ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
เบอร์โทรสาร 0-2217-8312 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.thanachart.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   8.18 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   4.61
  P/BV(เท่า)   0.82 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   44,404.12

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ
ธนาคาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 30 เม.ย. 2518
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 12,778,164,270.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 12,778,164,270.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน 132,760.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 132,760.00 บาท

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0083010Z06
    ต่างด้าว TH0083010Z14
    NVDR TH0083010R14
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นางสาว รัตนา จาละ
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว สมใจ คุณปสุต
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,277,816,427 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,277,816,427 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2558 71,850,000 หุ้น
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 71,850,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 1,205,966,427 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 1,205,966,427 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 13,276 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว TCAP-P 13,276 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 13,276 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 13,276 หุ้น

นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯจะพิจารณาถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ
น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ
นายธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการอิสระ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ
นายธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share