ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SPF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ที่อยู่ ชั้น 25 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9800 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2305-9803-4
เว็บไซต์ www.phatraasset.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   7.31
  P/NAV(เท่า)   1.55 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   16,245.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 24 พ.ย. 2549
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 9.6927 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 9,208,065,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 9,208,065,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00000 %
(ณ วันที่ 25/10/2550)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0929010005
    ต่างด้าว TH0929010013
    NVDR -
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 950,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 950,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 950,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 950,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบ ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share