ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SPORT : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 66/26?29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2508-8000 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2547
เบอร์โทรสาร 0-2508-3215 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.siamsport.co.th/ งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   1.20 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   689.83

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 13 มี.ค. 2539
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 417,704,001.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 361,167,354.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0545010Z04
    ต่างด้าว TH0545010Z12
    NVDR TH0545010R12
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย เสถียร วงศ์สนันท์
  (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
 2. นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
  (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
 3. นาย วิชัย รุจิตานนท์
  (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
 4. นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
  (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 361,167,354 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 361,167,354 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 361,167,354 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 361,167,354 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานกรรมการ
นายระวิ โหลทอง กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ กรรมการ
นายจรูญ วานิชชา กรรมการ
นายโรจ งามแม้น กรรมการ
นายมานิตย์ ลือประไพ กรรมการ
นายทวยเทพ ไวทยานนท์ กรรมการ
นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล กรรมการ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
นายวรรคสร โหลทอง กรรมการ
นายสมิต มานัสฤดี กรรมการอิสระ
นายสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการอิสระ
นายกิตติ ชีนะเกตุ กรรมการอิสระ
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการอิสระ
นายวิชัย เจดีย์ กรรมการอิสระ
นายสุเมธ เจนเจษฎา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกิตติ ชีนะเกตุ กรรมการตรวจสอบ
นายวิชัย เจดีย์ กรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share