ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30, 32/59-60 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-1321-2 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2260-1339, 0-2258-3436 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.stecon.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   20.86 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.92
  P/BV(เท่า)   3.80 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   31,722.22

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 31 ส.ค. 2535
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 1,525,106,540.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,525,106,540.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0307010Z09
    ต่างด้าว TH0307010Z17
    NVDR TH0307010R17
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,525,106,540 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,525,106,540 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 1,525,106,540 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 1,525,106,540 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการ
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ
นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ
นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ
นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการ
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการ
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการ
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ
นายชำนิ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share