ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก, 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2660-9000 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.siamfuture.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   14.48 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.32
  P/BV(เท่า)   1.51 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   10,141.53

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 17 ธ.ค. 2545
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 1,480,522,641.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,480,515,030.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0699010003
    ต่างด้าว TH0699010011
    NVDR TH0699010R17
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
    (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
  2. นาย พิสิฐ ทางธนกุล
    (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
  3. นางสาว สกุณา แย้มสกุล
    (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,480,515,030 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,480,515,030 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 1,480,515,030 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 1,480,515,030 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร
นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ รองประธานกรรมการ
นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ
นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการ
นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการ
นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล กรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการ
น.ส.ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
นางนันทิยา มนตริวัต กรรมการอิสระ
นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ
นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการอิสระ
นางนันทิยา มนตริวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ
นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share