ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2312-5318 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2312-5076 , 0-2312-5317 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.satpcl.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   12.04 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   3.26
  P/BV(เท่า)   1.50 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   7,823.57

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ยานยนต์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 31 ม.ค. 2548
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 426,711,809.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 425,193,894.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0823010002
    ต่างด้าว TH0823010010
    NVDR TH0823010R13
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 2. นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 3. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
 4. นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 425,193,894 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 425,193,894 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 425,193,894 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 425,193,894 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ
น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ
นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ
นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ
นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการตรวจสอบ
นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share