ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2022-7777 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2022-7788 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.trc-con.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   35.75 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.53
  P/BV(เท่า)   5.55 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   7,683.22

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 413,076,335.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0890010Z04
    ต่างด้าว TH0890010Z12
    NVDR TH0890010R12
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 2. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 826,152,670 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 826,152,670 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 826,152,670 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 826,152,670 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ
นายโลห์ อิง คี กรรมการ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ
นายพิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share