ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
21 เม.ย. 2558 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 24 เม.ย. 2558
วันจ่ายปันผล 07 พ.ค. 2558 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.06
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ
02 มี.ค. 2558 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 06 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 10 เม.ย. 2558 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
21 เม.ย. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 24 เม.ย. 2557
วันจ่ายปันผล 08 พ.ค. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.04
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ
05 มี.ค. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 10 มี.ค. 2557
วันที่ประชุม 11 เม.ย. 2557 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
19 เม.ย. 2556 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 24 เม.ย. 2556
วันจ่ายปันผล 09 พ.ค. 2556 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.033
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ
06 มี.ค. 2556 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 12 เม.ย. 2556 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหาน
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share