ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
S & J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2676-2727, 0-2676-2737 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2676-2726 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.snjinter.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   12.49 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   4.70
  P/BV(เท่า)   0.85 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   2,713.75

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 06 ก.ย. 2531
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149,930,828.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0123010Z00
    ต่างด้าว TH0123010Z18
    NVDR TH0123010R18
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
    (สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์)
  2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
    (สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์)
  3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์
    (สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 149,930,828 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 149,930,828 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 149,930,828 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 149,930,828 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นหลัก (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
นายอัตถกร กลั่นความดี กรรมการ
นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ
นางมาลิน จุลศิริ กรรมการ
นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการ
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการ
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ
นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการอิสระ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ
นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ
นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการอิสระ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share