ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2591-0736-49 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2591-0705, 0-2299-5252 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.thaicom.net งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   22.76 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.95
  P/BV(เท่า)   2.16 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   36,439.92

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 18 ม.ค. 2537
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 5.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 5,494,512,700.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,479,687,700.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0380010Y07
    ต่างด้าว TH0380010Y15
    NVDR TH0380010R14
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  2. นาย วินิจ ศิลามงคล
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  3. นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,095,937,540 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,095,937,540 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 1,095,937,540 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 1,095,937,540 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ
นายเกว็ก บัค ไช กรรมการ
นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
นายหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ
นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ
นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ
นายหิรัญ รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ
นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share