ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3848-1552-5 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-3848-1551 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.sahacogen.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   26.22 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.98
  P/BV(เท่า)   2.34 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   5,777.75

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 07 ม.ค. 2547
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 955,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 955,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0762010005
    ต่างด้าว TH0762010013
    NVDR TH0762010R13
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 955,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 955,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 955,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 955,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการผู้จัดการ
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
นายอัตถกร กลั่นความดี กรรมการ
นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการ
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการ
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการอิสระ
นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ
นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ
พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระ
นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการตรวจสอบ
นายอมร อัศวานันท์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share