ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 02-343-8900 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 02-237-9861, 02-230-8130 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.lh.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   12.73 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   6.62
  P/BV(เท่า)   2.50 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   107,213.07

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 17 ก.พ. 2532
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 12,031,105,828.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,996,212,032.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 01/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0143010Z08
    ต่างด้าว TH0143010Z16
    NVDR TH0143010R16
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 2. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 3. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 4. นางสาว รสพร เดชอาคม
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 5. นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 10,996,212,032 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 10,996,212,032 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 10,996,212,032 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 10,996,212,032 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการ
นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ
นายซุง ฮี ซัง กรรมการ
นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง กรรมการ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการอิสระ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share