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   55,000,000   -  
 TTA01C1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 17,265,100   45,000,000   38.37  
 TTA01P1505A  28/11/2557  BLS   06/06/2558 -   23,000,000   -  
 VGI11C1505A  28/11/2557  KS   06/06/2558 359,200   70,000,000   0.51  
 BBL28C1506A  28/11/2557  MSTL   09/06/2558 1,690,000   90,000,000   1.88  
 KKP28C1506A  28/11/2557  MSTL   09/06/2558 100,000   110,000,000   0.09  
 SPCG28C1506A  28/11/2557  MSTL   09/06/2558 1,100   180,000,000   -  
 THCO28C1506A  28/11/2557  MSTL   09/06/2558 10,400   120,000,000   0.01  
 TPIP28C1506A  28/11/2557  MSTL   09/06/2558 -   150,000,000   -  
 AOT16C1506A  28/11/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 BJC16C1506A  28/11/2557  TNS   13/06/2558 -   40,000,000   -  
 BMCL28C1506A  28/11/2557  MSTL   13/06/2558 4,100   130,000,000   -  
 DTAC16C1506A  28/11/2557  TNS   13/06/2558 356,800   40,000,000   0.89  
 IVL16C1506A  28/11/2557  TNS   13/06/2558 800,000   40,000,000   2.00  
 JAS16C1506A  28/11/2557  TNS   13/06/2558 553,000   40,000,000   1.38  
 BANP16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 15,000   40,000,000   0.04  
 HMPR16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 40,000   40,000,000   0.10  
 IRPC16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 200,000   40,000,000   0.50  
 LH16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 3,000   40,000,000   0.01  
 PTTG16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 1,132,600   40,000,000   2.83  
 SCB16C1506A  28/11/2557  TNS   24/06/2558 117,800   40,000,000   0.29  
 BBL08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 6,681,000   30,000,000   22.27  
 BGH08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 738,000   30,000,000   2.46  
 BJC08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 129,000   30,000,000   0.43  
 CK08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 176,000   30,000,000   0.59  
 IVL08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 8,056,800   30,000,000   26.86  
 KBAN08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 100   30,000,000   -  
 KKP08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 1,620,100   30,000,000   5.40  
 LH08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 100,200   30,000,000   0.33  
 TPIP08C1506A  28/11/2557  ASP   25/06/2558 416,100   30,000,000   1.39  
 AOT07C1506A  28/11/2557  CIMBS   26/06/2558 -   50,000,000   -  
 CK07C1506A  28/11/2557  CIMBS   26/06/2558 -   50,000,000   -  
 IVL07C1506A  28/11/2557  CIMBS   26/06/2558 100   50,000,000   -  
 TPIP07C1506A  28/11/2557  CIMBS   26/06/2558 400,000   50,000,000   0.80  
 ADVA42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 AMAT42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 BGH42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 BLA42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 DELT42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 DTAC42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 EGCO42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 GFPT42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 INTU42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 JAS42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 200,000   20,000,000   1.00  
 LH42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 MAJO42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 100,000   20,000,000   0.50  
 MC42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 15,100   20,000,000   0.08  
 MEGA42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 MINT42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 100,000   20,000,000   0.50  
 PTT42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 PTTE42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 SCB42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 STPI42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 TICO42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 TISC42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 TOP42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 -   20,000,000   -  
 WHA42C1506A  28/11/2557  MBKET   30/06/2558 5,100   20,000,000   0.03  
 S5028C1506A  28/11/2557  MSTL   07/07/2558 10,000   50,000,000   0.02  
 S5028P1506A  28/11/2557  MSTL   07/07/2558 -   50,000,000   -  
 AAV06C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 180,100   40,000,000   0.45  
 BGH11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 46,900   20,000,000   0.23  
 ITD06C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 302,100   60,000,000   0.50  
 KTB11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 10,000   120,000,000   0.01  
 PS11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 -   60,000,000   -  
 PTTE11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 500   100,000,000   -  
 PTTG11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 -   100,000,000   -  
 S5006C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 -   20,000,000   -  
 S5006P1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 -   20,000,000   -  
 SET06C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 94,100   40,000,000   0.24  
