ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TYCN : บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3863-6800, 0-3863-6975 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-3863-6977 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.tycons.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   67.67 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   0.39 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   2,184.68

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
เหล็ก
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 11 ธ.ค. 2546
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 6,035,039,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,035,039,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0754010Z02
    ต่างด้าว TH0754010Z10
    NVDR TH0754010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 603,503,900 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 603,503,900 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 10 พ.ค. 2555 6,755,000 หุ้น
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 6,755,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 596,748,900 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 596,748,900 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

บริษัทต้องนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพื่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ
นางลู เยน เจียน รองประธานกรรมการ
นายหวง ปิ่น หลุน กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายหวง ปิ่น หลุน กรรมการ
นายโป๋ หลง หยาง กรรมการ
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ
นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการตรวจสอบ
นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share