ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-2706-8 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2552
เบอร์โทรสาร 0-2665-2705 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.polyplexthailand.com งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 3/2558
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   42.85 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   0.99 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   8,000.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2547
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 960,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0815010002
    ต่างด้าว TH0815010010
    NVDR TH0815010R19
วันปิดรอบบัญชี 31/3
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว วราพร ประภาศิริกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 800,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 800,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 800,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 800,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (โดยมีเงิ่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายซันจีฟ ซาราฟ รองประธานกรรมการ
นายอมิต ปรากาซ กรรมการผู้จัดการ
นายปราเนย์ โกธารี กรรมการ
นายมานิตย์ กุปต้า กรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
นายวีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการอิสระ
นายซีราช ปุณวาลา กรรมการอิสระ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีรพงษ์ รามางกูร กรรมการตรวจสอบ
นายซีราช ปุณวาลา กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share