ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-5000, 0-2665-5100 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2828-5064 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.ktc.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   14.99 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.70
  P/BV(เท่า)   3.57 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   26,299.01

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 28 ต.ค. 2545
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 2,578,334,070.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,578,334,070.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0689010005
    ต่างด้าว TH0689010013
    NVDR TH0689010R18
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
  (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
 2. นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
  (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
 3. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์
  (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
 4. นาง นิสากร ทรงมณี
  (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 257,833,407 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 257,833,407 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 257,833,407 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 257,833,407 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางศรีประภา พริ้งพงษ์ กรรมการ
นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ
นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการ
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ
นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการอิสระ
นายพลช หุตะเจริญ กรรมการอิสระ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการตรวจสอบ
นายพลช หุตะเจริญ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share