ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 2138 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2374-0197-216, 0-2374-0798-807, 0-2732-0476-487
เบอร์โทรสาร 0-2374-0804 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.ram-hosp.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   26.13 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.55
  P/BV(เท่า)   3.94 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   26,400.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
การแพทย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 13 ก.ย. 2534
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 150,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0259010005
    ต่างด้าว TH0259010013
    NVDR TH0259010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 2. นาย พจน์ อัศวสันติชัย
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 3. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 4. นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 12,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 12,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 12,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 12,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการผู้อำนวยการ
นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ
นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ
นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ
นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ
นายประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระ
ร.อ.ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ
นายพินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ
น.ส.กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระ
นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร.อ.ขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
น.ส.กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share