ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2735-0801 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2735-1941 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.tndt.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   18.62 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.26
  P/BV(เท่า)   3.34 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   1,640.00

ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 28 ก.ย. 2550
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0953010004
    ต่างด้าว TH0953010012
    NVDR TH0953010R18
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  2. นาย เมธี รัตนศรีเมธา
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  3. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 100,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 100,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 100,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 100,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการ
นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริหาร
น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กรรมการ
น.ต.เอนก พันธุรักษ์ กรรมการ
นายชาย ชีวะเกตุ กรรมการ
น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการ
นายวิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ
นายณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ
นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ
นายวิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ รัตนะ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share