ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2463-0158 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2463-7299 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.lohakit.co.th งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 3/2558
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   9.86 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   6.67
  P/BV(เท่า)   0.98 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   1,263.90

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
เหล็ก
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 24 ม.ค. 2551
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 383,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 383,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0964010001
    ต่างด้าว TH0964010019
    NVDR TH0964010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/3
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 383,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 383,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 383,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 383,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการ
นายสมนึก ธนะสาร กรรมการ
นายอนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการอิสระ
นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการอิสระ
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอิสระ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการตรวจสอบ
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share