 SET06C1506B  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 27,100   40,000,000   0.07  
 SET06C1506C  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 190,100   40,000,000   0.48  
 SET06P1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 7,839,000   20,000,000   39.20  
 SET06P1506B  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 155,000   20,000,000   0.78  
 SET06P1506C  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 1,075,100   20,000,000   5.38  
 SIRI06C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 2,268,500   40,000,000   5.67  
 THCO06C1506A  28/11/2557  PTSEC   08/07/2558 62,352,000   160,000,000   38.97  
 THCO11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 -   100,000,000   -  
 TTA11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 -   100,000,000   -  
 TUF11C1506A  28/11/2557  KS   08/07/2558 -   60,000,000   -  
 BGH16C1507A  28/11/2557  TNS   16/07/2558 15,000   40,000,000   0.04  
 BTS16C1507A  28/11/2557  TNS   16/07/2558 -   40,000,000   -  
 INTU16C1507A  28/11/2557  TNS   16/07/2558 74,700   40,000,000   0.19  
 TMB16C1507A  28/11/2557  TNS   16/07/2558 -   40,000,000   -  
 TRUE16C1507A  28/11/2557  TNS   16/07/2558 1,510,500   40,000,000   3.78  
 BCH23C1507A  28/11/2557  SCBS   23/07/2558 9,200,000   50,000,000   18.40  
 BJC06C1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 8,768,500   40,000,000   21.92  
 BMCL06C1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 13,907,300   40,000,000   34.77  
 DTAC06C1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 10,362,600   60,000,000   17.27  
 DTAC06P1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 -   40,000,000   -  
 M06C1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 1,817,800   40,000,000   4.54  
 PS06C1507A  28/11/2557  PTSEC   07/08/2558 1,199,700   40,000,000   3.00  
 BMCL08C1508A  28/11/2557  ASP   04/09/2558 106,800   30,000,000   0.36  
 BANP23C1510A  28/11/2557  SCBS   22/10/2558 11,000   50,000,000   0.02  
 CK06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 15,020,900   40,000,000   37.55  
 ITD06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 4,949,000   40,000,000   12.37  
 IVL06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 3,541,000   80,000,000   4.43  
 IVL06P1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 500   80,000,000   -  
 SCB06P1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 -   40,000,000   -  
 STPI06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 17,156,200   40,000,000   42.89  
 TPIP06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 340,000   60,000,000   0.57  
 TRUE06C1510A  28/11/2557  PTSEC   06/11/2558 2,702,100   80,000,000   3.38  
 BTS23C1511A  28/11/2557  SCBS   19/11/2558 421,000   50,000,000   0.84  
 EGCO23C1511A  28/11/2557  SCBS   19/11/2558 4,100,100   50,000,000   8.20  
 PTTE23C1511A  28/11/2557  SCBS   19/11/2558 400,500   50,000,000   0.80  
 BCP06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 PTTE06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 644,000   40,000,000   1.61  
 PTTG06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 22,600   40,000,000   0.06  
 PTTG06P1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 SCC06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 17,500   40,000,000   0.04  
 TICO06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 TMB06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 524,600   80,000,000   0.66  
 TUF06C1511A  28/11/2557  PTSEC   05/12/2558 -   40,000,000   -  
 SC13C1512A  28/11/2557  KGI   24/12/2558 2,284,700   200,000,000   1.14  
 ADVA06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 4,915,100   200,000,000   2.46  
 BANP06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 92,351,900   180,000,000   51.31  
 BANP06P1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 -   40,000,000   -  
 BBL06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 5,967,400   100,000,000   5.97  
 CPAL06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 6,860,600   80,000,000   8.58  
 CPN06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 6,398,600   40,000,000   16.00  
 INTU06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 20,943,700   100,000,000   20.94  
 INTU06P1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 -   40,000,000   -  
 IVL06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 32,278,300   80,000,000   40.35  
 KBAN06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 43,900   50,000,000   0.09  
 KTB06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 1,459,900   100,000,000   1.46  
 PTT06C1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 19,400   40,000,000   0.05  
 PTT06P1601A  28/11/2557  PTSEC   05/02/2559 150,600   40,000,000   0.38  
 TTA23C1602A  28/11/2557  SCBS   18/02/2559 722,400   50,000,000   1.44  
 PTT23C1603A  28/11/2557  SCBS   31/03/2559 1,254,900   50,000,000   2.51  
 AOT06C1603A  28/11/2557  PTSEC   08/04/2559 33,500   100,000,000   0.03  
 SCB06C1609A  28/11/2557  PTSEC   07/10/2559 453,800   40,000,000   1.13  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share