ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UAC : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2936-1701 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2555
เบอร์โทรสาร 0-2936-1700 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.uac.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   84.20 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.09
  P/BV(เท่า)   4.89 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   4,516.91

ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 11 ต.ค. 2553
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 331,748,331.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,111,038.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 01/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH1040010Y06
    ต่างด้าว TH1040010Y14
    NVDR TH1040010R13
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  2. นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  3. นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 554,222,076 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 554,222,076 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 554,222,076 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 554,222,076 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ
นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ
น.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
น.ส.จีระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ
น.ส.จีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share