ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2318-3339 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.tk.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   25.43 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.81
  P/BV(เท่า)   1.25 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   4,975.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 02 ต.ค. 2546
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 500,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 01/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0736010008
    ต่างด้าว TH0736010016
    NVDR TH0736010R17
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  2. นาย เมธี รัตนศรีเมธา
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  3. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 500,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 500,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 500,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 500,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทของแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ
นายประพล พรประภา กรรมการ
นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ
น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ
นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ
น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีป ชาติธำรง กรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share