ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2352-4777 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2554
เบอร์โทรสาร 0-2352-4799 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.singerthai.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   14.31 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   4.14
  P/BV(เท่า)   2.19 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   3,456.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 28 มิ.ย. 2527
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 270,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0073A10Z05
    ต่างด้าว TH0073A10Z13
    NVDR TH0073010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 2. นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 3. นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 4. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 270,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 270,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 270,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
พล.ร.อ. ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ
นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบุญยง ตันสกุล กรรมการ
นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ กรรมการ
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ กรรมการ
นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ
พล.ร.อ. ม.ล.อัศนี ปราโมช กรรมการอิสระ
นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share