ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3000
เบอร์โทรสาร 02-209-3091 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.farmhouse.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558)
  P/E (เท่า)   18.15 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.50
  P/BV(เท่า)   4.09 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   18,900.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 25 ธ.ค. 2545
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 450,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 450,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 27/02/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0687010Z04
    ต่างด้าว TH0687010Z12
    NVDR TH0687010R12
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย วิชาติ โลเกศกระวี
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 450,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 450,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 มี.ค. 2558 450,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 450,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ
นายกำธร ตติยกวี กรรมการ
นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
น.ส.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ
นางมาลี ตั้งใจสนอง กรรมการ
น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการ
นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กรรมการ
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการ
นางยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ
นางกุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ
น.ส.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ
นางเอมอร ปทุมารักษ์ กรรมการอิสระ
น.ส.สุวิมล กีรติพิบูล ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางยุพา สุนทราภา กรรมการตรวจสอบ
นางกุลภัทรา สิโรดม กรรมการตรวจสอบ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share