ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIM : บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 33, 99/3 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2502-6000 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2502-6900 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.i-mobilephone.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   16.60 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   3.36
  P/BV(เท่า)   3.54 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   11,792.67

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 09 ธ.ค. 2546
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 444,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 440,025,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0756010Z07
    ต่างด้าว TH0756010Z15
    NVDR TH0756010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย วิชาติ โลเกศกระวี
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 4,400,250,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,400,250,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 4,400,250,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 4,400,250,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ
นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ
นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ
นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ
นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ
นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share